simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq 1ܕܠܐ ܣ̇ܓܕ ܠܐܠܗܐ̈ ܂ ܒܗ̇ܝ ܠܡ ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ ܐܣܝܘܬܐ ܠܦܓ ܗ ܂ ܟܠ ܡܢܗ ܠܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܡܠܐ ܗܘܐ ܠܘܚܡܐ ܕܩܛ-ܠܐ ܥܠ
Ps-Dion:ChronZuq 5ܓܒܐ̣̈ ܂ X ܂ ܝX X ܝ ܂ ܠܐ ܣ̇ܦܩܝܢܢ ܕܢܪܫܘܡ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܟܠ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܕܠܣܟܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܘܥܘܗܕܢܗܝܢ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq X ܝܥܘܡXܐ ܬܪܝܢ̈ ܐܘ ܬܠXܬܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܠܘܬX ܂ ܘܐܢXܐ ܝXܝܒX ܟܠ XܫܠXܐ ܗܢܐ XXܫܝܠܝܢX ܐܢܬܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܂ ܢܐܬܘܢ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq XܐܫXܚܪ- ܒܫܪܒܬܐ ܗܕܐ ܒܝܫܬܐ̇ ܂ ܒܟܠ ܐܬXܐ Xܒ̇XܪX ܐܢܘܢ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ· ܝX ܘܢܓܒܘܢ ܠXܘܢ ܡܘXܐ Xܢ ܚܝܐ̈ ܃
Ps-Dion:ChronZuq Xܠܐ ܥܝܠܐ ܗܘܬ ܒܬܥܕܠ ܢܣܒܗ̇ ܐܝܟ ܕܠܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܪܚܝܐ̣ ܟܠ ܘܟܠ ܝ ܕܘܟܬܐ ܕܡܙܕܒܢ ܒܗ̇ ܡܕܡ ܂ ܘܚܢܘܬܐ̈ ܂ ܕܫܘܩܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq Xܢ̣ܝܢ ܂ ܐܠܐ Xܐܦ Xܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠXܘܢ Xܡ ܕܠܐ ܩܢܘ ܂ XܥܒX Xܝܢ ܟܠ Xܢ̇ ܐܦܝ̈ ܐܪ̣ܝܥܐ ܂ ܘܠܐ ܣܦܩܬ̣ ܠXܘX Xܐ̣ ܂ ܒXܝ XܝXܒ
Ps-Dion:ChronZuq Xܩܕܡܘܗܝ ܐܘܒX ܐܢܘܢ ܂ ܫܢܬܐ ܐܠܦܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܫܝܥ̣̈ ܂ ܟܠ ܂ ܟܕ ܘX ܐܦ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܫܒ̣ܩ ܨܝXܘܗܝ ܂ ܗܢܐ Xܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ·ܩ̇ܢܐ ܗܘܐ̣ ܣ̣ܦܘ ܂ ܘܩܪܒܘ̣ ܘܐܡ̣ܪܝ ܠܗ ܂ ܕܦܩܘܕ ܠ̣ܢ ܟܠ ܚܕܐ ܪܒܬܐ ܂ ܘܐܫܟܚܘ 7ܣܒ̣ܐ ܚܕ ܕܝ̇ܬܒ ܥܠ ܬܪܥX ܆ ܟܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܃ ܘܟܠ ܠܗ ܗ̣ܘ ܡܫܬܥܒܕ ܂ ܐܢܐ ܗܘ ܫܩܠ ܂ ܝX ܘܡܚܣܐ ܥܠ ܥܡܗ ܂ ܂ ܟܠ ܫܠܡܝܢ ܠܗܘܢ ܒܗ ܂ ܘܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܡܠܟ ܡܢ ܗܫܐ ܥܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܐ ܟ ܨܒܝܢܐ ܕܫܠܘܚܗ̇ ܇ ܂ ܘܩܢܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܨܘܪܬܐ ܘܕܡܘܬܐ ܒܟܠ ܟܠ ܂ ܢܒܥܐ ܕܚܝܐ̈ ܕܠܐ ܓܐܙ ܡܢ ܡܥܝܢܗ ܇ ܝX ܡܠܬܐ ܕܒܪܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܒܫܘ ܠܗܘܢ ܂ ܚܒ̣ܫܘ 3ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܗܘܘ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܥܒܣ̣ ܂ ܟܠ ܐܝܘܢ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܝ̈ ܪܫܝܥܐ ܗ̇ܘ ܕܪܚ̣ܡ̣̇ ܂ ܘܝܬܝܪ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܚ̣ ܠܐ ܬܬܟܠܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܟܠ ܐܚ ܡܟܝܠ ܢܟܝܠ ܂ ܘܟܠ ܪܚܡܐ̣ ܟܠ ܒܝܕ ܥܝܢܐ ܢܒܝܝܬܐ̣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܓܒܪ ܡܢ ܚܒܪܗ ܐܙܕܗܪ ܂ ܘܥܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܟܐ Xܡܬܡܛܐ ܗܘܐ ܂ ܟܠܗ ܢ ܐܝܟ ܚܕܐ̣ ܐܣܩ ܐܢܝܢ̈ ܒܪܫܗܘܢ ܀ ܟܠ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܥܒܕ ܗܘܐ̣ ܂ ܗ̣ܘ ܘܚܝܠܗ ܒܐܫܐ̈ ܦܠܚܐ̇̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܟܐ ܕܒܥܝܢ ܗܘܘ̣ ܝ̇ܗܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܒܣܪܐ̇ ܂ ܐܬܩܫܝ ܟܠ ܒܣܪܐ ܘܚܠܒܐ ܟܠܗ ܨܘܡܐ ܂ ܒ̇ܝX ܕܗܘܬ̣ ܫܝܛܬܐ Xܩܢܝܢܐ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܟܐ ܕܗ̣ܘ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢ 1ܥܘܡܪܐ̈ ܢܫܟܢ ܗܘܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܡܟܝܠ ܟܠ ܘܪܓܡܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ̣ ܐܘܪܚܐ ܡܫܬܘܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܬܒܩܝܢ ܠܡܒܬ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܟܐ ܕܡܫ̇ܟܚܝܢ ܗܘܘ ܐܢܫܐ̈ ܡܣܟܢܐ̈ ܥܒܪܝ̈ ܐܘܪܚܐ̣ ܟܠ ܡܫܠܚܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܂ ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܓܢܒܐ̣̈
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܟܐ ܕܦܓܥܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܗܘܢ ܆ ܫܕܝܢ ܗܘܘ ܠܛܥܘܢܬܗܘܢ̣̈ ܂ ܟܠ ܘܡܫܚܐ ܘܕܒܫܐ ܘܡܐܢܐ̈ ܘܥܠܠܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܝ ܠܥܣܟܪ ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܟܐ ܕܫܪܝܢ ܗܘ- ܂ ܡܢ ܢܟܠܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܂ 5ܘܐܢ ܬܘܒ ܢܓܕܫ ܟܠ ܂ ܕܢܬܟܪܟܘܢ ܒܥܪܒ ܡܛܠ ܓܝܣܐ̈ ܃ ܒܩ̣ܢܛܐ ܗܘ̇ܝܢ ܗܘܘ̇ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܟܐ ܕܫܪܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܥܪܩܝܢ̣ ܂ 3ܫܠܕܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܕ ܠܐ ܟܠ ܒܟܐܒܐ ܕܟܪܣܐ ܘܕܛܚܘܪܐ X ܝX ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡܚܙܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܟܐ ܕܬܠ̣ܐ ܗܘܐ ܂ ܂ ܘܟܕ ܣܪܝ ܘܠܝܬ · ܗܘܐ ܐܢܫ ܕܙܒܢ ܗܘܐ ܃ ܟܠ ܗܘܘ ܥܦܪܐ ܘܩܛܡܐ ܘܟܠܫܐ ܘܒܕ[ܪܝܢ ܗܘܘ3] ܥܠ ܒܣܪܐ