simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc X ܝ ܂ ܦܪܘܣ ܂ ܚܕ ܗܘ ܡܕܝܢ ܩܢܘܡܐ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܂ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܟܠ ܡܫܡܠܝܐ ܂ ܝ ܘܐܢ ܫܪܝܪܐ ܗܝ ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܫܪܝܪܐ ܗܝ Xܓܝܪ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ X ܝ ܂ ܐܢܫ ܢܬܚܫܒܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܂ ܘܐܝܟ ܝ ܂ ܟܠ ܂ ܕܠܐ ܟܕ ܢܫܬܟܚܘܢ ܕܡܣ̣ܠܝܢ ܠܡܕܡ ܕܟܠܢܫ ܫ̇ܠܡ ܠܗ̣ ܂ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ X ܝ ܝ ܂ ܘܒܬܪ ܟܠ ܂ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟܘܢܝܐ̈ ܂ ܕܒܗܘܢ ܟܠ ܂ ܐܕܘܢܝ ܂ ܐܠܗܐ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܐܝܣܚܩ̣ ܘܕܝܥܩܘܒ ܂ ܘܩܕܡ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܗܘܐ ܠܘܩܕܡ ܒܪܢܫܐ ܐܘ ܒܣܪܐ ܂ ܘܐܬܝܪ ܂ ܥ ܡܢ ܟܠ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܗܘ̣ܐ ܐܘ ܝX ܕܩܪܝܒ ܐܠܗܐ ܠܟܠ ܂ ܟܕ ܪܢܢܝܩ ܡܢܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܐܘ ܠܣܘܥܪܢܐ ܕܡܠ̣ܐ ܬܗܪܐ ܂ ܘܠܪܐܙܐ ܕܟܣ̣ܐ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠ ܟܠ ܟܝܢܗ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ̣ ܂ ܗܟܢܐ ܢܚܘܬ ܒܨܒܝܢܗ̣ ܐܦ ܠܬܚܬ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܦܐ̣ܐ ܕܡܢ · X ܝ · ܐܠܗܐ ܟܠܡܕܡ ܢܚܘܒ ܂ ܚܟܝܡܐ ܗܘ ܟܠ ܕܠܐ ܡܣܝܟܐ ܐܝܕܥܬܗ ܡܣܝܟܢ ܂ ܙܟ̇ܐ ܠܟܠ̣ ܘܡܙܕܟܐ ܡܢܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܐܫܟܚ ܕܢܣܬܝܟ ܒܝܕ ܕܐܬ̇ܒܣܪ ܡܛܠ ܕܠܐ ܣܝܡ ܬܚܝܬ ܩܛܝܪܐ ܟܠ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܂ X ܙ X ܂ ܝܝ ܥܒܝܕܐ ܗܘ ܘܠܐ ܒܪܝܐ ܂ ܘܐܠܗܐ ܡܫܟܚ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܕܐܠܘ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܫܬܡܫ ܣܘܥܪܢܐ ܘܒܪܢܫܐ ܢܣܒ̣ ܡܠܬܐ ܡܢ ܟܠ ܂ ܒܝܕ ܕܝܢ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ̣ ܂ ܓܠ̣ܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܟܚ ܂ X ܝ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܕܐܨܛܪܟ ܠܐ ܣܢܝܩܐ ܂ ܕܐܬܡܟܟ ܪܡܐ ܂ ܕܐܬܬܢܢܬX ܥܠܝܐ ܂ ܟܠ ܒܥܠܡܐ ܂ ܕܢܚ̣ܬ ܂ X ܙ XX ܂ ܝܢ ܠܐܪܥܐ ܗ̇ܘ ܕܡܠ̣ܐ ܡܢܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܕܒܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܬܝܕܥ ܕܡܢܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܡܬܗܝܡܢ ܂ ܕܡܢ ܟܠ ܂ ܚܕ ܨܒܝܢܐ ܂ ܚܕ ܚܝܠܐ ܂ ܗܢܘ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܐ ܘܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟܘܢܝܐ̈ ܂ ܕܒܗܘܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܟܠ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܐܝܣܚܩ̣ ܘܕܝܥܩܘܒ ܂ ܘܩܕܡ ܟܠ ܂ X ܝ ܝ ܂ ܘܒܬܪ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܚܝܕ ܂ X Xܝ ܂ ܣܟܐ ܕܡܫܘܚܬܐ ܕܠܥܠ ܒܗ̇ܝ ܕܡܬܝܕܥ ܟܠ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܂ ܢܚ̣ܬ ܐܦ ܒܝܕ ܨܒܝܢܗ ܠܣܘܪܩܐ ܕܢܗܘܐ ܠܬܚܬ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܠܗ ܒܡܪܝܡ̣ ܘܟܠܗ ܒܒܪܬܐ ܂ ܘܟܘܠܗ ܟܠ ܕܗ̇ܘ ܕܝܠܕܗ ܆ ܘܟܕ ܐܣܬܒܪ ܕܐܣܬܝܟ ܒܗ̇ ܂ ܡܠ̣ܐ ܗܘܐ ܡܢܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܐܠܗܐ ܪܒܐ ܐܣܗܕ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܕܙܒܢܢ ܡܢ ܠܘܛܬܗ ܕܢܡܘܣܐ ܂ ܟܠ ܂ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܓܝܪ ܗܢܐ ܕܐܟܪܙ ܦܘܠܘܣ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܐܢ ܝܗܘܕܝܐ ܗܘ ܗܢܐ ܂ ܡܠܦܬ ܠܗ ܕܠܐ ܢܬ̇ܦܠܓ ܂ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܟܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܠܡܪ ܂ ܡ ܠܗ ܦܫܝܩ ܠܡܣܥܪ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܟܚ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܫܡܗܐ̈ ܡܐ ܕܐ̇ܡܪ ܟܬܒܐ̣ ܂ ܠܟܝܢܐ ܡܫܘܕܥ ܟܠ ܘܪܘܚܐ ܂ ܝܝ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܘܡܪܝܐ ܘܥܒܘܕܐ ܘܡܠܟܐ ܘܐܚܝܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܢܟܝܡܐ ܘܒܚܘܪܐ ܂ ܘܝܕܘܥܐ ܘܡܠ̣ܐ ܣܘܟܠܐ̈ ܂ ܐܢ ܢܣܬܒ̣ܪ ܟܠ ܬܘܒ ܘܛ ܂ ܒܐ ܘܡܪܚܡܢܐ ܂ ܘܟܐܢܐ ܘܬܪܝܝܐ ܂ ܘܡܠܟܐ ܘܐܚܝܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܣܥܘܪܐ ܕܟܠܗܝܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܂ ܚܕ ܗܘ ܗܟܝܠ ܐܝܚܝܕܝܐ ܡܠܬܐ ܟܠ X X ܂ ܐ̇ܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܟܚ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܩܕܡ ܕܢܐܪܬ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܂ ܟܠ ܗܘܐ ܡܠܟܐ̣ ܐܦ ܩܕܡ ܕܢܬܒܣܪ ܂ ܥܡ ܐܒܘܗܝ ܡܡܠܟ ܗ̣ܘܐ ܥܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܠܦܘܬ ܡܚܬܬܗ ܓܝܪ ܗܘܬ̣ ܐܦ ܡܣܩܬܗ ܂ ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܡܬܡܫܚܐ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܐܦ ܗ̇ܘ ܕܣ̣ܠܩ ܠܥܠ ܡܢ ܟܘܠܗܘܢ ܫܡܝܐ̣ ܕܢ̇ܡܠܐ