simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCrucifix 10ܐܬܪܗܒܬ ܡܨܪܝܢ ܒܐܡܪ ܦܨܚܐ ܐܡܪܐ ܗܘ ܩܛܝܠܐ ܩܛܠ ܟܠ ܬܒܘ ܗܘܘ ܥܡܡܐ̈ ܒܗܬ ܣܛܢܐ ܘܒܥܪܘܒܬܐ ܗܘ ܚܢܩܗ ܗ̇ܘ ܙܟ̇ܐ
Eph:madCrucifix 15ܩܥ̣ܐ ܢܒܝܐ ܕܐܘܪܒ ܥܘܒܝܟܝ̈ ܐܘ ܥܩܪܬܐ ¹ܕܢܘܦܘܢ ܟܠ ܝܪܚܐ ܥܬܝܪܐ X ܘܡܩܪܒ ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ ܒܪܝܟ ܗܘ ܚܝܠܐ ܡ̇ܛܟܣ
Eph:madCrucifix 1ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܬܪܥܗ̇ ܠܡܨܪܝܢ ܗ̇ܘܐܡܪ ܪܙܐ ²ܕܒܛܠ ¹ ܒܩܛܠܗ ܟܠ ܩ̇ܛܠ ܟܠ ¹0 ܘܐܬܪܫܠ ܘܫܒ̣ܩ ܓܙܘܗܝ̈ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܒܪ ܡ̇ܚܐ
Eph:madCrucifix X . 1ܫX1 ( ܒܐܪܒܥܣܪܐ̈ ܢܟܣ 49 ( XX . 111 ) ܒܗܢܐ ܝܪܚܐ ܟܠ ܕܐܠܗܐ XX . ܫX10 ( ܐܢܬܬܐ ܒܣܡܟܐ XX . X1ܫX22 ( ܐܬܐ ܡܚܟܡ
Eph:madCrucifix X XX ܚܙܐܘܗܝ ܕܝܢ ܪܙܐ̈ ܠܐܡܪ ܩܘܫܬܐ ܨܪܘ ܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܟܠ ܓܝܪ ܛܘܦܣܐ̈ ܒܩܕܘܫ ܩܘܕܫܐ̈ ܫܪܝܢ ܗܘܘ ܘܡܩܘܝܢ ܠܗ̇ܘ ܓܡܪ
Eph:madCrucifix X ܘܒܥܝܗܝ ܠܐܕܡ ܥܪܒܐ ܕܛܥܐ ܥܠ ܟܬܦܬܗ̈ ܛܥܢܗ ܘܣܠܩ ܗܘ̣ܐ ܟܠ ܫܘܡܠܝܗ ܥܘܢܝܬܐ : ܒܪܝܟ ܥܘܠܝܟ ܦ X ܦ̣ܪܚ ܘܢܚ̣ܬ ܗ̇ܘ ܪܥ̇ܐ
Eph:madCrucifix X ܠܐ ܗܘܐ ܒܐܝܕܝܐ̈ ܗܘ ܚܝܠܗ ܕܢܚܘܒ ܒܨܒܝܢܐ ܗܘ ܥ̇ܒܕ ܗ̇ܘ ܟܠ ܗܘܐ ܓܝܪ ܦܓܪܗ ܟܘܠܗ ܒܩܝܣܐ ܫܪܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܚܝܠܗ ܟܠܗ ܥܡ
Eph:madCrucifix X ܫܪܟܐ ܬܘܒ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ܦܩ̇ܕ ܗܘܐ ܐܡܪ ܩܘܫܬܐ ܥܠ ܪܙܗ ܕܐܡܪ ܟܠ ܕܚܕܬ ܟܘܠ ܒܛܠ ܠܗ ܚܡܝܪܐ ܡܥܬܩ ܟܠ ܒܪܝܟ ܗܘ ܠܚܡܐ ܕܚ̇ܕܬ
Eph:madCrucifix X0ܪܡܐ ܗܘܐ ܒܓܘ ܩܒܪܐ ܘܫܠܐ ܗܘܐ ܒܗ ܩܠܐ ܕܡܨܪܐ ܫܘܥܐ̈ ܟܠ ܗܘܐ ܟܠܝܠ ܟܘܒܐ̈ ܘܟܣܐ ܗܘܐ ܒܗ ܚܝܠܐ ܡܪܟܒ ܟܠ ܐܦ ܫ̇ܪܐ
Eph:madCrucifix X4ܟܝܢܐ̈ ܘܟܬܒܐ̈ ܛܥܝܢܝܢ ܐܟܚܕ ܪܙܐ̈ ܕܐܢܫܘܬܗ ܟܠ ܢܒܝܐ̈ ܐܝܟ ܫܡܫܐ̈ ܝܘܩܢܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܕܐܡܠܟ ܥܠ
Eph:madCrucifix X9ܓܠܐ ܗܘܐ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܥܠ ܟܣܝܬܐ̈ ܫܐܠ ܘܝܠܦ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠ X8ܐܦܩ ܗܘܐ ܫܐܕܐ̈ ܐܝܟ ܚܐܢ ܟܠ ¹⁵ ܘܫܐܠ ܥܠ ܛܠܝܐ ܐܝܟ ܝܠܦ
Eph:madCrucifix XX X] 1ܦ[ܝܪܡܐ ܕܒܣܡܐ̈ ܗܘܐ ܗܘܐ ܢܝܣܢ ܒܣܝܡܐ ܘܐܦܝܚ ܟܠ ܟܠ ⁴[ܣܝܡܬ ܥܘܡܩܐ ]ܕܠ[ܬܚܬ X ¹ ܝܗܒܬ ܦܓܪܐ |ܗ̇[ܘ ܡ̇ܚܐ
Eph:madCrucifix XX ܨܒܥܘ ܐܝܕܗܘܢ ܛܥܡܘܗܝ ܠܫܪܪܗ 18ܦܛܝܪܗܘܢ ܬܘܒ ܣܗܕܐ ܟܠ X ²ܡܪܗܘܢ ܕܥܘܡܩܐ̈ ܒܗܘܢ ܗܘ ܠܗܘܢ ܐܣܪܚ ܫܪܪܗ ܡܚܠܐ
Eph:madCrucifix XX ܫܕܘ ܓܝܪ ܥܠܘܗܝ ܒܨܢܥܬܐ ܢܝܫ ܡܠܟܘܬܐ ܘܫܕܘ ܥܠܘܗܝ ܟܠ ܗܘܘ 5ܬܪܝܢ̈ ܓܝܪ ܦܚܝܢ̈ ܐܨܛܒܝܘ ܠܡܛܝܒܘ ¹ܠܗ̇ܘ ܒ̇ܨܐ
Eph:madCrucifix XX ܫܡܝܐ ܕܐܦܨܚܘ ܗܘܘ ܟܕ ܥܡܕ ܗܘܐ ܐܟܡܪܘ ܘܐܚܫܟܘ ܗܘܘ ܟܕ ܟܠ ܒܪܬ ܨܗܝܘܢ ܕܓܠܐ ܪܝܫܗ̇ ܘܛܦܝܠܢ̈ ܐܝܕܝܗ̇̈ ܒܕܡ ܝܪܬ
Eph:madCrucifix Xܐܡܪܐ ܠܡܘܫܐ ܡܠܦ ܗܘܐ ܕܒܡܝܐ̈ ܠܐ ܢܬܒ̇ܫܠ ܕܫܦܘܕܐ ܗܘ ܟܠ ܓܪܡܐ ܢܬܒܪ ܒܗ ܕܗܘܝܘ ܥܨܒ ܠܬܒܝܪܐ̈ ܬܘܕܝ ܠܡܪܐ ܥܨ̇ܒ
Eph:madCrucifix Xܕܡ ܚ̣ܙܐ ܓܝܪ ܩܘܕܫܐ ܕܡܫܬܡܫ ܕܠܝܬ ܬܘܒ ܟܘܡܪܐ ܕܡܫܡܫ X ܟܠ ܘܡܢ ܟܗܢܘܬܐ ܐܫܬܠܚ ܨܪܬ ܐܦ ܗ̇ܝ ܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܢܦܩܬ ܘܐܦܩܬ
Eph:madCrucifix ²⁰ X ܡܪܝܡ ܥܠ ܪܝܫܗ ܡܫܚܐ ܢܣܟܬ ܡܘܗܒܬܐ ܕܡܢܗ ܗܦܟܬ ܟܠ XX ܓܒܝܗܝ ܗܘܐ ܠܝܗܘܕܐ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܥ ܘܝܗܒ ܠܗ ܘܝܐ ܐܝܟ ܝܕܥ
Eph:madCrucifix ¹ [III . ] X -- -- -- -- -- -- 1 ¹ܝܩܝܪܐ ܗ̣ܢܘܢ ܗܘ ܦܪܥܘܗ̇ ܟܠ ܐܫܬܡܠܝܘ ܪܙܐ̈ ܘܛܘܦܣܐ̈ XX ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܚܬܡ ܕܗܐ ܡܫ̇ܠܡ
Eph:madCrucifix ¹ ܐܬܦܫܛܬ ² ܘܥܬܪܘ ܒܗ̇ ܘܐܨܛܒܬܘ ܛܘܪܐ̈ ܒܥܣܒܐ̈ X ܟܪܒܐ̈ ܟܠ ܒܪܝܟܐ ܩܠܝܠ ܡܢ ܥܘܬܪܟ ܒܝܪܚܐ ܡܥܬܪ ܟܠ ܡܘܗܒܬܟ ܒܢܝܣܢ ܥܠ