simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madVirg 11ܛܘܒܝܟܝ ܒܝܪܬܐ ܒܝܪܬ ܡܠܟܐ XX ܕܪܒ ܗܘ ܬܪܥܟܝ ܡܢ ܟܠ ܐܢܬܝ ܕܝܢ ܙܗܝܬܐ ]ܟܢܟܝ ܘܛܪܝ ¹[ܫܘܦܪܟܝ ܡܢ ܟܘܠ ܠܡܪܐ
Eph:madVirg 19ܬܡܪ ܚܙܬ ܗܘܬ ܕܡܝܬܘ ܫܘܬܦܝܗ̇̈ ܘܝܬܒܬ ܘܗܘܬ ]ܠ|ܚܣܕܐ ܟܠ X ]ܗܟܢ ¹[ܗܝܡܢܘ ܫܡܪܝܐ̈ ܒܥܠܬܗ̇ ܕܩܒܠܘܗܝ ܠܡܚܐ
Eph:madVirg 23ܐܬܘܪܝܐ̈ ܫܡܗܐ̈ ܙܥܝܦܐ̈ ܗܐ ܝܗܒܘ ܦܐܪܐ̈ ܕܛܥܡܐ̈ ܟܠ 22ܗܐ ܫܡܗ ܕܩܐܝܢ ܚܘܐ ܓܒܬܗ X ܘܕܣܢܐ ܠܐܚܘܗܝ ܣܢܐ ܫܡܗ ܥܠ
Eph:madVirg 2ܛܘܒܝܟܝ ܐܢܬܬܐ ܕܠܨ̇ܝܕܟܝ XX ܠܐ ܐܠܐܝܬܝܘܗܝ ¹ܐܝܟ ܒܪܬ ܟܠ ܠܗ̇ ܫܟܚܬܟܝ ܡܫܟܚܬ ܠܐܒܝܕܐ̈ ܥܘܢܝܬܐ : ܬܫܒܚܢ̈ ܠܡܫܟܚ
Eph:madVirg 3ܒܡܨܪܝܢ ܐܓܗܝܬ ܡܪܝܡ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܕܪܘܝ ܒܕܡܐ ܕܫܒܪܐ̈ ܟܠ ܣܕܘܡ XX ܛܘܦܣܐ ܗܘ ܨܪ ܒܟ ܠܐܒܝܠܐ̈ ܕܢܪܚܡܘܢ ܚܘܪܒܐ ܡܚܪܪ
Eph:madVirg 4ܛܘܒܝܟܝ ܐܢܬܬܐ ܚܣܝܡܬ ܒܢܫܐ̈ ܕܢܫܩܬܝ ¹ܪܓܠܐ̈ ܟܠ ܒܗ ܝܪܒܬܝ ¹ܡܢ ܣܪܐ ܕܠܥ̣ܒܕܐ ܗܘ ²ܫܡܫܬ ܐܢܬܝ ܕܝܢ ܠܡܪܐ
Eph:madVirg 4ܝܡܐ ܪܒܐ ܠܢܘܢܐ ܪܒܐ ܐܫܠܡܗ ܠܕܘܝܐ ܥ̣ܪܩ ܡܢ ܪܒܐ X 5ܕܥܪܩ ܟܠ ܕܝܢܐ 3ܚܒܫܗ ܒܟܪܣܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܕܠܐ ܗܘܐ ܥ̇ܪܩ ܡܢ ܒ̇ܪܐ
Eph:madVirg 5 ²0ܠܐ ܕܝܢ ܩܫܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ ܚܐܪܘܬܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܝܡܐ ܪܒܐ ܟܠ ܗܘܐ ܕܥܦܪܐ ܢܗܘܐ ܠܚܡܗܘܢ ܕܟܦܘܪܐ̈ ܕܢܟܪܝܘܗܝ ܠܙܐܢ
Eph:madVirg 5ܒܫܒܛܟܝ ܐܬܢ̣ܩܫ ܡܫܟܢ ܙܒܢܐ XX ܘܪܥܡܘ ܒܐܪܥܟܝ ܟܠ ܟܠ ܒܦܪܩ̇ܢ ܥܡܡܐ̈ ܐܬܦܨܚܘ ܘܗ̇ܘ ܥܡܐ ܪܓܙ ܘܛܢ ܬܫܒܚܢ̈ ܠܝܕܥ
Eph:madVirg 6ܥܢܬ ܓܝܪ ܘܐܡܪܐ ⁷ܐܝܟ ܡܠܦܬܐ X ܕܪܘܫܐܝܬ ܐܦ ܢܟܦܐܝܬ ܟܠ ܐܠܘ ܛܡܐܬܐ ܐܢܬܝ X ܕܡܥܐ̈ ܡܩܪܒ ܗܘܐ ܫܬܩܟܝ ܠܡ̇ܚܐ
Eph:madVirg 7ܛܘܒܝܟ ܐܦ ܠܟ ܣܡܝܐ ܠܒܝܒܐ ܕܚܘܨܦܟ ܪܒܐ ܢܘܗܪܐ ܝܗ̣ܒ ܠܟ ܟܠ ܒܟ ܨܝܪ ܥܠܡܐ X ¹²ܕܫܠ̣ܚ ܘܐܙܕܠܠ ܘܢܟܦܗ ܡܢ̇ܟܦ
Eph:madVirg 8ܣܡܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܫܡܐ ܥܠ ܡܚܘܙܗ ܘܐܫܬܡܗ ܗܘܐ ܐܦܪܝܡ ܟܪܟܐ ²⁰ ܟܠ ܡܫܒܚܐ ܠܛܠܝܐ ܛܘܒܘܗܝ ܕܥܠ ܪܝܫܗ ܐܬܨܝܪ ܨܠܝܒܗ ܕܡ̇ܚܐ
Eph:madVirg 9ܕܝ̇ܢܢ ܓܝܪ ܛܒ ܟܐܝܢ X ¹ܕܠܘ ܒܗ̇ ܒܫܥܐ ܬܒ̇ܥ ܚܘܒܝܢ̈ ܟܠ ܗܝ ܕܥܠܝܐ ⁸ܕܚܝܠܗ ܐܚܝܕ ܟܘܠܐ ܘܐܢܗܘ ܕܩ̇ܦܣ ܠܗ ܢ̇ܦܠ
Eph:madVirg ] 2ܫܠܝܡܘܢ ܛܥܐ-- -- -- -- -- ²[ ]ܡܪܢ ܐܬܪܟܢ ܨܝܕ ܟܠ ܠܨܘܬܐ ܕܡܘܠܟܢܘܗܝ̈ XX ܥܘܢܝܬܐ : ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܚ̇ܟܡ
Eph:madVirg X 2ܛܘܒܝܟܝ ¹ܐܢܬܬܐ ܕܡܪܟܝ ܘܒܪܟܝ ܠܨܝܪ ܒܕܡܘܬܗ ܐܓܥ̣ܠ ܟܠ ܚܘܒܗ ܕܬܦܪܥܢܝ ܚܢܢܐ ܚܠܦ ܐܓܪܐ ܥܘܢܝܬܐ : ܫܘܒܚܐ ܠܡܫܟܚ
Eph:madVirg X[ܕܦܨܝܚܝܢ ܦܨܝܚܐ ܐܢܐ ]ܕܚܙܝܬܗ⁵| ]ܕܠܐܪܥܬܝ̈ ܟܠ ܘܠܬܚܬ ܗܐ ܚܠܝܛ ܬܘܒ ܚ̇ܠܛ ]ܡܣܡܟ ³[ܠܪܚܡܘܗܝ̈ ] 10 ²⁰ܡܢ
Eph:madVirg XX ܒܝܕ ܬܢܝܢܐ̈ ܙܟ̣ܐ ܠܨܢܝܥܐ ܡܬܢܐ ܬܢ̣ܐ ܠܚܘܕ ܘܐܝܠܠ ܟܠ ܇ ܬܫܒܚܢ̈ ܠܙܟܘܬܟ⁷ 2ܛܘܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܚܪ ܕܐܦ ܝܕܥ̇
Eph:madVirg XX ܘܠܚܠܘܠܗ ܕܟܝܐ ܕܐܥܘܠ ܚܪܝܦܐ ܐܢܐ ܒܝܬ ܥܠܡܐ̈ ܟܠ ܐ̇ܘܕܐ ܕܐܫܘܢܝ ܘܙܡ̇ܢܬܗ ܠܗ̇ܘ ܚܬܢܐ ܥܠܝܐ ܕܐܬܪܟܢ ܘܙܡܢ
Eph:madVirg ²ܥܡ ܫܒܐ ܟܘܠ ܚܕ ܗܘ ܕܣܪܩܗ ³ܠܙܝܢܗ ܘܓܙܗ⁴ ܘܐܥܕܝ ܫܒܝܬܗ̣ ܟܠ ܫܕܝܗܝ ܒܪ ܩܠܗ¹0 ¹ 1ܛܘܒܝܟ ܡܕܒܪܐ ܕܒܟ ܐܬ̇ܟܬܫ ܗ̇ܘ ܙܟ̇ܐ
Eph:madVirg ¹[ܟܪ ܕܐܚܙܐ ܒܗ ܒܡܫܚܐ ]ܡܫܝܚܐ ¹[ܡܕܝܩ ¹⁰ܠܝ ܡܢ ܓܘܗ ܟܠ ---- ]ܡܫܝܚܐ ܟܠܗ ¹[ܦܪܨܘܦܐ̈ ܘܡܫܚܐ ܟܠܗ ܡܚܙܝܬܐ ]ܘܡܢ