simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist . . . . . ܐܬܒܣܝ ܠܝ̇ܛܒܬ- ܐ ܘܠܒ ܝ̣ܫܬܐ . . . ܡܐ . . . . . . . ܟܠ . . . ܗ . . . . . . . . . . . . ܕܟܠܗ ܥܒܝܕܐ ܐ ܐ .
SevAnt:Epist . ܕܝܢ ܩܢܘܡܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ : ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܐܬܒܣܪ : ܐܝܟ ܟܠ ܇ ܘܟܠܗ ܒܟܘܠܐ ܘܟܠܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܘܗ̣ܘ ܒܠܐ ܣܘܝܟܐ ܐܚܝܕ
SevAnt:Epist . ܘ̣ܐܚܕܬ ܗܘܝܬ ܒܥܘXܢܐ ܥܪܩܐ̈ ܒܐܝܕܝܟ̇̈ ܗ̇ܠܝܝܢ ܘܐܝܟ ܟܠ ܀ ܪܟ̣ܒܬ ܒܙܘܚܐ . ܥܠ ܪܟܫܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܪܥ̇ܝܢܝܟ̈ ܡ̇ܪܐ
SevAnt:Epist : ܣܓܝܐܐ̈ ܓܝܪ ܕܩܡܘ ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ̈ ܆ ܗܝܕܝܢ ܟܠ ܫܡܐ- ܕܩܝܡܬܐ ܕܝܠܗ ܕܦܐܪܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܟܕ ܩܕܡܐܝܬ ܕܢ̇ܚܘܐ
SevAnt:Epist X ܗܘܐ ܘܫܬܐ ܥܡ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܘܡ̇ܩܒܠ ܗܘܐ ܟܠ ܆ ܗܟܢܐ . ܢܠܒܫ ܐܦ ܕܡܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܡܢ ܫܡܝܐ . ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܐ .
SevAnt:Epist X ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢܗ ܘܠܗ ܡܟܬܪ : XXXXX ܕܝܠܗ ܡܪܚܙܐ : ܗ̇ܝ ܟܠ ܡܠܝܐ : ܐܘ ܟܝܬ ܡܬܪܓܫܢܐ ܝܕܥܢܐ : ܐܘ ܥܒܝܕܐ ܘܠܐ ܥܒܝܕܐ :
SevAnt:Epist ܀ ܣܥ̣ܐ ܒܙܒܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܒܐ ܐܝܟ ܡܪܚܐ̇ ܟܕ ܣ̇ܝܝܦ ܘ̇ܪܕܦ . ܟܠ . ܠܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܙܥܩܝܢ ܆ ܫܘܒܚܐ ܠܝܝܠܐ ܕܐܝܬܘܬܟ ܡܪܐ
SevAnt:Epist ܆ ܕ ܡܕܡ . ܟܕ ܓܝܪ ܫ̇ܩXܥܝܢܢ ܒܪܐ ܆ ܡܚܕܐ ܓܝܪ ܐܒܐ ܆ ܒܪܐ ܟܠ ܡ̇ܥܠܐ ܫܘܝܘܬܐ ܒܟܠ ܡܣܬ̇ ܟܠܝܢܢ . ܕܒܪܟܝܢܗ ܗ̣ܘ ܕܐܒܐ .
SevAnt:Epist ܇ ܗ̇ܝ ܕ̣ܒܪܬ̇ ܠܥܠܡܐ̈ ܡܢ ܗܘܠܐ ܕܠܐ ܕܡ̣ܘܬܐ : ܕܬܫܕܪ ܟܠ ܐܬܢܝܓ̇ܕܘ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܬ̇ܦܫܟܐ ܗܘܬ ܐܝܕܟ ܡܫܟܚܬ
SevAnt:Epist ܇ ܗ̇ܝ ܕܒ̣ܪܬ̇ ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܦܫܟܐܗܘܬ ܐܝܕܟ ܡܫܟܚܬ ܠܥܠܡܐ ܟܠ ܕܒܝܕ ܪܚܫܐ ܘܝܠܘܛܐ ܫܝܛܐ ܐܫܬܢܩܘ . ܗܘܐ ܠܐ̣ܝܕܟ ܡ̇ܨܝܬ
SevAnt:Epist ܇ ܠܐ ܐܢܫ ܡܬܘܡ ܫܡܥܗ ܕܡܡܠ ܦܐܝܘܬ ܐܢܫܐܝܬ . ܡܫܬܡܠܝܢ̈ ܟܠ ܗܘܘ ܟܒܪ ܡܛܠ ܦܛܥܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ . ܕܠܝܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܝܢ
SevAnt:Epist ܇ ܡܕܡ ܕܡ̣ܣܟܝܢ ܡܢ ܬܚܘܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܘܕܦܛܪܘܣ . ܘܐܦܢ ܓܝܪ ܟܠ . ܬܘܒ ܕܝܢ̣ ܠܐ ܐܢܫ ܢܛ̣ܘܫ ܒܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܡ̇ܥܠܝ ܡܢ
SevAnt:Epist ܐ̈ ܦܝܢ ܆ ܠܐ ܫ̣ܠܝܐ ܗܘܬ ܗ̇ܝ ܕܒܥܩܬܐ̈ ܬܐܠܕܝܢ ܒܢܝܐ̈ . ܟܠ ܕܐܬܒ̣ܣܪ : ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܒܪܬ ܩܠܗ ܕܢܒܝܐ : ܐ̇ܥܒܪ ܕܡܥܬܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܐܝܟ ܠܐ ܡܣܝܟܐ . ܙܪ̣ ܩ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܕܢܢ̇ܗܪ ܘܐܦ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܟܠ ܒܦܓܪXܘ ܠܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܆ ܐܝܟ ܠܐ ܓܫܝܡܐ ܘܕܡ̣ܨ ܐ ܕܢXܝܐ
SevAnt:Epist ܐܝܠܝܢ ܕܒܚܩܠܐ . ܘܥܠ ܢ ܦܐܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ̣ ܘܢܬܓܘܙܠܘܢ ܟܠ ܘܚܡܬܝ ܡܬܐܫܕܐ ܐܬܪܐ ܗܢܐ ܘܥܠ ܒܢܝ̈ ܐܢܝܐ ܘܥܠ ܒܥܝܪܐ ܘܥܠ
SevAnt:Epist ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܫܡܝܐ ܡܒܪܟ ܠܗ . ܐܟ ܡܐ ܕܥܙܪܐ ܐܡ̣ܪX . ܟܠ . ܗܠܝܢ ܕܐܟܣ ܐܢܘܢ ܗ̣ܘ ܫܪܪܐ ܘܫ̣ܪܐ ܐܢܘܢ . ܟܕ ܝܝܠܬܢ ܡܢ
SevAnt:Epist ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܡܬܥܪܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܟܠ . ܘܘܛܝܢܘܬܗ ܐܝܬܘXܘܝ ܟܠ ܕܘܝܕ . ܘܟܠ ܡ̇ܠܐ . ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܘܘܝ . ܘܠܐ ܇ ܘܠܥܠ ܡܢ
SevAnt:Epist ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܆ ܘܡܘܦܟܘܬ ܐܦܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܟܠX ܟܠ ܐ . ܡ̣ܪ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܗ̇ܝ ܟܘܪܐ . ܐܠܘ ܠܐ ܓܝܪ ܕܪܘܓܙܐ ܕܥܠ
SevAnt:Epist ܐܝܬܘܘܝ . ܘܠܐ ܇ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܡܬܥܪܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܓܝܪܠܝܬ ܣܟܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܕܘܝܕ . ܘܟܠ ܡ̇ܠܐ . ܘܠܥܠ ܡܢ
SevAnt:Epist ܐܢܫ . ܘܐܬܬܢܚܬ ܪܘܪܒܐܝܬ . X XXXXXܘܗܢܐ ܟܠܗ X ܒܟܝܬ ܇ ܟܠ ܐܬܕܚܝܘ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ³ܕܕܠܐ ܕܚܠܐ ܡܘܫܛܝܢ ܐܝܕܝܗܘܢẌ ܥܠ