simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܂ ܘܟܢ ܡܩܦܝܢ ܗܠܝܢ ܕ ܂ ܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܗܠܝܢ ܟܠ ܃ ܠܐ ܩܕܡܝܢ ܣܝ̇ܡܝܢ ܂ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܠܡ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒXܐ ܐܚܝܕ
Babai:BookUnion ܐܝܢܐ ܕܒܛܝܒܘ ܡܫܬܘܐ ܒܪܚܡܐ̈ ܕܠܝܘܬܪܢ ܓܘܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܟܠ XܝXܝX ܪ ܂ XXܝX· · ܥܠ ܐܝܬܘܬܐ ܡܬܘܡܝܬܐ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܀
Babai:BookUnion ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܃ ܟܠ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܥܠܬ
Babai:BookUnion ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܃ ܘܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܂ ܘܡܪܝܡ ܟܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܥܠܬ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܠܥܠ ܡܢ
Babai:BookUnion ܃ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܠ ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܕܡܬܪܓܫ ܐܘ ܡܬܕܪܟ ܃ ܐܘ ܒܡܢܬܐ ܟܠ ܂ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܒܪܘܝܐ ܂ ܘܪܘܚܐ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܃ ܕܒܟܠ
Babai:BookUnion ܟܠ ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܕܡܬܪܓܫ ܐܘ ܡܬܕܪܟ ܃ ܐܘ ܒܡܢܬܐ ܡܬܪܓܫ ܂ ܝ ܐܘ ܟܠ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܒܪܘܝܐ ܂ ܘܪܘܚܐ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܃ ܕܒܟܠ ܟܠ ܃ ܘܠܥܠ ܡܢ
Babai:BookUnion ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܕܡܬܪܓܫ ܐܘ ܡܬܕܪܟ ܃ ܐܘ ܒܡܢܬܐ ܡܬܪܓܫ ܂ ܝ ܐܘ ܟܠ ܐܠܗܐ ܒܪܘܝܐ ܂ ܘܪܘܚܐ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܃ ܕܒܟܠ ܟܠ ܃ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ
Babai:BookUnion ܓܝܪ ܕܡܬܪܓܫ ܐܘ ܡܬܕܪܟ ܃ ܐܘ ܒܡܢܬܐ ܡܬܪܓܫ ܂ ܝ ܐܘ ܡܬܕܪܟ ܃ ܟܠ ܒܪܘܝܐ ܂ ܘܪܘܚܐ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܃ ܕܒܟܠ ܟܠ ܃ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܠ ܂
Babai:BookUnion ܘܠܬܚܬ ܡܢ ܟܠ ܘܒܟܠ ܟܠ ܠܐ ܢܗܘܐ ܃ ܒܐܝܬܘܬܗ ܠܐ ܡܣܝܟܬܐ ܘܠܐ ܟܠ ܢܬܬܚܡ ܃ ܠܘ ܩܢܐ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܕܪܒܨܐ ܠܗ ܂ ܕܠܥܠ ܡܢ
Babai:BookUnion ܘܒܟܠ ܟܠ ܠܐ ܢܗܘܐ ܃ ܒܐܝܬܘܬܗ ܠܐ ܡܣܝܟܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܟܠ ܃ ܠܘ ܩܢܐ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܕܪܒܨܐ ܠܗ ܂ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܘܠܬܚܬ ܡܢ
Babai:BookUnion ܠܐ ܢܗܘܐ ܃ ܒܐܝܬܘܬܗ ܠܐ ܡܣܝܟܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܘܪܡܬ ܡܢ ܟܠ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܕܪܒܨܐ ܠܗ ܂ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܘܠܬܚܬ ܡܢ ܟܠ ܘܒܟܠ
Babai:BookUnion ܂ ܗܘ̣ܝܘ ܓܝܪ ܚܝܠܬܢܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܂ ܘܡܢ̣ܘ ܕܠܡܢܘܬܐ̈ ܟܠ ܠܐ ܢܗܘܐ ܃ ܒܐܝܬܘܬܗ ܠܐ ܡܣܝܟܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܘܪܡܬ ܡܢ
Babai:BookUnion ܠܐ ܢܗܘܐ ܟܠܗ ܂ ܘܒܡܢܬ ܟܠ ܠܐ ܢܗܘܐ ܂ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܟܠ ܒܝܬܗ ܂ ܘܡܢ̣ܘ ܕܟ̇ܠܐ ܠܗ ܕܒܟܠ ܠܐ ܢܗܘܐ ܟܠܗ ܂ ܘܠܗܠ ܡܢ
Babai:BookUnion ܠܐ ܢܗܘܐ ܂ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܃ ܟܕ ܥܠܡܐ ܠܐ ܟܠ ܠܗ ܕܒܟܠ ܠܐ ܢܗܘܐ ܟܠܗ ܂ ܘܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܠܐ ܢܗܘܐ ܟܠܗ ܂ ܘܒܡܢܬ
Babai:BookUnion ܝܬܐ ܃ ܘܐܦ ܠܥܠ ·X ܝ · ܡܢ ܟܠ ܫܡ ܡܫܬܡܗ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܐܝܬܝܝܬܐ ܃ ܕܗܐ ܘܐܦ ܪܡܐ ܗܝ ܐ ܬܘܬܗ ܡܢ
Babai:BookUnion ܫܡ ܡܫܬܡܗ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܚܙܝܢܐ ܝ ܘܡܣܝܟܐ ܟܠ ܃ ܕܗܐ ܘܐܦ ܪܡܐ ܗܝ ܐ ܬܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܝܬܐ ܃ ܘܐܦ ܠܥܠ ·X ܝ · ܡܢ
Babai:BookUnion ܘܩܕܝܡ ܠܟܠ ܂ ܘܥܠ ܫܘܘܕܥܐ ܕܕܝܢܘܗܝ̈ ܘܕܒܛܝܠܘܬܗ ܂ ܒܟܠ ܟܠ ܗܘܘ ܠܡܬܒܝܢܘ ܘܠܡܣܬܟܠܘ ܥܠ ܪܒܘܬ ܟܝܢܗ ܡܥܠܝ ܡܢ
Babai:BookUnion ܘܠܐ ܡܬܚܙܐ ܡܢ ܥܒܝܕܐ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܗܢܘܢ ܚܝܐ̈ ܒܪܝܐ̈ ܟܠ ܕܚܝܝܢ ܘܡܬܬܙܝܥܝܢ ܂ ܘܒܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܗܘ̤ܝܘ ܕܡܚܐ
Babai:BookUnion ܒܟܠ ܃ ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܟܠ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܝ ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܡܗ ܟܠ ܃ ܠܐ ܡܬܚܒܫܢܐܝܬ ܃ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐܝܬ ܃ ܘܣܥ̇ܪ ܘܡܥܒܕ
Babai:BookUnion ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܝ ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܡܗ ܪܘܚܐ ܃ ܥܠ ܠܐ ܡܣܝܟܘܬܗ ܡܣܟܠܐ ܟܠ ܃ ܘܣܥ̇ܪ ܘܡܥܒܕ ܟܠ ܒܟܠ ܃ ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ