simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom . ܒܝܕܥܬܐ ܕܩܢܐ ܚܐܫ : ܘܡܬܡܟܟ ܡܢ ܟܠ ܕܗܘܘ ܀ ܒܥܝܪܐ ܟܠ ܝܘܡܬܢ̈ ܕܢܪܥܝܟ ܀ ܒܪܢܫܐ ܕܝܪܒ ܡܢ ܟܠ : ܗܘ ܐܫܬܦܠ ܛܒ ܡܢ
IsaacAnt:memHom . ܕܚܙܘ ܪܒܘܬ ܪܘܟܒܗܘܢ : ܘܚܙܝܢ ܒܥܦܪܐ ܨܠܡܝܗܘܢ̈ ܀ ܚܕ ܟܠ ܕܢܘܚܡܟ ܀ ܒܝܕܥܬܗܘܢ ܓܝܪ ܡܫܬܦܠܝܢ : ܒܢܝܢܫܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ
IsaacAnt:memHom . ܘܐܣܝ ܠܥܡܡܐ̈ ܕܒܪܘܚܩܐ : ܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܕܚܢܦܘܬܐ ܀ ܒܗ ܟܠ ܘܫܬܠ ܒܗ̇ ܗܝܡܢܘܬܐ ܀ ܘܪܕܐ ܘܢܦܩ ܡܢ ܐܬܪܢ : ܗܢܐ ܣܡܐ ܡܐܣܐ
IsaacAnt:memHom . ܘܗܦܟ ܘܨܠܝ ܠܫܪܓܐ : ܚܪܫܐ ܕܬܠܐ ܒܫܡܝܐ ܀ ܠܗܝ ܟܘܟܒܬܐ ܟܠ ܕܫܘܦܪܐ ܢܣܓܐ ܠܗ ܀ ܛܠܡ ܛܡܐܬܐ̈ ܠܐܠܗܐ : ܫܡܥ ܟܠ ܐܦ ܕܐܢ
IsaacAnt:memHom . ܠܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܒܥܝܬ : ܦܪܬܘܬܐ ܡܢ ܦܬܘܪܗ ܀ ܬܣܒܪ ܠܟ ܐܘ ܟܠ ܗܘܝܬ ܡܢ ܛܒܬܗ̈ ܀ ܕܠܡܐ ܟܝ ܐܘܟܠ ܐܢܝܢ : ܠܛܒܬܝ̈ ܕܠܘܬ ܡܚܐ
IsaacAnt:memHom . ܠܐ ܬܡܐܢ ܨܐܕܘܗܝ ܬܐܙܠ : ܕܡܢ ܬܡܢ ܐܓܪܐ ܬܣܒ ܀ ܠܐ ܓܝܪ ܫܪܐ ܟܠ ܟܠ ܟܐܒܝܢ̈ ܀ ܠܐ ܐܡܐܢ ܥܡ ܕܐܣܝܪܝܢ : ܕܢܦܫܗ ܢܡܢܐ ܫܪܐ
IsaacAnt:memHom . ܡܛܠ ܕܠܢ ܢܗܘܘܢ ܛܘܦܣܐ : ܕܢܕܡܐ ܒܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܀ ‏ ‏ܫܠܡ ܟܠ : ܨܘܡܐ ܕܪܥܝ ܠܐܠܗܐ ܀ ܟܠܗ ܓܝܪ ܕܟܬܒ ܐܢܘܢ : ܐܠܗܐ ܗܘ ܝܕܥ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܕܗܝ ܫܥܬܐ ܕܪܗܝܒܘܬܐ ܗܝ : ܘܠܝܬ ܕܡܫܟܚ ܡܙܕܕܩ ܒܗ̇ ܀ ܟܠ ܚܝܐ ܕܢܚܡ ܐܢܘܢ ܀ ܫܠܘ ܐܚܝ̈ ܡܢ ܕܠܡܚܛܐ : ܥܕܠܐ ܢܐܬܐ ܕܐܢ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܥܘܬܪܐ ܡܪܝܐ ܗܘ : ܐܬܕܡܐ ܠܗ ܠܒܪܘܝܟ ܀ ܟܠ ܢܒܣܘܪ ܀ ܕܠܐ ܚܢܐ ܠܫܘܒܚܐ ܐܠܗܐ ܗܘ : ܕܡܝ ܠܐܠܗܐ ܕܪܒ ܡܢ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܕܦܪܚܬܐ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ : ܡܝܒܒܐ ܗܘܬ ܠܙܩܝܦܘܬܗ ܀ ܝܬܝܪܐ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܗܘܐ ܀ ܝܬܝܪ ܚܒܨܬ̥ ܕܐܩܕܫ : ܠܩܕܝܫܐ ܕܒܗ ܩܕܝܫ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܘܩܪܐ ܠܥܠܡܐ ܡܢ ܣܟܗ : ܕܢܐܬܐ ܘܢܒܣܡ ܒܚܠܘܠܗ ܀ ܙܩܝܦܟ ܟܠ ܪܕܦ ܡܢ ܬܐܒܝܠ ܀ ܙܩܝܦܟ ܡܐܢܐ ܕܡܠܠ ܒܗ : ܩܠܟ ܚܝܐ ܡܚܐ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܟܠ ܚܝܠܝܢ̈ ܕܠܐ ܚܝܠ ܐܢܘܢ : ܕܬܚܝܬ ܢܝܪܗ ܟܕܢ ܟܠ ܀ ܗܝ ܟܠ ܡܘܬܒ ܠܗ ܀ ܟܠ ܨܢܥܢ̈ ܠܐ ܨܢܥܐ ܐܢܝܢ : ܕܒܨܢܥܬܗ̈ ܡܫܥܒܕ
IsaacAnt:memHom : ܐܟܡܐ ܕܫܘܐ ܝܩܪܢܢ ܀ ܠܐ ܢܛܪܢܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ : ܐܝܟ ܢܚܬܐ̈ ܟܠ ܠܢ ܟܣܐ ܕܕܡܗ : ܐܝܟ ܨܘܠܠܐ ܕܚܡܪܢܐ̈ . ܐܦܠܐ ܠܦܓܪܗ ܕܡܪܐ
IsaacAnt:memHom : ܒܛܠܘ ܐܘܚܕܢܐ̈ ܘܐܚܘܕܐ̈ . ܡܐ ܕܣܓܝ ܥܘܬܪܗ ܕܓܒܪܐ : ܟܠ ܛܟܣܐ̈ ܪܡܐ̈ : ܢܫܒܘ ܘܐܫܬܡܗܘ ܕܝܢܐ̈ ܀ ܐܕܝܩ ܡܘܬܐ ܫܕܐ
IsaacAnt:memHom : ܒܝܕܥܬܐ ܨܠܡ ܐܠܗܐ ܀ ܐܢܓܝܪ ܫܘܠܛܢܐ ܗܘ ܨܠܡܐ : ܠܝܬܘܗܝ ܟܠ ܒܨܠܡܢ : ܠܗܢ ܨܠܡܐ ܝܗܒ ܫܘܠܛܢܐ . ‏ ‏ܗܘܝܘ ܕܡܝ ܘܫܥܒܕ
IsaacAnt:memHom : ܕܐܬܐ ܕܢܥܬܪ ܡܣܟܢܐ̈ . ܘܐܡܐ ܓܒܐ ܠܗ ܡܣܟܢܬܐ : ܗܝ ܟܠ ܗܘ ܕܫܪܪܐ : ܕܩܢܘܡܗ ܥܒܕ ܩܘܪܒܢܐ ܀ ܐܘܕܝܬ̥ ܠܗ ܠܥܬܝܪ ܡܢ
IsaacAnt:memHom : ܕܒܕܡܘܬ̥ ܒܝܫܐ̈ ܐܬܢܓܕ . ܕܠܐܢܫܐ ܒܚܘܒܗ ܢܚܣܘܟ : ܡܢ ܟܠ ܠܒܥܠܕܪܢ : ܘܠܐܪܟܘܢܗ ܕܥܠܡܐ ܒܛܠ ܀ ܐܘܕܝܬ̥ ܠܗ ܠܙܟܝ ܡܢ
IsaacAnt:memHom : ܕܕܒܚ ܢܦܫܗ ܥܠ ܐܦܝܢ̈ ܀ ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܝܬܝܪܐ : ܙܩܬܢ ܙܘܥܐ ܟܠ ܬܓܐ ܕܩܘܠܣܐ̈ : ܒܛܒܥܐ̈ ܦܐܝܐ̈ ܕܩܘܕܫܐ . ܘܩܪܒ ܠܗ ܠܡܩܕܫ
IsaacAnt:memHom : ܕܠܥܘܕܪܢܢ ܪܕܐ ܠܢ ܀ ܫܒܫܬܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܟܐܡܬ : ܘܡܢ ܗܝ ܣܬܐ ܟܠ ܚܘܪ ܕܗܘܬ ܡܢܫܠܝ : ܨܕܝܬܐ ܢܚܘܪ ܐܚܝ̈ . ܒܟܐܢܘܬܗ ܕܡܕܒܪ
IsaacAnt:memHom : ܕܡܠܚܐ ܥܝܕܐ ܢܗܐ ܠܢ . ‏ ‏ܡܕܝܢܬܐ ܗܝ ܛܪܕܬ̥ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ : ܟܠ ܪܕܝܢܢ : ܘܝܡܐ ܓܕܫܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܝܢ ܀ ܢܫܦܪ ܠܗ ܠܡܕܒܪ