simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom --ܚܘܠܡܢܗ ܝXXdd·X1 . X . X . -- ⁴ܝXXXX . -- ³XXXX1ܘ . ܟܠ ܩܠܝܠܐ 169ܠܐ ܡܪܝ ܐܡܪܕX ¹ܡܢ ܢܝܪܟ ܐܘ ܕܒܣܝܡ ܢܝܪܗ ܥܠ
Eph:memHom . X ܝ--¹³ 1ܘ . ܝXX --¹²ܕ XXX1ܘ--¹¹ ¹ܡܨܠܝܢ ܠܓܢܘܢܐ ܟܠ ⁸ܓܝܗܢܐ XX --⁷ܐܢܕܝܚ--⁶ ¹ܕ . XXܝX ܘܫ̇ܒܩ ܠܗ ܘܡܚܣܐ ܠܗ
Eph:memHom 1845ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܨܒܝܢܗ ܣܘܥܪܢܐ ܗܘ ܗܟܢܐ ܡܩܒܠ ܟܠ ܠܗ ܣܘܥܪܢܐ ܗܘ ܛܒܝܥܐ ܗܝ ³ܡܠܬ ܚܐܪܘܬܢ ܒܗ̇ܘ ܨܒܝܢܐ ܣ̇ܥܪ
Eph:memHom 1X1ܣܦܪ ܥܘܗܕܢܐ̈ ܗܘ ܪܥܝܢܗ ܒܗ ܡܣܬܝܟܝܢ ܟܠ ܣܟܝܢ̈ ܐܡܐ ܟܠ ܟܠ ܪܥܝܢܟ ܗܘ ܡܟܣ ܠܟ ܐܫܛܪܟ ܨܝܕ ܕܝ̇ܢܟ ܥܘܗܕܢܗ ܗܘ ܕܝ̇ܕܥ
Eph:memHom 209ܗܐ ܝܗܒ ܛܘܒܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܕܚܫܘ ܩܠܝܠ ܘܩܢܘ ܣܓܝ ܘܝܗܒ ܟܠ ܡܕܫ ܡܢܗ ܥ̇ܢܐ ܟܠ ܩ̇ܪܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܠܚܐܢ ܟܠ ܘܠܐ ܥ̇ܢܐ ܠܗ ܫ̇ܡܥ
Eph:memHom ]ܫܪܒܢ̈ ²²[ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ ²³ ܡܢ ܐܕܡ ܪܝܫ ܒܪܝܬܐ̈ ܟܠ ܠܓܝܘܢܐ̈ ܘܛܟܣܐ̈ ܒܕܚܠܐ ܘܒܙܘܥܐ 181ܡܐ ܕܡܬܟܢܫܢ
Eph:memHom XX 4ܚ̇ܠܝ ܦܘܡܗ ܘܢܫܩܗ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܡܪܝܪܐ ܠܡܐܚܐ ܟܠ ܐܢ ܟܠ ܨܝܕ ܬܡܝܡܐ̈ ܢܦܝܣܟ ܬܘܒ ܚܘܝܐ ܕܚ̇ܠܝ ܠܫܢܗ ܨܝܕ ܝ̇ܕܥ
Eph:memHom Xܩܘܡܝܢ̈ . XܫܒܝXܘ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܬܦXܝܘ ܡܢ ܆ X·X0X8 ܟܠ ܆ XXX . XX . X08XX6dd· X 1XXX XX . X08ܩXX ܟܠ ܩܘܡܢ̈ ܝܡ
Eph:memHom ³ܕܚܙܝ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ XXX ܒܐܕܢܐ̈ ܫܡܥܘܗܝ ܠܕܪܫܐ ܒܥܝܢܐ̈ ܟܠ ܝܗ̣ܒ ܬܫܒܘܚܬܐ ¹ܒܩܥܬܐ ܥܠ ܡܐ ܕܫܡܥܘ ܒܐܕܢܝܗܘܢ̈ ²ܘܥܠ
Eph:memHom ¹ܕܐܡܝܪ ܫܡܝܐ ܓܝܪ ܘܐܪܥܐ ܥܒܪܝܢ̈ ܘܝܘܕ ܐܬܘܬܐ ܠܐ ܬܥܒܪ ܟܠ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܝ . ܢX XX5ܥܬܝܕ ܗܘ ܕܢܗܘܐ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܘܢܬܡܠܐ
Eph:memHom ¹⁴ܕܒܨܝܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܬܓܡܐ ¹⁵ XX 2ܘܡܫܘܚܬܐ ܗ̇ܝ ܕܓܡܝܪܐ̈ ܟܠ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܣܛܪ ܡܢܗ ܕܗ̇ܘ ܚܕ ܒܠܚܘܕ ܬܓܡܐ ܪܒܐ ܕܓܡܝܪܐ̈
Eph:memHom ¹⁴ܟܘܐܪܗ ܕܐܝܢܐ ܦܟܪܐ ܙܟܐ ܠܗ ܗܐ ܟܝܬ ܓ̇ܚܟ ܚܠܫܐ ܥܠ ܡ̇ܢ ܟܠ ܓܝܪ ¹³ܕܐܣܝܪ ܘܡܫ̇ܦܠ ܐܝܟ ܕܒܓܪܓܐ ܕܓܘܓܝ XXXX ܪܒ ܗܘ ܡܢ
Eph:memHom ¹⁹ܐܢܫ ܚ̇ܒܨ ܠܚܙܬܟ ܘܐܢ ܚܙܝܐ ܠܟ ܐܢܫܘܬܐ X49ܕܡܡܠܠ ܐܢܬ ܟܠ X45ܡܛܢܦܬܐ ܗܝ ¹⁷ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ̇ ¹⁸ܘܐܢܬ ܡܪܝ ܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ
Eph:memHom ܐ X81ܘܡܬܛܝܒ ܕܝܢ ܥܘܠܐ ܘܐ̇ܬܐ ܘܥܐܠ ܠܐܘܪܫܠܝܡ ܒ̇ܢܐ ܟܠ ܚܝܠܐ ܕܓܢܒܪܐ̈ ܘܗܘܝܐ ܬܘܬܐ ³ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܡܬܪܫܠܢ̈ ܐܝܕܝ̈
Eph:memHom ܐܘܠܨ ܢ ܕܥܐܙ⁸ܥܠܘܗܝ ܠܡܘܬܐܪܚܘܡܗܩ̇ܪܐ ܒܗ XXX ܕܒܐܝܕܐ ܟܠ ܚܝܠܐ XX 1ܡܐ ܕܣܝܡ ܢܝܫܐ ܠܪܥܝܢܐ ⁵ܫܘܢܝ ܢܦܫܐ ܒܟܠ ܥܠܢ̈
Eph:memHom ܐܘܠܨܢܐ ܠܦܘܬ ܢܝܫܗ ܘܟܠ ܡܠܬܐ ܠܘܩܒܠ ܥܠܬܗ̇ X01ܓܙܝܪ ܟܠ ܒܐܠܗܐ XX 4ܡܫܬܢܩX ܕܠܐ ܣܟܠܘܬܐ ܡܫܘܬܦ ܠܚܫܐ ܕܣܗܕܘܬܐ
Eph:memHom ܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܕܡܬܕܟܪܝܢ ܕܡܪܦܝܢ ܠܪܚܡܝ̈ ܚܝܐ̈ X ܟܠ XX ܘܠܚܘܫܒܐ̈ ܕܡܬܕܠܚܝܢ ܒܣܘܟܝ ܚܝܐ̈ ܐܪܝܟܐ̈
Eph:memHom ܐܘܨܪܝܢ̈ ܘܓܙܝܢ̈ ܡܬܬܪܣܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܒܛܝܒܘܬ ܕܙܝܢܐ ܟܠ ܘܡܢ ܟܠ ܟܪܡܝܢ̈ ܘܚܩܠܢ̈ ܡܣܬܝܒܕ̇ ܐܝܟ ܕܐ XXܐܢܬܘܢ ܡܢ
Eph:memHom ܐܚ̇ܕ ܪܥܝܢܗ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ⁷ܠܟܠܝܠܐ XXX ܒܐܓܘܢܐ ܕܠܘܩܒܠ ܟܠ ܫܪܝܪܐ XXX ܐܝܢܐ ܕܐܓܘܢܐ ܥ̇ܒܕ ܐܟܡܐ ܕܦܘܠܘܣ ܐܟܬܒ ܠܢ ܡܢ
Eph:memHom ܐܝܟܐ ܕܡܘܫܛ ²⁴ܐܝܕܗ ܣܟܝܢܐ ܡܦܩ ܡܚܕܐ ²³ X57ܘܐܟܠܝܢ ܟܠ ²¹ X 25ܐܢ ²²ܢ̇ܦܠ ܬܘܒ ²³ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܩܪܒܐ ܡܐ ܕܡܬܟܬܫ ²³