simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarMaʿIn ܕܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܀ 10 . ‏ ‏ܘܩܡ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܥܝܢ ܟܠ ܡܥܝܢ ܩܘܡ ܣܩ ܠܛܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܆ ܘܬܡܢ ܢܬܡܠܠ ܠܟ ܥܠ
ActsMarMaʿIn ܚܫܝܢ̈ ܡܣܝܒܪܝܢ ܘܐܘܠܨܢܐ̈ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܨܠܝ ܗܟܝܠ ܠܘܬܝ ܟܠ . ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܡܝ̇ܬܝܢ ܚܠܦܘܗܝ ܣܗܕܐ̈ ܘܥܠ ܐܝܢܐ ܣܒܪܐ
ActsMarMaʿIn ܆ ܕܠܐ ܥܒܕ ܥܡܝ ܐܝܟ ܚܘܒܝ̈ ܆ ܐܠܐ ܒܥܓܠ ܣܪܗܒ ܘܫܕܪܟ ܘܥܒܕ ܟܠ ܢܦܠ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܠܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
ActsMarMaʿIn ܕܚܙܐ . ܘܡܛܠܬܗ ܕܡܪܝ ܡܥܝܢ . ܘܐܬܬܥܝܩ ܡܠܟܐ ܣܓܝ ܘܒܟܐ . ܟܠ ܆ ܣܠܩ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܡܠܟܐ ܙܟܝܐ ܡܪܗ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܘܐܫܬܥܝ ܠܗ
ActsMarMaʿIn ܐܢܫ ܢܝܩܪ ܘܢܣܓܘܕ ܠܗܘܢ . ܗܝܕܝܢ ܚܕܝܘ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܝܗܒ ܟܠ ܐܘ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܘܣܢܐ . ܪܝܫܗ ܒܣܝܦܐ ܢܫܬܩܠ . ܐܠܐ
ActsMarMaʿIn ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܡܢܗ ܝܗܒ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܘܡܢܗ ܫܩܠ ܥܡܗ . ܘܗܘܐ‏ ܟܠ ܀ 70 . ‏ ‏ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܥܛܦ ܘܐܙܠ ܠܛܘܪܐ ܕܫܝܓܪ . ܘܙܒܢ
ActsMarMaʿIn ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܕܥܘ ܠܐܠܗܐ ܕܗܘ ܡܥܕܪ ܠܟܘܢ ܘܦ̇ܪܩ ܟܠ ܐܢܬܘܢ ܕܬܗܘܘܢ ܡܕܒܚܝܢ ܠܫܐܕܐ̈ ܘܬܣܓܕܘܢ ܠܐܠܗܐ ܡܪܐ
ActsMarMaʿIn ܒܣܪ . ܘܐܦܩܘܗܝ ܘܓܪܘܗܝ ܘܪܓܡܘܗܝ . ܘܗܘ ܡܢ ܫܪܪܗ ܠܐ ܟܠ ܣܓ̇ܕ ܐܢܐ ܆ ܗܘ̇ ܕܥܒܕ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܥܠ
ActsMarMaʿIn ܠܠܝܐ . ܘܫܩ̇ܠ ܗܘܐ ܡܣܬ ܡܐܟܘܠܬܗ ܡܢ ܚܝܘܬܐ̈ ܕܕܒܪܐ . ܟܠ ܟܠܗ ܘܐܝܡܡܐ . 80 . ‏ ‏ܐܪܝܐ ܕܝܢ ܗܘ̇ ܢܦ̇ܩ ܗܘܐ ܠܨܝܕܐ
ActsMarMaʿIn ܕܒܪܝܬ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܫܘܒܚܐ ܢܣܩ ܠܟ ܒܟܠܙܒܢ ܇ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܟܠ . ܘܩܒܠ ܡܪܝ ܪܘܚܝ ܘܐܢܝܚܝܗ̇ ܒܡܫܟܢܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ . ܘܡܢ