simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr . ܐܚܘܕܢܐ ܘܡܢܛܪܢܐ ܕܟܠ . 240 ܡܚܝܢܐ ܕܟܠ ܡܩܒܠܝ̈ ܚܝܐ̈ . ܟܠ ܕܗܘܝ̈ ܘܕܗܘܝܢ̈ ܠــܐ ܛ̇ܥܐ ܡܢ ܝܕܥܬܗ . ܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡܕܒܪ
SynOr . ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܘܦܝܢ̈ . ܡܫܟܢ ܟܠ ܛܘܒܝܢ̈ . ܡܛܐܒܢܐ ܘܡܥܕܪܢܐ ܟܠ ܕܟܠ . 240 ܡܚܝܢܐ ܕܟܠ ܡܩܒܠܝ̈ ܚܝܐ̈ . ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ . ܪܡ ܡܢ
SynOr . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܘܠܝܬܐ ܟܠܝܢ ܢܬܢܛܪܘܢ ܟܠܝܢܗܘܢ ܘܐܦ ܗܫܐ ܟܠ ܕܥܡܗ ܆ ܫܪܝܢܢ ܘܒܛܠܢܢ ܆ ܒܡܬܠܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܫܠܝܛܐ ܥܠ
SynOr . ܕܗܘܝܘ ܩܕܡܝܐ ܘܐܚܪܝܐ : ܕܒ̇ܕܩ ܥܠ ܚܘܕܬܢ ܒܢܒܝܐ̈ ܟܠ ܙܢܝܢ̈ : ܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܫܠܛ ܐܘ ܫܠ̇ܛ ܒܗ ܡܕܡ . ܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡܕܒܪ
SynOr . ܕܡܕܡ ܡܢ ܟܠ ܕܗܘܝ̈ ܘܕܗܘܝܢ̈ ܠــܐ ܛ̇ܥܐ ܡܢ ܝܕܥܬܗ . ܟܠ ܘܚܢܢܐ ܘܡܪܚܦܢܐ ܫܦܝܥ ܒܡܘܗܒܬܗ̈ . ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܘܚ̇ܟܡ
SynOr . ܗ̇ܘ ܕܗܘܝܘ ܡܦܪܢܣܢܐ ܕܛܒܬܢ̈ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܚܝܢ̈ ܘܥܒܘܕܐ ܟܠ ܡܢܢ ܡܬܬܚܝܒܢܐܝܬ : ܐܝܟ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܕܓܘܐ ܠܐܠܗܐ ܕܥܠ
SynOr . ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܕܠܐ ܟܠ ܕܢܩܦܢ̈ ܠܬܘܕܝܬܗܘܢ . ܘܡܩܦܝܢ ܠܗܝ̇ ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
SynOr . ܘܒܚܕ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܒܚܕ ܪܘܚܐ ܟܠ ܘܡܥܕܪܐܝܬ ܢܦܫܩ ܀ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ
SynOr . ܘܡܢܗܘܢ ܪܕ̇ܝܢ ܚܘܠܡܢܐ̈ ܘܚܘܣܝܐ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܟܠ ܕܚܪܒܘ ܕܢܬܒܢܘܢ . ܒܗܘܢ ܓܝܪ ܣܠܩܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ ܕܥܠ
SynOr . ܚܕ ܒܪܐ ܕܠܝܬ ܥܡܗ ܒܪܐ ܐܚܪܢܐ . ܕܐܬܝܠܕ ܡܬܘܡܐܝܬ ܘܠܐ ܟܠ ܟܕ ܠܐ ܐܬܝܠܕ . ܥܠܬܐ ܕܠܐ ܥܠܬܐ . ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܕܡܢܗ ܐܬܬܩܢܢ
SynOr . ܚܕܐ ܐܠܗܘܬܐ ܕܠܐ ܙܒܢܐ̈ . ܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ : ܟܠ ܥܠܬܐ ܆ ܥܠܬܐ ܕܟܠ . ܕܡܢܗ ܟܠ ܘܡܛܠܬܗ ܟܠ ܘܕܝܠܗ ܟܠ ܘܠܘܬܗ
SynOr . ܝܗܘܒܐ ܕܥܬܝܩܬܐ ܘܡܫܡܠܝܢܐ ܕܚܕܬܐ . ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܕܫܘܠܛܢܗ ܆ ܘܒܥܘܫܢܐ ܕܚܝܠܗ ܐܚܝܕ ܘܡܕܒܪ ܘܡܦܪܢܣ ܘܣ̇ܥܪ
SynOr . ܥܒܘܕܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ . ܪܚܝܩ ܡܢ ܟܠ ܫܘܚܠܦܝܢ̈ ܟܠ ܡܬܕܪܟ . ܠܐ ܡܣܝܟܐ . ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܘܕܠܐ ܫܘܠܡ . ܫܠܝܛܐ ܕܥܠ
SynOr . ܪܡ ܡܢ ܟܠ . ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܘܦܝܢ̈ . ܡܫܟܢ ܟܠ ܛܘܒܝܢ̈ . ܡܛܐܒܢܐ ܟܠ ܘܡܢܛܪܢܐ ܕܟܠ . 240 ܡܚܝܢܐ ܕܟܠ ܡܩܒܠܝ̈ ܚܝܐ̈ . ܘܡܥܠܝ ܡܢ
SynOr . ܫܘܪܝܐ ܠܝܬ ܠܗ . ܘܫܘܠܡܐ ܠܐ ܗ̇ܘܐ ܠܗ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܒܪܝܢ̈ : ܥܠܬ
SynOr : ܘܕܝܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܪܒܘܬܐ ܘܣܓܕܬܐ ܠܥܠܡ ܀ ܫܐ̇ܠܝܢ ܫܠܡܟܘܢ ܟܠ ܘܚܟܝܡܐܝܬ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܟܠ ܘܕܝܠܗ ܟܠ ܘܒܐܝܕܗ ܟܠ ܘܠܘܬܗ
SynOr : ܝܠܝܕ ܒܐܠܗܘܬܗ ܡܢ ܐܒܐ ܕܠܐ ܐܡܐ ܡܬܘܡܐܝܬ . ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܐܠܐ ܟܠ ܕܪܥܝܐ ܪܒܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
SynOr ܆ ܕܐܚܕܬ ܗܘܬ ܢܘܡܐ̈ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܒܥܕܬܗ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܟܠ ܥܕܟܝܠ ܝܗܒ ܬܒܥܬܐ ܕܩܕܡܝܬܐ̈ ܒܥܠܬ ܬܪܝܢܘܬܐ ܫܟܝܪܬܐ ܡܢ
SynOr ܆ ܕܐܡܪ : ܕܗܢܘ̇ ܫܘܡܠܝܐ ܕܢܡܘܣܐ ܘܓܡܘܪܐ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ : ܟܠ ܘܕܢܘܗܪܐ . ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܡܪܢܝܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܝܕܥ̇ ܟܠ ܩܕܡ ܕܢܒܪܐ
SynOr ܆ ܕܒܪܡܙܗ ܬܠܝܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ . ܐܡܝܢ ܀ ܫܠܡܬ ܣܘܢܗܘܕܘܣ ܟܠ ܩܘܫܬܐ ܘܫܪܪܐ ܐܬܛܟܣ ܆ ܠܐ ܢܫܬܠܛ : ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ