simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܂ ܡܕܡ ܕܐܫܬܟܚ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܂ ܒܢܝܢܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܘܦܐܝܐ̈ ܟܠ ܂ ܘܥܩܪܘ ܠܐܦܕܢܐ ܪܒܐ ܘܦܐܝܐ ܕܡܪܢ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܫܩܠܘ ܗܘܘ
ChronEdes ܡܕܡ ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܢܗܪܐ ܡܢ ܬܝܡܢܝܗ̇ ܘܓܪܒܝܝܗ̇ ܂ ܘܣܪܚܘ ܟܠ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܂ ܒܢܝܢܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܘܦܐܝܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂
ChronEdes ܓܒܝܢ̈ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܕܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܟܠ ܕܪܓܠܬܐ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܒܟܢܝܫܘܬXܝܢ ܕܡܢ
ChronEdes ܕܩܢܐ ܗܘ̣ܐ̣ ܂ ܘܣܠܩ ܗܘ̣ܐ ܝܚܝܕܝܐ ܂ - ܂ ܝ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܟܠ ܃ 1ܘܡܪܝ ܒܒ̣̇ܝ ܒܪ ܢܨܝܒܝܐ̈ ܂ ܗܢܐ ܗܟ̇ܝܠ ܛܘܒܢܐ ܫܒ̣ܩ
ChronEdes ܕܨ ܒ̣ܘ ܂ ܒܘܪܐܢܝ ܐܢܬܬ ܫܝܪܘܝ ܕܐܡܠܟܬ̤ ܥܠ ܦܪܣܝܐ̣̈ ܂ ܟܠ ܚܕܝܐܝܬ ܐܬܩܒܠܘ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܗܪܩܠܐ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܠܘܬܗܘܢ
ChronEdes ܕܪܓܐ ܢܦܫX ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܩܛܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܕܒܚܐ ܠܫܐܕܐ̣̈ ܂ ܟܠ ܒܒܝܬܐ ܂ ܒܓܘ ܐܪܥܐ ܃ ܘܡܘܟܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܟܠܗ̇ ܫܢܬܐ̣
ChronEdes ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܝܣܚܩ ܕܢܨܝܒܝܢ ܂ ܘܣܒܪܝܫܘܥ ܕܚܝܪܬܐ ܟܠ ܡܪܝ ܣܒܪܝܫܘܥ ܕܟܪܟܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܐܟܘܠܬܗ ܙܪܥܘܢܐ̈ ܗܘܬ̣ ܂
ChronEdes ܓܒ ܟܪܝܟܝܢ ܠܗ̇ ܂ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܩܪܐ ܐܕܪܚܫܝܪܓܢ ܂ ܥܠ ܫܡ ܟܠ ܡܚܣܢܐ ܒܢܗܪܘܬܐ̈ Xܫܝܢܐ̈ ܘܫܩܝܐ̈ ܃ ܕܐܝܟ ܦܪܩܝܢܐ̈ ܡ̣ܢ
ChronMin ܂ ܝܕ ܂ ܒܝܫܐ ܬ ܓܝܪ ܡܬܬܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܘܡܚܕܐ ܐܫܕܝܘ ܗܢܘܢ̈ ܟܠ ܂ ܘܗܢܘܢ̈ ܕܠܥܠ ܡܗܠܢܐܝܬ ܩܥܘ ܟܕ ܐܡܪܝܢ̈ ܐܬܬܠ̣ܘ̈ ܕܒܝܬ
ChronMin ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܙܒܢܗ ܀ ܒܫܢܬ ܂ ܡܓ ܂ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܢܝܢܘܣ ܟܠ ܀ ܝ ܫܢܝܐ̈ ܕܐܒܗܬ̈ ܐ ܕܝܗܘܕ̈ ܐ ܂ ܂ ܘܕܟܡܐ ܫܢܝܢ̈ ܕܒ̇ܪ
ChronMin ܕܘܟ ܣܒܪܬܐ̈ ܕܠܐ ܫܦܝܪܢ̣̈ ܢܦܫܗ ܩ̣ܛܠ ܀ ܒܬ̇ܪ ܢܐܪܘܢ ܟܠ ܠܝܢܘܣ ܫܢܝܢ̈ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܀ ܢܪܘܢ ܟܕ ܡܫܬܡܥܢ̈ ܠܗ ܡܢ
ChronMin ܚܕ ܚܕ ܝ ܡܢܗܘܢ ܠܪ ܫܢܘܬܐ ܫ̣ܘܪ ܀ ܓܠܒ̇ܘܣ ܐܡܠܟ ܝܪܚܐ̈ ܟܠ ܂ ܘܝܛܝܠܝܘܣ ܒܓܪܡܢܝܐ ܂ ܘܐܬܘܘܢ ܒܪܗܘܡܐ ܂ ܚܝܕܐܝܬ
ChronMin ܡܠܟܐ ܕܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܥܠ ܡܗܓܪܝܐ̈ ܂ ܒܬ̇ܪ ܕܐܡ̇ܠܟܘ ܂ ܘܟܡܐ ܟܠ ܕܥܠ ܝܪܚܐ̈ ܬܠܬܐ ܂ ܡܢ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܘܟܡܐ ܚ̣ܝܐ
ChronMin ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܨܛܒܐ ܒܢܡܘܣܐ ܕܐܒܗܬ̈ ܐ ܢܐܬܐ ܒ[ܬ ]ܪܝ ܂ ܘܥܪܩ ܟܠ ܗܘܐ ܠܡܕܒܚܘ ܩܛܠܗ ܂ ܘܩ̣ܪܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܘܐܡܪ ܂
ChronMin ܟܐܦ ܡܙܝܥܝܢ ܗܘܘ ܆ ܕܠܐܪܝܘܣ ܠܥܕܬ ܐ ܢܥ̇ܠܘܢ ܂ ܥܒܕܘ ܕܝܢ ܟܠ ܀ ܒܬܪ ܪ̤ܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܪܥܝܢ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܪ ܘܣ ܆
ChronMin ܚܕ ܝܘܡܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܢ ܐܣܦܪܝܕܐ̈ ܕܓܕܠ ܚܝܐ ܗܘܐ ܂ ܟܠ ܃ ܟܕ ܐܬܕܚܩ̣ ܆ ܦܩ̣ܕ ܕܢܬܝ̣ܗܒ ܠܗ ܡܢ ܥܕܬ ܐ ܕܝܢܪܐ
ChronMin ܐܝܢܐ ܕܗܕܐ ܠܐ ܥܒ̇ܕ ܕܢܫ̣ܬܕܐ ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܐܡܠܟ ܙܐܢܘܢ ܟܠ ܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣX ܘܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܕܐܘܛܘܟܝ ܘܓ̇ܙܡ ܥܠ
ChronMin ܝܘܡ ܐܠܦܐ ܕܕܝܢܪܐ̈ ܘܚܕ ܣܘܣܝܐ ܛܝܝܐ ܀ ܂ X XX ܘܒܫܢܬ ܂ ܟܠ ܫܝܢܐ ܥܡ ܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܓ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܡ̇ܣܩ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܡܕܬ ܐ
ChronMin ܕܩܕܡܘܗܝ ܂ ܘܓܡ̇ܪ ܘܥܛܐ ܠܟܠܗܘܢ ܠܝܦܪܐ̈ ܘܓܝܣܐ̈ ܂ ܟܠ ܂ ܛ ܓ ܂ ܒܪܐ ܨܢܝܥܐ ܕܐܣܓܝ ܬܒܥܬܐ̈ ܝ-· ܘܥܩܬܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ
ChronMin ܩܛܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܝܪܝܐ ܂ ܘܡܢ ܥܠܬ[ܗ̇ ܕ]ܗܕܐ ܟܣܐܪܝܢ ܫ̣ܪܟ ܟܠ ܒܗ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܨܪܪܘܢܐ ܂ ܘܣܓ̇ܝ ܝ ܐܬܬܘܝ ܘܐܬܥ̇ܕܠ ܒܢܦܫܗ