simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ . ܘܐܩܝܡ ܩܝܡܝ ܥܡܟܘܢ : ܘܠܐ ܢܣܘܦ ܟܠ ܒܣܪ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܕܥܡܟܘܢ : ܡܢ ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܩܒܘܬܐ : ܘܥܡ
JnSol:OntheSoul ܩܐܪܣܝܢ̈ . ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ . ܐܦ ܚܢܢ ܫܘܝܐܝܬ ܒ̇ܥܝܢܢ ܟܠ ܕܫܝܢܐ ܟܕ ܡܣܬܬܪܢ̈ ܢܦܫܬܟܘܢ̈ ܠܓܘ ܡܢ ܫܘܪܐ ܕܠܐ ܙܐܥ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܟܠܗ البتّة . زاد المروزي اصلاً راساً . ܘܐܦ ܟܠ ܟܠ . ܘܗܕܐ ܨܘܪܬܐ ؟؟؟؟ 462 ܟܠܟ̇ܐ ܗ ܩܪܩܘܪܐ زورق كلك ܀
P:ProvQohSong [AB] ܐܢܫ ܕܝܗܒ ܠܗ ܡܪܝܐ ܥܘܬܪܐ ܘܢܟܣܐ̈ . ܘܐܫܠܛܗ ܠܡܐܟܠ ܟܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܕܝܗܒ ܠܗ ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܡܢܬܗ . ܘܐܦ
Shub:BookGifts ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܇ ܠܦܘܬ ܚܝܠܗ ܘܝܕܥܬܗ ܒܡܕܡ ܕܢܣܒܢ . ܒܗ̇ܝ ܟܠ . ܐܠܐ ܒܟܠܙܒܢ ܛܠܘܡܐ̈ ܡܬܚܙܝܢܢ ܇ ܐܢ ܟܐܢܐܝܬ ܢܬܬܒܥ
Eph:madFaith ܕܚܝܠܐ ܐܢ ܠܙܝܘܗ ܕܥܒܕܐ ܗܢܐ ܥܘܙܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܢܨܕ ܒܡܪܗ ܟܠ ܕܠܐ ¹ܣܦܩܘ² ܕܒܡܝܘܬܐ ܢܚܘܪܘܢ ܡ̇ܢ ܢܡܪܚ ܕܢܚܘܪ ܒܡܚܐ
IsaacAnt:memHom ܪܚܫܝܢ̈ : ܕܒܕܩܝܢ ܛܘܗܡܐ̈ ܕܓܢܣܝܗܘܢ̈ ܀ ܒܝܠܕܝܗܘܢ̈ ܟܠ . ܩܡܨܐ . ܣܛܢܐ ) : ܐܢܬ ܡܪܚܫ ܐܢܬ ܝܕܥܬܟ . ‏ ‏ܦܥܠܝܟ̈ ܐܢܘܢ
SevAnt:CathHom ܦܢܛܐܣܝܐ ܡ̣ܝܬܬܐ ܘܒܣܪܢܝܬܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܣܐܘܢܐ̈ ܡܕܡ ܇ ܟܠ ܆ ܐܪܥܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ . - X ܙܪ̣ܩ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܆ ܕܡܢ