simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܝܕ ܂ ܒܝܫܐ ܬ ܓܝܪ ܡܬܬܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܘܡܚܕܐ ܐܫܕܝܘ ܗܢܘܢ̈ ܟܠ ܂ ܘܗܢܘܢ̈ ܕܠܥܠ ܡܗܠܢܐܝܬ ܩܥܘ ܟܕ ܐܡܪܝܢ̈ ܐܬܬܠ̣ܘ̈ ܕܒܝܬ
ChronMin ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܙܒܢܗ ܀ ܒܫܢܬ ܂ ܡܓ ܂ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܢܝܢܘܣ ܟܠ ܀ ܝ ܫܢܝܐ̈ ܕܐܒܗܬ̈ ܐ ܕܝܗܘܕ̈ ܐ ܂ ܂ ܘܕܟܡܐ ܫܢܝܢ̈ ܕܒ̇ܪ
ChronMin ܕܘܟ ܣܒܪܬܐ̈ ܕܠܐ ܫܦܝܪܢ̣̈ ܢܦܫܗ ܩ̣ܛܠ ܀ ܒܬ̇ܪ ܢܐܪܘܢ ܟܠ ܠܝܢܘܣ ܫܢܝܢ̈ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܀ ܢܪܘܢ ܟܕ ܡܫܬܡܥܢ̈ ܠܗ ܡܢ
ChronMin ܚܕ ܚܕ ܝ ܡܢܗܘܢ ܠܪ ܫܢܘܬܐ ܫ̣ܘܪ ܀ ܓܠܒ̇ܘܣ ܐܡܠܟ ܝܪܚܐ̈ ܟܠ ܂ ܘܝܛܝܠܝܘܣ ܒܓܪܡܢܝܐ ܂ ܘܐܬܘܘܢ ܒܪܗܘܡܐ ܂ ܚܝܕܐܝܬ
ChronMin ܡܠܟܐ ܕܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܥܠ ܡܗܓܪܝܐ̈ ܂ ܒܬ̇ܪ ܕܐܡ̇ܠܟܘ ܂ ܘܟܡܐ ܟܠ ܕܥܠ ܝܪܚܐ̈ ܬܠܬܐ ܂ ܡܢ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܘܟܡܐ ܚ̣ܝܐ
ChronMin ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܨܛܒܐ ܒܢܡܘܣܐ ܕܐܒܗܬ̈ ܐ ܢܐܬܐ ܒ[ܬ ]ܪܝ ܂ ܘܥܪܩ ܟܠ ܗܘܐ ܠܡܕܒܚܘ ܩܛܠܗ ܂ ܘܩ̣ܪܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܘܐܡܪ ܂
ChronMin ܟܐܦ ܡܙܝܥܝܢ ܗܘܘ ܆ ܕܠܐܪܝܘܣ ܠܥܕܬ ܐ ܢܥ̇ܠܘܢ ܂ ܥܒܕܘ ܕܝܢ ܟܠ ܀ ܒܬܪ ܪ̤ܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܪܥܝܢ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܪ ܘܣ ܆
ChronMin ܚܕ ܝܘܡܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܢ ܐܣܦܪܝܕܐ̈ ܕܓܕܠ ܚܝܐ ܗܘܐ ܂ ܟܠ ܃ ܟܕ ܐܬܕܚܩ̣ ܆ ܦܩ̣ܕ ܕܢܬܝ̣ܗܒ ܠܗ ܡܢ ܥܕܬ ܐ ܕܝܢܪܐ
ChronMin ܐܝܢܐ ܕܗܕܐ ܠܐ ܥܒ̇ܕ ܕܢܫ̣ܬܕܐ ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܐܡܠܟ ܙܐܢܘܢ ܟܠ ܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣX ܘܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܕܐܘܛܘܟܝ ܘܓ̇ܙܡ ܥܠ
ChronMin ܝܘܡ ܐܠܦܐ ܕܕܝܢܪܐ̈ ܘܚܕ ܣܘܣܝܐ ܛܝܝܐ ܀ ܂ X XX ܘܒܫܢܬ ܂ ܟܠ ܫܝܢܐ ܥܡ ܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܓ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܡ̇ܣܩ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܡܕܬ ܐ
ChronMin ܕܩܕܡܘܗܝ ܂ ܘܓܡ̇ܪ ܘܥܛܐ ܠܟܠܗܘܢ ܠܝܦܪܐ̈ ܘܓܝܣܐ̈ ܂ ܟܠ ܂ ܛ ܓ ܂ ܒܪܐ ܨܢܝܥܐ ܕܐܣܓܝ ܬܒܥܬܐ̈ ܝ-· ܘܥܩܬܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ
ChronMin ܩܛܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܝܪܝܐ ܂ ܘܡܢ ܥܠܬ[ܗ̇ ܕ]ܗܕܐ ܟܣܐܪܝܢ ܫ̣ܪܟ ܟܠ ܒܗ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܨܪܪܘܢܐ ܂ ܘܣܓ̇ܝ ܝ ܐܬܬܘܝ ܘܐܬܥ̇ܕܠ ܒܢܦܫܗ
ChronMin ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܆ ܘܕܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܚܫܒܢ̈ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܂ ܟܠ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ
ChronMin ܦܪܘܣ ܬܗܘ̣ܐ ܝܕܝܥܐ ܆ ܂ ܕܓ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܝܬܝܪܬܐ̈ ܐ ܬ ܒܗ ܟܠ ܐܢ ܢܬܠ ܕܐ ܬܝܗ̇ ܃ ܕܥܒ̣ܕܬ ܕܓܠܘܬܐ ܒܩܢܘܢܐ ܆ ܗܕܐ ܡܢ
ChronMin ܂ ܗܘܢ ܗܝܪܐܩܠܝܕܐ̈ ܝ ܗ̣ܘ 3ܠܗ ܃ ܘܐܙܠ ܥܡܪ ܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܟܠ ܕܡܬܩ̇ܪܐ ܗܘ̤ܐ ܡܐܩܕܘܢ ܒܪ ܙܘܣ ܘܒܪܗ̇ ܕܬܘܐ ܐ ܃ ܟܕ ܦܪܫ ܡܢ
ChronMin ܟܠܗ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܆ ܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ [ܕܥ[ܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܠ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܕܡܩܕܘܢܝܐ̣̈ ܂ 2ܒܛܝܠܢ̈ ܗܘܝ̈
ChronMin ܟܠܗ ܡܢ ܟܕܘ XܘXܐܬܒ̇ܛܠܬ ܃ 1ܗܝ̇ [ܕܝܢ ]ܕܝܘܢܝܐ̈ ܪ-ܚܕܬ ܟܠ ܘܫܥܒܕ̇ܬ ܐܢܘܢ ܙܒܢܐ [ܐܪܝܟ[ܐ ܃ ܐܣܬ̇ܚܦ̇ܬ ܠܗ̇
ChronMin ܟܠܗ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܒܫܢܬܐ ܂ ܕܗ ܂ ܕܦܝܠܝܦܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܟܠ ܐܢܘܢX ܗ̣ܘ ܠܘܩܝܘܣ ܂ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬܒ̣ܛܠܬ
ChronMin ܥܩܬܐ̈ ܘܟܠ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܟܠ ܬܫܢܝܩܐ̈ ܂ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܟܠ ܂ ܘܠܐ ܫ̇ܠܐ ܘܠܐ ܥ̇ܒܪ ܡܢܗܘܢ ܂ ܗܪܟܐ ܡ̣̇ܫܠܛ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ
ChronMin ܐܬܪܘܢ̈ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܣܠܩ ܡܢܝܢܗܘܢ ܠܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܟܠ ܥܓܠ ܕܬܬܟܢܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ ܂ ܘܐܬܟܢܫܘ ܘܐ̣ܬܘ ܡܢ