simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X ܟܪ ܕܐܝܬܝܗ̇ . ܕܡܝܐ ܓܝܪ ܢܦܫܐ ܚܛܝܬܐ ܡܐ ܕܢܦܩܐ ܡܢ ܦܓܪܐ ܟܠ ܘܐܘܪܒ ܐܢܘܢ ܆ ܘܠܘ ܡܚܫܒܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܕܒܗܝܢ ³⁵ܝܕܥܐ ܝܬܗ̇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs XXܟܠܗ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܐ ܢܬܢܟܐ ܗܘܢܐ X . ܘܐܦ ܗܪܟܐ ܟܠ ܘܐܡ̣ܪ : ܘܕܢܪܚܩ ܢܦܫܗ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܟܠ ܡܕܡ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܒܡܕܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ²ܥܡܠܝܢ̈ ܘܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܐܫܬܘܝ ܟܠ ܘܕܥ̣ܬ ܘܐܬܟܬܫ ܒܐܓܘܢܐ ܕܥܡ ܚܫܐ̈ ܘܫܐܕܐ̈ ܇ ܘܣܝܒܪ ܟܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܠܘ̇ܐ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܗܪܟܐ̣ ܐܦ ܒܬܪ ܟܠ ܣܛܢܐ ܒܠܚܘܕ ܚܙ̣ܐ ܕܟ̇ܠܐ ܗܘܐ . X ܪܫܐ ܕܬܠܬܐ : ܕܡܛܠ ²ܡܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ¹³ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܡܫܘܚܬܐ Xܝܕܢܝܫܗ̇ ܘܕܦܘܠܚܢܗ̇ ¹⁴ܐܝܟ ܟܠ ܡܗܡܝܢܘܬܐ ܕܝܢ ܡܦܝܫܝܢ ܡܢ ܫܘܡܠܝܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܆ ܗܠܝܢ ܟܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܘܠܨܢܝܢ̈ XX ܚܠܦܝܗܝܢ . ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܣܠܝܣ ܠܚܝܐ̈ ܟܠ ܠܐܠܗܐ ܢܗܪܘܓ ܘܢܣܥܘܕ̇ ܟܕ ܡܣܝܒܪ ܟܠ ܥܡܠܝܢ̈ ܘܣ̇ܒܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܘܩܪܒܝܢ̈ ܕܚܠܦ ܚܘܒܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܡܣܝܒܪܐܢܬ ܟܠ ܟܠ ܡܬܓܡܪ ܐܢܬ ܒܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܟܕ ܣܒ̇ܠ ܐܢܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܟܐ ܕܐ̇ܙܠ ܐܢܐ ܘܟܠ ܐܝܟܐ ܕܡܬܗܦܟ ܐܢܐ̣ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܟܠ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܐܢܐ Xܢܘܠܐ ܕܐܚܐ̣ ܠܚܛܗܝ̈ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܩܕܡܝ ܇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܟܐ ܕܐ̇ܙܠܢܐ̣ ܘܗܕܐ ܗܝ XXܐܟܣܢܝܘܬܐ̣ X ܗܢܘ ܣܘܟܠܗ̇ : ܟܠ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘܐܒ̇ܐ ܣܘܣܐܝܣ : Xܕܫܬܘܩ̣ ܘܐܡܪ ܕܠܝܬ ܠܝ ܨܒܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܟܐ ܕܥ̇ܡܕ̇ ܐܢ ܪܚ̇ܡ ܠܫܠܝܐ ܘܡܦܣܩ ²ܡܢܗ ܟܠ ܡܪܢܝܢ̈ ܟܠ ܐܠܝܫܥ ܐܝܟ ܕܒܒܝܬܐ ܕܦܐܐ ܠܗ ܥ̣ܠ ܫ̣ܪܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܝܚܝܕܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܘܥܡ ܟܠܗܘܢ ܚܫܐ̈ ܢܩܪܒ ܓܘܢܐܝܬ ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܟܠ ܕܐ̇ܠܨ ܠܗ ܒܩܪܒܐ ܕܥܡܗ̣ ܐܢ ܕܙܢܝܘܬܐ ܘܐܢ ܕܚܡܬܐ ܘܐܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܬܘܗܝ . O⬩ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܡ ܠܐ ܢ̇ܦܠ ܝܚܝܕܝܐ ܡܟܝܟ ܪܥܝܢܐ ܡܢ ܟܠ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܘܡ ܢ̇ܦܠ ܇ ܡܢ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗ ܠܡܦܠ ܕܬܚܝܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡܬܝ ³ܓܝܪ ⁴ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܡܢ ܕܝܘܐ̈ ⁵ܠܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܕܐܒܐ̣ܐܠܐ̈ ܡܦܩܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܣܒܘܢ ܡܕܡ ܠܐܘܪܚܐ ܇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡܬܝ ܕܒܥܢܐ ܕܐܩܪܐ ܒܡܠܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܆ ܟܕ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܠܘ ܟܠ : ܕܟܬܒܐ ܕܝܠܝ ܐܘ ܚܟܝܡܐ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܗܢܐ ܟܠ ܘܩܪܝܒ ܠܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡܬܝ ܕܗܘ̇ܐ ܗܘܐ ܠܗ²⁸ ܣܘܦܩܢܐ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܟܠ ܕܚܡܫ : ܟܕ ܡܢ ܩܕܝܡ ܡܕܒܪ ܗܘܐ ܪܫܢܘܬܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡܬܝ ܕܡܟܬܒܝܢ ܥܠ ܚܘܒܐ ܇ ܕܒܙܒܢ ܡܦܪܫܐܝܬ ܘܒܙܒܢ ܟܠ ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܡܦܫܩܢܐ ܥܡ ܐܒܗܬܐ̈ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܗ̇ܝ ܗܕܐ ܣܥܪܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡܬܝ ܕܩ̇ܪܒ ܣܛܢܐ ܕܢܓܪܓܝܘܗܝ̣ ܐܢ ܡܥܝܪ ܐܚܐ ܢܦܫܗ ܘܟܕ ܟܠ ܥܠ ܓܘܪܓܗ ܕܣܛܢܐ̣ ܡܛܠ ܙܟܘܬܗ⁵ ܩܕܡܝܬܐ ܕܥܠܘܗܝ . ܘܗܟܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡܬܝ ܕܩܪܒܝܢ ܨܐܕܘܗܝ ܕܢܩܪܒ . ܡܕܝܢ ܥܠ ܩܘܡܬܐ ܙܪ . ܩ ܟܠ . X ⁹ܕܥܬܝܕܝܢddXܫXܕܓܡܝܪܝܢ X ²ܐXXX¹ ܒܚܝܠܐ ܕܩܢܝܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡܬܝ ܕܫܘܚܝܢ |ܒܓܘ ܪܥܝܢܝ̣ ܐܢ ܡܢ ܥܘܗܕܢܐ ܕܢܦܫܐ XX ܘܐܢ ܟܠ Xܝܐܩ̇ܢܝܬ ܠܢܦܫܝ ܕܠܓܡܪ ܠܐ ܐܚܛܐ ܒܚܘܫܒܝ̈ ܇ ܘܡܟܝܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܗܘܝܢ ܒܥܢܝܢܐ ܕܚܕܕܐ̈ ܛܠܝܐ̈ ܥܡ ܛܠܝܐ̣̈ ܟܠ ܕܝ̇ܬܒ ܒܩܠܝܬܗ ܘܡܪܦܐ ܚܛܗܘܗܝ̈ ܘܡܥܩܒ ܠܟܬܒܐ̈ X .