simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܕܝܗܒܬܝ ܠܝ ܐܢܐ ܝܗܒܬ ܠܟܝ . ܘܐܢ ܛܥܢܬܝܢܝ ܘܒܛܢܬܝܢܝ ܟܠ ܐܝܟ ܣܢܝܩܐ ܆ ܕܐܬܠ ܠܟܝ ܐܓܪܐ ܕܡܘܠܝܐ ܕܣܘܢܩܢܝ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܣ̇ܥܪ ܘܡܨ ܛܢܥ ܕܒܫܒܝܚܘܬܐ ܢܗܘܐ ܡܦܪ ܓܝܢ ܚܢܢ . X X ܟܠ X 1ܐܠܗܐ ܒܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܚܡܢܐ ܇ ܘܥܒ̇ܕ ܫܦܝܪܬܐ̈ ܐܘ ܚܒܝܒܢ
IsaacAnt:memHom : ܕܡܪܗ ܝܕܥ ܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܀ ܫܘܐ ܠܗ ܕܣܬܪ ܘܕܒܢܐ : ܕܚܕ ܗܘ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ : ܢܦܩ ܡܫ ܡܐ ܕܢܗܘܐ ܒܚܪܬܐ . ܛܠܐ ܡܢ ܟܠ ܩܫܝܫ ܡܢ
JnSol:OntheSoul ܓܝܪ ܕܚܣܡܗ ܠܐ ܬܟ̇ܣ ܘܬܪܥܘܬܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܠܘ ܥܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܠ . ܐܢܐ ܓܝܪ ܠܘ ܥܠ ܫܐܕܐ̈ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܐܠܐ ܥܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ .
Tim1:Epist |M 812b|ܣܘܘܚܐ ܐܪܐ ܡܫ . ܝܢ 33ܝܠܕܐ ܗ̣ܘ ܡܫ . ܡ ܪܪ ܓܬܐ . ܟܠ ܡܫ . ܡ ܪܪܚܡܬܐ . ܟܠ ܪܚܡܬܐ ܕܝܢ ܝܠܕܐ 32ܗ̣ܝ ܡܫܡ ܪܪ ܓܬܐ :
Tim1:Epist ܕܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܘܙܒܢܗ̇ ܂ ܘܗܕܐ ܗ̣ܝ ܐܣܛܠܐ ܘܠܒܘܫܐ ܃ ܟܠ ܕܟܕ ܐܫܟܚܗ̇ ܬܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܡܪܓܢܝܬܐ ܃ ܐܙ̣ܠ ܙܒܢ
IšoMerv:ComOT ܥܒ̇ܕܐ ܕܐܬܥܒܕ ܬܚܝܬ ܫܡܫܐ . ܘܗܐ ܟܠܡܕܡ ܗܒܠܐ ܘܨܒܝܢܐ ܟܠ . ܪܢܝܗ . [XX]ܘܕܡܢ ܐܝܟܐ ܝܠܦܬ ܗܕܐ ܕܐܡܪܬ ܆ ܡܢܗܪ ܇ ܚܙܝܬ
DidascApost ܐܫܛܪܐ ²X²ܕܥ̣̇ܘܠܐ . ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܘܢܘ ܝܬܡܐ̈ ܟܠ . X¹⁸ܘܬܘܒ ²¹⁹ܐܡ̣ܪ ܆ ²²⁰ܦܨܘ XX¹ܠܛܠܝܡܐ̈ . ܘܦܣܘܩܘ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ⁵ܗ̣ܘܐ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܦܪܝܫ ܡܢ ܐܒܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ . ܐܠܐ ܕܒܦܓܪܐ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ . ⁴ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈
Eph:memHom ܒܪܝܢ̈ ܐܙܠܝܗܝ ܣ̇ܓܝ ܣܟܠܬܐ̈ ܠܝܬ ܕܚ̇ܙܐ ܘܡܫܒܚ X95ܕܟܠ ܟܠ ܢܟܦܘܬܐ XX1ܫܡܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܩ̇ܝܡ ܨܐܕܝܢ ܫܡܐ ܕܝܩܝܪ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܓܕܫ ܂ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܫܬܠܚ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܠܡܠܟܐ ܕܡܘܕܥܢ ܗܠܝܢ ܟܠ ܣܓܕܘ ܠܗܘܢ ܥܠ ܝܝ ܐܪܥܐ ܂ ܘܐܝܠܦܘ ܬܘܒ ܡܢ ܡܠܬܗܘܢ ܚܝܬܐ ܥܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܥ̣ܘܠܐ ܕܐܡܐ ܗ̇ܝ ܕܝ̇ܠܕܐ ܠܗ ܇ ܘܐܦܢ ܗܕܐ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ ܟܠ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐܝܬ ܐܦ ܒܪܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܘܝܠ̣ܕܐ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ
JacSer:memWomJesusMet ܕܗܘܐ ܣܢܝܩܐ ܡܛܠ ܕܨܒܐ : ܡܠܐ ܣܘܢܩܢܝ ܡܢ ܒܝܬ ܓܙܟ ܕܠܟܠ ܟܠ ܡܛܠܬܢ : ܩܛܘܠ ܡܢܝ ܡܘܬܐ ܘܗܒ ܠܝ ܚܝܐ̈ ܒܟ ܡܚܐ ܟܠ ܀ ܐܘ ܡܥܬܪ
P:ProvQohSong [AB] ܝܘܡ . ܘܒܟܠܙܒܢ ܩܕܡܘܗܝ ܚܕܝܐ ܗܘܝܬ . ܚܕܝܐ ܗܘܝܬ ܒܬܒܝܠ ܟܠ ܥܒܕ ܫܬܐܣܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܥܡܗ ܡܬܩܢܐ ܗܘܝܬ . ܒܝ ܚܕܐ ܗܘܐ
P:Ecclus [AB] ܕܢܫܡܥܟ ܢܙܕܗܪ ܡܢܟ : ܘܐܝܟ ܣܪܘܚܐ ܢܚܫܒܟ . ܙ ܡܢ ܕܝܢ ܐܩܝܡ ܟܠ ܠܐ ܬܬܛܫܐ . ܘ ܐܢ ܓܠܐ ܠܟ ܚܒܪܟ ܐܪܙܐ : ܠܐ ܬܦܩܝܘܗܝ . ܕܠܐ
IšoAdiab:Epist ܒܓܘܫܡܐ ܫܪܝܪܐ ܘܡܫܡܠܝܐ ܇ ܠܛܒܬܐ ܕܒܢ ܕܠܐ ܬܚܠܘܨ ܂ ܐ ܟܠ ܒܙܒܢ ܒܥܘܡܩܐ ܕܫ̇ܠܝܘܬܗ ܕܡܕܥܐ ܆ · ܝܝ̤ ܂ ܝ ܐܚܪܝܬ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ܫܥ ܐܡܝܢ ܗ̣ܘܐ ܨܐܕܝܗܘܢ . ܘܠܐ ¹0ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ . ܐܬܚܙܝ ܟܠ ܢܦܫܗ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܥܠ ܝܡܬܐ ܕܛܝܒܪܝܘܣ . ⁹ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܠܘ
SevAnt:LuqGramm ܚܛܝ̣ܬܐ ܐܬܚܙܝ ܒܡܫܝܚܐ ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܥܒ̣ܕ ܚܛܝ̣ܬܐ ܆ ܡܨܠܐ ܃ ܟܠ ܫܒܩܬܢܝ ܂ ܡܛܠ ܕܢ ܕܕܠܐ ܥܕܠܝ ܓܡܝܪܐܝܬ ܆ ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܡܢ
Eph:madFaith ܫܘܐܠܝܢ̈ ܕܪܫܐ ܕܡܠܐ ܟܠ ܓܘܕܦܝܢ̈ ܩ 9ܩܘܠܥܐ̈ ܢܩܫܘ ܥܡ ܟܠ ܫܦܥܐ̈ ܕܡܠܝܢ̈ XX ܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܨ X ܨܡܪܬ ³ܐܪܥܐ ܥܠ ܥܠܝܐ̈
JacSer:memLord'sPrayer ܚܘܠܡܢܝܢ̈ ܠܡܡܚܝܐ̈ 215 60 ܘܛܝܝܦܐ ܒܗ ܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕ ܟܠ ܗܘܐ ܒܝܢܬ ܟܢܫܐ̈ ܘܕܡܐ ܠܓܝܚܘܢ ܕܡܠܐ ܪܚܡܐ̈ ܪܕܐ ܘܡܫܦܥ