simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist 1ܐܝܠܢ ܕܥ̇ܒܝܛ ܂ ܘܐܬܩܛܪ ܬܓܐ ܕܚܢܦܘܬܐ̇ ܠܐܪܟܘܢܐ ܟܠ ܠܗ̇ ܪܥܝܐ ܂ ܘܣܝ̇ܡܐ ܒܣܡܐ̣̈ ܂ ܥܠ ܟܠ X 1ܛܘܪ ܕܪܡ̇̈ ܘܬܚܝܬ
JacSer:Epist 1ܝܘܠܦܢܝܢ̈ ܕܙܐܦܐ̣ ܂ ܘܫܛ̣ܬ ܂ X ܝ̇X ܠܛܥܝܘܬܗܘܢ ܟܠ ܕܫܪܪܐ̇ ܂ ܕܡܟ̣ܪܘ ܫܠܝܚܐ̈ ܠܙܩܝܦܐ ܂ ܘܒܣ̣ܪܬ ܒܫܪܪܐ
JacSer:Epist 7ܡܚܫܘܠܝܢ̈ ܡܫܬܩܐ ܂ ܟܘܠ 7ܩܛܝܪܝܢẌ ܫܪܝܐ ܂ ܠܟܠܝ ܟܠ ܂ ܡܟܝܠ 3ܪܚܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܢܦܫܐ̣̇ X ܂ ܟܠܝ ܩܪܒܝܢ̈ ܙܟܝܐ X ܂
JacSer:Epist [ܟܗܢܐ̈ ܂ ]ܗܘܘ ܕܢ ܂ [ܥܪ]ܘܒܬܐ ܘܫ[ܒXܬܐ ܘܚܕ ܒܫܒܐ ܂ ܟܠ ]ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܬܗ ܪܐ̈ [ܪܒܘ̈ ]ܡܢ ܟܠ ܝܘܡܝܢ̈ ܘܡܫܒܚܝܢ̈ ܡܢ
JacSer:Epist [ܥܘܕܪܢܐ̇ ]ܕܨܠܘܬ[ܟ]ܘܢ̈ ܂ [ܬ ܥܢ ]ܐܝܕܝܗ̇̈ ܠ[ܫ[ܡܝܐ ܟܠ ܘ[ܗܐ] ܟܢܘܫܬܢ [ܠܗ ܫܘܝ̇ܬ ]ܠ[ܪܚܡܐ ܕܐܠܗܐ ]ܘܣ[ܢܝܩܬ]
JacSer:Epist ]ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܬܗ ܪܐ̈ [ܪܒܘ̈ ]ܡܢ ܟܠ ܝܘܡܝܢ̈ ܘܡܫܒܚܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܪ-ܠܫܘܒܚܢܗ ܕ[ܝܫܘ]ܥ ܂ ܦ[ܓܥ]ܘ ܒܢ ܓܝܪ ܗ[ܠܝܢ ]ܬ[ܗܪܐ̈
JacSer:Epist X 1ܛܘܪ ܕܪܡ̇̈ ܘܬܚܝܬ ܟܠ 1ܐܝܠܢ ܕܥ̇ܒܝܛ ܂ ܘܐܬܩܛܪ ܬܓܐ ܟܠ ܛܘܪܐ̣̈ ܂ ܐ ܟ ܥܢܐ̈ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܪܥܝܐ ܂ ܘܣܝ̇ܡܐ ܒܣܡܐ̣̈ ܂ ܥܠ
JacSer:Epist X X ܒܪܢܝXܬܝ ܠܝ ܂ XXܝ X X ܕܢܝܒ ܘܝܝ ܝܢܝܢ ܕXܬܕܟܪܢ ܂ Xܠܐ ܟܠ ܗܪܣܝܘܛܐ̇̈ ܂ ܡܢ ܡܪܬܗ X XX ܠܢܦܫܝ̇ ܂ X ܝܘ ܝܘܠܦܐ X X
JacSer:Epist X ܂ 2ܙ ܕܢܪܝܡ ܓܝܪ 3ܢܦܫܗ ܢܬܡܟܟ ܂ ܡܐ ܓܝܪ ܕܡܢܗ̇ ܂ X X ܝ ܝ ܟܠ ܢܦܠܐ ܂ ܐܠܘ ܥܠ ܪܘܡܐ ܩܝܡܐ ܗܘܬ̣ ܂ ܕܠܝܠܐ ܗܘܬ ܠܡܦܘܠܬܐ̣ ܂
JacSer:Epist X ܒܣܥܘ̇ܪܘܬܐ ܕܩܢܘܡܗ̣ ܂ ܡܡܠܠܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܗܟܢ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܟܠ ܃ ܕܐܫܬ̣ܠܚ ܡܢ ܐܒܐ ܃ ܘܐܬ̣ܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬ ܐ ܕܒܒܣܪ ܃ ܕܢܫ̇ܠܡ
JacSer:Epist Xܫ ܡܬܬܫܝܛܝܢ ܦܘܩܕܢܘܗ̣ܝ̈ ܕܡܪܢ ܂ ܛܥܝܢܝ 1ܐܢܘܢ XX X ܟܠ ܂ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܫܬܘܕܐ ܕܪܕܐ ܒܗ̇ ܂ ܘܡܛ̣ܠ ܕܚܝܪܝܝܢܝ̈ Xܡܢ
JacSer:Epist ܂ ܐܬܡܠܝ ܘܝܘܡܢܐ ܘܠܥܠܡ̣ ܂ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡ̇ܩ̇ܒܠ ܗܟܢܐ ܂ ܟܠ ܕܘܝܕ ܘܐܒܪܗܡ ܂ ܘܐܬܚܙ̣ܝ ܒܒܣܪ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ̣ ܕܥܠ
JacSer:Epist ܂ ܒܒܣܪ ܓܝܪ ·X X ܐܬܝ̣ܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܂ ܘܒܒܣܪ ܐܬܚܙܝ ܟܠ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܚܝܕܝܐ ܕܐܬ̣ܚܙܝ X0ܒܒܣܪ ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
JacSer:Epist ܂ ܕܘܡܪܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܂ ܡܠܬܐ ܕܗ̣ܘܐ ܝ ܒܣܪܐ̣ ܘܠܐ ܡܬܥܩܒ ܂ ܟܠ ܡܝܘܬܐ ܂ ܓܢܝܙܐ̣ ܕܐܬܚܙܝ ܒܒܣܪ ܂ ܘܐ ܬܘܗܝ̣ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
JacSer:Epist ܂ ܕܠܗ ܬܫܒܚܢẌ ܘܒܘܪܟܢ̈ ܃ 7 ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ X ܀ ܫܠܡܬ ܀ ܟܠ ܥܡܡܐ̈ ܂ ܐܝܚܝܕܝܐ ܕܐܬܚܙܝ ܒܒܣܪ̣ ܂ ܘܐܝܬܘܗ̣ܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
JacSer:Epist ܂ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܢܚ̣ܬ ܠܛܘܪ ܣܝܢܝ ܥܡ ܐܒܘܗ̣ܝ ܂ ܗ̣ܘ ܐܙܕܩܦ ܟܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܛܘܪܐ̈ ܂ ܚܕ ܒܢܡܘܣܐ ܟܬܝܒܐ̣ ܂ ܘܚܕ ܒܙܩܝܦܐ ܓܡܪ
JacSer:Epist ܂ ܘܢܒ̇Xܐ X ܝ X ܥܡܗ̣ Xܡܬܢܝܙܝܐ ܠܟܠ ܂ ܘܠܐ ܡ̇ܚܐ ܠܗ̇ ܣܘܩܐ ܟܠ ܕܗ̇ܘ ܕܠܒܫܬ̇ ܂ ·X ܙXXX ܘܥܡ ܐ ܂ 0̇ܒܗ̣ 10ܘܡܬܓܢܝܐ 11ܡܢ
JacSer:Epist ܂ ܘܣܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܕܢܦܘܩ ܠܥܠܡܐ̣ ܂ ܘܠܐ ܫ̣ܪܐ X·X XX ܗܕܡܝ̈ ܟܠ ܝX ܐܠܗܐ ܂ ܘܐܬܝܠܕ ܒܒܣܪ̣ ܂ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
JacSer:Epist ܂ ܝܫܘܥ ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ ܕܕܢ̣ܚ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܢܚܝܘܗܝ ܟܠ ̣ܟܕ X ܙ ܗܘ ܐܝܚܝܕܝܐ ܐܬܚܙܝ ܒܒܣܪ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
JacSer:Epist ܂ ܣܕܪܝܢ̈ ܕܗܕ̇ܡܐ ܂ ܘܟܕ ܚܐܪ ܐܢܫ ܒܟܝܢܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܂ ܝX ܥܠ ܟܠ ܐܝܬܝܐ ܕܪܡ ܗ̣ܘ ܘܡܒ̣ܥܕ ܘܡ̇ܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܪܘܟܒܝܢ̇̈ ܂ ܘܡܢ