simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madNativ . ²ܬܢܝ 1ܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܐܝܟ ܟܪܘܙܐ ܠܗ̇ܘ ܢܗܝܪܐ ܕܝܠܕܬ ܡܪܝܡ ܟܠ ܣܝܡܬܐ̈ XXII ܫܘܚܠܦ ܩܠܐ ¹ ܥܘܢܝܐ : ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܒܪ ܡܪܐ
Eph:madNativ 14ܐܕܡ ܐܪܡܝ ܗܘܐ ܚܘܒܠܐ ²¹ܥܠ ܐܢܬܬܐ ܕܡܢܗ ]ܢܦܩܬ ²² ܟܠ ܚ̣ܙܬ ܕܟܣܐ ܒܗ ܝܘܡܢ ܐܫ̇ܬܠܡ ܢܕܪܗ̇ ܕܡܢ ܙܪܥܗ̇ ܕܢܚ ܡܚܐ
Eph:madNativ 177ܨܪ ܗܘܐ ܠܩܢܘܡܗ ܨܠܡܐ ܒܟܪܣܐ ܘܨܪ ܗܘܐ ܒܟܠ ܟܪܣܢ̈ ܟܠ ܟܠ ܟܝܬ ܕܐܚܝܕ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܓܘ ܟܪܣܐ ܗ̣ܘ ܠܐ ܐܪܦܝ
Eph:madNativ 183ܡܢ ܓܙܐ ܪܒܐ ܕܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܝܗܒ̣ܬ̇ ܠܗ ܡܪܝܡ ܟܠ ܡܐ ܟܠ ܗ̣ܘ ܕܡܢܗ ܣܦ̣ܩܬ̇ ܡܪܝܡ ܕܢܛܥܢ ܗܘܐ ܥܘܒܗ̇ ܠܗ̇ܘ ܕܛܥܝܢ
Eph:madNativ 18ܐܢ ܓܝܪ ܟܐܢܐ ܐܓܪܒ ܦܓܪܐ ܘܐܢܬ ܡ̇ܕܟܐ ܓܒ̇ܠ ܦܓܪܐ ܟܠ ܠܐ ܐܝܬ ܐܬܪܐ ܠܢܘܟܪܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬ̇ܢܟܪܐ ܒܪ ܡܪܐ ܟܠ ܡܢ ܡܪܐ
Eph:madNativ 1X5ܒܫܘܩܐ ܐܝܟ ܫܒܪܐ ܚ̇ܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܟܕ ܫܪܝܐ ܗܘ̣ܬ ܒܗ ܟܠ ܗܘܐ ܘܐ̣ܝܟ ܥ̣ܘܠܐ ܐܝܢܩ ܚܠܒܐ ܘܒܝܬ ܫܒܪܐ ܫܦܦ ܒܪ ܡܪܐ
Eph:madNativ 201ܒܐܒܘܗܝ ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܠܐ ܫ̣ܠܡܐ ܕܝܕܥܬܗ ܟܠ ܐܝܟ ܟܝܠܐ ⁵⁸ܕܦܪܘܫܘܬܗ ܗܟܢ ܐܪܓܫ ܒܗ ܒܗ̇ܘ ܪܒ ܡܢ
Eph:madNativ 204ܗܘܝܘ ܝܗ̇ܒ ܟܠ ܐܝܟ ܠܐ ܣܢܝܩܐ ܘܗ̇ܦܟ ܝ̇ܙܦ ܟܠ ܐܝܟ ܟܠ 203ܗܘܝܘ ܡܪܐ ܟܠ ܝܗ̇ܒ ܠܢ ܟܠ ܘܗܘܝܘ ܡܥܬܪ ܟܠ ܝ̇ܙܦ ܡܢ
Eph:madNativ 209ܒܚܝܠܐ ܗ̣ܘ ܕܡܢܗ ܛܥܢܗ ܫܡܥܘܢ ܗܘܝܘ ܡܩܪܒܢܗ ܐܬ̇ܩܪܒ ܟܠ ܗ̣ܘ ܝ̣ܪܒ ܫܡܥܘܢ ܣܒܐ ܕܩ̣ܪܒ ⁵⁹ܡܝܘܬܐ ܠܗ̇ܘ ܡܚܐ
Eph:madNativ 2ܫ̣ܪܥ ܓܢܒܪܐ ܒܓܘ ܦܪܕܝܣܐ ܘܣܡܟܗ ܚܢܢܐ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ X² ܟܠ ܢܚܬ ܫܩܠܗ ܡܢ ܓܘ ܡܝܐ̈ ܠܒܫܗ ܘܣܠܩ ܘܐܬܝܩܪ ܒܗ ܒܪܝܟ ܚܐܝܢ
Eph:madNativ 33ܪܚܒ ܠܗ ܗ̣ܘ ܚ̣ܪܬ ܗ̣ܘܬ ܕܐܢ ܚܘܛܐ ܕܙܚܘܪܝܬܐ ܒܐܪܙܐ ܟܠ ܡܢ ]ܦܐܪܐ⁵³̈ ܠܐܝܠܢ ܚܝܐ̈ ܣܟܝ ܗܘܐ ܕܢܛܥܡ ܦܐܪܗ ܕܡ̇ܚܐ
Eph:madNativ 3ܐܠܘ ܣܘܓܐܐ ܕܙܪܥܐ̈ ܒܪܝܟܐ̈ ܐܝܬ ܠܐܒܪܗܡ ܗܐ ܗܘ ܥܣܘ ܐܦ ܟܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܙܪܥܐ̈ ܒܪܝܟܐ̈ ܐܝܬ ܠܐܒܪܗܡ ܚܕ ܗܘ ܙܪܥܗ ܕܡܒܪܟ
Eph:madNativ 3ܚܬܢܐ̈ ܒܥܕܝܢ ܐܨܛܒ̇ܬܘ ܗܘܘ ܘܓܢܒ ܚܘܝܐ ܠܟܠܝܠܝܗܘܢ̈ ܟܠ ܒܝܕ ܚ̇ܣܡܐ ܘܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܒܪܝܟ ܚܐܝܢ
Eph:madNativ 4ܠܒܫܘ ܗܘܘ ܛܪܦܐ̈ ܕܣܢܝܩܘܬܐ X² ܘܚܣ ܪܚܡܢܐ ܥܠ ܫܦܝܪܐ̈ ܟܠ ܠܚܪܡܢܐ ܘܐܦܪܓܘ ܚܬܢܐ̈ ܒܠܒܘܫܝ]ܗܘܢ̈[ ܒܪܝܟ ܚ̇ܐܝܢ
Eph:madNativ 5ܒܐܪܐ ܕܚܝܐ̈ ܡܥܡܘܕܝܬܐ X² ܕܦܬܚܗ̇ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܒܪ ܐܠܗܐ ܟܠ ܛܪܦܐ̈ ܕܐܝܠܢܐ̈ ܫܘܒܚܐ ܒܡܝܐ̈ ܐܠܒܫ ܐܢܘܢ ܒܪܝܟ ܚܐܝܢ
Eph:madNativ 5ܛܘܒܝܗ̇ ܠܐܝܕܐ ܕܐܢܬ ܒܠܒܗ̇ ܘܒܪܥܝܢܗ̇ ܒܝܪܬ ܡ̇ܠܟܐ ܟܠ XX-- ⁰ ܕܠܟܠ ܣ̇ܦܩ ܦܪܝܣܐ ܙܥܘܪܐ ܕܦܓܪܐ ܝܗ̇ܒܬ ܠܡܟܣ̇ܐ
Eph:madNativ 6ܐܒܐ ܪܫܡܗ̇ ܠܡܪܝܡܬܐ ܘܒܪܐ ܡܟܪܗ̇ ܠܡܫܒܚܬܐ ܩܪܘܚܐ ܟܠ ܣܛܪܗ ܫܦܥܐ̈ ܝܠܕܬ ܬܘ ܟܠ ܕܨܗܝܢ ܬܘ ܐܬܒܣܡܘ ܒܪܝܟ ܚܐܝܢ
Eph:madNativ 6ܒܛܢܐ ܕܥܠܡܐ ܥܠܬ ܙܘܥܗ ܪܓܬ ܦܓܪܐ ]ܗܝ ⁵[ܕܒܗܕܡܐ̈ ܟܠ ܒܬܘܠܐ̈ ܟܣ̣ܝܢ ܗܘܘ X ⁶ܘܬܕܝܐ̈ ܡܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܬܫܒܚܢ̈ ܥܠ
Eph:madNativ 7ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܕܪܫܐ ܣܡܬܝ ܓܙܐ̈ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܚܘܬܘ ܟܠ ܒܪܘܫܡܗ ܬܠܝܬܝܐ ܚܬܡܗ̇ ܘܢܗܪܬ ܩܕܝܫܐܝܬ ܒܪܝܟ ܚܐܝܢ
Eph:madNativ 9ܒܟ ܢܫܬ̇ܝܢ ܟܪܡܗ ܕܚܒܝܒܝ ܕܝܗ̣ܒ ܚܪܘܒܐ̈ ܐܛܥܡ ܟܠ ܒܬܘܠܐ ܕܣܬܐ ܨܗܝܬܐ ܢܗܘܐ ܡܐܢܐ̈ ܠܚܡܪܟ ܚܕܬܐ ܕܡ̇ܚܕܬ