simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist -- . ܩ ܡܠܠ XX -- . X ܣܢܝܩܝܢ XX . -- ¹ܢ . X XX : X X : XX1ܩ ܟܠ ܆ ܫܬܘܝܘܗܝ̈ ܠܕܝܠܗܘܢ ܬܘܒ ܠܐ ܥ̇ܗܕܝܢ . ܛ̣ܥܘ ܒܪܘܝܘܬ ܗܘ
JnDalya:Epist . XX ܕܡܢ ܟܠ Xܝ ܡܓ̇ܘܝ . ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܫܩܠ XX ܟܠ X⁷ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܟܠ . ܒܗܕܐ ܕܡ̣ܘܬܐ ܐܬܒXܩܐ ܐܚܝ ܗܘܢܢܐܝܬ ܒܚ̇ܘܪܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
JnDalya:Epist . ¹⁰ܗ̇ܢܘ ܐܚܝ ¹¹ܢ̇ܛܘܪܐ ܕܕܟܝܘܬܐ ܢ̇ܛܪ ܠܪܚ . . . ܡܘܗܝ . ܟܠ ⁷ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܕܥܠܝܗ̇ ⁸ܡ̇ܐܓܣ ܐ ܢܬ ܆ ܒܡܓܢܢܘܬ ܗ ܝ ܕ ܩܕܝܫ ܡܢ
JnDalya:Epist . ¹⁷ܡ̣ܢܘ ܕ ܣܦܝ̣ܩ ¹⁸ܢܛ̇ܝܒ ܠܗ ܣܡܡܢܐ̈ ܝ̇ܗܒܝ̈ ܢܘܗܪܐ ܟܠ ܇ ܡܬܦܫܛܐ ܥܠ ܟܠ ܘܒܟܠ . ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ . ܘܐܬܪܐ ܫܦܝܐ ܗܘ ܠܗ̇
JnDalya:Epist . ܐܒܐ ܕܟܠ . ܕܚ̇ܟܡܬ ܠܗܕܝܘܛܘܬܢ ܒܚܟ̣ܡܬ̇ ܪܐܙܝܟ̈ ܠܥܠܡ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕ ܗ̣ܢܘܢ ܩ̇ܘܝܘ ܒܝ̇ܪܬܘܬܟ . ܝ ⁹ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܐXܚ̣ܝܕ
JnDalya:Epist . ܐܒܐ ܕܟܠ . ܕܚܿܟܡܬ ܠܗܕܝܘܛܘܬܢ ܒܚܟܼܡܬܿ ܪܐܙܝܟ̈ ܠܥܠܡ ܟܠ ܐܢܬ ܐܝܠܝܢ ܕܗܼܢܘܢ ܩܿܘܝܘ ܒܝܿܪܬܘܬܟ . ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܐܚܼܝܕ
JnDalya:Epist . ܐܟܡܐ ܕܣ̇ܦܩܐ ܡܚܝ̣ܠܘܬ ܡܕܥܝ X ܠܐ ܫ̇ܘܐ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܀ ܟܠ ܙܥܘܪܬܐ ܐܚ̇ܘܝܟ ܆ ܥܠ ܟܣܝܘܬܐ ܕܪܐܙܢܝܘܬ ܚ̇ܝܠܐ ܐܚ̣ܝܕ
JnDalya:Epist . ܐܟܡܐ ܕܣܿܦܩܐ ܡܚܝ̣ܠܘܬ ܡܕܥܝ ܠܐ ܫܿܘܐ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ 2 . ܟܠ ܙܥܘܪܬܐ ܐܚܿܘܝܟ ܥܠ ܟܣܝܘܬܐ ܕܪܐܙܢܝܘܬ ܚܿܝܠܐ ܐܚ̣ܝܕ
JnDalya:Epist . ܐܦܠܐ ܐܝܬ ܒܝ ܚܿܝܠܐ ܕܒܚ̣ܘܩܐ̈ ܕܝܘܬܢܝܐ̈ ܐܿܫܬܥܝܘܗܝ ܟܠ ܕܢܿܕܪܟ . ܒܪܡ ܠܐ ܡܫ̣ܟܚ ܐܢܐ ܕܐܿܨܘܪ ܒܨܘܪܬܐ̈ ܠܨܿܐܪ
JnDalya:Epist . ܒܟܠ X ܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ X ܀ ¹ ܝܗ ܕܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܢ . X X 1ܫ̇ܐܠ ܟܠ ܏⁵ܡܢܗ̇ X-- . X ܢܘܗܪܟ ܒܫܘ̣ܒܚܟ ܐܫ̣ܪܐ ܠܢ . ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܡܢ
JnDalya:Epist . ܒܟܠ ܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܝܗ ܕܚܡܫܥܣܪܐ̈ . 1 . ܫܿܐܠ ܐܢܐ ܟܠ . ܘܒܥܠܡ ܢܘܗܪܟ ܒܫܘ̣ܒܚܟ ܐܫ̣ܪܐ ܠܢ . ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܡܢ
JnDalya:Epist . ܒܦܘܪܫܢܐ ܘܡܘܟܟܐ ¹¹ܛ̣ܥܢ ¹²ܢ̣ܝܪܗ ܝ ¹ܒܟܠܥܕܢ ܆ ܟܠ ܫ̣ܘܛ ܘܐܣ̣ܠܐ ܚܟ̣ܡܬܟ ܆ ܘܝ̇ܩܪ ܠܡܫܝ̣ܚܐ ܚܟ̣ܡܬ̇
JnDalya:Epist . ܒܦܘܪܫܢܐ ܘܡܘܟܟܐ ܛܼܥܢ ܢܼܝܪܗ ܒܟܠܥܕܢ ܘܛܘܼܒܝܟ ܟܠ ܡܛܠܗܕܐ ܫܼܘܛ ܘܐܣܼܠܐ ܚܟܼܡܬܟ ܘܝܿܩܪ ܠܡܫܝܼܚܐ ܚܟܼܡܬܿ
JnDalya:Epist . ܒܪܚܡܬ ܫܘ̣ܒܚܐ ܐܫ̣ܠܚܢܢ ܡܢܗ ܨܒܬܐ ܕܐܠ̣ܒܫܗ ܚܿܟܝܡܐ ܟܠ ܕܒܗ ܡܙܕܒܢܝܢ . ܘܛܿܡܐܝܢܝܗܝ ܠܒܝܬ ܡܫܪܝܗ ܕܩܕܝܫ ܡܢ
JnDalya:Epist . ܕ ܠܒܐ ܢܗ̣ܘܐ ܫ̣ܦܐ ²¹ܡܢ ܟܠ XX ܡܘ̣ܡ X . ²ܘܗܕܐ ܥܡ ܟܠ ܡܢܗ ¹⁸ܬ ܒ̣ܥܐ ܠܟ ܫܘ ܘܟܢܐ̈ ܝ ܀ ¹ 15ܚܕܐ ܗܝ ܕܫܦܪܐ ²⁰ܠܡܪܐ
JnDalya:Epist . ܕܠܒܐ ܢܗܼܘܐ ܫܼܦܐ ܡܢ ܟܠ ܡܘܼܡ . ܘܗܕܐ ܥܡ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܼܢܘ ܟܠ ܐܢܬ ܐܦ ܡܢܗ ܬܒܼܥܐ ܠܟ ܫܘܘܟܢܐ̈ 15 . ܚܕܐ ܗܝ ܕܫܿܦܪܐ ܠܡܪܐ
JnDalya:Epist . ܕܡܢ ܟܠ ܡܓܿܘܝ . ܗܿܘ ܕܡܿܫܩܠ ܟܠ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܒܢܘܗܪܐ ܟܠ . ܒܗܕܐ ܕܡ̣ܘܬܐ ܐܬܒܿܩܐ ܐܚܝ ܗܘܢܢܐܝܬ ܒܚܿܘܪܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
JnDalya:Epist . ܗ̇ܘ ܕܒܛܘܪܐ ܐ̣ܡܕ̇ ܕܠ ܐ ܐܢܫ ܚ̇ܙܐ ܠܝ ܘܚ̇ܝ ܐ ܆ ܒܐܬܪܐ ܟܠ ܝ̇ܕܥ ܐ . ܕܒܗ̇ ܡ̇ܨܕܐ ܘܚ̇ܙܝܐ ܙܝ̣ܘܗ ¹⁷ܕܟ̣ܣܐ ܡܢ
JnDalya:Epist . ܗܿܘ ܕܒܛܘܪܐ ܐ̣ܡܪ . ܕܠܐ ܐܢܫ ܚܿܙܐ ܠܝ ܘܚܿܝܐ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ ܟܠ ܡܚܙܝܬܐ ܝܿܕܥܐ . ܕܒܗܿ ܡܿܨܕܐ ܘܚܿܙܝܐ ܙܝ̣ܘܗ ܕܟ̣ܣܐ ܡܢ
JnDalya:Epist . ܗܿܢܘ ܐܚܝ ܢܿܛܘܪܐ ܕܕܟܝܘܬܐ ܢܿܛܪ ܠܪܚܿܡܘܗܝ̈ . ܟܠ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܕܥܠܝܗܿ ܡܿܐܓܣ ܐܢܬ ܒܡܓܢܢܘܬܗ ܕܩܕܝܫ ܡܢ