simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks . ܒܟ ܡܪܝ ܢܪܘܘܢ ܚܘܫܒܝܢ̈ ܒܟ ܒܘܣܡܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ 6 ܒܫܥܬܐ ܟܠ ܕܪܒ ܡܢ ܫܬܩܐ 5 ܒܥܕܢܐ ܡܢܝܚ ܠܠܐܝܐ̈ ܒܝܕ ܫܢܬܐ ܕܚܠܝܐ ܥܠ
IsaacNin:SpiritWorks 3 ܬܘܒ ܟܝܢܐܝܬ ܕܪܓܐ ܕܪܒ ܡܢ ܗܢܐ ܕܢܣܒܬ ܒܪܝܬܐ ܡܦܝܣܐ ܠܟ ܟܠ ܫܡܝܐ ܘܐܘܬܒܗ̇ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܘܥܒܕܗ̇ ܐܠܗܐ ܥܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܘܠܨܢܐ̈ ܠܡ ܘܛܘܪܦܐ̈ ܕܦܓܥܝܢ ܒܟ ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܟܠ ܫܪܝܪܐ̈ ܡܛܠ ܚܝܐ̈ ܕܙܒܢܐ 51 ܒܕܓܘܢ ܐܡܪ ܚܕ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈
IsaacNin:SpiritWorks ܐܝܟ ܗܕܡܐ̈ ܒܓܘܫܡܐ ܗܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܪܝܫܐ ܠܟܠܐ . ܣܘܥܪܢܐ ܠܡ ܟܠ ܐܬܩܪܒܬ ܒܐܪܙܐ ܡܬܝܒܠܐ ܕܝܢ ܒܟܠܐ . ܗܟܢܐ ܠܡ ܡܬܚܝܕ ܒܗ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܝܠܝܢ ܕܒܢܦܫܐ ܡܬܓܡܪܢ̈ . ܕܘܒܪܐ ܗܘ ܕܪܘܚ ܘܠܘ ܙܘܥܐ ܟܠ . ܗܠܝܢ ܡܢ ܛܟܣܐ ܐܢܝܢ ܕܓܠܝܢܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܕܪܡ ܗܘ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܠܗܐ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܠܘܬ ܡܠܐ̈ ܐܪܙܢܝܬܐ̈ ܣܝܡܝܢ ܕܕܒܚܐ̈ ܟܠ ܩܘܕܫܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܡܚܠܛܝܢ ܐܝܟ ܡܢ ܕܡܢܚ ܒܗܘܢ ܪܝܫܐܝܬ ܡܪܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܡܬܝ ܕܗܘ ܨܒܐ ܕܟܡܐ ܕܒܥܐ ܡܫܬܒܩ ܕܢܫܡܫ ܡܙܡܘܪܐ̈ . ܐܝܬ ܟܠ ܗܟܢܐ ܬܘܚܪܬܐ ܕܒܗ . ܡܐ ܗܟܝܠ ܕܡܛܐ ܪܥܝܢܐ ܠܗܠܝܢ ܠܘ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܡܬܝ ܕܗܘܐ ܗܢܐ ܟܘܢܫ ܪܥܝܢܐ ܘܬܗܝܪܘܬ ܙܘܥܐ̈ ܛܘܪܐ ܟܠ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܘܬܟܬܘܫܐ ܕܠܘܩܒܠ ܚܫܐ̈ ܗܘܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܬ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܡܬܝ ܕܠܗܘ ܐܘܢܐ ܥܐܠ ܡܬܥܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐ . 8 ܘܡܐ ܬܘܒ ܟܠ ܠܘ ܠܓܡܪ ܗܘܐ ܐܦ ܒܠܐ ܚܕܘܬܐ ܘܪܬܚܐ ܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ ܐܠܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܡܬܝ ܕܡܬܩܪܒ ܠܦܘܬ ܟܡܝܘܬܐ ܕܚܛܗܐ̈ ܘܡܬܥܕܪܝܢ ܟܠ ܐܝܢ ܡܬܥܕܪܝܢ ܐܢܘܢ ܚܛܝܐ̈ ܡܢ ܩܘܪܒܢܐ ܘܦܫܚ ܡܢ ܝܘܩܪܗܘܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܡܬܝ ܕܢܨܠܐ ܪܒܘ̈ ܣܘܟܠܝܢ̈ ܢܒܥܝܢ ܒܪܥܝܢܢ ܕܟܕ ܡܢ ܐܝܟܐ ܟܠ ܕܥܠ ܚܝܐ̈ ܠܐ ܡܫܬܪܝܢܐ̈ ܘܕܪܘܚ ܡܢ ܡܪܢ ܐܬܛܟܣܘ . ܕܡܢܗ̇
IsaacNin:SpiritWorks ܐܡܬܝ ܕܨܒܐ ܕܢܩܪܒ ܠܗ ܫܐܠܬܐ ܕܥܠ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢ ܗܝ ܕܐܝܟ ܟܠ ܢܒܗ ܠܒܗ 23 ܡܟܚܕܐ ܠܗ ܕܝܢ ܝܨܝܦܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܘܗܝ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܡܬܝ ܘܗܘܐ ܠܥܠ ܡܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܕܥܝܕܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܙܘܥܐ̈ ܟܠ ܛܝܒܘܬܐ ܘܕܘܒܪܗ ܡܬܚܝܠ ܒܪܘܚ ܘܠܘܬ ܒܗܝܠܘܬܐ ܡܕܡ ܡܬܩܪܒ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܢܫ ܕܐܝܢܐ ܚܝܠܐ ܐܝܬ ܠܐܪܙܐ̈ ܕܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܟܠ ܐܦܠܐ ܝܘܩܪܐ ܚܫܒ ܐܢܐ ܠܡܣܡ ܒܣܕܪܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܢܕܥ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܣܟܡ ܕܨܠܘܬܐ ܕܡܨܠܐ ܣܟܘܠܬܢܐ ܕܠܦܘܬ ܛܟܣܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܟܠ ܝܘܠܦܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܥܠ ܚܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܝܕ ܐܪܙܐ̈ ܕܠܗܘܢ ܓܠܐ ܐܢܬ ܒܚܘܒܟ 6 ܘܦܝܣܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܠܝܬ ܟܠ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟ ܘܠܐ ܡܬܝܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܟܣܐ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܟܠ 63 ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܥܠ ܦܘܪܢܣܘܗܝ̈ ܚܟܝܡܐ̈ ܡܫܬܥܠܝ̈ ܥܠ ܟܠ ܠܗ ܣܓܝ ܡܚܒ . ܘܗܝܕܝܢ ܬܗܘܐ ܡܠܬܐ ܗܝ ܕܟܬܝܒܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܦܘܠܚܢ ܥܠܡܐ ܕܥܩܬܐ̈ . ܐܫܘܢ ܡܪܢ ܕܢܬܥܦܐ ܒܗܘ ܒܘܝܐܐ ܟܠ ܡܪܝ ܢܬܬܢܝܚܢ̈ ܢܦܫܬܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܙܘܥܐ̈ 11 ܒܥܕܢܐ ܕܡܫܪܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܪܝܢ̈ 107 ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܚܒܝܒܝ̈ ܡܠܘܐܐ ܕܗܪܓܐ ܪܘܚܢܝܐ ܟܠ ܕܢܩܪܝܢ ܗܕܡܘܗܝ̈ . ܘܛܦܝ ܣܝܢܢ ܥܠ ܓܘܫܡܗ ܫܘܒܚܐ ܠܗ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܪܢܫ ܒܟ ܡܪܝ ܢܐܪܒ ܒܘܝܐܢ 35 ܒܗܢ ܐܬܪܐ ܕܨܕܐ ܡܢ ܟܠ ܘܠܝܬ ܟܠ ܥܕܢܐ ܕܐܬܓܙܝܢ ܕܚܡܠܢ ܠܠܝܐ ܒܓܘ ܚܫܟܗ . ܘܕܐܫܬܘܚܕܢ ܡܢ