simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl -- ²⁷⁸ܩ ܝܩܝܪܐ X X -- X⁷⁷ܗ̇ܘ X -- X⁷ܩ X ܠܒܘܝܐܐ XX X -- ܟܠ XX X X X -- X⁷ . ܘܢܝܢܝܗ̇̈ -- X ܘܥܢܝܢܐ X -- ܩ -- X . XXܝ
IsaacNin:memColl . Xܡ ܥ̇ܒܕ ܠܐܢܫ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܒܛܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܢܘܗܪܐ ܟܠ ܥ̇ܒܕ ܠܗ ܠܚܘܫܒܐ ܒܟܠ ܐܘܢ ܕܥܪܨ̈ . ܘܕܚܠܝܨܐܝܬ ܢܣ̇ܝܒܪ
IsaacNin:memColl . ܒܟ ܡܪܝ ܢܪܘܘܢ ܚܘܫܒܝܢ̈ ܇ ¹⁸ܒܟ ¹⁹ܒܘܣܡܐ ܕܩ . Xܝ̇ܫܐ ܀ ܟܠ ܀ 39 5ܒܥܕܢܐ ܡܢܝܚ ¹⁵ܠܠܐܝܐ̈ ܇ ¹⁶ܒܝܕ ܫܢܬܐ ܕܚܠܝܐ ¹⁷ܥܠ
IsaacNin:memColl 1X 28ܡܬܢܝܬܢܘܬܐ ¹X1 18· 1X 1 7· X11 27 31ܡXܓܫܢܘܬܐ X ܟܠ . ܥܢܝܬܐ̈ X X1 29ܐ ܚ̇ܘܒܐ XX 11ܡܬܟܗܢܐ X 1 3· X 24ܐ
IsaacNin:memColl X7 ܕܦܩܝܕ ܠܐ ܣ̇ܦܩ ܕܢܫ̇ܡܠܐ ܘܢܙ̇ܕܩ ܠܐܢܫ . ܡܢ ܥܒܕ . . . ܐ ܟܠ ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܟܣܐ ܗ̇ܘ ܢܡܘܣܝܐ . ܓܘܫܡܐ ܠܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ·
IsaacNin:memColl Xܒܙܝܬ ܘܠܐܒܐ XܫܠܝܢXܝ ܠܦܘܪܩܢܢ . : X XX XXXXܢXXX 1ܢ ܟܠ X--³⁸⁰ܩ ܣܓܙ . ܬܐ̈ ܒܟܠ ܥܙ . ܢܝܢ̈ XXX--X ܫܘܒܝܐ ܠXܝ ܡܢ
IsaacNin:memColl ¹⁸ܐܠܗܐ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܠܘܬ ܡܠܐ̈ ܐܪܙܢܝܬܐ̈ ܣܝܡܝܢ ܕܕܒܚܐ̈ ܟܠ ܡܚ̇ܠܛܝܢ· ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢܚ ܒܗܘܢ ܪܝܫܐܝܬ76X ¹⁷ Xܡܪܐ
IsaacNin:memColl ܀ 3ܬܘܒ ܟܝܢܐܝܬ ܇ ܪܪܓܐ ܕܪܒ ܡܢ ܗܢܐ ܕܢܣܒܬ ܒܪܝܬܐ ܇ ܡܦܝܣܐ ܟܠ ܫܡܝܐ ܇ ܘܐܘܬܒܗ̇ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܇ ܘܥܒܕܗ̇ ܐܠܗܐ ܥܠ
IsaacNin:memColl ܇ ܒܝܕ ܐܪܙܐ̈ ܕܠܗܘܢ ܓ̇ܠܐ ܐܢܬ ܒܚܘܒܟ ܀ 6ܘܦܝܣܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܟܠ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟ ܘܠܐ ܡܬܝܕܥ ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܟܣܐ ܡܢ
IsaacNin:memColl ܇ ܒܦܘܠܚܢ ܥܠܡܐ ܕܥܩܬܐ̈ . 156 ܐܫܘܢ ܡܪܢ ܕܢܬܥ̇ܦܐ ܇ ܒܗ̇ܘ ܟܠ ܇ ܢܦܫܬܢ̈ ³⁴ܡܢ ܟܠ ܙܘܥܐ309̈ ܀ ³⁵ 11ܒܥܕܢܐ ܕܡܫ̇ܪܐ
IsaacNin:memColl ܇ ܘܐܦܩܝܢܝ ܡܢ ܚܫܘܟܐ ܠܝܕܥܬܐ ܕܢܘܗܪܟ ܇ ܕܐܫܒܚܟ ܟܠ ܡܬܬ̇ܪܝܡ ܠܒܐX ܀ X 9 X6ܣ̇ܒܪܟ ܫܪܪ ܒܢܦܫܝ ܇ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܥܬܪ
IsaacNin:memColl ܇ ܘܚܝܠܗ ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܘܦܝܢ̈ ܇ ܨܒܐ ܕܒܐܣܟܡ ܨܠܘܬܐ ܇ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܠ ܡܫܟܚܐ ܘܠܐ ܡܫ . ܡ ܇ ܘܕܗ̇ܘ ܪܫܘܒܚܗ ܡܢ ܟܝܢܗ ܇ ܘܡܠܟܘܬܗ ܥܠ
IsaacNin:memColl ܇ ܘܠܝܬ ܒܗ ܩܠܐX ¹ܕܡܠ̇ܒܒ . Xܐܡܪ ܕ ܡܪܢ ¹³¹ܪܥܝܢܢ ܇ ܠܓܘ ܟܠ ¹²⁶ܢܐܪܒ ܒܘܝܐܢ ܀ ¹²⁷ 35ܒܗܢ ¹²⁸ܐܬܪܐ ܕܨ̇ܕܐ ¹²⁹ܡܢ
IsaacNin:memColl ܇ ܚܫܘܟܐ ܒܕܡܘܬ ܢܚܬܐ . 90ܩ ܛܝܒܘܬܟ ܡܪܝ ܬܕܢܚ ⁵ܠܢ ܇ ܚܠܦ ܟܠ ܬܢܗܪ ⁴ܒܟ ܇ ܝܫܘܥ ܢܘܗܪܐ ܕܙܕܝܩܐẌ ܀ 2ܒܥܕܢܐ ܕܦܪܝܣ ܥܠ
IsaacNin:memColl ܇ ܟܠܗܝܢ ܓܠܝܢ̈ ܠܟ . ܠܐ ܡܬܡܫ̇ܚܐ ܥܒܘܕܢ ܪܚܡܬܟ ܕܨܝܕ ܟܠ ܐܢܬ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܚܢܢܟ ܛ̇ܥܢ ܐܢܬ . ܕܐܝܟ ܝ̇ܕܥ
IsaacNin:memColl ܇ ܠܐ ܡܪܝ ܠܝ ܬܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܇ ܕܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܟ ܐ̇ܡܪܚ ܟܠ ܥܒܘܕܢ ܪܚܡܬܟ ܕܨܝܕ ܐܢܫܘܬܐ ܀ 44ܛܒܬܟ ܕܐ̇ܫܕ ܐܢܬ ܥܠ
IsaacNin:memColl ܇ ܠܡܚ̇ܣܝܘ ܒܟܠܥܕܢ ܥܠ ܚܛܗܐ̈ ܕܥܡܗ ܀ 9ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘ ܟܠ ܠܡܥܠX ܒܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐX· ܐܝܟ ܬܪܥܝܬܗ ܛܒܬܐ ܕܥܠ
IsaacNin:memColl ܇ ܡܩ̇ܪܒܐ ܠ . Xܥܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ X189ܕܢܫܬܘܬܦ . ܘܡܦܪ ܓ ܟܠ ܇ ³ܒܟܠܥܕܢ ܡܬܚ̇ܠܛܝܢ ܒܨܠܘܬܐ . ܨܠܘܬܐ ܓܝܪ ܝܬܝܪ ܡܢ
IsaacNin:memColl ܐܘܠܨܢܐ̈ ܠܡ ܘܛܘܪܦܐ̈ ܕܦܓܥܝܢ ܒܟ ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܟܠ ܡܛܠ ܚܝ̇ܐ ܕܙܒܢܐ ܀ 51ܒܕ ܓܘܢ ܐ̇ܡܪ ܚܕ ܡܢ ܩ . Xܝ̇ܫܐ ܇
IsaacNin:memColl ܐܝܠܝܢ¹⁹ ܕܒܢܦܫܐ ܡܬܓܡܪܢ̈ . ܕܘܒܪܐ ܗܘ ܕܪܘܚ ܘܠܘ ܙܘܥܐ ܟܠ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܛܟܣܐ ܐܢܝܢ ܕ ܓܠܝܢܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܇ ܕܪܡ ܗܘ ܡܢ