simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AntiTriThWrit ܨܒܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܢܦܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܀ ܀ ܦܬ̣ܚ ܐܦܢ ܗܫ̣ܐ ܐܕܢܝܟ̈ ܟܠ : ܡܡܪܚ ܠܡܦܪܫܘ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܆ ܟܕ ܩܢܘܡܐ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܡ̇ܪ ܇ Xܕ
AntiTriThWrit ܩܪܨܐ ܇ ܘܐܡ̣ܪܚܬ ܒܝܕ Xܘܕܐ ܕܬܥܫܘܩ ܠܢ ܒܗܪܣܝܣ ܕܣܒܠܝܘܣ ܟܠ ܐ ܕܣܒܠܝܘܣ ܡܣܬܚܦܐ ܘܚܝܠܗ̇ ܡܫܬܪܐ ܇ ܘܐܒܐ ܐܚܪܢܐ ܐ̇
AntiTriThWrit ܠܝܗܝܢ ܇ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܩܘܪܝܠܝܘܣ ܘܣܐܘܪܐ ܀ ܝ ܝ . ܪ̇ܝ ܝ̣ܝ ܝܝ ܟܠ ܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܡܠܐ̈ ܕܡܬܐܡܪܢ ܘܘܝ ܡܢܗܘܢ ܇ ܘܒܬܪܟܢ ܐܬܚܪܡ
AntiTriThWrit ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ¹̈ ܡܫܘܬܦ ²ܒܫܘܝܘܬ ܐܝܩܪܐ ܆ ܘܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܕܬܐ ܕܬܠܬܝܗܘܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܇ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ .
AntiTriThWrit ܦܝܪܘܣ ܆ ܕܐܟܙܢܐ ܕܒܬܪ ܗܪܣܝܣ ܕܐܪ ܟܠ ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܫܘܝܘܬ ܟܠ ܐܘܣܝܐ ܡܬܚܪܡ : ܘܣܒܠܝܣ ܒܗ̇ܝ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܢܦ̇ܩ ܆ ܐܢܢܩܐ ܡܢ
AntiTriThWrit ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܫܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܆ ܒܬܪܥܝܬܐ ܟܠ ܢܦ̇ܩ ܆ ܐܢܢܩܐ ܡܢ ܟܠ ܦܝܪܘܣ ܆ ܕܐܟܙܢܐ ܕܒܬܪ ܗܪܣܝܣ ܕܐܪ
AntiTriThWrit . ܘܠܐ ܬܠܬܐ ܚܝܠܐ̈ ܐܡܪܝܢܢ ܆ ܘܠܐ ܬܠܬ ܐܘܣܝܣ̈ . ܪܘܫܥܐ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܘ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܪܐ
AntiTriThWrit ܣܓܝܐܘܬܐ ܓܝܪ ܆ ܒܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܕ̇ܡ ܘܠܝܝܢ ܕܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܟܠ . ܡ̇ܝܢ ܓܝܪ ܢܘܘܐ ܕܠܘܬ ܣܘܓܐܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܡܦܪܫ ܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ- .
AntiTriThWrit ܦܪܘܣ ܥܒܕܐ ܠܡܢܝܢܐ ܀ ܡܕܝܢ ܐܢ ܫܘܚܠܦܐ ܠܡܢܝܢܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܟܠ ܓܝܪ ܆ ܒܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܕ̇ܡ ܘܠܝܝܢ ܕܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ ܡܢ
AntiTriThWrit ܩܢܘܡܐ ܐܘܣܝܣ̈ ܗܟܢܐ ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܣܝ̇ܥܪ . ܟܠ ܩܢܘܡܐ ܆ ܟܠ ܡܫܘܕܥ . ܘܐܢ ܣܥܘܪܘܬܐ ܫܩܝܠ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܘܝ
AntiTriThWrit ܩܢܘܡܐ ܆ ܐܠܗܐ̈ ܟܢ̇ܫ . ܐܘ ܐܢ ܐ̣ܘܣܝܐ ܡܫܘܕܥ ܓ . ܟܠ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܘܝ ܟܠ ܩܢܘܡܐ ܐܘܣܝܣ̈ ܗܟܢܐ ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܣܝ̇ܥܪ .
AntiTriThWrit ܩܢܘܡܐ ܒܝܬܗ ܝܕܥ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܘܣܝܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܆ ܐܘ ܠܘ ܟܠ ܘܢ ܠܘܘܢ ܠܩܢܘܡܐ̈ . ܘܗܠܝܢ ܐܝܟ ܟܘܢܫܝܟ̈ ܬܡܝܗܐ̈ ܀
AntiTriThWrit ܐܘܣܝܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܠܬ ܐܘܣܝܣ̈ . ܘܒܛܠܗ̇ ܒܝܕ ܘ̇ܝ ܕܐܘܦܟ ܟܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܕܝܫܝ̈ ܗܪܣܝܣ ܕܝܠܟ ܐܥܠ ܘ̇ܝ ܕܐܡ̇ܪܐ ܇ ܕܐܢ
AntiTriThWrit ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܝܕܥ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܆ ܐܘ ܠܘ ܟܠ ܕܢXܦܟ : ܡܫܐ ܠܟ ܗ̇ܝ ܕܫܐܠܬ ܥܠ ܐܘܣܝܐ ܆ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ .
AntiTriThWrit ܩܢܘܡܐ ܐܝܬܘܘܝ ܐܠܝܗܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܒܬܐܘܪܝܐ ܘܕܠܐ ܟܠ ܐܠܗܐ . ܒܠܚܘܕ ܐܡܬܝ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܡܬܚܙܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܐܡܝܢܐܝܬ
AntiTriThWrit ܩܢܘܡܐ ܐ : ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܝܬܐ ܐܠܗܐ̈ : ܐܠܦܘ ܠܢ ܕܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܟܠ ܐ̈ ܆ ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܟ ܕܬܕܥ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܐܫܬܐܠܘ ܐܒܗܬܐ̈ : ܐܢ
AntiTriThWrit ܩܢܘܡܐ ܐܟܣܝܐ : ܐܝܟܢ ܠܘ ܬܠܬ ܐܘܣܝܣ̈ ܆ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܘܡܐ̈ ܡܐ ܟܠ X ܘܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܟܕ ܪܕܐ ܒܥܩܒܬܗܘܢ̈ ܆ ܟܕ X X ܦܟܬ ܕܐܢ
AntiTriThWrit ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܆ ܘܠܘܬ Xܘܕܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ . ܕܚܢܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܟܠ ܐܠܗܐ ܐܡ̇ܪܝܢܝܢ : ܐܘ ܒܟܦܘܪܝܐ ܕܗ̇ܝ ܕܠܝܬܘܘܝ ܐ
AntiTriThWrit ܩܢܘܡܐ ܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ ܘܐܠܗܐ : ܐܘܣܝܣ̈ - ܟܢܫܬܘܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܟܠ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ ܦܪܨܘܘܐ̈ . ܐܢܬܘܢ ܕ ܕܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ
AntiTriThWrit ܚܕ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܠܘܐ ܗ̣ܘ ܇ ܐܢܢܩܐ ܕܐܘ ܬܠܬܐ ܐܠܗܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܇ ܟܠ ܕܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܘܕܝܢ ܒܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܕܐܠܝܘܘܬܐ ܇ ܕܐܢ