simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܚܠܛ ܐܢܬ ܘܥܡ ܟܠ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܇ ܘܥܡ ܡܟܣܐ̈ ܘܙܢܝܬܐ̈ ܐܟܠ ܐܢܬ ܟܠ ܡܬܝܒܠܝܢ ܇ ܩܐܡ ܐܢܬ ܒܚܐܪܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܘܡܫܠܛܐܝܬ ܥܠ
JnEph:EccHist ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܝܕ ܒܢܝ̈ ܓ̇ܒܐ ܕܝܠܗ ܟܠ ܟܡܐ ܕܡ̣ܨܝܐ ܦܠ̇ܓ ܟܠ ܘܥܠܘܗܝ ܢܬ̇ܦܠܓ ܇ ܘܠܓ̇ܒܐ ܕܝܠܗ ܝ ܢܪܒ̇ܐ ܇ ܟܕ ܠܣܓܝܐܐ̈
DionAr:MystWritings . ܟܕ ܩܪܝܒ ܠܟܠ̣ ܘܒܟܠ ܕܘܟܐ . ܘܠܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܬܘܒ ܆ ܟܠ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܢܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܇ ܩ̇ܕܡ ܚܒ̣ܫ ܟܠ ܘܐܩܝܡ
Babai:BookUnion ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܃ ܟܠ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܥܠܬ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܆ ܘܐܦܠܐܐܒܐ ܡܪܢܐܝܬܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܐܒܐ : ܟܕ ܓܠܝܙ ܟܠ ܕܗܟܢܐ ܐ̇ܡܪ : ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ ܒܪܐ ܆ ܒܗ̇ܘ ܡܢ
AntiTriThWrit ܐܝܕܐ ܕܗ̣ܝ ܡܠܬܐ : ܡܢ ·XXܝXX ܕܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܡܝܪܢ ܟܠ ܐܘ ܢܫܚܠܦ ܇ ܟܕ ܬ ܘܪܣܝܣ ܐܝܕܐ ܕܗ̣ܝ ܠܐ ܡܘܒܠܐ . ܐܢ ܓܝܪ
P:PsSol [AB] ܐܢܬܬܐ ܒܨܢܥܬܐ ܕܒܝܫܬܐ . ܘܩܠܝܠ ܠܡܥܠ ܒܟܠ ܒܝܬܐ ܒܚܕܘܬܐ ܟܠ . ܒܠܠܝܐ ܘܒܚܫܘܟܐ ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ . ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܡܡܠܠ ܥܡ
IšoMerv:ComOT ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܦܪܩܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ . ܘܚܘܝܬ ܒܛܝܠܘܬܝ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܐܢܐ ܥܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܝܕܥܘܢܝ . ܘܕܡܨܐ ܚܝܠ
Cyr:ComLuke ܡܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܒܪܝܬܐ ܗܘ ܚܕܬܐ ܂ ܘܩܕܡܝܬܐ̈ ܥܒ̣ܪ ܂ ܗܐ ܟܠ ܚܕܬܬܐ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܒܗ ܟܠܗܝܢ ܂ ܘܡܫܪܪ ܦܘܠܘܣ ܕܟ̇ܬܒ ܂ ܡܕܝܢ
P:2Chr [AB] ܝܘܡ : ܘܢܛܪܝܢ ܠܡܠܟܐ . ܘܢܦܩ ܫܡܗ ܒܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ : ܟܠ ܣܝܦܐ : ܗܘܘ ܠܗ ܫܒܥܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܚܡܫܡܐܐ .     ܕܗܘܘ ܩܝܡܝܢ
Cyr:ComLuke ܙܢܐ ܢܣܬܪܗܒ ܠܡܘܬܪܘ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̣̈ ܂ ܘܐܘܪܚܐ ܟܠ ܇ ܕܢܩܕܡܘܢ ܢܪܕܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܥܝܕܐ ܐܝܬ ܗܘܐ̣ ܂ XX ܕܒܝܕ
JacSer:memEstabCreat ܥܕܢܝܢ̈ 22 410 ܒܪܗܛܐ ܡܛܟܣܐ ܕܣܕܝܪ ܘܐܬܐ ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܟܠ ܪܗܛܗ̇ ܕܗܕܐ ܓܝܓܠܐ ܕܡܠܝܐ ܙܒܢܐ̈ ܕܗܘܘ ܐܬܝܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ
Chron1234 ܕܥܒܕ ܛܐܢܓܪܝ ܘܪܫܪܬ ܝ ܂ ܝ- · ܂ ܝ ܒܐܘܪܗܝ ܃ ܬܘܒ ܐܬܥܫ̣ܢX ܟܠ ܠܡܪܥܫ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܘ ܠܐܘܪܗܝ ܒܓܕܘܝܢ ܘܓܘܣܠܝܢ ܆ ܘܝܠܦܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܬܪܥܝ ܐܘ ܡܬܪܥܐ ܗܫܐ ܐܘ ܐܡܬܝ ܟܠ ܠܐ ܗܘܐ ܟܕ ܡܚܕܬܝܢܢ ܗܝܡܢܘܬ ܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܠܟܘܢ ܡܦܝܣܝܢܢ ܂
BarṢal:ComGosp ܟܐܒ ܘܟܘܪܗܢ ܃ ܟܘܪܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̇ ܕܒܟܠܗ ܓܘܫܡܐ ܐܚܝܕ ܂ ܟܠ ܕܟܣܝܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܣ̇ܥܕ ܗܘ̣ܐ ܡܒܕܩ ܗܘ̣ܐ ܀ ܀ ܘܡܐܣܐ ܗܘ̣ܐ
P:ProvQohSong [AB] ܒܣܡܢܝܢ̈ . ܟܟܪܝܬܐ ܡܛܦܢ̈ ܣܦܘܬܟܝ̈ . ܟܠ ܕܒܫܐ ܘܚܠܒܐ ܟܠ ܟܠܬܐ . ܡܐ ܫܦܝܪܝܢ ܬܕܝܟܝ̈ ܡܢ ܚܡܪܐ . ܘܪܝܚ ܒܣܡܢܝܟܝ̈ ܡܢ
P:Ecclus [AB] ܥܒܕܝܗܘܢ̈ . ܨܚ ܐ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܒܪܝܗܝ ܠܐܕܡ . ܘܡܗܦܟܘ ܟܠ ܥܠܠܬܗ̇̈ . ܢܦܫܬܐ̈ ܕܟܠ ܚܝܐ̈ ܡܠܐ ܐܦܝܗ̇̈ . ܘܩܦܣ ܠܓܘܗ̇
SevAnt:LuqJul ܡܐ ܓܝܪ ܕܐܡܪܝܢ̈ ܚܢܢ ܕܩܢܐ Xܝ]ܒܣܪܐ ⁹[ܘܐܢ ܗ̇ܝ ܟܠ ܗܘܐ . ܗ̣ܘ ܡܬܐܡܪ ܗ̣ܘܐ ܕܚܝܐ . ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܨܝܕ ܦܓܪܐ .
Eph:madUnleavBread ܐܢܫ ܢܫܪܐ ܕܡܡܢܥ ܨܝܕ ܦܪܕܝܣܐ 13 ܡܢ ܕܐܟ̣ܠ ܠܚܡܗ ܚܝܐ ܟܠ ܨܐܕܘܗܝ ܡܬܟܢܫܝܢ ܢܫܪܐ̈ ܟܦܢܐ̈ 12 ܒܠܚܡܐ ܪܘܚܢܐ ܗܘܐ
Tim1:Epist ܙܒܢܐ̈ ܓܝܪ ܘܛܘܪܐ̈ ܝܠܝܕ ܡܠܬܐ ܡܬܘܡܐܝܬ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܆ ܡܛܠ ܟܠ : ܢܗܘܘܢ ܠܡ ܓܝܪ ܠܐܬܘܬܐ̈ ܘܠܙܒܢܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܠܗܐ : ܠܥܠ ܡ̣ܢ