simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT . [15]ܗ̇ܝ ܕܫܪܝ ܡܣܢܝܟ̈ ܡܢ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܡܛܠ ܕܩܕܡ ܟܠ ܆ ܕܐܠܒܒܟ ܒܩܪܒܐ . ܘܕܗܐ ܐܝܬܝ ܒܥܘܕܪܢܟ ܒܩܪܝܒܘܬܗ ܕܡܪܐ
IšoMerv:ComOT . Xܢ [X0]ܐܡܪܘ ܠܙܕܝܩܐ ܛܒ . ܗܢܘ . ܠܟܢܫܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܟܠ XX X X X ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܝܗܘܢ . ܗ̇ܝ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܝܩܝܪܝܢ X ܗܘܘ ܥܠ
IšoMerv:ComOT . ܐܟܡ̇ܢ ܕܠܐ ܚ̇ܙܐ ܐܦܠܐ ܕܐ̇ܢ ܒܒܝܫܬܗܘܢ̈ . ܩܛܪܝܐ ܆ ܟܠ . ܥܒܪܝܐ ܆ ܘܠܥܝܢܐ ܐ̇ܡܪ . ܟܐܡܬ ܒܣܪܘ ܘܐܦ ܥܠ ܥܝܢܐ ܚܙܝܬ
IšoMerv:ComOT . ܐܠܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܠܛܘܒܢܐ ܡܘܫܐ ܟܬܝܒ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܟܠ ܒܒܪܝܬܐ ܕܠܐ ܕܟܪܐ ܘܠܐ ܢܩܒܬܐ . ܐܠܐ ܙܘܓܐ ܠܡ ܙܘܓܐ ܐܬܒܪܝ
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܥܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܬܬܝܩܪ ܡܕܢܚܐ ܘܬܬܦܪܫ ܠܣܓܕܬܐ̈ ܟܠ ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܒܢ̈ ܡܒܕܩ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܪܚܝܩܢ̈ ܐܝܟ ܝ̇ܕܥ
IšoMerv:ComOT . ܘܠܩܪܝܒܟ . X ܘܒܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܦܘܩܕܢܝܢ̈ ܬܠܝܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܟܠ ܠܬܪܝܢ ܦܠܓ ܝXXXX ܝ X¹ܠܗܠܝܢ . ܕܬܪܚܡ ܠܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܢ
IšoMerv:ComOT . ܚܢܢܐ ܆ ܥܝܕܐ ܠܡ ܐܝܬ ܠܚܪܫܐ̈ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܡܫܡܠܝܢ ܟܠ ܐܦܠܐ ܕܢܬܩܪܒ ܠܗܘܢ ܐܢܫ ܡܦܣܝܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܟܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ
IšoMerv:ComOT . ܠܨܥܪܐ ܗܢܐ ܢܬܬܚܬܐ . ܕܢܫܬܘܐXX ܒܐܝܩܪܐ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܟܠ ܠܗ . ܩܛܪܝܐ ܆ ܫܪܟܐ ܠܡ ܕܦܐܫ ܡܢ ܐܦܪܝܡ . ܗܢܐ ܕܡܝܩܪ ܗܘܐ ܡܢ
IšoMerv:ComOT . ܡܬܐܡܪܐ ܕܝܢ ܘܐܦ ܥܠ ܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܡܬܦܠܓ ܒܚܘܦܢܐ ܟܠ ܠܫܘܠܛܢܗ ܠܐܪܒܥXܝ Xܢܝܢ ³ܕܒܪܝܬܐ ܇ ܕܐ̇ܚܕ ܘܡܫܬܠܛ ܥܠ
IšoMerv:ComOT . ܥܒܪܝܐ ܆ ܢܡܘܣܐ ܠܡ ܒܢܘܪܐ ܝܗ̣ܒܠܗܘܢ . ܘܝܗ̣ܒ ܐܢܘܢ ܟܠ ܕܢܡܘܣܐ ܆ ܕܟܕ ܝ ܢܛܪܝܢ ܠܗ ܆ ܪܚܝܡ̈ ܐ ܘܟܚܝܕܐ̈ ܗܘܝܢ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܩܕܡ ܕܬܗܘܐ ܐܘܕܥܬ ܫܡܟ . ܘܦܪܫܬܟ ܕܒܐܝܕܝܟ̈ ܟܠ ܘܠܐ ܝܕܥܬܢܝ . ܠܟܘܪܫ ܐ̇ܡܕ̇ ܗܢܘ . ܗܢܐ ܟܠܗ ܝܩܪܬܟ ܠܥܠ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܆ ܒܝܕ ܙܩܝܦܐ ܕܛ̇ܥܢ ܥܠ ܟܬܦܗ . ܐܠܗܐ ܓܢܒܪܐ ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܆ ܠܘ ܟܠ ܥܠ ܟܬܦܗ . ܗܢܘ . ܙ̇ܟܐ ܠܡܪܘܕܐ̈ Xܘܡܬܝܕܥ ܫܘܠܛܢܗ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܆ ܘܐܫܬܟܚܬ ܕܙܐܠܐ ܟܦܬܟ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܟܐܢܘܬܐ ܘܡܝܬܪܘܬܐ . ܐܦ ܟܠ ¹ܒܡܣܐܬܐ ܕܩܘܫܬܐ ܕܝܕܥܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܕܒܨܝܐ ܘܒܚܪܐ
IšoMerv:ComOT ܆ ܝX ܛܒ ܙܕܩܐܝܬ ܦܪܓܠܗ ܕܠܐ ܢܠܘܛܗ . ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܟܠ ܘܢܬܪܦܐ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܇ ܥܠ ܕܪܒܐ ܚܫܝܒ ܗܘܐ ܗܢܐ ܨܝܕ
IšoMerv:ComOT ܆ ܟܡܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܚ̇ܙܐ ܘܚ̇ܟܡ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܇ ܘܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܠܢܒܝܘܬܐ ܕܝܩܬ ܟܣܝܬܐ̈ . ܚܪܝܦ ܓܝܪ ܢܫܪܐ ܒܚܙܬܐ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܇ ܐ̇ܡܪ ܒܪ ܣܝܪܐ ܆ ܐܬܓܠܝܘ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܟܠ ܐܠܗܝܬܐ ܡܦܪܢܣܐ ܘܡܒܣܡܐ ܠܟܠ . ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܕܕܢܝܚ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܦܪܩܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ . ܘܚܘܝܬ ܒܛܝܠܘܬܝ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܐܢܐ ܥܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܝܕܥܘܢܝ . ܘܕܡܨܐ ܚܝܠ
IšoMerv:ComOT ܇ ܢ̇ܦܩ ܡܢ ܒܝܬܗ ܘܚ̇ܕܪ ܒܚܪܒܬܐ̈ ܇ ܘܐܚܕܐ ܠܗ ܕܚܠܬܐ ܟܠ ܕܠܠܝܐ ܇ ܟܕ ܐܚܝܕܐ ܫܢܬܐ ܥܠ ܐܢܫܐ̈ . ܘܡܡܠܟ ܫܠܝܐ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܐ̇ܫܕ ܙܠܝܩܘܗܝ̈ · ܠܘ ܟܠܗܘܢ ܫܘܬ ܡܬܒܣܡܝܢ ܒܢܘܗܪܗ . ܐܠܐ ܟܠ ܠܨܒܝܢܗ . ܘܬܚܘܝܬܐ ܡܢ ܫܡܫܐ . ܕܟܕ ܓܘܢܐܝܬ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܐ̇ܫܕ ܢܘܗܪܗ ܇ ܠܘ ܟܠܗܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܒܗ ܡܬܒܣܡܝܢ ܇ ܒܗ̇ܝ ܟܠ ܠܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܗܕܐ ܕܫܡܫܐ . ܕܐܟܙܢܐ ܠܡ ܕܫܡܫܐ ܗܢܐ ܇ ܟܕ ܥܠ