simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܂ ܘܫܩܠܘ ܗܘܘ ܟܠ ܂ ܡܕܡ ܕܐܫܬܟܚ
ChronEdes ܘܦܐܝܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܟܠ ܡܕܡ ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ
ChronEdes ܗܘܐ ܒܟܢܝܫܘܬXܝܢ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܘܦ̣ܩܕ
ChronEdes ܗܟ̇ܝܠ ܛܘܒܢܐ ܫܒ̣ܩ ܟܠ ܕܩܢܐ ܗܘ̣ܐ̣ ܂
ChronEdes ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܠܘܬܗܘܢ ܟܠ ܕܨ ܒ̣ܘ ܂
ChronEdes ܠܗ ܟܠܗ̇ ܫܢܬܐ̣ ܟܠ ܕܪܓܐ ܢܦܫX ܂
ChronEdes ܙܪܥܘܢܐ̈ ܗܘܬ̣ ܂ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ ܂
ChronEdes ܕܐܝܟ ܦܪܩܝܢܐ̈ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܒ ܟܪܝܟܝܢ ܠܗ̇
ChronMin ܐܡܪܝܢ̈ ܐܬܬܠ̣ܘ̈ ܕܒܝܬ ܟܠ ܂ ܝܕ ܂
ChronMin ܘܕܟܡܐ ܫܢܝܢ̈ ܕܒ̇ܪ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
ChronMin ܡܫܬܡܥܢ̈ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܣܒܪܬܐ̈ ܕܠܐ
ChronMin ܒܪܗܘܡܐ ܂ ܚܝܕܐܝܬ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܝ
ChronMin ܂ ܘܟܡܐ ܚ̣ܝܐ ܟܠ ܡܠܟܐ ܕܩܡ ܡܢ
ChronMin ܒܡܕܝܢܬܐ ܘܐܡܪ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܨܛܒܐ ܒܢܡܘܣܐ
ChronMin ܕܐܪ ܘܣ ܆ ܟܠ ܟܐܦ ܡܙܝܥܝܢ ܗܘܘ
ChronMin ܥܕܬ ܐ ܕܝܢܪܐ ܟܠ ܚܕ ܝܘܡܐ ܂
ChronMin ܘܕܐܘܛܘܟܝ ܘܓ̇ܙܡ ܥܠ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܗܕܐ ܠܐ
ChronMin ܠܗܘܢ ܡܕܬ ܐ ܟܠ ܝܘܡ ܐܠܦܐ ܕܕܝܢܪܐ̈
ChronMin ܘܥܩܬܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܕܩܕܡܘܗܝ ܂ ܘܓܡ̇ܪ
ChronMin ܐܬܬܘܝ ܘܐܬܥ̇ܕܠ ܒܢܦܫܗ ܟܠ ܩܛܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܝܪܝܐ
ChronMin ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ
ChronMin ܆ ܗܕܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܬܗܘ̣ܐ ܝܕܝܥܐ
ChronMin ܟܕ ܦܪܫ ܡܢ ܟܠ ܂ ܗܘܢ ܗܝܪܐܩܠܝܕܐ̈
ChronMin ܂ 2ܒܛܝܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܟܠ ܟܠܗ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ
ChronMin ܃ ܐܣܬ̇ܚܦ̇ܬ ܠܗ̇ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢ ܟܕܘ
ChronMin ܕܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬܒ̣ܛܠܬ ܟܠ ܟܠܗ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܒܫܢܬܐ
ChronMin ܡ̣̇ܫܠܛ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ ܟܠ ܥܩܬܐ̈ ܘܟܠ ܐܘܠܨܢܐ̈
ChronMin ܘܐܬܟܢܫܘ ܘܐ̣ܬܘ ܡܢ ܟܠ ܐܬܪܘܢ̈ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܣܠܩ
ChronMin ܝܝ ܙ · ܟܠ ܕܡܬܚܪܚܪ ܥܠܝ ܂
ChronMin ܐܡ̣ܪ ܝܝ ܗܟܢ ܟܠ ܕܗܘ̣ܐ ܬܡܢ ܫܦܪܬ̣
ChronMin ܗܕܐ ܕܟܬܒ̣ܢܢ XܡܢXܝ ܟܠ ܐܠܦܐ ܚܕܝܢܐ̈ ܚܕ
ActsMiaphysites ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܫ̣ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܇ </page><page> ܕܒܟܠ
ActsMiaphysites ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܂ ܟܠ ܐܢܬ ܡܡܠܠ ܐܢܬ
ActsMiaphysites ܕܠܐ ܪܕܝܢ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܕܠܒܝܫ
ActsMiaphysites ܃ 7ܘܢܣܬ̇ܡܟܘܢ Xܝܠ ܟܠ ܩܝܣ ܃ ܃
ActsMiaphysites ܃ ܘܢܫܬܘܢ ܡܢ ܟܠ ܡܝܢ̈ ܝ ܃
ActsMiaphysites ܠܗ ܣܝܒܪܬܐ ܇ ܟܠ ܨ̇ܒܘ ܕܩ̇ܪܒ ܠܘܬܗ̇
ActsMiaphysites ܂ ܐܦܠܐ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܫܩ̣ܠ
ActsMiaphysites ܪܗ̣ܛܘ ܠܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܆ ܡܢ
ActsMiaphysites ܠܨܒܝܢܗܘܢ ܂ ܘܡܢ ܟܠ ܦܘܡܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ
ActsMiaphysites ܟܠ ܦܘܡܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܆ ܩܠܐ
ActsMiaphysites ܂ X X ܟܠ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܙܕܝܩܐ̈ ܃
ActsMiaphysites ܬܩܢܐ̈ ܠܒܢܝܗܘܢ̈ ܃ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܬܩܢܬܐ̈
ActsMiaphysites ܇ ܘܐܝܬܝܟܘܢ ܥܠ̣ܬ ܟܠ ܝܘܬܪܢܝܢ̈ ܠܚܙܝܝܟܘܢ̈ ܂
ActsMiaphysites ܕܒܐܟܣܘܪܝܐ 2ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܦ̣ܢܐ
ActsMiaphysites ܒܪܚܐܪܐ̈ ܝ ܡܢ ܟܠ ܚܫܐ̈ ܇ 7ܘܕܡ̇ܥܠܝ
ActsMiaphysites ܆ ܒܗ̇ </page><page> ܡܢ ܟܠ 1ܛܘܠܫܐ ܂ ܘܡܟܠ
BarAphton:ActsSev . ܠܐ ܘܟܝܠ ܟܠ ܟܠܗ ܢܡܐܢ ܒܡܢܬܐ
BarAphton:ActsSev ܆ ܘܡܢܗܝܢ ³ܠܘܩܒܠ ܟܠ ܐܪܣܝܣ̈ ܆ ܐܝܟ
BarAphton:ActsSev ܕܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܆ ܟܠ ܡܢ ܕܐܘ ܒܩܪܝܫܝܬܐ
BarAphton:ActsSev ܒܐܡܐ : ܘܐܡܪܘ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢܗ
BarAphton:ActsSev ²ܗ̇ܘ ܕXܒܨܠܘܬܗ̈ ܡܪܐ ܟܠ ܆ ³ܠܗܕܡܐ̈ ܡܒܕܪܐẌ
BarAphton:ActsSev ܒܚܕ ܙܢܝܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܕܗܘܐ . ܟܠܢ
BarAphton:ActsSev ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܡܪܐ ܟܠ X ܒܨܠܘܬܘ̈ ܕܐܒܘܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܟܕ ܡܢ ܟܠ ܪܥܐ ܠܘܬ ܢܛܝܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܩܢܘܡܗ ܂ ܘܐܚܝܕ ܟܠ ܒܚ̇ܝܠܐ ܕܡܠܬܗ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܠܚܕ ܗܟܝܠ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܐܬܚܫܒܬ ܒܬܘܠܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܬܘܗܝ ܐܬܝܕܥ ܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܆
PhiloxMab:memTrin&Inc ܠܗ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܘܐܠܗܐ ܪܒܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܕܡܘܬ ܐ̣ ܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܙܕܝܩܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܬܚܙܝܬ ܡܕܝܢ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ̣ ܂ ܕܡܢ̣
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܒܐ̣ ܂ ܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢ̣ܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܃ ܘܬܘܒ̇ ܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܟܝܢܐ ܐܘ ܥܠ ܟܠ ܐܠܗܐ̇ ܂ ܐܠܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܃ ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܟܕ ܡܘܕܥ ܚXܝܬܐܝX ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܗ̇ܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ̣ ܩܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܡܠ̣ܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܬܗܪܐ̣ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ̣ ܕܐܠܗܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ̣ ܗܘܝܘ ܕܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܙܘܘܓܐ ܘܐܝܟ ܕܡܬܚܫܒܐ ܟܠ ܐܢܬܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝܠܕܬ </page>
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܟܬܒ̣ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܘܩܒܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܪܘܚܐ ܂ ܠܘܬ ܟܠ ܡ̇ܢ ܝܝ ܕܪܫ̇ܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̇̈ ܥܡ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܙܕܝܩܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܒܪܟܐ ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܡܠܬܐ ܠܡ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܝX ܕܥܠܡܐ ܥܡ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܝܝ ܗܕܐ ܐܦ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܥ̇ܡܕ ܘܢܣ̇ܒ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܟܬܝܒ ܕܢ̣ܣܒ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܦ ܠܘܬ ܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡ̇ܐ ܂ ܘܐܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܗܘ̣ܐ ܐܝܬܘܗܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܢܘܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܘܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܥܠ ܗܕܐ̣ ܟܠ ܐܝܟܐ ܂ X
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܬܗܘܐ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܬܨܒܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܐ̇ܡܪ ܂ ܕܚܒܠ ܟܠ ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ̈ 1ܥܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܨܒ̣ܐ ܐܠܗܐ ܡܫܟܢ ܟܠ ܘܒܝܕ ܚܘܒܗ ܐܣ̇ܬܪܩ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܟܠ ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܘܪܘܢܢܢܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܕܥܣܘ ܂ ܐܠܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܪܐܝܠܝܢ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܒܗ ܒܙܢܐ ܐܦ ܟܠ ܟܝܢܐ̣ ܘܟܠ ܒܪܝܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܨܒ̣ܐ ܘܐܬ̣ܐ ܂ ܟܠ ܡܕܡ ܡܢ ܕܪܝܫ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܕܟܕ ܗܘܐ̣ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܢ ܕܚܫ̣ܒ ܓܝܪ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܥܡ ܟܠ ܥܒܕܐ ܐܠܨܐ ܕܢܬܚܫܒ̣
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܕܟܦܐ ܠܗ ܟܠ ܒܘܪܟܐ ܕܫܡܝܢܐ̈ ܘܕܐܪܥܢܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܬܘܒ ܐܦ ܥܡ ܟܠ ܣܝܒܪܬܐ̈ ܆ ܘܗܠܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠ̣ܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗ̣ܘ ܒܡܘܬܐ̣ ܐܝܟ ܟܠ ܐܢܫ ܂ ܩܡ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܒܐ ܂ ܠܗ ܟܠ ܒܘܪܟܐ ܟܦܐ ܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܐ ܕܐܬܚܙܝ ܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܠܢܦܫܗ ܐܝܟ ܟܠ ܒܪܢܫ ܗܘܐ ܐܦ