simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܂ ܡܕܡ ܕܐܫܬܟܚ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܂ ܒܢܝܢܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܘܦܐܝܐ̈ ܟܠ ܂ ܘܥܩܪܘ ܠܐܦܕܢܐ ܪܒܐ ܘܦܐܝܐ ܕܡܪܢ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܫܩܠܘ ܗܘܘ
ChronEdes ܡܕܡ ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܢܗܪܐ ܡܢ ܬܝܡܢܝܗ̇ ܘܓܪܒܝܝܗ̇ ܂ ܘܣܪܚܘ ܟܠ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܂ ܒܢܝܢܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܘܦܐܝܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂
ChronEdes ܓܒܝܢ̈ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܕܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܟܠ ܕܪܓܠܬܐ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܒܟܢܝܫܘܬXܝܢ ܕܡܢ
ChronEdes ܕܩܢܐ ܗܘ̣ܐ̣ ܂ ܘܣܠܩ ܗܘ̣ܐ ܝܚܝܕܝܐ ܂ - ܂ ܝ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܟܠ ܃ 1ܘܡܪܝ ܒܒ̣̇ܝ ܒܪ ܢܨܝܒܝܐ̈ ܂ ܗܢܐ ܗܟ̇ܝܠ ܛܘܒܢܐ ܫܒ̣ܩ
ChronEdes ܕܨ ܒ̣ܘ ܂ ܒܘܪܐܢܝ ܐܢܬܬ ܫܝܪܘܝ ܕܐܡܠܟܬ̤ ܥܠ ܦܪܣܝܐ̣̈ ܂ ܟܠ ܚܕܝܐܝܬ ܐܬܩܒܠܘ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܗܪܩܠܐ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܠܘܬܗܘܢ
ChronEdes ܕܪܓܐ ܢܦܫX ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܩܛܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܕܒܚܐ ܠܫܐܕܐ̣̈ ܂ ܟܠ ܒܒܝܬܐ ܂ ܒܓܘ ܐܪܥܐ ܃ ܘܡܘܟܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܟܠܗ̇ ܫܢܬܐ̣
ChronEdes ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܝܣܚܩ ܕܢܨܝܒܝܢ ܂ ܘܣܒܪܝܫܘܥ ܕܚܝܪܬܐ ܟܠ ܡܪܝ ܣܒܪܝܫܘܥ ܕܟܪܟܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܐܟܘܠܬܗ ܙܪܥܘܢܐ̈ ܗܘܬ̣ ܂
ChronEdes ܓܒ ܟܪܝܟܝܢ ܠܗ̇ ܂ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܩܪܐ ܐܕܪܚܫܝܪܓܢ ܂ ܥܠ ܫܡ ܟܠ ܡܚܣܢܐ ܒܢܗܪܘܬܐ̈ Xܫܝܢܐ̈ ܘܫܩܝܐ̈ ܃ ܕܐܝܟ ܦܪܩܝܢܐ̈ ܡ̣ܢ
ActsMiaphysites ܟܠܗ̇ ܇ ܕܒܟܠ ܕܘܟܐ ܢ̇ܩܝܦ ܗܘܐ ܠܗ ܃ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ 1ܡܫܬ̣ܡܥ ܟܠ ܒܩܥܬܟܘܢX ܀ ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬܚ̇ܝܕܘX ܆ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܫ̣ ܘܠܐ
ActsMiaphysites ܐܢܬ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐ̇ܡܠܠ ܂ ܗܟܢ ܥܒ̣ܕ̇ܬ ܠܝ ܟܠ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܂ ܘܩ̇ܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢܝܢܝܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܂
ActsMiaphysites ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܕܠܒܝܫ ܕܣܥܪܐ ܐܘ ܕܠܒܝܫ 3ܐܝܟ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ · ܟܠ 1ܠܗ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܗܢܐ ܡܡܠܠܐ̣ ܕܛܠܝܐ̈ ܗܘ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܕܝܢ ܂
ActsMiaphysites ܩܝܣ ܃ ܃ ܘܢܪܕܘܢ ܠܟܠ ܫܒܝܠ ܃ ܘܢܫܬܘܢ ܡܢ ܟܠ ܡܝܢ̈ ܝ ܃ ܐܝܟ ܝ ܟܠ ܥܡ ܙܒܢܐ̈ ܝ ܘܢܨ̣ܛܠܘܢ ܠܟܠ ܪܘܚ ܃ 7ܘܢܣܬ̇ܡܟܘܢ Xܝܠ
ActsMiaphysites ܡܝܢ̈ ܝ ܃ ܐܝܟ ܝ ܕܡܚܣܕܐ ܚܟܡܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܗܠܝܢ ܟܠ Xܝܠ ܟܠ ܩܝܣ ܃ ܃ ܘܢܪܕܘܢ ܠܟܠ ܫܒܝܠ ܃ ܘܢܫܬܘܢ ܡܢ
ActsMiaphysites ܨ̇ܒܘ ܕܩ̇ܪܒ ܠܘܬܗ̇ ܃ ܟܝܢܐ X 1ܐܝܬ ܠܗ ܗܕܐ ܕܐܝܟ ܓܘܢܗ̇ ܟܠ ܕܐܡܬܝ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢ̇ܟ̣ܐܝ ܃ 1 ܐܝܟ ܕܢܫܟܚ ܠܗ ܣܝܒܪܬܐ ܇
ActsMiaphysites ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܫܩ̣ܠ ܡܕܡ ܕܢܚܫܐ ܐܘ ܝ ܕܣܐܡܐ ܐܘ ܕܕܗܒܐ ܇ ܠܐ ܟܠ ܠܘܝܬܗ ܂ ܒܕܫ̇ܠܡ 3ܗܘܐ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܗܕܐ ܠܕܝܠܗ ܂ ܐܦܠܐ ܡܢ
ActsMiaphysites ܦܢܝܢ̈ ܆ ܡܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܘܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܂ ܠܡܕܒܪܐ ܠܟܪ ܟܠ ܚܝܠܬܢܘܬܐ ܕܢܦܫܗ ܘܛܢ̣ܢܗ ܕܓܒܪܐ ܆ ܪܗ̣ܛܘ ܠܘܬܗ ܡܢ
ActsMiaphysites ܦܘܡܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܆ ܩܠܐ ܕܐܘܠܝܬܐ̈ ܡܫܬ̣ܡܥ ܗܘܐ ܂ ܟܠ ܫܥܒܕܘ ܠܣܘܓܐܗ̇ ܕܐܢܫܘܬܐ ܩܛܝܪܐܝܬ ܠܨܒܝܢܗܘܢ ܂ ܘܡܢ
ActsMiaphysites ܦܢܝܢ̈ ܆ ܩܠܐ ܕܐܘܠܝܬܐ̈ ܡܫܬ̣ܡܥ ܗܘܐ ܂ ܘܢܟܣܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ̈ ܟܠ ܕܐܢܫܘܬܐ ܩܛܝܪܐܝܬ ܠܨܒܝܢܗܘܢ ܂ ܘܡܢ ܟܠ ܦܘܡܝܢ̈ ܘܡܢ
ActsMiaphysites ܩܕܝܫܐ̈ ܘܙܕܝܩܐ̈ ܃ ܘܢܟܦܐ̈ ܝ 1ܘܒܬܘܠܐ̈ ܃ ܘܥ̇ܢܘܝܐ̈ ܝ ܟܠ ܗܘܐ ܝ ܆ 1ܗܢܝ ܗܘܐ ܠܗ ܡ̇ܠܥܣܗܘܢ ܘܡܫܬܝܗܘܢ ܂ ܘܡܢ ܂ X X
ActsMiaphysites ܚܕܐ ܡܢ ܬܩܢܬܐ̈ ܒܙܒܢܗ̇ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܝ ܕܣܡ ܟܠ ܡܥܕܝܢ ܂ ܝܝ ܂ ܠܡܣ̣ܥܪ ܐܒܗܐ̈ ܬܩܢܐ̈ ܠܒܢܝܗܘܢ̈ ܃