simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit Xܪܘܣ ܂ ܟܕ ܠXܚܡܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܡܩܠܣܝܢ ܂ ܕܐܫܘܝ ܐܢܘܢ ܠܚܝܐ̈ ܟܠ ܕܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܂ ܗܘ̇ܝܐ ܠܗܘܢ ܪܚܡܬܐ ܗܝ̇ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ·ܝXܣܒܪܝܢ ܒXܝ ܙܐ ܢܒXXܘܢ ܂ ܢܒXܘܢ ܝܘܠܐ̈ ܒܣܪܩܘXܝܘܢ ܂ ܟܠ ܂ XܪܝXܝܬ ܠܐ ܠܝX [ܢܫܬܝX ܘܢ ܥܠܝ ܝXܝܠXܒܒܝ ܂ Ẍ Xܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܗܫܐ ܡ̣ܢ ܬܢܝܐ ܢܗܘܐ ܝܠܦܝܢܢ ܦܘܫܩܗ̇ ܂ ܘܬܘܒ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܟܠ ܃ ܘܠܐ ܡ̣ܢ ܨܠܘܒܐ̈ ܂ ܟܐܢܐܝܬ ܒܡܠܦܢܘܬ ܐ ܕܐܬܬܣܪܚܬ̣ ܩܕܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܐܢܗܘ̣ ܕܠܐ ܡܫܬܪܝܢ ܂ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܟܠ ܕܐܝܬ ܝ ܠܗ ܫܘܪܝܐ ܐܝܬ ܟܠ ܡܬܒܪܝܢܢ ܃ ܐܡܬܝ ܡܫܬܪܢ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܡܫܬܪܝܢ ܃ ܒܛ ܂ ܠ ܗܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܬܘܒ ܂ ܐܢܗܘ̣ ܕܗܢܐ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܪܝܐ ܢܩ̇ܦ ܠܗ ܫܘܠܡܐ ܂ ܟܠ ܬXܘܪܐ ܫܘܪܝ ܣܥܘ ܘXX X ܬܘܝܝ ܂ ܝXܝܝX X ܂ Xܘܒ ܢܐ ܠܗܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܐܢܫ ܕܣܢܝܩ ܠܕܘܒܪܐ ܕܡܢܗ ܐܬܒܪܝ ܂ ܡܢܐ ܡܗܢܐ ܗܘ̣ܐ ܟܠ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܕܝܠܗܝܢ ܂ ܘܚ̣ܙܘ ܕܟܐܢܐܝܬ ܐܬܒܪܝ ܗܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܢܒܗܬܘܢX ܂ ܐܘܪܚܬܟ̈ ܡܪܝܐ ܚܘܢܝ ܂ ܕܐܗ̇ܠܟ ܆ ܂ ܟܠ ܂ ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܘܒܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܂ ܠܘܬܟ ܡܪܝܐ ܂ ܠܐ ܠܡ ܂ ܐܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܟܐ ܕܟ̇ܐܢ X ܡܫܡܫܝܢ ܂ ܠܘ ܗܟܢܐ ܚܝܨܐܝܬ ܒܥ̣ܘ ܩܢܘܢܐ̈ ܟܠ ܫܒܥ ܡܫܡܫܝܢ ܃ ܘܒܐܚܪܝܐ ܬܠܬ ܂ ܒܠܚܘܕ ܗܢ̇ܘܢ ܕܫܒܥܐ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܠܝܢ ܝ ܝ ܕܡܬܟܝܢܝܢ ܡܫܡܫܝܢ ܗܟܢ ܐܡܪܝܢ ܂ ܕܙܒܢܐ̈ ܟܠ ܒܡܘܬܒܐ ܩܕܡܝܐ ܂ ܘܐܝܬ ܕܫܬܐ ܂ ܟܕ ܗܢ̇ܘܢ ܕܗܘܠܠܐẌ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܠܢܐ ܕܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ܠܐ ܥܒ̇ܕ ܆ ܡܬܦܣܩ ܘܒܢܘܪܐ ܢ̇ܦܠ ܂ ܟܠ ܥܠ ܗܕܐ ܂ ܡܢܐ ܕܝܢ ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܢܪܓܐ ܣܝܡ ܥܠ ܥܩܪܐ ܕܐܝܠܢܐ̈ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܡܬܝ ܕܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܢܛܝܪ ܃ ܡܬܕܟܪܝܢܢ ܕܝܠܗ ܕܩܘܕܫܐ ܂ ܟܠ ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܩܪܒܢ ܕܥܡ ܣܛܢܐ Xܚܝܪܢ 2ܕܠܡܐܬܝܬܗ ܕܐܠܝܐ ܂ ܟܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܡܬܝ ܕܗ̇ܘܐ ܥܕܥܕܐ ܃ ܩܠܐ̈ ܕܫܗܪܐ ܒܒܝܡ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗܘܢ ܂ ܟܠ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܂ ܘܟܕ ܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘܬ̣ ܆
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܡܬܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܐܝܟ ܥܛܪܐ ܃ ܡ̣ܢ ܫܘܪܝ ܡܪܡܝܬܐ ܩܝܢܬܐ ܟܠ ܡܘܕ ܢܢ ܂ ܕܐܢܬܘ̣ ܡܢܚܡܢܐ ܕܦܓܪܝܢ̈ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܬܘܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܫܬܥܒܕ ܠܒܪܐ ܆ ܘܗܘ ܒܪܐ ܒܐܢܫܘܬܗ ܡܬܓܠܐ ܐܟܡ̇ܢ ܕܡܚܝܕܐ ܟܠ ܒܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܡܫܬܘܬܦ ܂ ܘܗ̣ܘ ܪܫܐ ܘܚܢܢ ܠܗ ܓܘܫܡܐ ܂ ܘܟܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܬܪ ܂ ܢܛܪܗ ܠܝܘܡܐ ܕܡܚܬܗ ܕܪܘܚܐ ܝ ܥܕܡܐ ܠ̇ܡܘܠܝ ܚܡܫܝܢ ܂ ܟܠ ܢܬܓܠܐ ܚܝܠܗ ܠܥܝܢ ܟܠܗܘܢ ܕܟܢܝܫܝܢ ܂ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܛܢܐ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܛܢܐ ܚܦܪܐ ܕܫܬܐܣܐ̈ ܂ ܡܘܠܕܐ ܕܝܢ ܟܠ ܗܘ̣ܐ ܥܠܡܐ ܥܠ ܫܘܪܝܐ ܝܝ ܘܬܪܒܝܬܐ ܂ ܫܘܪܝܐ ܥ̣ܒܕ ܠܗܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܝܕ ܫܝܓܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܂ ܘܒܗܕܐ ܫܝܓܬܐ ܝ ܂ ܪܡ̇ܙ ܕܟܠ ܟܠ ܂ ܘܒܝܕ ܡܝܐ̈ ܛܘܦܣܐ ܢܚܘܐ ܕܡܫܝܚܐ ܟܕ ܨܒ̣ܐ ܕܢܚܕܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܟܠ ܂ ܗܕܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܐܣܪܚ ܡܪܢ ܂ ܒܙܢܝܢ̈ ܙܢܝܢ̈ ܟܠ ܃ ܬܘܒ ܝܝ ܕܝܢ ܒܕܢܚܗ ܬܪܝܢܐ ܘܒܩܝܡܬܢ ܂ ܘܢܗܘܐ ܐܠܗܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܟܠ ܂ ܘܡ̣ܢ ܦܘܡ ܟܠܗܘܢ X ܒܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܡܘܕܝܢ ܠܗ ܂ ܟܠ ܂ ܒܪܟܘ ܟܠܗܘܢ ܃ ܒܪܝܐ̈ ܕܟܠܗܘܢ ܝܕܥܝܢ ܠܗ ܠܐܠܗܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܟܠ ܂ ܘܫܒܚܠܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܂ ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܡܫܒܚܝܢ ܠܗ ܒܚܕܐ ܟܠ ܡܪܝܐ ܐܡܠܟ ܟܕ ܡܩܝܡ ܝ ܡܝܬܐ̈ ܝܢ Xܡܚܪܪ ܠܟܠ ܂ ܘܗ̇ܘܐ ܐܠܗܐ