simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts . ܕܐܠܘ ܟܝܢܗ ܡܩܒܠܢܐ ܗܘ̣ܐ ܕܡܘܬܐ ܆ ܡܐܬ ܗܘܐ ܥܡܢ ܡܛܠ ܟܠ ܒܚܐܪܘܬܢ . ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̇ܪܬ ܆ ܕܢܬܓܠܐ ܚܘܒܗ ܠܥܝܢ
Shub:BookGifts . ܘܢܬܚܝܨܘܢ ܒܗ ܪܦܝܐ̈ ܆ ܘܢܬܟܠܠܘܢ ܒܗ ܚܦܝܛܐ̈ ܘܬܬܝܕܥ ܟܠ ܒܝ̣ܫܬܗ . ܐܝܟ ܕܢܫܬܡܠܐ ܦܘܪܥܢ ܫܘܢܩܗ ܘܢܬܝܕܥ ܠܥܝܢ
Shub:BookGifts . ܡܢܐ ܕܝܢ ܦܢܝܗ ܡܪܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܆ ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܠܡܪܝܐ ܟܠ ܡܬܚܙܐ ܟܐܡܬ ܒܐܝܩܪܐ ܙܐܦܢܐ ܆ ܐܝܟ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ
Shub:BookGifts . ܫܘܒܚܐ ܠܟ . IX ܪܫܐ ܕܬܫܥܐ ܛܒܗ̇ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܫܘܘܕܢܗ ܟܠ ܒܠܝܥܝ̈ ܒܪܚܡܬܗ ܟܣܝܬܐ . ܚܘܣ ܥܠܝ ܟܣܐ ܡܢ ܟܠ ܓܠܐ ܡܢ
Shub:BookGifts 14ܓܢܒܪܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܕܐܬܚܙܝ ܡܫܬܚܪ X ¹²¹ܒܓܢܣܢ ܆ ܗܘ ܟܠ ܥܬܝܕ ܒܚܪܬܐ ܕܢܬܓܠܐ ܒܒܪ ܐܒܕܢܐX ¹²ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . ܘܥܡ
Shub:BookGifts : ܐܦ ܫܦܠܘܬܗ ܕܡܢ ܟܠ ܆ ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܗܬܬܗ ܘܡܢ ܕܚܠܬܗ ܆ ܟܠ : ܘܠܥܝܢ ܟܠ ܚܙܝܐ̈ ܐܬܓܠܝܬ ܒܝ̣ܫܘܬܗ ܘܚܪܡܢܘܬܗX ³ܕܠܘܬ
Shub:BookGifts : ܕܐܢ ܐܫܬܒܩ ܕܠܐ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܘܢܡܘܣܐ̈ : ܒܗ̇ܝ ܚܐܪܘܬܐ ܟܠ ܟܠܢܐܝܬ ܆ ܘܐܬܓܠܝ ܟܠܗ ܝܨܪܗ ܕܟܝܢܢ ܒܗ . ܘܐܬܝܕܥܬ ܠܥܝܢ
Shub:BookGifts ܆ ܗܘ̇ ܗܘ̣ ܫܐܕܐ ܩܕܡܝܐ ܕܢܦܠ ܇ ܘܐܛܥܝ ܠܐܕܡ ܒܪܫܝܬX ܟܠ ܥܡܗ ܒܛܥܝܘܬܗ . ܪܫܗ̇ ܕܝܢ ܕܓܗܢܐ ܡܫܢܩ ܡܢ ܟܠ ܘܡܫܦܠ ܡܢ
Shub:BookGifts ܆ ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܗܬܬܗ ܘܡܢ ܕܚܠܬܗ ܆ ܡܫܬܬܩ ܡܢ ܕܠܡܒܐܫܘ . ܟܠ ܒܝ̣ܫܘܬܗ ܘܚܪܡܢܘܬܗX ³ܕܠܘܬ ܟܠ : ܐܦ ܫܦܠܘܬܗ ܕܡܢ
Shub:BookGifts ܆ ܘܪܚܝܡ ܡܢ ܟܠ ܥܠ ܡܪܟ . ܘܬܫܬܠܛ ܬܘܒ ܒܚܝܠܐ ܠܡܟܒܫܘ ܟܠ ܕܡܬܢܨܚܝܢ ܒܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܐܬܚܦܛ ܘܩܢܝ . ܕܬܗܘܐ ܝܩܝܪ ܥܠ
Shub:BookGifts ܆ ܘܪܡܙ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܨܒܥܐ ܠܒܢܝ̈ ܚܘܒܗ . ܘܐܡܕ̇ ܬܘ ܬܘ . ܬܘ ܟܠ ܚܒܝܒܐܝܬ ܟܕ ܦܨܝܚܢ̈ ܐܦܝ̈ ܢܘܗܪܗ ܘܦܫܝܛܐ ܝܡܝܢܗ ܡܚܝܬ
Shub:BookGifts ܇ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܕܥܐ ܠܡܕܥܐ̈ ܕܟܝܐ̈ ܘܢܗܝܪܐ ܇ ܠܦܘܬ ܢܩܕܘܬ ܟܠ ܕܒܪܘܝܢ ܇ ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ܦܐܝܬܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܪܡܬ ܡܢ
Shub:BookGifts ܇ ܘܠܓܘ ܡܢ ܙܘܥܗ ܕܫܘܢܩܐ ܫܕܝܢ ܇ ܘܛܥܡܗ̇ ܕܓܗܢܐ ܙܥܘܪܐ . ܟܠ ܥܡܝܩܬܐ . ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܓܠܝܘ ܡܘܡܝܗܘܢ̈ ܠܥܝܢ
Shub:BookGifts ܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܕܐܟܣܢܝܘܬܐ ܘܕܚܕܪܐ . ܘܐܬܢܟܪܝ ܠܐܬܪܗ . ܟܠ ܇ ܘܗ̇ܘܐ ܐܒܐ ܬܪܝܢܐ ܠܥܠܡܐ . ܐܫܬܡܥ ܐܦ ܐܒܪܗܡ ܆ ܘܩܒܠ
Shub:BookGifts ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܠܚܘܪ ܡܣܬܒܪ ܗܘ̣ܐ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܟܠ ܟܠ ܘܒܣܘܥܪܢܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܩܢܘܡܗ ܓܡܝܪܐ ܕܡܪܢ ܇ ܗܢܐ ܕܠܥܝܢ
Shub:BookGifts ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . ܢܬܡܟܟ ܐܚܝ̈ ܢܬܡܟܟ ܆ ܕܢܡܢܥ ܨܝܕ ܡܟܝܟܐ ܟܠ ܇ ܘܒܗ̇ ܐܣܩ ܘܪܡܪܡܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܟܘܬܗ̇ . ܘܐܫܠܛܗ̇ ܥܠ
Shub:BookGifts ܐܟܘܬܗ̇ . ܘܐܫܠܛܗ̇ ܥܠ ܟܠ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . ܢܬܡܟܟ ܐܚܝ̈ ܟܠ ܠܡܘܬܐ ²⁵ܕܚܘܩܗ̇ ܬܚܬܝܐ ܇ ܘܒܗ̇ ܐܣܩ ܘܪܡܪܡܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ
Shub:BookGifts ܐܠܗܐ ܘܒܪ ܐܠܗܐ : ܕܠܐ ܒܗܬ ܕܢܩܪܐ ܠܢ ܐܚܘܗܝ̈ ³⁷ܒܪܚܡܬܗ ܆ ܟܠ ܕܡܛܝܒܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܙܕܡܢܘ ܠܗ̇ ܒܚܪܬܐ ܡܢ ܥܒܘܕܗ̇ ܆ ܓܡܪ
Shub:BookGifts ܐܡܬܝ ܕܒܫܘܝܘܬܐ ܢܚܙܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܒܐܠܗܐ ܟܠ ܠܐ ܪܓܝܫ ܒܢܟܘܝܗ . . 7ܕܚܠܬܐ ܓܝܪ ܪܒܬܐ ܢܦܠܐ ܥܠ ܫܐܕܐ̈ ܇
Shub:BookGifts ܐܡܬܝ ܕܚܙܝܢ ܠܢ ܒܡܪܚܘܬܐ ܕܪܘܫܥܐ ܘܕܚܛܗܐ̈ : ܐܘ ܟܠ ܡܬܒܐܫ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܠܐܢܫܐ̈ ܡܝܬܪܐ :