simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc . ܟܕ ܐܝܬܝܟ ܚܕ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܆ ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܟܘܠ . ܟܠ ܒܝ ܥܐܠ ܐܢܬ . ܘܒܫܠܡܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܫܐܠ ܐܢܬ . ܘܗܘܐ ܐܢܬ ܥܡ ܟܠ
PhiloxMab:Disc . ܪܒ ܚܝܠܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܓܒܐ ܕܣܡܠܐ . ܘܒܗ̇ ܐܣܝܪܝܢ ܟܠܗܘܢ ܟܠ ܗܝ ܐܘܥܝܬ . ܒܫܘܪܥܬܗ̇ ܐܡܠܟ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܥܠ
PhiloxMab:Disc ܆ ܐܦܢ ܗܘ ܠܟܠ ܡܕܡ ܩܪܝܒ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܪܥܝܢܐ ܐܝܚܝܕܝܐ ܇ ܟܕ ܗܘ ܟܠ ܒܡܥܡܪܗ ܩܕܝܫܐ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܗܘ ܒܗ ܆ ܟܕ ܦܪܝܫ ܘܪܚܝܩ ܡܢܗ
PhiloxMab:Disc ܆ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܀ ‏ ‏ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܪܓܬ ܟܠ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܢܫܬܘܘܢ ܆ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗ
PhiloxMab:Disc ܆ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܬܘܒܕ . ܘܒܟܠ ܐܢܫ ܬܒܙܚ ܘܬܓܚܟ . ‏ ‏ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܟܠ ܐܢܫ ܐܬܪ ܆ ܗܝ ܡܣܬܥܪܐ ܗܦܟܐܝܬ ܡܢ ܚܪܥܘܬܐ ܇ ܕܗܘܝܐ ܥܡ ܟܠ
PhiloxMab:Disc ܐܕܫܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܬܡܠܝܢ . ܘܟܠ ܪܓܝܓܢ̈ ܘܠܐ ܣܒܥܝܢ ܆ ܟܠ ܠܨܒܝܢܗܘܢ ܪܘܝܚܐ ܆ ܗܐ ܠܐ ܣܦܩ ܠܗܘܢ ܝܡܐ ܘܝܒܫܐ . ܘܟܢܫܝܢ
PhiloxMab:Disc ܐܝܟܐ ܕܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܆ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ . ܟܠ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܗܝ ܡܐܟܘܠܬܗ ܕܒܣܪܐ ܆ ܫܚܝܡܐܝܬ ܐܝܬܝܬ ܪܘܓܙܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܐܝܟܐ ܕܡܕܝܩܐ ܥܠܝܢ ܪܓܬܐ . ܡܢ ܬܡܢ ܢܐܚܘܕ ܬܪܥܐ ܩܕܡܝܗ̇ . ܟܠ ܠܗ̇ . ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܢܙܕܗܪ ܘܢܬܒܩܐ ܚܟܝܡܐܝܬ ܆ ܘܡܢ
PhiloxMab:Disc ܐܝܟܐ ܕܡܫܬܡܥܐ ܆ ܒܗܕܐ ܕܡܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܢܬܒܩܐ ܐܦ ܒܚܘܫܒܐ ܟܠ ܥܠ ܐܝܕܐ ܕܡܣܬܥܪܐ ܆ ܘܠܡܡܠܠܐ ܘܠܬܘܢܝܐ ܗܘܝܐ ܬܫܥܝܬܐ
PhiloxMab:Disc ܐܝܟܐ ܕܡܬܦܠܚܢ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܆ ܬܡܢ ܐܦ ܢܡܘܣܐ ܫܠܝܛ ܕܢܬܟܣ ܟܠ . ܘܠܘ ܐܝܟ ܡܢ ܕܟܕܝܢ ܒܢܝܪܐ ܕܢܡܘܣܐ : ܘܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܆
PhiloxMab:Disc ܐܝܟܐ ܕܨܒܝܐ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܡܟܢܫܐ . ܩܪܒܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܬ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܩܢܝܐ . ܘܨܒܝܢܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ . ܘܡܢ
PhiloxMab:Disc ܐܝܟܐ ܕܨܒܝܐ ܦܪܚܐ ܒܗ̇ ܇ ܘܒܪܓܠܐ̈ ܩܠܝܠܬܐ̈ ܠܟܠ ܐܬܪ ܟܠ ܐܦ ܐܘܪܚܗ̇ ܕܙܢܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܥܠܝܡܘܬܐ ܇ ܕܐܝܟ ܕܒܓܦܐ̈
PhiloxMab:Disc ܐܝܟܐ ܕܫܩܠܐ ܥܠܬܐ ܡܢ ܬܡܢ ܦܣܘܩܝܗ̇ . ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܕܡܫܪܝܐ ܟܠ ܩܕܡܝܗ̇ ܚܝ ܒܪܘܚܐ ܆ ܕܡܢ ܢܘܪܐ ܕܒܟ ܢܘܪܗ̇ ܬܕܥܟ . ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܙܘܘܓܐ ܡܬܝܠܕܝܢ̈ ܆ ܒܪܓܬܐ ܡܬܬܙܝܥܝܢ ܆ ܟܠ ܕܡܘܬܐ ܪܓܬܐ ܗܘ . ܘܥܩܪܗ̇ ܕܪܓܬܐ ܙܘܘܓܐ ܗܘ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ
PhiloxMab:Disc ܐܝܢܐ ܕܠܗ̇ ܡܫܡܫ ܗܘܝܘ ܪܚܡܗ . ܘܐܝܢܐ ܕܡܒܣܐ ܒܗ ܆ ܐܬܚܙܝ ܟܠ ܕܪܚܡܗ ܠܓܘܢܝܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܚܘܒܗ ܕܝܠܗ ܒܟܪܣܐ ܐܣܝܪ ܆
PhiloxMab:Disc ܐܝܢܐ ܕܡܬܩܪܒ ܠܡܫܝܚܐ ܘܡܬܬܠܡܕ ܠܣܒܪܬܗ ܆ ܫܡܗ ܡܢ ܟܠ . ܡܛܠ ܕܗܝ ܐܘܠܕܬܢ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܠܐܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܥܠ ܗܕܐ
PhiloxMab:Disc ܐܡܬܝ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܨܒܝܐ ܕܬܪܓܫ ܒܡܕܡ ܆ ܒܝܕ ܡܨܥܝܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠ ܠܫܢܐ ܓܫܪܐ ܕܡܠܐ̈ ܡܥܒܪܐ ܠܗ̇ ܠܘܬܢ . ܘܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈
PhiloxMab:Disc ܐܡܬܝ ܕܢܓܕܫ ܕܖܓܝܓܬܐ̈ ܥܠܝܟ ܢܬܬܥܝܪܢ̈ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܟܠ ܗܘ ܕܡܢܗ ܡܬܝܠܕܐ ܙܟܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܡܢܟ ܠܘܬ ܢܦܫܟ ܢܬܐܡܖܢ̈ .
PhiloxMab:Disc ܐܡܬܝ ܕܨܒܝܐ ܇ ܡܫܕܪܐ ܡܦܘܚܝܬܐ ܕܟܐܬܐ ܠܘܩܒܠ ܪܓܬܐ ܆ ܟܠ ܆ ܕܠܗ̇ ܢܬܬܙܝܥܘܢ ܘܠܘ ܠܦܓܪܐ ܆ ܗܝܕܝܢ ܒܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ
PhiloxMab:Disc ܐܢܫ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܕܨܒܐ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܗ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܕܢܥܒܕ ܟܠ ܘܢܝܩܪ ܠܟܗܢܐ̈ ܘܠܡܠܦܢܐ̈ . ܐܢ ܕܢܥܒܕ ܛܒܬܐ̈ ܠܘܬ