simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madLuqHeres . ܡ̇ܢ ܕܡܬ̇ܠܡܕ ܒܫܡܗ ܩ̇ܪܐ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܫܠܝܚܐ ܠܥܡܡܐ̈ ܟܠ ܕܝܘܠܦܢܐ ܒܝܫܐ ܪܟܒ ܒܪܝܟ ܗ̇ܘ ܕܦܪܣܝ ܙܐܦܝܗܘܢ̈ 6ܠܘ ܕܝܢ
Eph:madLuqHeres 12ܒܬܪܬܝܢ̈ ܪܫ̇ܝܢ ܘܒܗܝܢ ܢܨ̇ܝܢ ܒܗܝܢ ܡܬܦܪܣܝܢ ܟܠ ܗܩܟܢ̈ ܪܫܐܘܗܝ ܥܠ ܕܟܐܝܢ ܘܪܫܐܘܗܝ ܥܠ ܕܛܒ ܫܘܒܚܐ ܠܛܥ̇ܢ
Eph:madLuqHeres 13ܘܢܫ̣ܡ ܒܐܘܝܘܬܐ ܐܟܕܢܐ̈ ܕܠܐ ܪܚܡܐ̈ X ܘܐܣܦܣ ܕܠܐ ܟܠ ܣܥܪܘ ܢܦܫܗܘܢ ܘܐܬܘ ܕܢܬܟܬܫܘܢ ܥܡ ܗ̇ܝ ܢܘܪܗ ܕܡܪܐ̈
Eph:madLuqHeres 160 . . . . . . . ( XX ) ܐܠܘ ܠܐ ܡܪܝ ܕܒܪܝܬܢ 147 . . . . . ܟܠ ) ܐܝܟܢ ܢܩܘܡ ܥܠܘܗܝ 23 ( X1 ) ܐܝܢܘ ܕܢܣܦܩ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܟܢܪ
Eph:madLuqHeres 8ܫܒܛܐ̈ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܣܗܕܝܢ ܕܚܐܪܘܬܐ ܗܝ ܕܪܕܝܢ ܠܡܪܚܐ̈ ܟܠ ܥܝܘܬܐ ²ܘܓܢܒܪܐ ܡܠܦܝܢ ܕܠܐ ܛܘܥܝܝ ܕܚܕ ܗܘ ܡ̇ܕܒܪ
Eph:madLuqHeres ]ܗX ¹[ܕܡܘܫܐ ܗܘܬ ]ܕܢܟܬܘܒ ܒܪܘܚ ¹[ܩܘܕܫܐ ܠܐ ܓܝܪ ܢ̇ܟܦ ܟܠ ⁰ܕܢܟܬܘܒ ܕܒܪܘܝܐ ܡܢܗ̇ ܕXܝ ܗܘܠܐX ]ܒܪܐ ܟܠ ¹[ܘܐܬܩܢ
Eph:madLuqHeres X 1ܐܢ ܕܝܢ ܫ̇ܡܥ̣ܬ ܩܠ ܓܘܪܓܗ ܕܥ ܕܠܫܒܪܐ̈ ܡܦܝܣ ܡܘܠܟܢܗ ܟܠ ܘܕܠܝܗ ܝX ܥܡ ܟܘܠ ܟܠ ܗ̣ܘܐ ܘܟܕ ܡܢ ܟܠ ܪܡ ܗܘ̣ ܐܬܪܟܢ ܕܢ̇ܚܐ
Eph:madLuqHeres X X ²ܥܩܪܗ ܠܥܡܐ ܕܥܠ ܩܘܫܬܐ̣ ܢܫܟܠܠܗ ܘܫܩܠ ܙܪܩܗ ܬܘܒ ܟܠ ܘܣܒ ܚܘܪ ܒܟܠܗܘܢ ܕܠܥܘܕܪܢ ܟܠ X ¹ ܐܬܝܢ ܥܠ ܟܠ̣ ܡܢ ܛܒ ܥܠ
Eph:madLuqHeres X ¹ ܐܬܝܢ ܥܠ ܟܠ̣ ܡܢ ܛܒ ܥܠ ܟܠ X X ²ܥܩܪܗ ܠܥܡܐ ܕܥܠ ܩܘܫܬܐ̣ ܟܠ ¹ ܐܦ ܕܟܬܝܒܝ̣ܢ ܘܕܠܐ ܟܬܝܒܝܢ ܘܣܒ ܚܘܪ ܒܟܠܗܘܢ ܕܠܥܘܕܪܢ
Eph:madLuqHeres XX 13ܒ̇ܙܚܘ ܥܠ ܕܝܗ̣ܒ ܝܘܪܬܢ ܐܪܥܐ ܚܠܒܐ ܘܕܒܫܐ ܐܝܟ ܟܠ ܕܢܬܟܣܘܢ ܟܪܘܙܝܗܘܢ̈ ܐܟܘܬܗܘܢ ܢܗܘܘܢ X ܕܚܕ ܗܘ ܡܕܒ̇ܪ
Eph:madLuqHeres XX ܠܠܝܐ ܡܫ̇ܠܐ ܟܠ ܡܫܟܬ ܟܠ̣ ܡܢܝ̣ܚ ܟܠ ܣ̣ܛܘ ܟܐܢܐ̈ ܘܗ̣ܘ ܟܠ ܐܝܬܝܐ ܕܐܬܕܓ̇ܠܘ X0ܒܝܫ̣ܐ ܡܚܛܐ ܟܠ ܡ̇ܠܐܐ ܟܠ̣ ܡܥܝ̣ܩ
Eph:madLuqHeres XX ܬܠܬܐ ܒܢܘܚܡܐ ܡܫܬܘܝ̣ܢ ܘܚܕ ܗ̇ܘܝܢ ܢܦܫܐ ܘܪܥܝܢܐ ܟܠ ܗ̇ܘ ܓܦܐ ܡܚܝܠܐ ܕܦܪܚܬܐ ܚܫܒܘܗܝ ܠܪܘܚܦܗ ܕܛܒ̇ܐ ܡܢܚܡ
Eph:madLuqHeres ³ܐܢܫ ܒܗܝܢ ܟܐ̇ܐ ܡܢ̣ܘ ܐܡܝܢ ܘܙܩܝܦ ܠܩܘܒܠܗܝܢ X ܘܡܢ̣ܘ ܟܠ ܘܢܛܘܪܐ̈ ܙܗܝܪܝܢ ܒܗܝܢ ܟܘܠ ܫܥ ܟܠ ܐܢܫ ܠܗܝܢ ܢ̇ܛܪ
Eph:madLuqHeres ¹[ܘܐܬܩܢ ܟܠ ]ܗX ¹[ܕܡܘܫܐ ܗܘܬ ]ܕܢܟܬܘܒ ܒܪܘܚ ¹[ܩܘܕܫܐ ܟܠ Xܪܩܝܘܢ ܦܩX ⁰ܕܢܟܬܘܒ ܕܒܪܘܝܐ ܡܢܗ̇ ܕXܝ ܗܘܠܐX ]ܒܪܐ
Eph:madLuqHeres ܐܢܫ ]ܕܚܛܦ ܠܚܡ ܟܠ ܐܢܫ ܚܝܠܐ ܗܘ ܕܠܐ ܪܫܐ ܘܡܠܬܐ ܟܠ ܒܚܕ ܓܦܐ X· ܘܡܕܝܠ ܒܚܕ ܙܘܥܐ ܘܫ̇ܪܐ ܒܚܕ ܛ̇ܘܪܐ ܘܣܢܐ ܠܘܬ
Eph:madLuqHeres ܐܢܫ ܚ̇ܦܝ ܪܝܫܗ ܘܫ̣ܬܩ ܟܘܡ̇ܪܝ̈ ܒܥܠܐ ܒܗܬܘ ܒܓܠܝܦܐ̈ ܟܠ ܫܬܐ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܩܛܡܐ ܢܚܠܬ ܢܒܝܝ̈ ܫܘܩܪܐ
Eph:madLuqHeres ܐܢܫ ܚܝܠܐ ܗܘ ܕܠܐ ܪܫܐ ܘܡܠܬܐ ܘܒܒܢܝܢܗ̇ X --⁵ܐܪܕܟܠܐ̈ X ܟܠ ܒܚܕ ܙܘܥܐ ܘܫ̇ܪܐ ܒܚܕ ܛ̇ܘܪܐ ܘܣܢܐ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ ]ܕܚܛܦ ܠܚܡ
Eph:madLuqHeres ܐܢܫ ܠܗܝܢ ܢ̇ܛܪ ܟܠ ³ܐܢܫ ܒܗܝܢ ܟܐ̇ܐ ܡܢ̣ܘ ܐܡܝܢ ܘܙܩܝܦ ܟܠ ܡܟܝܪܬܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܘܢܛܘܪܐ̈ ܙܗܝܪܝܢ ܒܗܝܢ ܟܘܠ ܫܥ
Eph:madLuqHeres ܐܢܫ ܡܬܟ̇ܬܫ ܕܥܠ ܗ̇ܘ ܟܘܪܣܝܐ̣ ܡܢ ܢܬܒ ܒܪܝܟ ܕܙܩܝܦܗ ܟܠ ܥܠܝܗ̇ ܡܬܚܢܩܝܢ ܙܝܙܢܐ̈ ܥܠܬܗܘܢ ܪܫܢܘܬܐ ܗܝ ܝX ܕܥܠܝܗ̇
Eph:madLuqHeres ܐܢܫ ܬܠܐ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܘܩܡ ܠܗ ܒܪܝܬܐ ܒ̣ܛܠܬ ܟܠܗ̇ ܘܝܘܡܐ̈ ܟܠ ܪܒܬ ܡܓܘܫܘܬܐ X ܐܟܒܪ Xܦ XܢXܡܝܐ ܠܪܘܡܐ ܨܠ̣ܐ ܪܝܫܗ