simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCarNis 2ܫܦܝܬܐ ܕܢܩܦܬ ܠܗ ܠܣܒܐ ܕܕܒܪܗ̇ ܗܘܐ Xܝ ܪܡܐ ܚ̣ܙܐ ܟܠ ܪܦܩܐ ܒܕܝܠܗ̇ ²ܐܒܕ ܠܒܢ [6] ܥܘܢܝܬܐ : ܬܫܒܚܢ̈ ܠܝܕܥ̇
Eph:madCarNis [ ¹2] 28ܐܢ ܡܬܥܙܙ ܨܒܝܢܗ̇ ܣܘܛܡܐ̈ ܬܒܪ ܘܐܢ ܒܣܐ ܢܫܒܐ ܟܠ ܘܝܘܬܪܢܐ ¹ܘܐܡܝܢܘܬܐ XX ܒܗܘܢ ܡܙܕܟܝܐ ܚܐܪܘܬܐ ܩܫܝܬ ܡܢ
Eph:madCarNis [116] 24ܫܓܘܫܘ ܡܕܝܢ ܘܣܝܡܘ ܦܐܪܐ̈ ܩܕܡ ܦܪܥܐ̈ Xܢ ܟܠ ܢܬܢ̇ܚܡ ܠܘ ܗܟܢ ܫܓܝܫ ܛ̇ܒܐ ܘܡܣܪܗܒ ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܣܝܒܪ
Eph:madCarNis [144] 12ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܝܗܒ ܠܝ ܝܘܡܗ ܕܡܘܫܐ ܐܡܪ ܡܘܬܐ ܥܐܕܐ ܟܠ ܡܝܬܐ̈ ܘܒܗܬܘ ⁹ܚܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܒ̣ܪܘ ܕܙܟܐܘܗܝ ܠܡ̇ܚܐ
Eph:madCarNis [178] 17ܡܢܗ ܘܒܗ ܗܟܝܠ ܕܙܪܥܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܡܨܐ ܐܢܫ ܕܢܣܒ ܟܠ ܡܢ ܓܘ ܫܪܩܬܐ̈ XX ܟܡܐ ܢܨܛܪܘܢ ܩܒܪܐ̈ ܒܩܠܐ ܡܢܚ̇ܡ
Eph:madCarNis [46] ⁵ ܝ ¹0ܝܬ̇ܒ ܥܠ ܬܪܢܘܣ ܒܬܓܐ ܘܒܟܠܝܠܐ ¹⁰ܘܡܘܬܐ ܟܠ ܕܡܪܟܒܬܐ ܡܘܬܐ ܒ̇ܠܡ ܠܗ ܘܒܫܝܘܠ ܐܣ̇ܪ ܠܗ ܢܫܪܝܘܗܝ ܫ̇ܪܐ
Eph:madCarNis [50] 6ܠܡܘܫܐ ܝܫܘܥ ܫܡܫ ܗܘܐ ܘܚܠܦ ܐܓܪܐ ܕܬܫܡܫܬܗ ܝܡܝܢܐ ܟܠ ܠܐ ܡܙܕܒܢܐ ܐܠܐ ܒܕܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܒܪܝܟ ܕܐܙܕܒ̇ܢ ܘܙܒ̣ܢ
Eph:madCarNis [64] ܥ 16ܥܘܠܐ ܒܟܪܣܐ ܡ̇ܟܣ ܠܟ X ¹ܕܩܒܝܪ ܬܡܢ ܠܢ ܡܟܪܙ ܟܠ ܫܒܝܩܝܢ ܐܢ ܩܛܘܦܐ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܟܠܟ ܡܢ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܗ̣ܘ ܡܢܚ̇ܡ
Eph:madCarNis [66] ¹4 ¹⁰ܫܥܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܣܪ ܠܐ ܩܕܡܐ ܠܕܫܬ ܗܟܢ ܠܐ ܬܒܥܘܢ ܟܠ ܚܕܐ ܒܥܕܢܗ̇ ܗܟܢ ܣܕܝܪܝܢ̈ ܙܒܢܐ̈ ܠܡܪܐ ܟܠ ܫܘܒܚܐ ܠܡܬܩܢ
Eph:madCarNis [68] 7ܩܛ ܠ ܚܝܘܬܐ ܘܝܠܦ ܕܠܐ ܐܝܬ ܕܩ̇ܛܠ ܠܟ XX ܕܥܒܘܪܬܐ ܟܠ ܕܗܒܝܠ ܫܬܩܗ ܒܓܘ ܐܪܥܐ ܓܥ̇ܐ ܥܠ ܓܘܥܠܢܗ ܩܕܡܘܗܝ ܕܦܪܥ
Eph:madCarNis [7¹] 15ܫܦܝܪ ܬܘܒ ܣܝܡܝܢ ܝܪܚܐ̈ ܠܛܘܟܣܐ ܘܠܐ ܩܕܡ ܝܪܚܐ ܟܠ ܠܕܫܬ ܗܟܢ ܠܐ ܬܒܥܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܩܕܡ ܙܒܢܐ̈ ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܛܟܣ
Eph:madCarNis [81] ܣ X7ܣܥ̇ܐ ܥܠ ܕܐܪܥܐ ܘܒ̇ܨܐ ܕܫܡܝܐ ܘܡܐ ܕܡܛܝܗܝ ܟܠ ܘܥܕܢܐ̈ ܘܫܥܬ ܥܘܢܕܢܗ ܐܝܟܐ ܗܝ ܠܐ ܝܕܥ̇ X ܫܘܒܚܐ ܠܝܕܥ̇
Eph:madCarNis [8] 2ܐܓܠܐ ܠܟܘܢ ܕܐܦ ܣܛܢܐ X ¹ܟܕ ܛܒ ܡܢܚ ² ܥܠ ܕܡܥܝܟܘܢ̈ X ܟܠ ܣܝܒܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܟܠ ܐܢܫ X ܐܦ ܡܘܬܐ ܛܥ̣ܡ ܡܛܠ ܟܠ ܕܢ̇ܢܚܡ
Eph:madCarNis [92] ܕ ܒܪ ܩܠܗ X ܒܝ̣ܫܐ ܠܡܘܬܐ ܗܐ ܡܨ̇ܥܪ ܘܐܦ ܡܨܛܥܪ ܟܠ ܒܫܘܒܩܢܟ X ¹ܐܘ ܚܐܢ ܟܠ ܘܐܙܟܐ ܠܡܘܬܐ ܒܢܘܚܡܟ X ¹ܐܘ ܡܚܐ
Eph:madCarNis [97] 17ܡܐܢܐ̈ ܕܒܟܝܢܐ ܐܟܣܘܗܝ ܕܠܐ ܟܝܢܐ ܝ X ܡܐܢܐ̈ ܟܠ ܐܬܚܡܠܘ ܒܩܘܠܣܐ ܕܐܬܗܦܟܘ ܒܢܝ̈ ܛܘܥܝܝ ܘܫܒܚܘܗܝ ܠܡܪܐ
Eph:madCarNis X ¹0 ܘܐܡܬܝ ܕܐܫܡܥ ܫܝܦܘܪܟ XX ܐܢܐ ܒܐܝܕܝ̈ ܐ̇ܦܩ ܡܝܬܐ̈ ܟܠ ܚܝܐẌ ܗܡܝܪܐ ܩܕܡܐ ܝܗܒܬ ܦܓܪܗ ܕܐܕܡ ¹ܣܩ ܡܟܝܠ ܐܡܠܟ ܥܠ
Eph:madCarNis X ¹ܐܢ ܠܘ ⁸ܡܓܢܒ ܓܢܒܢܝ ܒܗ̇ ܐܢ ܕܝܢ ܡܟܠ ܗܘ ܢܟܠܢܝ XX ܘܝ ܟܠ ܕܕܡܐ ܕܐܪܓܫ ܗܘܐ ܕܡ̣ܛܐ ܝܘܡܗ X ܗܕܐ ܐܬܐ ܫܦܪܬ ܠܝ ܝܬܝܪ ܡܢ
Eph:madCarNis X ܟܕ ܓܝܪ ܡܨ̇ܠܐ X ³ܚܙܝܬܗ ܘܚܕܝܬ ܕܐܫܬܚܠܦ ܓܘܢܗ ܘܕܚ̣ܠ X ܟܠ [222] 18ܚܕ ܕܝܢ ܢܝܫܐ ܕܚܙܐ ܠܝ ܒܗ ܗ̣ܘ ܡܠܒܒ ܠܝ ⁵ܝܬܝܪ ܡܢ
Eph:madCarNis X ܡܘܬܐ ܠܙܕܝܩܐ̈ ܫܢܬܐ ܗܘ ܒܩܒܪܝܗܘܢ̈ ܘܚܝܐ̈ ܠܚܛܝܐ̈ ܟܠ ܠܟ ܘܗܘܝܘ ܕܐܢ ܪܡ̇ܙ ܠܡܘܬܐ ܡܢܚܡ ܠܟ ܒܓܙܐ ܕܨܒܝܢܗ ܫܟܝܚ
Eph:madCarNis X ܡܘܬܐ ܡܚܪܒ ܟܠ ܡܘܬܐ ܪܥ̇ܐ ܟܠ ܢܪܕܦܝܘܗܝ ܢܘܚܡܟ [11X] ܟܠ ܡܠܟܢ ܒܫܡܝܐ ܗܘ [ 06] 22ܡܘܬܐ ܡܫ̇ܦܠ ܟܠ ܡܘܬܐ ܡܡܣܟܢ