simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom . ܐ̇ܝܟܢܐ ܓܝܪ ܡܪܢܐܝܬ ܐܬܩ̣ܪܝ ܐܒܐ ܇ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܟܠ ܗ̇ܘ ܫ̣̇ܘܐ ܒܡܬܘܡܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܐܟܚܕܐ ܥܒ̣ܕܗ ܠܗܢܐ
SevAnt:CathHom . ܐܝܬܘܗܝ ܣ̇ܓܝ ܆ ܘܡܡܠܝܢܐ ܐܟܚܕܐ ܕܨܠܘܬܐ . X ܟܕ ܓܝܪ ܡܢ ܟܠ ܦܥܝ̣ܪ ܚܟܟܘܢ ܀ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡܝܢ ܆ ܝܬܝܪ ܐܠܨܝܐ ܛܒ ܡܢ
SevAnt:CathHom . ܒܥܠܡܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܢܘ̣ܗܪܐ ܆ ܠܐ ܐܝܬ ܢܘܪܐ ܡܘܩܕܢܝܬܐ ܇ X ܟܠ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܆ ܘܢܗܘܐ ܐܝܠܢܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝܐ̈ . ܐܠܘܐ . ܒܟܠ . ܘܥܠ
SevAnt:CathHom . ܒܪܡ . ܡܚܘܝܢܝܪܐ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܘܡܫܘܕܥܢܝܬܐ ܕܝܠܝܕܘܬܐ ܟܠ ܆ ܢܘܟܪܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ ܠܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܘܕܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom . ܗ ܠܐ ܡܙܡ̇ܪܝܢ ܇ ܠܦܪܘܩܐ ܕܟܠ ܡܫܝܚܐ . ܗ̇ܝ ܘ̇Xܢ ܓܝܪ ܟܠ ܓܝܪ ܘܠܘܒܝܐ̈ ܘܐܓܘܦܛܝܐ̈ ܆ ܠܗܕܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܒܥܕܬܐ ܟܠ
SevAnt:CathHom . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܘܐܦ ܟܕ ܡܣܬ̣ܒܪ ܕܥܡ ܟܠܬܐ ܟܠ ܒܢ ܘܝ̇ܝܪܝܢ ܇ ܘܥܕܟܝܠ ܡ̣ܛܢ ܛ̇ܢܝܢ ܠܡܪܝܐ ܐ̣ܚܝܕ
SevAnt:CathHom . ܗ̇ܝ ܟܝܬ ܕܠܘ ܕܙܢܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܐܠܐ . ܕܝܥܢܘܬXXX XX X ܟܠ ܡܢ ܦܐܪܗ . ܐ̣ ܟܠ̇ܬ . ܘܝ̣ܗܒ̇ܬ X ܐܦ ܠܓܒܪܗ̇ ܥܡܗ̇ . ܘܐ̣
SevAnt:CathHom . ܗܕܐ ܓܝܪ ܕܝܠܝܬܐ ܗܝ ܕܡܬܡܫܚܢܐ̈ ܘܡܣܬܝܟܢܐ̈ . ܕܟܝܢܐ ܟܠ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܝܠܗ ܇ ܥ̇ܒܪ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܘܡܫܬ̇ܦܥ ܠܥܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom . ܘܡܛܠ ܕܠܐܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܬܐܡܪܝ ܠܗ : ܕܐܦ ܟܝܬ ܘܠܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܠܕܝܐ ܥܒܕ̈ ܝܐܗܘܓܝܪ ܡܬܐܡܪ ܠܘܬ ܥܒܪܝܐ̈ ܗ̣ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ
SevAnt:CathHom . ܝ̣ܬܒ ܓܝܪ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܒܐ ܆ ܟܕ ܗ̣ܘ ܥܬܝܪ XX ܠܡܐܬܐ ܟܠ ܇ ܘܠܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܬܪܘܢܘܣ ܗ̇ܘXXX XXX· ܡ̇ܠܟܝܐ ܘܕܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom . ܟܕ ܕܝܢ ܠܗ ܟܕ ܠܗ . ܨܡ̣ܚܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܡܫܟܚ ܢܪ ܠܗ ܕܡܫܡܗ ܆ ܟܠ ܕܬܪܥܝܬܐ ܪܒܬܐ ܇ ܐܝܟ ܕܠܡܠܬܐ ܕܗܘܢܐ ܐܒܐ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom . ܟܕ ܕܝܢ ܠܡܘܪܐ ܠܗܠܝܢ . ܐܟܚܕܐ ܐܙܘܓ̣ܘ : ܘܠܒܣܝܡܘܬ ܟܠ ܡܕܐܬܐ ܐܣ̣ܩܘ ܠܗ : ܣܗ̣ܕܘ ܠܗ ܕܝܢ ܐܘܚܕܢܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ
SevAnt:CathHom . ܟܠܗ̇ ܐ̇Xܥܐ . ܠܫܪܪܐ ܩ̇ܪܝܐ . ܘܫܡܝܐ . ܠܗ ܡܒ̇ܪܟ . ܟܠ ܕܥܪܐ ܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ . ܘܫ̇ܪܐ ܪܒ . ܘܝXܬܝܪ ܚܝܠܬܢ ܛܒ ܡܢ
SevAnt:CathHom . ܠܐ ܓܝܪ ܐ̇ܡܪܐܢܬ ܕܡܢ̇ܬܐܡ̇ܢ ܡܢܗ ܚܒܝ̣ܫܐ ܟܠ ܠܥܠ ܡܢܗ ܕܗܢܐ ܟܠ ܇ ܘܟܠܗܐܝܬܘܗܝ ܒܟܠ ܇ ܘܟܠܗ ܠܥܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom . ܠܐ ܡܣܬܝܟܢܐܝܬ ܆ XX XX ܟܠܗ ܗ̣ܘܐ ܐܦ ܒܩܓܪܐ ܇ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬ ܟܠ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܦܘܪܣ̣ܐ ܆ ܐܠܐ ܟܕ ܟܠܗ . ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܠ ܇ ܘܠܥܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom . ܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ . ܥܡ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ̣ ܟܠ ܚܢܢ ܢܐܚܐ ܥܡܟܘܢ ܇ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
SevAnt:CathHom . ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܦܐܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܐܘܝܕܢܐ ܆ ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ ܟܠ ܬܗܘܘܢ ܠܝ ܠܒܢܝܐ̈ ܘܠܒܢܬܐ̈ ܇ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝ-ܐ ܐܚܝܕ X
SevAnt:CathHom . ܠܗ̇ܘ ܕܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܆ ܐܦ ܒܪܐ . ܘܐܦ ܡܠܐܟܐ ܟܠ ܫܪܝܪܐ ܇ ܘܐܝܟ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܡܥ̇ܠܝܐ ܇ ܠܗܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom . ܠܗܕܐ ܐܦܐܒܪܗܡ . Xܝ XX XXX ܟܕ ܡܢ ܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܕܓ̇ܠܐ ܠܐ ܟܠ ܟܕ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܝܠܢ ܢܣ̣ܒ ܆ ܘܕܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
SevAnt:CathHom . ܠܗܢܐ ܟܠܗ ܡܘܟܟܐ ܐܬܢ̇ܚܬ ܇ ܘܐܬܪܡ̣ܝ ܕܢܫܬܘܬܦ ܟܠ ܕܟܕ ܝ̇ܠܦ ܠܗ̇ ܠܥ̣ܠܬܐ : ܗ̇ܝ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ