simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܂ ܡܕܡ ܕܐܫܬܟܚ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܂ ܒܢܝܢܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܘܦܐܝܐ̈ ܟܠ ܂ ܘܥܩܪܘ ܠܐܦܕܢܐ ܪܒܐ ܘܦܐܝܐ </page><page> ܕܡܪܢ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܫܩܠܘ ܗܘܘ
ChronEdes ܡܕܡ ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܢܗܪܐ ܡܢ ܬܝܡܢܝܗ̇ ܘܓܪܒܝܝܗ̇ ܂ ܘܣܪܚܘ ܟܠ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܂ ܒܢܝܢܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܘܦܐܝܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂
ChronEdes ܓܒܝܢ̈ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܕܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܟܠ ܕܪܓܠܬܐ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܒܟܢܝܫܘܬXܝܢ ܕܡܢ
ChronEdes ܕܩܢܐ ܗܘ̣ܐ̣ ܂ ܘܣܠܩ ܗܘ̣ܐ ܝܚܝܕܝܐ ܂ - ܂ ܝ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܟܠ ܃ 1ܘܡܪܝ ܒܒ̣̇ܝ ܒܪ ܢܨܝܒܝܐ̈ ܂ ܗܢܐ ܗܟ̇ܝܠ ܛܘܒܢܐ ܫܒ̣ܩ
ChronEdes ܕܨ ܒ̣ܘ ܂ ܒܘܪܐܢܝ ܐܢܬܬ ܫܝܪܘܝ ܕܐܡܠܟܬ̤ ܥܠ ܦܪܣܝܐ̣̈ ܂ ܟܠ ܚܕܝܐܝܬ ܐܬܩܒܠܘ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܗܪܩܠܐ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܠܘܬܗܘܢ
ChronEdes ܕܪܓܐ ܢܦܫX ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܩܛܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܕܒܚܐ ܠܫܐܕܐ̣̈ ܂ ܟܠ ܒܒܝܬܐ ܂ ܒܓܘ ܐܪܥܐ ܃ ܘܡܘܟܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܟܠܗ̇ ܫܢܬܐ̣
ChronEdes ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܝܣܚܩ ܕܢܨܝܒܝܢ ܂ ܘܣܒܪܝܫܘܥ ܕܚܝܪܬܐ ܟܠ ܡܪܝ ܣܒܪܝܫܘܥ ܕܟܪܟܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܐܟܘܠܬܗ ܙܪܥܘܢܐ̈ ܗܘܬ̣ ܂
ChronEdes ܓܒ ܟܪܝܟܝܢ ܠܗ̇ ܂ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܩܪܐ ܐܕܪܚܫܝܪܓܢ ܂ ܥܠ ܫܡ ܟܠ ܡܚܣܢܐ </page><page> ܒܢܗܪܘܬܐ̈ Xܫܝܢܐ̈ ܘܫܩܝܐ̈ ܃ ܕܐܝܟ ܦܪܩܝܢܐ̈ ܡ̣ܢ
ChronMin ܂ ܝܕ ܂ ܒܝܫܐ ܬ ܓܝܪ ܡܬܬܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܘܡܚܕܐ ܐܫܕܝܘ ܗܢܘܢ̈ ܟܠ ܂ ܘܗܢܘܢ̈ ܕܠܥܠ ܡܗܠܢܐܝܬ ܩܥܘ ܟܕ ܐܡܪܝܢ̈ ܐܬܬܠ̣ܘ̈ ܕܒܝܬ
ChronMin ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܙܒܢܗ ܀ ܒܫܢܬ ܂ ܡܓ ܂ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܢܝܢܘܣ ܟܠ ܀ ܝ ܫܢܝܐ̈ ܕܐܒܗܬ̈ ܐ ܕܝܗܘܕ̈ ܐ ܂ ܂ ܘܕܟܡܐ ܫܢܝܢ̈ ܕܒ̇ܪ
ChronMin ܕܘܟ ܣܒܪܬܐ̈ ܕܠܐ ܫܦܝܪܢ̣̈ ܢܦܫܗ ܩ̣ܛܠ ܀ ܒܬ̇ܪ ܢܐܪܘܢ ܟܠ ܠܝܢܘܣ ܫܢܝܢ̈ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܀ ܢܪܘܢ ܟܕ ܡܫܬܡܥܢ̈ ܠܗ ܡܢ
ChronMin ܚܕ ܚܕ ܝ ܡܢܗܘܢ ܠܪ ܫܢܘܬܐ ܫ̣ܘܪ ܀ ܓܠܒ̇ܘܣ ܐܡܠܟ ܝܪܚܐ̈ ܟܠ ܂ ܘܝܛܝܠܝܘܣ ܒܓܪܡܢܝܐ ܂ ܘܐܬܘܘܢ ܒܪܗܘܡܐ ܂ ܚܝܕܐܝܬ
ChronMin ܡܠܟܐ ܕܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܥܠ ܡܗܓܪܝܐ̈ ܂ ܒܬ̇ܪ ܕܐܡ̇ܠܟܘ ܂ ܘܟܡܐ ܟܠ ܕܥܠ ܝܪܚܐ̈ ܬܠܬܐ ܂ ܡܢ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܘܟܡܐ ܚ̣ܝܐ
ChronMin ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܨܛܒܐ ܒܢܡܘܣܐ ܕܐܒܗܬ̈ ܐ ܢܐܬܐ ܒ[ܬ ]ܪܝ ܂ ܘܥܪܩ ܟܠ ܗܘܐ ܠܡܕܒܚܘ ܩܛܠܗ ܂ ܘܩ̣ܪܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܘܐܡܪ ܂
ChronMin ܟܐܦ ܡܙܝܥܝܢ ܗܘܘ ܆ ܕܠܐܪܝܘܣ ܠܥܕܬ ܐ ܢܥ̇ܠܘܢ ܂ ܥܒܕܘ ܕܝܢ ܟܠ ܀ ܒܬܪ ܪ̤ܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܪܥܝܢ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܪ ܘܣ ܆
ChronMin ܚܕ ܝܘܡܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܢ ܐܣܦܪܝܕܐ̈ ܕܓܕܠ ܚܝܐ ܗܘܐ ܂ ܟܠ ܃ ܟܕ ܐܬܕܚܩ̣ ܆ ܦܩ̣ܕ ܕܢܬܝ̣ܗܒ ܠܗ ܡܢ ܥܕܬ ܐ ܕܝܢܪܐ
ChronMin ܐܝܢܐ ܕܗܕܐ ܠܐ ܥܒ̇ܕ ܕܢܫ̣ܬܕܐ ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܐܡܠܟ ܙܐܢܘܢ ܟܠ ܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣX ܘܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܕܐܘܛܘܟܝ ܘܓ̇ܙܡ ܥܠ
ChronMin ܝܘܡ ܐܠܦܐ ܕܕܝܢܪܐ̈ ܘܚܕ ܣܘܣܝܐ ܛܝܝܐ ܀ </page><page> ܂ X XX ܘܒܫܢܬ ܂ ܟܠ ܫܝܢܐ ܥܡ ܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܓ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܡ̇ܣܩ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܡܕܬ ܐ
ChronMin ܕܩܕܡܘܗܝ ܂ ܘܓܡ̇ܪ ܘܥܛܐ ܠܟܠܗܘܢ ܠܝܦܪܐ̈ ܘܓܝܣܐ̈ ܂ ܟܠ ܂ ܛ ܓ ܂ ܒܪܐ ܨܢܝܥܐ ܕܐܣܓܝ ܬܒܥܬܐ̈ ܝ-· ܘܥܩܬܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ
ChronMin ܩܛܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܝܪܝܐ ܂ ܘܡܢ ܥܠܬ[ܗ̇ ܕ]ܗܕܐ ܟܣܐܪܝܢ ܫ̣ܪܟ ܟܠ ܒܗ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܨܪܪܘܢܐ ܂ ܘܣܓ̇ܝ ܝ ܐܬܬܘܝ ܘܐܬܥ̇ܕܠ ܒܢܦܫܗ
ChronMin ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܆ ܘܕܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܚܫܒܢ̈ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܂ ܟܠ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ
ChronMin ܦܪܘܣ ܬܗܘ̣ܐ ܝܕܝܥܐ ܆ ܂ ܕܓ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܝܬܝܪܬܐ̈ ܐ ܬ ܒܗ ܟܠ ܐܢ ܢܬܠ ܕܐ ܬܝܗ̇ ܃ ܕܥܒ̣ܕܬ ܕܓܠܘܬܐ ܒܩܢܘܢܐ ܆ ܗܕܐ ܡܢ
ChronMin ܂ ܗܘܢ ܗܝܪܐܩܠܝܕܐ̈ ܝ ܗ̣ܘ 3ܠܗ ܃ ܘܐܙܠ ܥܡܪ ܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܟܠ ܕܡܬܩ̇ܪܐ ܗܘ̤ܐ ܡܐܩܕܘܢ ܒܪ ܙܘܣ ܘܒܪܗ̇ ܕܬܘܐ ܐ ܃ ܟܕ ܦܪܫ ܡܢ
ChronMin ܟܠܗ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܆ ܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ [ܕܥ[ܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܠ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܕܡܩܕܘܢܝܐ̣̈ ܂ 2ܒܛܝܠܢ̈ ܗܘܝ̈
ChronMin ܟܠܗ ܡܢ ܟܕܘ XܘXܐܬܒ̇ܛܠܬ ܃ 1ܗܝ̇ [ܕܝܢ ]ܕܝܘܢܝܐ̈ ܪ-ܚܕܬ ܟܠ ܘܫܥܒܕ̇ܬ ܐܢܘܢ </page><page> ܙܒܢܐ [ܐܪܝܟ[ܐ ܃ ܐܣܬ̇ܚܦ̇ܬ ܠܗ̇
ChronMin ܟܠܗ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܒܫܢܬܐ ܂ ܕܗ ܂ ܕܦܝܠܝܦܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܟܠ ܐܢܘܢX ܗ̣ܘ ܠܘܩܝܘܣ ܂ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬܒ̣ܛܠܬ
ChronMin ܥܩܬܐ̈ ܘܟܠ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܟܠ ܬܫܢܝܩܐ̈ ܂ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܟܠ ܂ ܘܠܐ ܫ̇ܠܐ ܘܠܐ ܥ̇ܒܪ ܡܢܗܘܢ ܂ ܗܪܟܐ ܡ̣̇ܫܠܛ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ
ChronMin ܐܬܪܘܢ̈ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܣܠܩ ܡܢܝܢܗܘܢ ܠܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܟܠ ܥܓܠ ܕܬܬܟܢܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ ܂ ܘܐܬܟܢܫܘ ܘܐ̣ܬܘ ܡܢ
ChronMin ܕܡܬܚܪܚܪ ܥܠܝ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܟܘܪܣܝܐ ܘܪܫܢܘܬܐ ܡܬܚܪܝܢ ܂ ܟܠ ܐ ܃ ܠܗܘܢ ܠܩܛܪܓܢܝ̈ ܡܘܬܒ ܐܢܐ ܕܝܢܝ̈ ܂ ܘܡܩܒܠ ܐܢܐ ܝܝ ܙ ·
ChronMin ܕܗܘ̣ܐ ܬܡܢ ܫܦܪܬ̣ ܠܗ ܗܕܐ ܂ ܘܐܝܬܝ ܒܬܪ ܗܟܢ ܣܗܕܘܬ̈ ܐ ܡܢ ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܝܠܕܬ̣ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܂ ܘܟܕ ܐܡ̣ܪ ܝܝ ܗܟܢ
ChronMin ܐܠܦܐ ܚܕܝܢܐ̈ ܚܕ ܗ̇ܘ ܕܚ̇ܫܚ ܘܗܢܘܢ ܕܠܐ ܚ̇ܫܚܝܢ ܠܐ ܥܗܕܢ ܟܠ ܝܝ ܂ ܥܠܝܦܬ̈ ܐ ܂ 5ܘܣ̇ܦܩ ܥܠ ܗܕܐ ܕܟܬܒ̣ܢܢ XܡܢXܝ
ActsMiaphysites ܟܠܗ̇ ܇ </page><page> ܕܒܟܠ ܕܘܟܐ ܢ̇ܩܝܦ ܗܘܐ ܠܗ ܃ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ 1ܡܫܬ̣ܡܥ ܟܠ ܒܩܥܬܟܘܢX ܀ ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬܚ̇ܝܕܘX ܆ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܫ̣ ܘܠܐ
ActsMiaphysites ܐܢܬ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐ̇ܡܠܠ ܂ ܗܟܢ ܥܒ̣ܕ̇ܬ ܠܝ ܟܠ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܂ ܘܩ̇ܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢܝܢܝܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܂
ActsMiaphysites ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܕܠܒܝܫ ܕܣܥܪܐ ܐܘ ܕܠܒܝܫ 3ܐܝܟ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ · ܟܠ 1ܠܗ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܗܢܐ ܡܡܠܠܐ̣ ܕܛܠܝܐ̈ ܗܘ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܕܝܢ ܂
ActsMiaphysites ܩܝܣ ܃ ܃ ܘܢܪܕܘܢ ܠܟܠ ܫܒܝܠ ܃ ܘܢܫܬܘܢ ܡܢ ܟܠ ܡܝܢ̈ ܝ ܃ ܐܝܟ ܝ ܟܠ ܥܡ ܙܒܢܐ̈ ܝ ܘܢܨ̣ܛܠܘܢ ܠܟܠ ܪܘܚ ܃ 7ܘܢܣܬ̇ܡܟܘܢ Xܝܠ
ActsMiaphysites ܡܝܢ̈ ܝ ܃ ܐܝܟ ܝ ܕܡܚܣܕܐ ܚܟܡܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܗܠܝܢ ܟܠ Xܝܠ ܟܠ ܩܝܣ ܃ ܃ ܘܢܪܕܘܢ ܠܟܠ ܫܒܝܠ ܃ ܘܢܫܬܘܢ ܡܢ
ActsMiaphysites ܨ̇ܒܘ ܕܩ̇ܪܒ ܠܘܬܗ̇ ܃ ܟܝܢܐ X 1ܐܝܬ ܠܗ ܗܕܐ ܕܐܝܟ ܓܘܢܗ̇ ܟܠ ܕܐܡܬܝ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢ̇ܟ̣ܐܝ ܃ 1 ܐܝܟ ܕܢܫܟܚ ܠܗ ܣܝܒܪܬܐ ܇
ActsMiaphysites ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܫܩ̣ܠ ܡܕܡ ܕܢܚܫܐ ܐܘ ܝ ܕܣܐܡܐ ܐܘ ܕܕܗܒܐ ܇ ܠܐ ܟܠ ܠܘܝܬܗ ܂ ܒܕܫ̇ܠܡ 3ܗܘܐ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܗܕܐ ܠܕܝܠܗ ܂ ܐܦܠܐ ܡܢ
ActsMiaphysites ܦܢܝܢ̈ ܆ ܡܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܘܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܂ ܠܡܕܒܪܐ ܠܟܪ ܟܠ ܚܝܠܬܢܘܬܐ ܕܢܦܫܗ ܘܛܢ̣ܢܗ ܕܓܒܪܐ ܆ ܪܗ̣ܛܘ ܠܘܬܗ ܡܢ
ActsMiaphysites ܦܘܡܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܆ ܩܠܐ ܕܐܘܠܝܬܐ̈ ܡܫܬ̣ܡܥ ܗܘܐ ܂ ܟܠ ܫܥܒܕܘ ܠܣܘܓܐܗ̇ ܕܐܢܫܘܬܐ ܩܛܝܪܐܝܬ ܠܨܒܝܢܗܘܢ ܂ ܘܡܢ
ActsMiaphysites ܦܢܝܢ̈ ܆ ܩܠܐ ܕܐܘܠܝܬܐ̈ ܡܫܬ̣ܡܥ ܗܘܐ ܂ ܘܢܟܣܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ̈ ܟܠ ܕܐܢܫܘܬܐ ܩܛܝܪܐܝܬ ܠܨܒܝܢܗܘܢ ܂ ܘܡܢ ܟܠ ܦܘܡܝܢ̈ ܘܡܢ
ActsMiaphysites ܩܕܝܫܐ̈ ܘܙܕܝܩܐ̈ ܃ ܘܢܟܦܐ̈ ܝ 1ܘܒܬܘܠܐ̈ ܃ ܘܥ̇ܢܘܝܐ̈ ܝ ܟܠ ܗܘܐ ܝ ܆ 1ܗܢܝ ܗܘܐ ܠܗ ܡ̇ܠܥܣܗܘܢ ܘܡܫܬܝܗܘܢ ܂ ܘܡܢ ܂ X X
ActsMiaphysites ܚܕܐ ܡܢ ܬܩܢܬܐ̈ ܒܙܒܢܗ̇ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܝ ܕܣܡ ܟܠ ܡܥܕܝܢ ܂ ܝܝ ܂ ܠܡܣ̣ܥܪ ܐܒܗܐ̈ ܬܩܢܐ̈ ܠܒܢܝܗܘܢ̈ ܃
ActsMiaphysites ܝܘܬܪܢܝܢ̈ ܠܚܙܝܝܟܘܢ̈ ܂ ܝܬܝܪܐܝܬ̣ ܕܢܛ ܂ ܝܪ ܟܠ ܘܒܗܠܝܢX ܠܐܠܗܐ ܡܢܝܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܘܐܝܬܝܟܘܢ ܥܠ̣ܬ
ActsMiaphysites ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܦ̣ܢܐ ܠܕܘܟܬܗ ܂ ܘܗܟܢܐ ܦܢܐ ܗܘ̣ ܛܘܒܢܐ ܠܕܝܪܗ ܟܠ ܦܩ̣ܕ ܕܟܠܗܘܢ 1ܩܕܝܫܐ̈ ܕܒܐܟܣܘܪܝܐ 2ܐܝܬܝܗܘܢ ܆
ActsMiaphysites ܚܫܐ̈ ܇ 7ܘܕܡ̇ܥܠܝ ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܇ ܘܕܫ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܟܠ ܡܢ ܟܘܪܗܢܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܂ ܘܟܕ ܡܟܝܠ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܒܪܚܐܪܐ̈ ܝ ܡܢ
ActsMiaphysites 1ܛܘܠܫܐ ܂ ܘܡܟܠ ܟܠܗ ܕܗܕܐ ܗܘ̣ܐ ܆ ܕܗܝ̇ ܕܟܠܗܘܢ ܟܠ ܕܝܠܗܘܢ ܃ ܘܗܠܝܢ ܬܘܒ ܕܢܛ ܂ ܫܘܢ ܡܢܗ ܣ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܆ ܒܗ̇ </page><page> ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܟܠܗ ܢܡܐܢ ܒܡܢܬܐ ܆ ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܟܘܠܝܘܬܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܝܢ ܟܠ X X X ܛܒܬܐ ܕܣܝܡܐ ܒܢܦܫܐ : ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܒܐܐܪ ܡܚܝܐ . ܠܐ ܘܟܝܠ
BarAphton:ActsSev ܐܪܣܝܣ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܒܟܠ ܙܝܢܐ ܢܙܕܝܢ . ܕܐܝܟ X ܗܟܢ ܕܝܢ ܥܝܕ ܟܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܗܠܝܢ ܦܫܩܘ ܒܦܘܡܗ ܢܝܬܐ ܆ ܘܡܢܗܝܢ ³ܠܘܩܒܠ
BarAphton:ActsSev ܡܢ ܕܐܘ ܒܩܪܝܫܝܬܐ ܐܘ ܒܐܫܬܐ ܐܘ ܒܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܟܠ ܕܠܐ ܡܬܢܣܒܢܐ ܫܒܩ ܥܠ ܗ̇ܝ ܟܐܦܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܆
BarAphton:ActsSev ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢܗ ܘܠܗ ܩܠܐ ܕܝܠܘ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܆ ܢܣܒܘ ܕܝܪܝܐ̈ ܟܠ ܣܐܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡܝܪ ܡܢ ܠܥܠ : ܘܐܚܪܡܘ ܩܕܡ ܒܐܡܐ : ܘܐܡܪܘ
BarAphton:ActsSev ܆ ³ܠܗܕܡܐ̈ ܡܒܕܪܐẌ ܕܥܕܬܐ ܟܢܫ ܆ Xܘܐܝܬܐ ܠܚܕܐ ܟܠ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚܐX . ²ܗ̇ܘ ܕXܒܨܠܘܬܗ̈ ܡܪܐ
BarAphton:ActsSev ܕܗܘܐ . ܟܠܢ ܢܙܥܩ ܠܘܬܗ ܆ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܡܪܐ ܟܠ X ܒܨܠܘܬܘ̈ ܟܠ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܝܘܡܐ ܐܚܪܬܐ ܐܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ· ܒܚܕ ܙܢܝܝܢ̈ ܡܢ
BarAphton:ActsSev X ܒܨܠܘܬܘ̈ ܕܐܒܘܢ ܚܘܣ ܘܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ . XX ܐܦܝܓܪܐܡܐ ܟܠ ܙܢܝܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܕܗܘܐ . ܟܠܢ ܢܙܥܩ ܠܘܬܗ ܆ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܡܪܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܪܥܐ ܠܘܬ ܢܛܝܬܐ ܟܘܠܗ ܕܐܝܟ ܒܪܗ ܐ[ܚܪܢܐܝܬ ܢܬܚܕܬ ܬܡܢ ܟܠ ܂ ܒܗܝ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܘ[ܬܚܬ] ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܙܒܢܐ̈ ܂ ܟܕ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܚ̇ܝܠܐ ܕܡܠܬܗ ܂ ܕܒܫܘܒܚܗ̣ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ ܫܠܝܚܐ̣ ܂ ܣܪܩ̇ ܟܠ ܘܒܪ ܦܚܡܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܂ ܘܨܡܚܐ ܘܨܠܡܐ ܕܩܢܘܡܗ ܂ ܘܐܚܝܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܘܟ ܐܬܚܫܒܬ ܒܬܘܠܬܐ ܕܝܠܕܬ ܠܢ ܃ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܟܠ ܕܟܠ ܕܟܪܐ ܦܬܚ ܡܪܒܥܐ ܩܕܝܫܐ ܠܡܪܝܐ ܢܬܩܪܐ ܂ ܠܚܕ ܗܟܝܠ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܂ ܕܠܐ ܒܩܢܘܡܐ̈ ܘܠܐ ܒܟܝܢܐ̣̈ ܂ X ܃ ܂ ܫܠܝܛ ܟܠ ܘܣܠ̣ܩ ܠܗܝܟܠܐ ܘܩܪܒ ܕܒܚܐ̈ ܂ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܬܝܕܥ ܠܘܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܢ ܆ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܘܪܓܬܐ ܂ ܘܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܒܪ ܥܠܝ ܥܠ ܟܠ ܥܡ ܒܪܢܫܐ ܢܬܡܢܐ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܗܘ̣ܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܐܠܗܐ ܪܒܐ ܂ ܘܬܘܒ ܝ ܂ X ܙ ܝܝ ܂ ܒܐܚܪܢܬܐ̈ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܠܗ ܟܕ ܟܠ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܒܟܠܕܘܟ ܡܫܡܗ ܠܝܫܘܥ ܘܐ̇ܡܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܡܫܘܚܬܐ ܕܡܘܗܒܬܐ ܕܠܘܬ ܟ̣ܠ ܝ ܚܕ ܟܠ ܐܠܐ ܒܨܝܪ ܡܢܗ̣ ܂ ܠܐܝܩܪܐ ܗܢܐ ܢܫܬܘܐ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܕܡܘܬ ܐ̣ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܘܟ̣ ܂ ܕܡܢ̣ ܗܕܐ ܕܢܥܡܪ ܐܠܗܐ ܐܘ ܪܘܚܐ ܝܝ ܒܒܪܢܫܐ ܆ ܐܘ ܟܠ ܡܫܘܚܬܐ ܕܡܘܗܒܬܐ ܕܡܬܝܗܒܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܂ ܐܬܚܙܝܬ ܡܕܝܢ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܡܗܘ̣ ܂ ܘ̇ܠܐ ܗܘܐ ܕܢܬܥܠܐ ܝܝ ܠܗܢܐ ܟܠ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܘܡܪܝܐ ܒܟܝܢܐ ܃ ܘܒܪ ܡܘܬܒܐ ܕܐܒܐ̣ ܂ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡ̇ܢ ܕܢ̣ܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܂ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܡܪܢ ܂ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ ܟܠ ܗܘܐ ܕܢܬܥܠܐ ܝܝ ܠܗܢܐ ܐܝܩܪܐ ܂ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝ̣ܢ ܂ ܐܠܐ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ Xܢܣܝܐ̈ ܂ ܐܝܬ ܕܡܫܬܘܚܪ ܗܘܐ ܢܣ̇ܒ ܪܘܚܐ ܟܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܂ ܘܠܐ ܝ ܂ ܐܬܚܫܒ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܠܗܐ ܃ ܘܬܘܒ̇ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܠܗܐ̇ ܂ ܐܠܐ ܐܡܝܪ ܕܝܗܒܗ ܒܠܚܘܕ ܐܠܗܐ ܝܝ ܠܦܪܥܘܢ̇ ܘܟܕ ܟܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܂ ܘܫܡܗܗ ܐܦ ܐܠܗܐ ܂ ܟܕ ܠܘ ܒܟܝܢܐ ܐܘ ܥܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ ܫܡܗܐ̈ Xܐܡܝܪܢ ܠܐܒXܬܐ̈ ܂ ܐܦ ܗ̇ܘ ܟܠ ܃ ܒܗ̇ ܟX ܒܗ̇ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܠXܐ ܗܘ ܥXܐ ܠܢ ܕܢܬܪܥܐ ܃ ܗܟܢܐ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܗ̇ܘ ܐܚܪܢܐ ܂ ܠܘ ܐܝܟ ·X X Xܝ · ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܠ ܗܘܐ ܂ ܘܒܓܘܫܡܐ ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܓܫܡ Xܘܐ ܂ ܟܕ ܡܘܕܥ ܚXܝܬܐܝX
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢ̣ ܩܕ ܫܐ ܂ ܘܠܘ ܦܓܪܐ ܗܘ ܕܩܢܘܡܗ ܂ ܡܬܝܕܥ ܕܝܢ ܫܪܝܪܐ ܬ ܟܠ ܂ ܩܢܝܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܂ ܘܒܝܬܝܐ ܗܘ ܠܗ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܕܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗܘܢ̣ ܕܐܠܗܐ ܢܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܂ ܘܒܬܘܠܬܐ ܬܫܟܚ ܟܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܂ 0ܝ ܘܡܠ̣ܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܬܗܪܐ̣
PhiloxMab:memTrin&Inc ܦܪܘܣ̣ ܗܘܝܘ ܕܐܦ ܐܬܝܠܕ ܂ ܘܐܢ ܂ X X ܝܝ ܡܠܬܐ ܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܟܠ ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܚܫܒ ܡܘܠܕܐ ܂ ܘܕܐܚܪܢܐ ܒܫܡܐ ܂ ܕܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܢܬܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝܠܕܬ </page><page> ܕܐܬܝܠܕ ܕܢܣܝܒ ܡܢ ܐܠܗܐ ܆ ܐܘ ܟܠ ܂ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܘܠܬܐ ܕܠܐ ܚ̣ܟܡܬ ܙܘܘܓܐ ܘܐܝܟ ܕܡܬܚܫܒܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܘܩܒܠ ܚܒܪܗ ܂ ܟܕ ܡܬܚܪܐ ܕܢܩܝܡ ܝX ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܟܠ ܕܠܘ ܫܪܪܐ ܐܡܪܘ ܡܢ ܗܝ̇ ܕܫܪܘ ܡܠܐ̈ ܕܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܟܬܒ̣
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡ̇ܢ ܝܝ ܕܪܫ̇ܐ ܠܗ ܂ ܐܡܪ ܗܟܝܠ ܥܡ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܝܘܚܢܢ ܕܗܘ̣ܐ ܟܠ ܡܘܕܐ Xܝܪܩ ܡܢܗ ܥܕܠܝܐ̣ ܘܡܛܝܒ ܠܘܬܗ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܂ ܠܘܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܂ ܘܠܡܢܐ ܐ̇ܡܪ ܦܘܠܘܣ ܐܘ ܬܡܝܗܐ̈ ܂ ܕܟܕ ܟܠ ܚܕܐ ܙܒܢ ܗܘ̣ܐ ܐܠܗܐ̣ ܒܪܢܫܐ̣ ܐܠܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̇̈ ܥܡ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܡܠܬܐ ܠܡ ܒܣܪܐ ܝ ܗܘܐ̣ ܘܐܓܢ ܒܢ ܂ ܘܗܢܐ̣ ܕܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܒܝܕ ܟܠ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܗ ܐܟܪܙ ܦܘܠܘܣ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܒܪܟܐ ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ ܂ ܘܐܢ ܠܘ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܂ ܐܦܢ ܥܡ ܟܠ ܗܘܬ ܕܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܢܗܘܐ ܂ ܟܒܪ ܡܢ ܫܘܪܝܗ ܝX ܕܥܠܡܐ ܥܡ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡ̇ܢ ܕܥ̇ܡܕ ܘܢܣ̇ܒ ܪܘܚܐ ܂ ܗܘ̇ܐ ܒܪܐ ܘܝܪܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܟܠ ܒܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܒܝܕ ܓܠܝܢܗ ܕܒܪܐ ܂ ܘܥܠ ܝܝ ܗܕܐ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܟܐ ܕܟܬܝܒ ܕܢ̣ܣܒ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܣܬܢܩܢܢ ܕܢܬܚܫܚ ܒܗܕܐ ܒܪܬ ܟܠ ܕܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܠܢ ܠܡܐܡܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܫܬܚXܦ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܬܢܣܒ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܂ X X ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܐܦ̣ ܟܠ ܕܢܗܘܘܢ ܠܗ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܐ ܂ ܘܡܬܒܥܐ ܠܡܐܡܪ ܐܦ ܠܘܬ ܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܕܡ ܕܗܘ̣ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܘܒܪܐ ܬܘܒ ܐܝܟ ܟܠ ܃ ܘܥܘܦܐ ܫܝXܠܐ ܘܪܢܫܐ ܂ ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡ̇ܐ ܂ ܘܐܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܘܘ ܒܝܕ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܝܬܝܘܬܐ̣ ܝ ܂ ܘܓܒܝܬܐ ܟܠ ܂ ܘܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܬܘܒ ܐܠܗܐ̈ ܐܫܬܡܗܘ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܢܘܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܟܐ ܂ X ܝ̇X ܂ ܕܢܨܒܐ ܠܡܗܘܐ ܂ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܡܫܬܟܚ ܗ̇ܘ ܟܠ ܠܐ ܡܬܥܘܟܐ ܂ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܨܒܝܢܐ ܐܠܐ ܐܦ ܒܟܝܢܐ ܂ ܘܥܠ ܗܕܐ̣
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܟܐ ܕܬܨܒܐ ܂ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܬܫܬܚܠܦ ܂ ܕܐܢ ܬܦܘܩ ܟܠ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܘ̇ܠܐ ܕܬܬܚܫܒ ܝ ܫܪܝܐܝܬ ܢܐܪܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܬܗܘܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ̈ 1ܥܠ ܐܪܥܐ ܂ ܘܥܠ ܕܚ̣ܙܐ ܒܢܝܗ ܕܥܠܡܐ ܕܟܡܐ ܟܠ ܐܠܦ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ̣ ܥܠ ܕܪܐ ܕܩܕܡ ܛܘܦܢܐ ܂ ܘܐ̇ܡܪ ܂ ܕܚܒܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܒܝܕ ܚܘܒܗ ܐܣ̇ܬܪܩ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܚܠܦܝܢ ܂ ܘܐܝܟ ܕܠܢ 0ܒܪܢܫܐ ܟܠ ܐ ܘܚܫܐ̈ ܘܚܒ̇ܠܐ ܐܫܬܪܝ ܘܢܦ̣ܠ ܂ ܥܠ ܗܕܐ ܨܒ̣ܐ ܐܠܗܐ ܡܫܟܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܘܪܘܢܢܢܐ ܂ ܘܢܫܟܚ ܡܢ ܥܠܬ ܗܕܐ ܐܦ ܫܠܝܚܐ ܟܠ ܕܡܬܚܙܐ ܂ ܘܒܝܕ ܢܦܫܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܂ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܪܐܝܠܝܢ̈ ܝ ܕܗܘ̇ܝܢ ܗܘܘ ܂ ܐܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܐܢܘܢ ܘܐܢ ܟܠ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܚܘܝ ܓܠܝܐܝܬ ܒܛܢܐ ܕܝܥܩ ܂ ܘܒ ܘܕܥܣܘ ܂ ܐܠܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܟܝܢܐ̣ ܘܟܠ ܒܪܝܬܐ ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̇ܝܐ ܗ̇ܘ ܟܠ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ̣ ܂ X X ܂ ܥܠ ܗܕܐ ܗܘ̇ܐ ܕܗܘ ܢܗܘܐ ܂ ܘܒܗ ܒܙܢܐ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܕܡ ܡܢ ܕܪܝܫ ܚܕܬܐܝܬ </page><page> ܪܒܘܬ ܚܘܒܗ ܕܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܂ ܐܝܟ ܟܠ ܠܗ̇ܘܝܐ ܓܠܝܐ̇ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܣܝܐ ܨܒ̣ܐ ܘܐܬ̣ܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗ̣ܝ̣ ܂ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܒܗܘܝܗ ܠܐ ܟܠ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܘܕܐܒܗܬܐ̈ ܘܕܢܒܝܐ̈ ܂ ܕܟܕ ܗܘܐ̣
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝ ܕܣܝܡܢ ܃ ܘܐܡ̣ܪ ܕܟܠܗܝܢ ܡܛܠܬܟܘܢ̇ܓܠ̣ܐ ܟܠ ܡܛܠܬܟܘܢ̇ ܥܠ ܕܐܢܬܘܢ · · ܂ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܡܢ ܕܚܫ̣ܒ ܓܝܪ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥܒܕܐ ܐܠܨܐ ܕܢܬܚܫܒ̣ ܐܦ ܗ̣ܘ ܂ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܟܠ ܃ ܐܠܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܚܕܬܐܝܬ ܐܬܒܪܝ ܟܕ ܠܐ · ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܥܡ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܘܪܟܐ ܕܫܡܝܢܐ̈ ܘܕܐܪܥܢܐ̈ ܘܕܠܬܚܬ ܝܝ ܡܢ ܐܪܥܐ ܂ ܐܢ ܟܠ ܕܝܠܢ ܂ ܕܠܗ ܢܣܓܕܘܢ ܟܘܠܗܘܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܕܟܦܐ ܠܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܣܝܒܪܬܐ̈ ܆ ܘܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܕܫܐ̈ ܕܐܬܩܢ ܥܒܘܕܐ̣ ܂ ܟܠ ܕܐܬܥܒ ܂ ܕܘ ܡܛܘܠ ܣܘܢܩܢܐ ܘܚܫܚܬܐ ܕܝܠܢ ܂ ·X · ܘܬܘܒ ܐܦ ܥܡ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢ ܗܠ̣ܝܢ ܂ ܝ· ܐܝܕܝܥܐ̣ ܕܠܘ ܡܛܠܬܗܘܢ ܗܘܘ ܂ ܐܠܐ ܚܠܦ ܟܠ ܂ ܕܡܬܩܝܡܝܢ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܚܝܝܢ̈ ܕܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܢܫ ܂ ܩܡ ܕܝܢ ܡܛܠܬܢ ܂ ܘܬܘܒ ܐܣܬܠX ܠܫܡܝܐ ܚܠܦܝܢ ܂ ܘܝܬ̣ܒ ܟܠ ܂ ܣܟ ܐܦ ܠܐ ܩܐ̇ܡ ܗܘܐ ܂ ܝ ܐܠܐ ܦܐ̇ܫ ܗܘܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܒܡܘܬܐ̣ ܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܘܪܟܐ ܟܦܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ ܕܫܡܝܢܐ̈ ܘܕܐܪܥܢܐ̣̈ ܟܠ ܂ ܘܬܘܒ ܐܣܬܠX ܠܫܡܝܐ ܚܠܦܝܢ ܂ ܘܝܬ̣ܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܒܐ ܂ ܠܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܘܫܠܝܚܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܗܘܘ ܠܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܂ ܟܠ ܠܦܘܪܩܢܢ ܂ ܘܠܘ ܦܪܘܩܐ ܐܬܚܘܝ ܕܝܠܢ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܬܚܙܝ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܪܢܫ ܗܘܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܘܠܘ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܘܡܢܐ ܐܡܪܢܐ ܂ X ܙ ܝX ܂ ܝ ܟܠ ܕܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ̣ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܠܢܦܫܗ ܐܝܟ