simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܟܠܗ̇ ܇ ܕܒܟܠ ܕܘܟܐ ܢ̇ܩܝܦ ܗܘܐ ܠܗ ܃ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ 1ܡܫܬ̣ܡܥ ܟܠ ܒܩܥܬܟܘܢX ܀ ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬܚ̇ܝܕܘX ܆ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܫ̣ ܘܠܐ
ActsMiaphysites ܐܢܬ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐ̇ܡܠܠ ܂ ܗܟܢ ܥܒ̣ܕ̇ܬ ܠܝ ܟܠ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܂ ܘܩ̇ܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢܝܢܝܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܂
ActsMiaphysites ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܕܠܒܝܫ ܕܣܥܪܐ ܐܘ ܕܠܒܝܫ 3ܐܝܟ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ · ܟܠ 1ܠܗ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܗܢܐ ܡܡܠܠܐ̣ ܕܛܠܝܐ̈ ܗܘ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܕܝܢ ܂
ActsMiaphysites ܩܝܣ ܃ ܃ ܘܢܪܕܘܢ ܠܟܠ ܫܒܝܠ ܃ ܘܢܫܬܘܢ ܡܢ ܟܠ ܡܝܢ̈ ܝ ܃ ܐܝܟ ܝ ܟܠ ܥܡ ܙܒܢܐ̈ ܝ ܘܢܨ̣ܛܠܘܢ ܠܟܠ ܪܘܚ ܃ 7ܘܢܣܬ̇ܡܟܘܢ Xܝܠ
ActsMiaphysites ܡܝܢ̈ ܝ ܃ ܐܝܟ ܝ ܕܡܚܣܕܐ ܚܟܡܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܗܠܝܢ ܟܠ Xܝܠ ܟܠ ܩܝܣ ܃ ܃ ܘܢܪܕܘܢ ܠܟܠ ܫܒܝܠ ܃ ܘܢܫܬܘܢ ܡܢ
ActsMiaphysites ܨ̇ܒܘ ܕܩ̇ܪܒ ܠܘܬܗ̇ ܃ ܟܝܢܐ X 1ܐܝܬ ܠܗ ܗܕܐ ܕܐܝܟ ܓܘܢܗ̇ ܟܠ ܕܐܡܬܝ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢ̇ܟ̣ܐܝ ܃ 1 ܐܝܟ ܕܢܫܟܚ ܠܗ ܣܝܒܪܬܐ ܇
ActsMiaphysites ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܫܩ̣ܠ ܡܕܡ ܕܢܚܫܐ ܐܘ ܝ ܕܣܐܡܐ ܐܘ ܕܕܗܒܐ ܇ ܠܐ ܟܠ ܠܘܝܬܗ ܂ ܒܕܫ̇ܠܡ 3ܗܘܐ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܗܕܐ ܠܕܝܠܗ ܂ ܐܦܠܐ ܡܢ
ActsMiaphysites ܦܢܝܢ̈ ܆ ܡܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܘܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܂ ܠܡܕܒܪܐ ܠܟܪ ܟܠ ܚܝܠܬܢܘܬܐ ܕܢܦܫܗ ܘܛܢ̣ܢܗ ܕܓܒܪܐ ܆ ܪܗ̣ܛܘ ܠܘܬܗ ܡܢ
ActsMiaphysites ܦܘܡܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܆ ܩܠܐ ܕܐܘܠܝܬܐ̈ ܡܫܬ̣ܡܥ ܗܘܐ ܂ ܟܠ ܫܥܒܕܘ ܠܣܘܓܐܗ̇ ܕܐܢܫܘܬܐ ܩܛܝܪܐܝܬ ܠܨܒܝܢܗܘܢ ܂ ܘܡܢ
ActsMiaphysites ܦܢܝܢ̈ ܆ ܩܠܐ ܕܐܘܠܝܬܐ̈ ܡܫܬ̣ܡܥ ܗܘܐ ܂ ܘܢܟܣܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ̈ ܟܠ ܕܐܢܫܘܬܐ ܩܛܝܪܐܝܬ ܠܨܒܝܢܗܘܢ ܂ ܘܡܢ ܟܠ ܦܘܡܝܢ̈ ܘܡܢ
ActsMiaphysites ܩܕܝܫܐ̈ ܘܙܕܝܩܐ̈ ܃ ܘܢܟܦܐ̈ ܝ 1ܘܒܬܘܠܐ̈ ܃ ܘܥ̇ܢܘܝܐ̈ ܝ ܟܠ ܗܘܐ ܝ ܆ 1ܗܢܝ ܗܘܐ ܠܗ ܡ̇ܠܥܣܗܘܢ ܘܡܫܬܝܗܘܢ ܂ ܘܡܢ ܂ X X
ActsMiaphysites ܚܕܐ ܡܢ ܬܩܢܬܐ̈ ܒܙܒܢܗ̇ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܝ ܕܣܡ ܟܠ ܡܥܕܝܢ ܂ ܝܝ ܂ ܠܡܣ̣ܥܪ ܐܒܗܐ̈ ܬܩܢܐ̈ ܠܒܢܝܗܘܢ̈ ܃
ActsMiaphysites ܝܘܬܪܢܝܢ̈ ܠܚܙܝܝܟܘܢ̈ ܂ ܝܬܝܪܐܝܬ̣ ܕܢܛ ܂ ܝܪ ܟܠ ܘܒܗܠܝܢX ܠܐܠܗܐ ܡܢܝܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܘܐܝܬܝܟܘܢ ܥܠ̣ܬ
ActsMiaphysites ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܦ̣ܢܐ ܠܕܘܟܬܗ ܂ ܘܗܟܢܐ ܦܢܐ ܗܘ̣ ܛܘܒܢܐ ܠܕܝܪܗ ܟܠ ܦܩ̣ܕ ܕܟܠܗܘܢ 1ܩܕܝܫܐ̈ ܕܒܐܟܣܘܪܝܐ 2ܐܝܬܝܗܘܢ ܆
ActsMiaphysites ܚܫܐ̈ ܇ 7ܘܕܡ̇ܥܠܝ ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܇ ܘܕܫ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܟܠ ܡܢ ܟܘܪܗܢܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܂ ܘܟܕ ܡܟܝܠ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܒܪܚܐܪܐ̈ ܝ ܡܢ
ActsMiaphysites 1ܛܘܠܫܐ ܂ ܘܡܟܠ ܟܠܗ ܕܗܕܐ ܗܘ̣ܐ ܆ ܕܗܝ̇ ܕܟܠܗܘܢ ܟܠ ܕܝܠܗܘܢ ܃ ܘܗܠܝܢ ܬܘܒ ܕܢܛ ܂ ܫܘܢ ܡܢܗ ܣ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܆ ܒܗ̇ ܡܢ