simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf . X10]ܐܘ ܬܗܪܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ . ܚܕ ܐܠܗܐ ܡܬܗܝܡܢ̣ ܟܠ ܡܬܦܪܫܢܐܝܬ ܥ̇ܡܪܝܢ̣ XX ܘܦܪܝܫܝܢ . ܟܕ ܠܐ ܡܣ̇ܬܝܟܝܢ ܡܢ
Sahd:BookPerf . XܝX [X6]ܠܐ ܓܝܪܐܬܝܗ̣ܒ̣ܬ̇ ܬܢܢ ܪܡ̇ܘܬܐ ܘܓܐܝܘܬܐ ܟܠ ܐܝܟ ܡܪܛܘܛܐ ܇ ܘܡܬܓܐܐ̣ ܒܫܘܒܚܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܆ ܠܥܠ ܡܢ
Sahd:BookPerf . ܐܠܐ ܡ̇ܬܡܟܟ ܒܥܡܠܐ̣̈ ܘܡ̇ܚܡܣܢ ܒܗ̇ܝ ܟܠܗ̇ ܥܢܘܝܘܬܐ . ܟܠ ܕܝܠܟ ܡܡܠܠ ܪܡܬܐ̈ ܕܙܟܝ̣ܬ ܠܚܫܐ̈ ܘܐܬܥ̣ܠܝܬ ܒܪܘܚܐ ܡܢ
Sahd:BookPerf . ܐܢܬ ܠܡ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܥܠܝ ܒܣܝܦܐ ܘܒܢXܝܙܟܐ . ܘܐܢܐ ܐܬ̇ܐ ܟܠ ܕܓܢܒܪܘܬܗ . ܕܐܝܟ ܡܓܕܠܐ ܕܒܣܪܐ ܡܫ̇ܩܠ ܗܘܐ ܘܪܡ ܠܥܠ ܡܢ
Sahd:BookPerf . ܕܐ̇ܣܒܪ ܫܡܗ ܠܕܪܕܪܝܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܙܕܝܩܘܗܝ̈ . 30]ܡ̇ܘܕܐ ܟܠ ܩܕܝܫܐ . ܕܐ̇ܘܕܐ ܠܗ ܠܥ̇ܠܡ ܥܠ ܟܠ ܕܥ̣ܒܕ ܠܘܬܝ ܘܠܘܬ
Sahd:BookPerf . ܗܐ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܟܕ ܥܠ ܟܠ ܥ̇ܩܪ ܫ̇ܟܢܐ ܆ ܠܫܘܚܢܐ̈ ܠܓܡܪ ܠܐ ܟܠ ܕܟܝܢܐ ܫܝ̣ܛܐ ܒܥܘܦܐ̣ ܐܘ ܕܒܘܪܝܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܝܩܝܪܬ ܡܢ
Sahd:BookPerf . ܘܒ̇ܛ̣ܠ ܡܢܢ ܟܠ ܪܝܫ ܘܟܠ ܫܘܠܛܢ ܘܟܠ ܚܝܠܝܢ̈ . ³ܘܒܨܕܘܐ ܟܠ ܗܘܘ ³ܠܗ ܥܠ ܪܫܗ ܟܕ ܡ̇ܩܦܚܝܢ ܠܗ . ܠܗ̇ܘ ܕܐܪܝܡ̣ܢ ܠܥܠ ܡܢ
Sahd:BookPerf . ܘܗ̣ܘ ܝܗ̣ܒ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܠܥܕܬܗ . ܘܥܡܗ̇ ܗܘ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܟܠ ܠܡ ܕܢܚ̣ܬ : ܗܘܝܘ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܣܠܩ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܡܝܐ ܕܢܫܠܡ
Sahd:BookPerf . ܘܟܕ ܠܗ ܢ̇ܦܚܡ ܟܠ ܕܘܒܪ . ܟܠܢܫ ܢ̇ܫܬܘܕܥ ܒܢܦܫܗ ܟܠ ܒܐܣܟܡܐ ܕܗ̇ܢܘܢ . X X65]ܐܠܐ ܘ̇ܠܐ ܕܠܫܪܪܐ ܢ̇ܝܩܕ̇ ܡܢ
Sahd:BookPerf . ܡܢ̣ܘ ܓܝܪ ܡܫܟܚ ܕܢܚܙܐ X ܠܐܠܗܐ ܘܢܒܗܠ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܟܠ ܡܢ ܡܕܡ . ܐܠܐ ܠܘܬܗ ܡ̇ܬܚ ܛܘܚܐ ܕܪܗ̣ܛܗ ܘܛܐ̇ܣ̣ ܠܥܠ ܡܢ
Sahd:BookPerf . ܪܚ . . . ܡܝ ܠܡ̇ܩܢܐ ܡܝܬܪܘܬܐ̣ ܐܪܚܩ̣ܘ ܡܢ ܓܘܫܡܐ . ܟܠ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ . ܪܚ . . . ܡܝ ܠܡ ܥܡܠܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܪܚܩܘ ܡܢ
Sahd:BookPerf : ܕܠܐ ܣ̇ܓܝ ܝ̇ܨܦ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܗܕܐ . ܡ̇ܚܦܛ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ܟܠ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܡܪܢ ܟܕ ܥܬܝܪ ܗܘ ܒܟܠ : ܒܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
Sahd:BookPerf : ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܀ X39]ܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܠܢܬ ܟܠ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܒܪܐ ܘܡܪܝܐ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
Sahd:BookPerf : ܪܒܐ ܕܪܒܢܐ̈ ܡܠܦܢܢ ܬܡܝܗܐ̣ ܐ̇ܡܪ . ܕܢܥܘܠ ܠܡ ܗܟܝܠ ܟܠ ܠܗܝܢ ܒܡܠܬܗ ܗ̇ܘ ܕܐܬܗ̣ܝܡܢ Xܝ ܒܪܘܚܐ ܥܠ ܗܕܐ ܛ̇ܒ ܡܢ
Sahd:BookPerf X ܒܣܪ ܢܐܬܐ . ܘܛ̇ܘܒܘܗܝ ܠܡ ܠܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܒܗ ܇ ܘܡ̇ܩܪܒ ܟܠ ܠܘܬ ܐܠܗܐ : ܘܡ̇ܣܓܐ ܡ̇ܓܪܓ ܒܛ̇ܘܒܗ̣ ܐ̇ܡܪ . ܠܘܬܟ
Sahd:BookPerf X ܕܒܥܠܡܐ ܥܡ ܨܥܪܐ ܘܫܝܛܘܬܐ ܆ ܗܐ ܩ̣ܢܐ ܣܘܓܐܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܕܩ̣ܪܒ ܠܡܣܟܢܘܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ : ܕܬܒ̇ܥܐ ܐܟܣܢܝܘܬܐ ܕܡܢ
Sahd:BookPerf X ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܒܙܒܢܐ ܡ̇ܩܒܠܐ X ܘܒܫܥܬܐ ܕܙܕܩ̇ ܥ̇ܢܐ ܠܢ ܟܠ ܗܟܢܐ ܬܬܩܛܥ ܠܢ ܘܢܡܐܢ . ܐܠܐ ܝܬܝܪ ¹ ܢܚܨܦ ܘܢܫ̇ܐܠ . ܡܢ
Sahd:BookPerf XX ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܡܗ̇ܝܡܢ ܒܝ ܐܦܢ ܢܡܘܬ̣ ܢܐܚܐ . ܘܟܠ ܕܚܝ ܟܠ ܕܐܦ ܠܡܝܬܐ̈ ܝ̇ܗܒܐ ܚܝܐ̈ ܇ ܘܠܕܚܝܝܢ ܕܠܐ ܡܘܬܐ ܢ̇ܛܪܐ .
Sahd:BookPerf XX ܢ̇ܫܟܚ ܠܡܪܕܐ ܒܗܕܐ ܐܘܪܚܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ̣ ܐܦ ܠܐ ܗܟܢܐ ܟܠ ܢ̇ܦܪܚ ܠܫܡܝܐ . ܓܒ̣ܝܐ ܗܝ ܘܚܒܝܒܐ ܕܐܦ ܟܕ ܥ̇ܪܛܠܝܝܢܢ ܡܢ
Sahd:BookPerf XX ܦܬܓܡܝܢ̈ . ܘܝܘܠܦܢܐ ܟܠܗ ܕܒܥܠܡܐ̣ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐ̇ܠܨ ܠܗ̇ ܟܠ . [30]ܛܒ ܓܝܪ ܪܘܝܚܐ ܗܝ ܘܪܒܐ ܬܪܥܝܬܗ̇ ܠܡܩܒܠܘ̣