simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaAnb:BookExer&Cent XX X4ܡܐܬܐ ܡܐܐ ܩܗܦܠܐܐ̈ ܇ ²ܐܘܟܝܬ |ܪܫܐ̈ ܀ ܟܠܚܕ ܟܠ ܕܝ̣ܠܗ |ܕܟܬܒܐ ܗܢܐ ܇ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܡܐܘܬܐ̈ ܐܪܒܥ ܇
EliaAnb:BookExer&Cent ²⁷¹ܢܦܫܐ ܆ ܕܠܐ ܦ̇ܪܫܐ ܠܪܘܚܐ̈ ܒܪܘܚܐ ܀ ܥܙ ܀ ܕܣ̇ܒܪ ܕܩܢܐ ܟܠ ܠܗ̇ ܦܘܪܫܢܐ ܆ ܠܘܬ ܝ̣ܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܠܐ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܐܝܟ
EliaAnb:BookExer&Cent ³⁹⁴ܬܓܪܐ ܆ ܦ̇ܪܫ ܟܐܦܐ̈ |ܛܒܬܐ̈ . . dd ܐܝ̣ܬ ܕܩܢܐ ܟܠ ³X³ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܆ ܦ̇ܪܫ ܛܒܬܐ ܡܢ ܒܝ̣ܫܬܐ . X59ܩ ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܝ̣ܕܥܬܐ ܆ ܬܡܢ ܗ̣ܝ ܠܐ ܝ̣ܕܥܬܐ . XX | X7ܘܐܝܟܐ ܟܠ . ܘܠܝܬ ܐܝܟ ܕܐܡܝ̣ܪ ܚܘܠܛܢܐ ܆ ܠܚܫܘܟܐ ܥܡ ܢܗܝ̣ܪܐ ܀
EliaAnb:BookExer&Cent ܐܠܩܕܝ̣ܣܝ̣ܢ . ܝ̇X ܝ ܝ̇X ܀ X | XXX1XXXXX5ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܟܠ ܘܝܓܥܠ ܚܦܛܗ ܘܣܟܢܬܗ ܡܥ ܣܬܝ ܡܪܝܡ ܦܝ ܦܪܕܘܣ ܐܠܢܥܝ̣ܡ ܡܥ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܘܪܟܐ ܕܫܡܝ̇ܢܐ ܘܕܐܪܥܢܝܐ̈ : ܘܠܗ ܡܘܕܐ ܟܠ ܠܫܢ ܕܡܬܚܙܐ ܟܠ ܡܫܬܚܠܦ ܘܚܕ ܚܝܠܐ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܕ ܠܐ ܡܬܥܩܒ : ܗ̇ܘ ܕ ܠܗ ܟ̇ܦܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܝ̣ܫܬܐ̈ . XXX |ܘܥܡܠܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܆ ܛܘܪܦܐ̈ ܕܡܛܠ ܟܠ ܆ ܥܡܠܐ ¹X⁷ܕܥ̇ܩܒ ܠܗ ܢܝܚܐ ܀ ܨܘܡܐ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ ܆ ܟܦܢܐ ܕܡܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܀ |ܕܓܠ ܟܠ ܕܠܒܝ̣ܟ ܦܘܪܣܐ ܆ ܘܡܬܥܠܠ ܟܠ ܡܨܐ ܠܡܣܥܪ ܟܠ ܛܒܬܐ̈ . ܘܐܢ ܢ̇ܩܦ ܠܐܟܠܩܪܨܐ ܆ ܡܨܐ ܠܡܣܥܪ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܡܫܝ̣ܚܐ ܀ ܡܘ ܀ ܡܠܟܝ̣ܙܕܩ ܟܘܡܪܐ ܪܒܐ ܆ ܐܪܙܐ ܗܘ̣ܐ ܟܠ ܒܣܕܝ̣ܪܘܬܐ . ܠܐܪܙܐ ܕܒܐܠܦܐ ܫܬܝ̣ܬܝܐ ܆ ܕܢ̣ܚ ܦܘܪܩܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܪܝܬܐ̈ . ܘܫܘܐ ܒܗ ܟܠܗ ܟܝܢܐ ܆ ܐܟܡܐ ܕܫܘܐ ܒܚܐܪܘܬܐ ܀ ܟܠ ܠܘܬ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܀ | X86ܚܕ ܗ̣ܘ ܫܡܫܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܕܡ̇ܕܢܚ ܥܠ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܪܝܬܐ̈ ܆ ܐܢ ܕܒܐܪܥܐ ܘܐܢ ܕܒܫܡܝܐ ܀ ܗܟܢܐ ܐܠܦ ܪܘܚܐ ܆ ܟܠ ܀ ܛܒ ܡܢ ܣܘܩܐ ܕܢܫܡܬܐ ܆ ܘ̇ܠܐ ܕܢܥܗܕ ܠܐܠܗܐ . ܕܒܗ ܬܠܝܢ̈
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܪܝܬܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟ ܡܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܀ ܫܘܒܚܐ ܠܚܝܠܗ ܚܣܝ̣ܢܐ ܟܠ ܠܒܝ̣ܟ ܠܒܪܝ̣ܬܐ ܆ ܘܚܒܝ̣ܫܐ ܒܪܡܙܗ ܟܣܝܐ . ܘܡܣܝܟ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܪܝܬܐ̈ ܆ ܥܕܡܐ ܕܢܡܛܐ ܠܫܘܡܠܝܐ ܀ |ܝܕ ܀ XX22 ܠܘ ܗ̇ܘ ܡܐ ܟܠ ܣܘܥܪܢܐ ܐܝܢܐ ܕܢܗܘܐ ܆ ܕܨ̇ܒܐ ܒܗ ܪܡܙܐ ܟܣܝܐ . ܡܫܡܫܢ̈ ܠܗ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܪܝܬܐ̈ ܆ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܐܝܟ ܕܨܒ̣ܐ ܀ XXXXX ܛ ܀ ܗܘܐ̈ ܐܕܡ ܟܠ ܒܪܘܝܐ ܚܟܝ̣ܡܐ ܆ ܒܪܢܫܐ ܥܠܡܐ ܙܥܘܪܐ . X20 |ܘܣܝܟ ܒܗ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܪܢܫ ܐܘܝܘܬܐ ܆ ܕܛܒܐ ܠܟ ܡܢ ܟܠ ܣܝ̣ܡܬܐ ܀ ܠܐ ܀ ܐܢܗܘ̈ ܟܠ ܀ ܐܣܓܐ ܚܘ̣ܒܐ ܘܡܘܟܟܐ ܆ ܛܒ ܡܢ ܥܘܬܪܐ ܘܡܡܘܢܐ . ܘܥܡ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܪܢܫ ܐܢ ܡܨܝܐ . ³³⁴ |ܠܕܦ̇ܪܥܝܢ ܛܝܒܘ̣ ܕܛܒܬܐ ܆ ܘܐܦ ܨܝܕ ܟܠ ܠܚܝܐ̈ ܕܒܐܠܗܐ ܀ |ܟܗ ܀ X ܠܐ ܬܟܠܐ ³³³ܠܡܥܒܕ ܛܒܬܐ ܆ X ܠܘܬ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܪܢܫ ܡܢ ܫܠܝܐ . XX | X2ܥܕܡܐ ܕܬܒܩܐ ܒܢܣܝܢܐ ܆ ܐܝܢܘ̣ ܟܠ ܆ ܡܚܦܛ ܠܢ ܥܠ ²²⁷ܛܒܬܐ̈ ܀ ܦܛ ܀ ܠܐ ܬܓܠܐ ܐܪܙ ܚܟܡܬܐ ܆ ܩܕܡ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܪܢܫܐ ܀ | X86ܚܕ ܗ̣ܘ ܫܡܫܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܕܡ̇ܕܢܚ ܥܠ ܟܠ ܟܠ ܢܥܒܕ ܕܐܠܗܐ . ܚܘ̣ܒܐ ܘܪܚܡܐ̈ ܘܚܘܣܢܐ ܆ ܒܫܘܝܘ̣ ܠܘܬ
EliaAnb:BookExer&Cent ܓܒܐ ܀ ܒܬܠܬܐ ܙܢܝܐ̈ ܕܚܝܐ̈ ܆ ܚܝܐ ܐܕܫܐ ܕܡܠܝ̣ܠܐ̈ . ܠܥܠ ܟܠ ܕܡܟܢܐ ܠܡܚܙܐ . ܚ̇ܙܝܐ ܒܟܠܗ ³⁰¹ܫܘܡܠܝܐ ܆ ܡܣܝܟܐܝ̣ܬ ܡܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܓܝܪ ܕܗܘܐ̈ ܒܗܘܝܐ̈ ܆ ܡܟܪܙܢܐ ܗ̣ܘ ܐܝܟ ܪܥܡܐ . ܥܠ ܚܟܡܬܐ ܟܠ ܡܢ ܡܕܡ ܠܐܝ̣ܬܘܬܐ ܆ ܐ̇ܝܬܝ |ܒܪܝ̣ܬܐ ܠܐܝ̣ܬܘܬܐ ܀ ܦܓ ܀