simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madNativ ⁴¹ ]ܡܘܫܚܢ̈ ܐܣܩ ܨܝܕܐ ܕܐܬܩܪܒ X²ܠܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܥܠܝܐ X³ ܟܠ ܥܠ ܡܝܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܩܐܡ ܨܕ ܡܢܗܘܢ ܨܝܕܐ ܪܒܐ ܕܟܠ ܕܡܘܢ̈ ܥܡ
PhiloxMab:TenMem ⁴¹ܟܝܢܝܢ̈ ܛ̇ܝܣܐ ܆ ܡܟ̇ܢܫܐ ܒ . ܚܐܪܘܬܗ̇ ܆ ܘܥ̇ܐܠܐ ܟܠ ܟܘܠ ܐܝܟܐ ܕܒ̇ܥܝܐ : ܦܐ̈ ܩܠܝܠܐ̈ ܕܚܘܫܒܝܗ̇̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܥܠ
JnDalya:Epist ⁴ܝ ܕܝXܠܟ ܒܕܡ̣ܘܬ ܒܪܐ ܡܢ ܐܒܘܗܝ . ܥܡܟ ܗܘ X⁵ܥܢܝ̇ܢܗ ܟܠ ܕܒܪܟ ܒܠܒܗ ܆ ܘܗ̣ܝ ܝܗ̣ܒܬ̇ ܠܗ ܦܐܪܪܝܣܝܐܐ ܠܡܫܐܠ ܡܢܟ XX
AbbaIs:Ascet ⁴ܝXXXܐܢܫ ddXXX ܕܢܡXܝ X²X¹ ³ܐܝXܝ ܚܝܠܗ ddX ܟܠ ܕܣܝܡ ܩܕܡ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ̣ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ ܡܡܠܠ ܗܘ¹⁸
CaveTreas ⁴ܝܘܡܝ̈ X ܚܝܘܗܝ̈ ܡܐܬܝܢ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ 79 . ⁵ XXX ܟܠ ( 7 ) ܘܚܝܐ ܣܪܘܓ ¹ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ X ܘܐܘܠܕ ²ܠܢܚܘܪ . ³ ܘܗܘܘ
SevAnt:LuqJul ⁴ܟܠܗ ܝ ܠܐ ܡܟܢ ܕܢܚܫ . ܐܠܐ ܟܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܟܠ . ²ܝXXX ܠܐ ܡܬܬܚܕܢܐ ³ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܚܫ . ܡܕܝܢ ܟܕ
AbbaIs:Ascet ⁴ܡܐܢ ܕܦܪܙܠܐ ܇ ܥܕܡܐ ܕܢܫܠܡܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܢܝܢ ܠܒܝܬܗ ܟܠ ܦܠܝܚܬܐ̈ ܇ ܟܕ ܠܐ ܐܫܬܡܥ ܩܠܐ ܕܫܘܩܦܐ ³ܐܘ ܕܐܟܣܝܕܐܐܦ ܠܐ
AbbaIs:Ascet ⁴ܡܕܡ ܡܢ ⁵ܚܒܪܗ ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܢܩܕܘܡ ܢܚܙܐ ܟܠܡܕܡ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܇ ܟܠ ܘ[ . . . . . . ]ܐ ¹ܕܚܩܝܢ ܫܦܝܪܬܐ̈ ܡܢ ܢܦܫܐ . X ܕܢܦܪܘܫ
SevAnt:LuqJul ⁴ܦܪ XXXXXXX X ܘܠܝܐܝܬ ܡܣܬܟܠܝܢܢ ⁵ܕܗ̣ܘܐ ܐܦ ܚܝܠܐ ܟܠ ³ܕܒܠܚܘܕ ܒܗ̇ܘ ܕ ܠܡܬܚܒܠܘ ܗ̣ܘܐ ܐܘܚܕܢܐ ܕܡܘܬܐ . ܒܗ ܡܢ
Tim1:Epist ⁴⁵²ܒܪܝܐ ܡ̇ܢ ܥܒ̣ܕܐ . ܟܠ ܥܒ̣ܕܐ ܕܝܢ ܕܡܪܐ ܆ ⁴⁵³ܬܬܝܗܒ̈ ܟܠ ܆ ܘܐܦܠܐ ܗ̇ܝ ܕܥܒ̣ܕܐ |495|ܒܗܦܟܐ ܠܒܪܝܐ . ܐܢ ܓܝܪ
BarEbr:CandSanc ⁴⁵ܚܛܗܝܟ̈ ܢܫܬܒܩܘܢ ܠܟ ܀ ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ . ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ . ܡܐ ܟܠ . ܘܫܡܥ ܒܥܘܬܗܘܢ . ܐܬܕܟܪ ܩܝܡܗ ܘܪܚܡ ܥܠܝܗܘܢ ܀
BarEbr:CandSanc ⁴⁶ܐܝܠܢܐ̈ Xܕܒܦܪܕܝܣܐ ܡܐܟܠ XXXXX5 ܐܟܘܠ . ܘܕܗ̇ܘ ܚܕ ܟܠ ܠܦܪܕܝܣܐ ܥܝܢܗ ܕܐܕܡ ܚܙܬܗ ܘܐܕܢܗ ܗ . . ܫܡ̣ܟ ܗܘܐXܝܪ ܕܡܢ
JnDalya:Epist ⁴⁶ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܬ ܆ ܒܠܚܘܕ ܒܡܘܟܟܟ ܡܫ̣ܟܚ X ܐܢܬ ܙ̇ܟܐ ⁴⁷ܐܢܬ ܟܠ ܟܕ ܐܙܕܟܝ ܡܢ ܐܒܐ ⁴⁵ܡܩܪܝܣ ܐ̣ܡܪ ܥܠ ܚܝ̇ܒܘܬ ܗ . X⁶ܕܡܢ
Eph:madCarNis ⁵ ܘܐܢ ܗܘ ܕܒܣ̣ܐ ܘܐܗܡܝ ܡܣܬܢܐ ܘܡ̇ܪܕ ܟܠ ܒܡܕܡ ܕܪܕܐ ܗܘ ܟܠ ܡܐ ܕܐܣܬܩܠܘ ܐܦܪܓܘ [101] 10ܐܢ ܗܘ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܪܕܐ ܘܡܫܦܪ
Eph:madFast ⁵[⁴ X ]ܗ̇ܢܘ ܨܘܡܐ ܕܒܗ ܗܘ ܦ̣ܠܛܬ ܝܥܢܘܬܐ ܥܡܡܐ̈ ܒܪܝܫ ܟܠ ܕܢܫܟܚ ܢܚܙܐ ܠܫܦܝܐ ܕܙܟܐ ܒܨܘܡܐ ܠܒܝܫ̣ܐ ܗ̇ܘ ܕܠܚ̇
CaveTreas ⁵ܓܢܣܐ̈ ⁶ܡܫܚܠܦܝ̈ ܚܙܬ̣ܐ . X ܗܠܝܢ ⁷ܕܪܚܫܝܢ ⁸ܘܛܝܣܝܢ ⁹ ܟܠ ( 22 ) ܘܒܝܘܡܐ ܕܚܡܫܐ ܦܩ̣ܕ ܠܗܘ̇ܢ ²ܠܡܝܐẌ . ܘܐܘܠ̣ܕX
DidascApost ⁵ܝ ܕܢܘܕܐ ܒܝ ܩܕܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܦ ܐܢܐ ܐܘܕܐ ܒܗ ܩܕܡ ܐܒܝ . ܟܠ ܠܐܠܗܐ : ܘܒܢܝܐ̈ ܕܡܡܠܝܢ ⁴ܝ ܨܒܝܢܗ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܇
Eph:madVirg ⁵ܢ ܘܡܐ ܘ -- -- ܫܦܠܗ ܪܒܐ ]ܫܒܪܐ̈ ¹[ܒܨܘܡܐ ܠܢܓܕܐ ܟܠ ]ܘܢܣܝܟ ¹[ܗܐ ܟܪܝܟܝܢ ܠܗ ܟܘܠ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܠܡ̇ܢܣܐ
AbbaIs:Ascet ⁵ܥ̇ܒܕ ܛܒ ⁸ܕܡܬܪܢܐ̣ ⁷ܘܡܝ̇ܬܐ ܠܗ ⁸ܠܗܘܢܐ ܠܐ XX ܟܠ ܇ 0ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܗ̇ܘ ²ܣܘܪܕܐ̣ ³ܕܟ̇ܠܐ ⁴ܠܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ
Eph:madLuqHeres ⁵ܩܛܝܪ ܨܢܥܬܐ̈ ܟ̣ܠܐ ܐܢܘܢ ܘܐܟܪܙܘ ܩܘܫܬܐ ܕܟܦܪܘ ܗܘܘ ܒܗ ܟܠ ܠܗܘܢ ܐܟܣ ܗܘܐ 9ܟܠܕܝܐ̈ ܕܠܐ ܡܢ ܡ ܐܘܕܝܘ ܒܐܠܗܐ ܕܠܥܠ ܡܢ