simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm X ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܦܣ̇ܩܐ ܡܪܦܝܢܢ ܥܠܝܗܘܢ ܆ ܐܠܐ ܕܚܕ ܐ ܬܘܗܝ · ܟܠ ܆ ܘܠܘ ܡܢܗܘܢ ܘܠܗܘܢ ܣ̇ܝܡ·ܢܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ
SevAnt:LuqGramm X ܥܠ̣ܬܐ ܆ ܘܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܠܗ̇ ܠܫܢ̣ܬܐ ܕܕܗܒܐ ܕܡ̇ܟܝܢ ܇ ܟܠ ܕܟܪܝܗܝܢ ܒܪܚ̣ܡܬ̇ ܟܣܦܐ ܇ ܘܕܗܒܐ ܚ̇ܙܝܢ ܒܚܠܡܗܘܢ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm XܒܐܪXܥܐ ܘXܪܘܚܢܐ XܠXܝܠ ܡܩ̇ܒܠ ܇ ܘܒܬܫܒܝܝXܐ XܡܢXܘܢ ܟܠ ܇ ܘ̣ܠܟܠ ܟܠܡXܡ ܝ̇Xܒ ܡܢ ܡXܠܝܘܬܐ Xܝܠ̇X ܇ ܘܠܒܥܘܬܐ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm XܝXܬܝ ܕܢܝܝܘܬܐ ܐܬܥXܕ ܃ ܐܘ ܢܕܝܘܬܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܐܘ ܟܠ ܃ ܐܘܣܝܣ̈ ܠܝXܐܝXܪ ܒXܝ ܕܫܝܘܕܥܐ ܕܝܘX ܂ ܘܕܠܐܘ ܢ
SevAnt:LuqGramm Xܝܢܐ ܕܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܪ-ܝܨܬܐ ܡܬܪܥܝܢ ܡܬܩܪܒ ܠܗ̇ ܕܚ̇ܩ̇ ܟܠ ܐܪܙܐ̈ ܕܠܐ ܦܐܪܐ̣̈ ܣܪܝܩܐܝܬ ܡܬ̣ܬܪܝܡܐ ܂ ܐܦ ܓܝܪ
SevAnt:LuqGramm · ܟܠܗ ܗ̇ܘܐ ܠܦܘܠܓܐ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܇ ܟܕ ܠܐ ܡܬܩ̇ܝܡܝܢ ܟܠ ܠܗܘܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܗܢ̣ܝܢ̈ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܂ ܐܬܪܐ ܓܝܪ̣ ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܀ · ܝ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܕܚܠܦ ܗܠܝܢ ܢܦܘܩ ܒܪܘܚܐ ܘܢܐܡܪ ܇ ܕܟܕ ܟܠ ܡ̇ܠܬܐ ܃ ܗ̇ܘ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܥܡ ܐܒܐ ܆ ܐܡ̇ܪ ܕܐܝܬܗܘܝ ܩܕX
SevAnt:LuqGramm ܂ X·X Xܝ ܝܝ ܟܠX ܠܐ ܠܝܝ̇ܝXܐ ܃ ܠܝܢܘ ܢ ܕܐܝXܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܠ ܀ ܝ X ܥܠ ܕܝXܝ ܕܒܢܝܘܫܒܐ ܘܒܬܐܘܪܐ ܒܠܢܘܕ ܠXܦܪܫܘ ܇
SevAnt:LuqGramm ܂ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܠܡ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܩܕܡ ܡܬܒܣܪܢܘܬܗ ܃ ܟܕ ܝ· ܂ X ܝ ܟܠ ܕܝܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬ̣ܢܣܒ ܇ ܢܫܬܥܒ̇ܕ ܠܗ̇ܘ ܕܫܥܒܕ ܠܗ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܡܣ̣ܒܪܝܢܢ ܐܢܗ̣ܘ ܕܬܪܝܨܬܐ̈ ܨ̇ܒܝܢܢ ܟܠ ܗܕܐ ܐܡ̣ܪ ܆ ܗܫܐ ܕܝܢ̣ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܚ̇ܙܝܢܢ ܚܢܢ ܕܐܫܬܥܒܕ ܠܗ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܘܡܘܬܒܐ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ ܆ ܕܒܗ̇ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܫܘ̣ܝܘܬ ܐ ܩܪܐ ܟܠ ܕܬܪܘܢܘܣ ܡܬ ܕܥ ܆ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܕܪܝܫܢܘܬܐ ܕܥܠ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܟܕ XX ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܘܕܥ ܃ ܘܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܡܡܠܠ ܟܠ ܇ ܘܗܠܝܢ ܕܝܠܢܝܬܐ̈ ܘܝܕܝܥܬܐ̈ ܕܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ ܕܠܥܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܟܬ̣ܒ ܕܝܢ̣ ܗܟܢܐ ܂ XܘXܝXܣ· ܘܠܗܕܐ ܩ̇ܕܡ ܗܘܐ ܡܘܕܥ ܠܢ ܟܠ ܗ̇ܘ ܕܡܫܬܠܗܒ ܗܘܐ ܇ ܘܠܐ ܝܩ̇ܕ ܗܘܐ ܒܫܠܗܒܝܬܐ ܝ ܐܟ̣ܠܬ̇
SevAnt:LuqGramm ܂ ܠܗܪܛܝܩܘ̈ ܡ̇ܢ 2ܗܟܠ ܕܡ̇ܦܠܓܝܢ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܆ ܟܠ ܆ ܟܕ ܠܐ ܐܣܬܓܦ ܡܕܡ ܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ ܗ̇ܝ ܕܡܥܠܝܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܡܣܬܓܕ ܕܝܢ ܘܗܟܢܐ ܐܝܟ ܚܕ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܪܐ ܆ ܡܢܢ̇ ܕ ܠܢ ܟܠ ܓܝܪ ܡܣܠܝܬܐ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܡܥܠܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝܚܐ ܠܗ ܥܠ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܫܡ̇ܥܝܢܢ ܓܝܪ ܠܦܘܠܘܣ ܇ ܕܒܦܪܟܣܝܣ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܠܟܢܫܐ̈ ܟܠ ܂ ܦܣ ܇ ܡܛܠ ܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ ܠܐ ܓܫܝܡܬܐ ܘܕܠܐ ܐܣܟܡܐ ܘܕܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܬܪܥܝܬܐ ܂ ܘܠܐ ܡܬܬܚܕܐ ܐܦܠܐ ܒܙܘܥܐ̈ ܟܠ ܂ ܥܠ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܐܘܣܝܐ ܠܐ ܡܬܝܕܥܐ ܂ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܕܠܟܠܡܕܡ ܐܚ̇ܕ ܗ̣ܘ ܃ ܟܕ ܩ̇ܒ̣ܠ ܡܛܠ ܟܠ ܗ̇ܘ ܡܫܡܠܝ ܒܟܠ̇ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܠ̣ܐ ܡܢܗ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܟܕ ܕܢ ܟܒܪ ܇ ܕܠܐ ܫܘ̣ܝܐ ܕܥܒ̇ܕܐ ܕܡܙ ܢܐ ܢܗܘܐ ܝ4 ܟܠ ܕܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܥܡ ܝܣܪܝܠ ܇ ܕܒܘܪܐ̈ ܙܝ̇ܢ ܠܩܪܒܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܗܝܕܝܢ ܘܗ̣ܘ ܒܪܐ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬ̣ܢܣܒ ܇ ܟܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܢܓ̇ܕܝܢ ܠܗ ܂ ܐܡܬܝ ܠܡ ܓܝܪ ܕܢܫܬܥܒܕ ܠܗ