simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints . ܘܡܟܝܠ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܆ ܛܒܝܬܐ . ܒܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ . ܟܠ ܗܠܝܝܢ ܕܗ̇ܝ ¹ܛܒܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܇ ܘܡܚܘܝܝܢ̈ ܠܐܠܘܐ ܚ̇ܙܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܠܥܠܡܝܢܐܡܝܢ ܀ ܫXܬ ܬܫܬܐ ܕ ܩܕ ܫܐ ܘܚX ܐXܝܩܘXܘXܐ ܕ ܬܠܐ ܟܠ ܒܝܕ ܚܛܗܝܢ . ܗܠܝܢ̈ ܕܢܬ̇ܚܣܘܢ̣ ܒܕܡܐ ܕܝܝܕܝܐ ܐܠܘܐ ܕܥܠ
JnEph:ActsEastSaints . ܢܫ ܪܗܝܛ ܗܘܐ ܕܢܩܕܘܡ ܘܢܙ̣ܒܢ : ܘܬܘܒ ܕܐܦ ܠܐ ܗ̣ܘ ܣܝ̇ܓܝ ܟܠ ܗܠܝܝܢ ܬܡܝܗܬܐ̈ ܘܬܩܝܦܬܐ̈ ܢܙ̣ܒܝܢ ܗܘܐ . ܘܘܟܢܐ ܟܕ
JnEph:ActsEastSaints X XX X X ܚܙܝ̇ܝܗܘܢ̈ ܇ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܪܒܬܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܡܢ ܟܠ ܘܡܒܪܟܝܢ X ܠܐܠܗܐ ܕܦܪ . ܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡܘܬܐ ܆ ܘܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܘ
JnEph:ActsEastSaints XoX XX ܟܡܐ X ܕ̇ܨܒܐ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܠܝܨ ܐܢܬ . ܩܠܝܬܐ ܐܝܬ ܟܠ ܒܥܠܡܐ ܐܝܬܝܟ ܆ ܗܐ ܩܕܡܝܟ ܕܬܨܘ̣ܡ ܐܦ ܕܬ̇ܨܠܐ . ܘܬܦܠܘܚ̣
JnEph:ActsEastSaints ̈ ܘܠܝܢ ܐܚܘܢ ²ܕܒܝܕ ³ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܒܥܬܝXX ܥܠ ܢܝܫܝܐ ܟܠ ܟܠܗܝܢ ܕܝܠܗ ܟܠܝܢ ܢܫܬܘܙܒ . ܒܪܚܡ̣ܘܘܝ̈ ܫܦܝܥܐẌ ܕܡܪܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܟܐ ܕܐܝܬ ¹ܫܪܒܐ ܕܠܘܚܡܐ ܘܕܝܢ̣ܐ . ܘܡܟܝܠ . X ¹ܘܐܦ ܠܐ ܟܠ ܐܘ ܘ̇ܘ ܕܟܟܪܐẌ ܆ ¹ܐܘ ܗ̇ܘ ܕܡܫܬܘܬܐ ܆ ܐܘ ܕܥܬܝܪܐX . ¹ܐܘ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܟܐ ܕܡ̣̇ܩܪܒ ܗܘܐ ܝܗܝܒܐ ܗܘܬ ܠܗ ܆ ܘ̇ܣ̣ܟܪ ܦܘܡܐ ܟܠ ܘܘܐ ܆ ܘܕܠܐ ܫ̣ܠܝܐ ܡ̇ܬܟܬܫ ܘܘܐ . ܘܙܟܘܬܐ ܡܝܢ ܐܠܗܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܟܐ ܕܬ̇ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܪܫܐ ܆ ܩܕܡ ܫܡܘܥܐ̈ ܕܪ ܫ ܗܘܐ ܟܠ ܒܛܢܢܐ ܕܕܪܫܐ ܥܠ ܪܝܫܢܝܗܘܢ̈ ܘܡܠܦܢܝܗܘܢ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܟܐ ܪܢ̇ܦܠ ܗܘܐ ܠܗ . ܟܕ ܐܦ ܢ̇ܝܚܬܐ̈ ܘܒܘܣܡܐ̈ ܥܡ ܟܠ ܟܠ ܐܦ ܠܒܘܫܐ ܙܒܢ̇ ܗܘܐ ܘܡ̇ܦܩ ܘܡ̇ܦܠܓ ܘܝܗ̇ܒ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܬܘܘܝ : ܡܛܘܠ ܕܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܢܬ̣ܬܕܝܢ ¹³ܐܘ ܢܫܬܒܚ ܡܢ ܟܠ ܒܗ̇ ܐܘ ܝܘܡܐ : ܘܡ̇ܩܪܒܐ¹² ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܆ ܘܟܕ ܐܠܗܐ ܝ̇ܕܥ
JnEph:ActsEastSaints ܐܡܬܝ ܠܡ ܕܝ̇ܙܐ ܗܘܐ ܠܢ : ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܠܚ ܘܠܝܝܢ ܛܘܒܢܐ̈ ܆ ܟܠ ܟܝ ܗܘܢܝ ܚܫܘܟܐ ܇ ܕܠܐ ܪܢ̇ܐ ܗܘܐ ܒܗܠܝܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ . ܕܒܢܝ̣̈ ܠܐ ܢܫܘܛ ܩܠܘܘܝ̈ ܕܗ̇ܘ ܪܒܐ ܘܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܣ ܟܠ ܕܠܐ ܛܘܠܫܐ ܩܕܡ ܐܠXܘܐ . ܟܕ ܒܟܠ ܙܒܢ ܡܠܬܗ ܘܕܐ ܘܘܬ̣ ܠܘܬ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ . ܕܢܬܬܢܝܚ ܆ ܢܦ̣ܩ ܘ . ܘ ܘܐ . ܙܠ ¹ܘܥ̣ܒܕ ܨܠܘܬܐ . ܟܠ . ܘܘܟܘܬ ܐܙܠ̣ܘ . ܟܡܢX ܒܬܪ ܕܐܚܫ̣ܡܝܢ ܚܢܝܢ ܘܐܙ . ܠ X
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ . ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܗܢܐ ܢܟܦܐ ܠܐܘܢܛܝ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܓܢܣܗ ܡܢ ܟܠ ܗܘܘ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܆ ܒܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܚ . ܕܕܐ̈ . ܘܠܘܬ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ . ܘܟܕ ܩܡܘܢ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܘܫܡܫܘܢ . ܬܘܒ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܥܕܡܐ ܟܠ . ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܗܐ ܝܩܝܪܐܝܬ ܡܛܒܥ ܒܫܢܬܗ ܩ̇ܐܡ ܗܘܐ . ܥܡ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ . ܡܬܬ̇ܡܗ ܗܘܐ ܒܥܡܠܗ ܘܒܚܫܗ ܘܡܠܦܢܘܬܗX ܕܛܘܒܢܐ . ܟܠ ܆ ܡܬ . ܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܘܐܦ ܗ . ܢܘܢ ܠܚܫܐ̈ ܘܕܡܥܐ̈ ⁴ܕܥܡܗ . ܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ . ܬܘܪ ܗܘܐ . ܘܡ̇ܘܕܐ ܠܐܠܘܐ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܆ ܟܠ ܒܟܘܠܗܝܝܢ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܩܕܝܫܐ ܘܒܚܝܠܐ̈ ²ܕܒܝܕ ܨܠܘܬܘ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܆ ܘܠܘ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܝ . ܠܘܬܝ ܕܝܠܝ ܫ̇ܢܝܐ ܘܒܝܫ ܚܝܐ̈ . ܟܠ ܆ ܕܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ ܣ̇ܠܩܬ ܠܗܪܟܐ ܕܐ̇ ܫܐܠ ܪܚ̣ܡܐ̈ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܆ ܘܫ̣ܩܠܢ ܒܘܪܟܬܐ ܡܢܗ̇ ³ . ܘܗܠܝXܢ ܪܫ̣ܡܢ ܆ ܟܕ ܠܘ ܟܠ ܒܗ̇ ܒܚܫܡܝܬܐ ܐܝܟ ܕܣ̇ܗܕ ܫܪܪܐ ܆ ܕܐܦ ܐܟܠ̣ܢ ܘܣܒ̣ܥܢ ܥܡ