simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem . 66ܕܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܠܦ . ܕܠܘ ܡܗܘܐ ܗܘ̣ܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܆ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܘܫܠܝ . ܐܠܐ ܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
PhiloxMab:TenMem . 69ܘܬܘܒ ܡܐ ܕܐܡ̇ܪ ܦܓܪܗ ܐܘ ܐܢܫܘܬܗ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܘ ܟܠ ܘܢܣ̣ܒ ܦܓܪܐ . ܟܕ ܐܦ ܒܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܕܢܣ̣ܒ X ܒܪܢܫܐ Xܝ XX 12
PhiloxMab:TenMem . dd 2dd 3 ܢ . ܐܬܐ . ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܒܣܘܛܡܐ̈ ܥܠܬ ܢܦܫܗ . ܗܪܟܐ ܟܠ ܡܢ ܡܢܘܬܗ̈ ܒܠܚܘܪ . . ܐܘ ܕܪܘܚ ܐܘ ܕܦܓ̣ܕ̇ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬܟ
PhiloxMab:TenMem . ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܒܝܕܥܬܐ ܡܬܐܡܪܐ · Xܝܪ̣ܥ ܓܝܪ ܚܟܝܡܐ ܒܩܕܡܐ ܟܠ ܬܘܒ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܐܦ ܡܢ ܚܟܝܡܐ̈ . Xܒ ܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܝ̇ܕܥ
PhiloxMab:TenMem . ܐܢ ܐܠܗܐ ܢܚܬ ܆ ܡܕܝܢ ܐܠܗܐ ܣܠܩ ܘܐܢ ܒܪܢܫXܐ : ܒܪܢܫܐ ܟܠ ܆ ܗ̇ܘ ܠܡ ܕܢܚܬ ܆ ܗܘܝܘ ܗ̇ܘ ܕܣܠܩ ܐܦ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘ ܕܢܫܠܡ
PhiloxMab:TenMem . ܒܒܪܐ ܠܡ ܐܬܥܒܕX XXXXXX ⁴0 ܐ . ̇ܡܪ ܦܘܠܘܣ . ܘܚܕ ܗܘ ܟܠ ܬܡܝܗ ܕܪܫܐ . ܡܕܝܢ 47XXX ܝܘ ܕܥܒܕ ܥܠܡܐ . ܘܗܘܝܘ ܕܗܘܐ ܒܗ
PhiloxMab:TenMem . ܒܪܝܟ ܐܝܩܪܟ ܀ 29ܕܝܠܗ . ܪܒ ܡܢ ܟܠ ܢܚ̣ܬ ܗܘܐ ܟܠܗ ܠܘܬ ܟܠ ܕܕܡܟ . ܕܟܝܐ X X X 3 . . ܚ . ܝܐ ܕܥܢ̣ܪ . . ܡܠܟܐ ܕܨܥܪ ܕܢܝܩܪ
PhiloxMab:TenMem . ܓܠܝܐ ܗ̣ܝ ܕܒܪܬ ܕܡ̇ܘܬܗ ܗ̣ܝ ܕܗ̇ܝ ܕܒܐܝܕܗ ܥܒ̣ܕܐܢܘܢ ܟܠ . ܐܢ ܕܒܐܪܥܐ ܘܐܢ ܕܒܫܡܝܐ . ܘܗ̇ܝ ܕܒܐܝܕܗ ܠܡܪܥܝܘ ܠܗ
PhiloxMab:TenMem . ܕܐܝܟܢܐ ܕܢܘܗܪܐ . ܕܐ ܥܒܝܕ ܕܥܠ ܟܠ ܢܕܢܚ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܫܪܪܐ ܟܠ ܡܛܠ ܕܕܡܘ̇ܬܐ ܕܢܘܗܪܐ ܫܪܪܐ ܒܬܚܘܝܬܐ ܕܡܬܓܠܝܢܘܬܗ ܕܥܠ
PhiloxMab:TenMem . ܕܢܠܦ ܓܠܝܐܝܬ ܕܒܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗܐ . 65ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܦ ܟܠ ܕܥܠ ܟܠ ܆ ܠܐܓܝܪܐܡܪ ܫܚܝܡܐܝܬܐܠܗܐ . ܠܐ ܐܘܣܦ ܗ̇ܝ ܕܥܠ
PhiloxMab:TenMem . ܗ̇ܘ ܕܐ̣ܡܪ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܫܪ̇X ܘܢܘܗ̇X ܘܚܝܐ̈ . ܗܢܐ ܝܫܘܥ ܟܠ ܗ̣ܘ ⁵⁶ܗ̣ܘ ܫܪܪܐ . ܐܠܐ X ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܝܝX X X 21 ܥܠ X
PhiloxMab:TenMem . ܗ̇ܘ ܕܟܬ̣ܒ ܥܠܘܗܝ ܕܢܗܘܐ ܩܕܡܝ ܒܟܠ . ܒܗ ܒܗܢܐ ܐܡ̣ܪ ܟܠ ܒܗ ܟܠܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙܐ . ܗ̇ܘ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܩܕܡ
PhiloxMab:TenMem . ܘܐܢ ܡܢ ܐܝܬܝ ܡܠܬܐ ܠܡܫܝܚܐ ܥܡܗ . ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ : ܕܢܣܒܗ ܒ . ܟܠ ܆ ܡܛܠ ܕܡܫܝܚܐ . ܕܚܘܝܬ ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ . ܒܫܡܝܐ ܗܘܐ ܩܕܡ
PhiloxMab:TenMem . ܘܒܗ̇ܝ ܕܟܠ ܐܢܫ ܒܗ ܡܗܝܡܢ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܐܒܐ ܥܒܝܕ ܠܗ . ܘܡܢ ܟܠ ܆ ܐܫܬܟܚ ܠܗܐܦ ܕܪܒ ܡܢ ܐܒܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝ̇ܢܐ .
PhiloxMab:TenMem . ܘܚܘܝ ܒܚܕܐ XXXX 86 ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܕܟܕ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܥܠ ܟܠ ܟܠ ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܕܡܢܗܘܢ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܪ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
PhiloxMab:TenMem . ܘܟܠ ܐܝܕܐ ܕܛ̇ܥܡܐ ܠܗ ܟܝܢܐܝܬ ܡܠܗܩ ܠܗ̇ ܕܬܒܥܝܘܗܝ . ܟܠ 26 ܐ ܕܫܪܪܐ ܗ̇ܘ ܕܪܚ̣ܡ ܆ ܡܛܠ ⁸ܕܒܣܝܡ ܗ̣ܘ ܘܚ̣ܠܐ ܫܪܪܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem . ܘܠܘ ܦܓܪܐ ܐܘ ܒܪܢܫܐ Xܠܒܪ ܡܢܗ ܬܬܠܝX ⁶ܒܨܠܝܒܐ ܀ X6ܠܠܐ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܒܟܝܢܗ ܡܠܬܐ ܠܗܐ ܆ ܐܨܛܠܒ ܒܦܓܪ ܚܠܦ
PhiloxMab:TenMem . ܘܡܪܝܐ ܒܥܒܘܕܐ ܚܪܢܐ ܕܐܬܒܪܝ ܒܗ ܟܠܡܕܡ . ܘܠܡܢܘ ܢܕܡܐ ܟܠ ܘܐܝܚܝܕܝܐ ܒܐܝܚܝܕܝܐ ܐܚܪܢܐ ܝXXXX 8 ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܩܕܡ
PhiloxMab:TenMem . ܘܦ̣ܩܕ ܠܟܠܢܫ ܕܒܗ ܢܗܝܡܢ . 102ܠܐܓܝܪ ܡܬܥܣܩܝܢ ܗܘܘ ܟܠ X ܓܒܪܐ ܚܕ ܘܐܩܝܡܗ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܘܥܒܕܗ ܕܝ̇ܢܐ XX X68 ܠ
PhiloxMab:TenMem . ܘܫܕܪܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܘܗܘܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ . ܘܐ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ . ܟܠ ܕܘܝܪ . . ܘܡܢ ܝܘܗܕܝܐ̈ ܐܬܚܙܝ ܡܫܝܚܐ ܕ . ܐܝܬܘܗܝܐܠܗܐ ܥܠ