simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܂ ܘܒܡܠܬܗ ·ܚܝܕܝܐ ܘ̇ܩܢܘܡܝܐ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܟܠ ܠܐܠܗܐ ܐܫܠܡܘ ܠ̇ܢ ܕܢܗ̇ܝܡܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ
MiaphysiteDocs ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܐܚܝܕ ܠܗ̇ ܠܡܢ ܡܬܕܡܐ ܡܠܦ ܕܝܢ ܐܦ ܫܠܝܡܘܢ ܟܠ ܂ ܝXܫܝXܢܐ̈ ܃ ܂ XXX ܡܢ ܡܪܝܐ ܂ ܕܚܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܝܬܪܐ ܗܝ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܂ ܚܝܐ ܓܝܪ ܐܬܚܙܝ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܒܐ ܚܝܐ ܂ ܒܚܪܬܗܘܢ ܕܙܒܢܐ̈ ܟܕ ܟܠ ܝ ܕܒܐ ܕܗ ܟܠ ܘܒܗ ܟܠ ܗ̇ܘ ܢܘܗܪܐ ܕܫܪܪܐ ܃ ܗ̇ܘ ܟܝܢܐ ܡ̇ܚܐ
MiaphysiteDocs ܂ ܟܕ ܠܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܃ ܘܠܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܦܪܨܘܦܐ̈ ܟܠ ܗܘܐ ܂ ܂ ܦܫܝܛܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܠܐ ܡܪܟܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܕܠܗܠ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܃ ܗ̇ܘ ܕܡܡܠܟ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܥܡ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܐܬܒܣܪ ܟܠ ܚܕܐ ܐܝܬܘܬܐ ܘܐܠܗܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܒܪܝܐ ܘܠܗܠ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܐ ܂ ܢܫ ܐ̇ܟܣ ܝ ܐܢܘܢ ܃ ܥܠ ܡܥܒܪܢܘܬܗܘܢ ܓܠܝܬܐ ܕܥܠ ܟܠ ܃ ܝ̇ܩܪܬ ܠܥܪܘܩܝܐ ܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܦܝܢ̈ ܒܐܦܝܢ ܩܕܡ
MiaphysiteDocs ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܡܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܐܝܟ ܗ ܡܐܪܝܣ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܕܝܪܐ ܟܠ ܬܥܒܕܘܢ ܃ ܕܐܦ ܠܐ ܚܕ ܡܥܠܢܐ ܢܫܟܚܘܢ ܃ ܠܐ ܒܥܘܡܪܐ ܘܠܐ ܨܝܕ
MiaphysiteDocs ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܡܢܝܢܐ ܡܟܝܠ ܬܬܪܚܩܘܢ ܡܬܚܡܐ ܐܘ ܠܐ ܡܬܚܡܐ ܟܠ ܬܟܝܠܐ·ܬ ܡܢ ܟܕܘ ܡܣܗܕܝܢ ܚܢܢ ܩܕܡ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܡܢܢܐ ܡܬܚܡܐ ܐܘ ܠܐ ܡܬܚܡܐ ܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇ ܟܠ ܕܐܠܗܐ̈ ܐܘ ܝ ܕܐܠܗܘܬܐ̈ ܐܘ ܕܟܝܢܐ̈ ܐܘ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܐܘ
MiaphysiteDocs ܐܢܫ ܃ ܐ ܬ ܠܡܕܥ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܒܥܕܬ ܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝX ܒܛܟܣܐ ܟܠ ܐܢܐ ܕܐܫܠܡ ܕܐܝܟܢܐ ܪܢ̈ ܒܟܠܗ ܓܘܡܕܐ ܡܓܕܦ ܗܘܐ ܩܕܡ
MiaphysiteDocs ܐܢܫ ܕܡܬܟܬܫ ܚܠܦ ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܠܐ ܡܝܛܠܝܢܝܬܐ ܟܠ ܠܒܥܬܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܂ ܘܒܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܢܚ̣ܬ
MiaphysiteDocs ܐܣܟܡܐ ܘܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܂ ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܢܫ̇ܐܠ ܃ ܕܡܢܘ ܟܠ ܦܘܡܗ ܃ ܠܓܘܕܦܐ ܗ̇ܘ ܕܚܒ̇ܠ ܒܥܘܡܩܐ ܥܪܛܠܝܐ ܘܡܫܠܚ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܣܟܡܝܢ̈ ܡܛܠ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܗܐ ܡܢ ܟܕܘ ܒܝܕ ܟܘܠܗܘܢ ܟܠ ܐܣܬܥܪ ܂ ܘܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܕܠܐ ܗܘ̣ܐ ܟܠ ܟܠܗ ܡܘܡܬܐ̈ ܘܒܝܕ
MiaphysiteDocs ܐܦ ܥܠ ܒܨܝܪܘܬܝ ܃ ܕܬܣܦܩ ܠܢܣܝܘܢܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܟܠ ܡܙܕܥܩܐ ܠܟ ܡܢܗ ܝ· ܕܚܟܝܡܐ ܨ̇ܠܐ ܕܝܢ ܐܘ ܐܚܝ ܕܚܒܝܒ ܠܝ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܦܝܣ ܝX ܕܐܫܬܘܐ ܕܐܚܙܝܟ ܩܕܡ ܫܘܝܐ ܕܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܃ ܟܠ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܝ ܕܐܣܥܘܪ ܃ ܐܠܐ ܐܢ ܕܠܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܡܨܐ
MiaphysiteDocs ܒܣܪ ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܢܐ ܥܘ̣ܠܐ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܐܝ̇ܕܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܟܠ ܗܢܘܢ ܠܗܘܢ ܂ ܝX ܡܦ̣ܣܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܙܟ̇ܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ
MiaphysiteDocs ܓܒܝܢ̈ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܝ ܢܦܫܝ ]ܕܡܢ ܟܠܗ ܗܢܐ ܪܚܝܩ ܐܢܐ ܟܠ ܕܢܨܛܒܬ ܗ̇ܘ ܕܐܬ̇ܐ ܠܘܬ [ܢܡܘܣܐ ]ܕܥܕܬ ܐ ܃ ܪܬ ܃ ܂ ܂ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܓܙܪ ܕܝ̣ܢܐ ܒܚܝܪܐ ܘܟܐܢܐ ܂ ܠܓܘܚܟܐ ܓܝܪ ܫ̇ܘܝܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠ ܟܠ ܘܬܚܫܒܘܢ ܕܡܫܪܪܝܢ ܂ X ܙ X ܬܚܘܡܝܟܘܢ̈ ܦܩܘܕܝܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܓܝܪ ܐܣܟܡܝܢ̈ ܝ ܘܛܟܣܝܢ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ ܟܠ ܕܗܘܦܘܡܢܡܛܐ̈ ܕܗܘ̣ܘ ܒܗ̇ ܒܐܘܪܗܝ ܐܝܬ ܠܡܚܙܐ ܂ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܕ ܢ ܕܩ̇Xܪܐ ܒ[ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܢܨܠܐ 5]ܚܠܦܝ ܒܨܝܕܐ ܘ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܟܠ ܐܢܬ ܠܝ ܟ̇ܬ[ܪ Xܢܬ ]ܝ ܐܘ ܩܪ̈ ܫ ܒܟܠ ܐܚܘܢ ܫܠ̣ܡ ܬ XܠܝX ܠܝX