simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 . ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̣ܪ . ܕܡܬܪܝܡ ܘܡܫܬܥܠܐ ܥܠ ܟܠ ܕܡܬܩܪܐ ܟܠ ܠܐ ܩܠܝܠ ܩܪܝܒܢ̈ ܠܗ ܚܛ̇ܦ . ܘܐܡ̣ܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܥܠ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܟܕ ܛܒ ܗܟܢܐ . ܐܦ ܡܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ̈ ܣܟܠܬܐ̈ ܟܠ ܡܢܘ ܗܘ̇ ܕܗܕܐ ܡܣܒܪ ܗܘܐ ܕܐܒܐ ܡܬܘܡ ܠܒܪܐ ܡܫܬܥܒܕ ܥܡ
Chrys:ComJohn1 . ܐܢ ܕܝܢ ܢܗܘܐ ܕܐܦ ܗܪܟܐ ܕܠܐ ܬܘܣܦܬܐ ܕܗܘ̇ ܐܬܕܟܪ ܠܒܪܐ . ܟܠ ܦܪܘܩܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܬܘܒ ܕܗܘ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
Chrys:ComJohn1 . ܐܣܬܟܠ ܐܦ ܗܪܟܐ ܒܚܬܝܬܘܬܗ̇ ܕܡܠܬܐ . ܗܘ̣ ܓܝܪ ܟܕ ܗܘ̣ ܟܠ ܟܕ ܡܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܡ̣X ܗܘܐ . ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܕܒܗ ܐܬܒܪܝ
Chrys:ComJohn1 . ܘܗ̣ܘ ܡܩܝܡ ܟܠ ܕܐܬܒܪܝ . ܐܬܪܐ ܠܐ ܚܠܦ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܡܨ ܝܐ ܟܠ . ܘܐܝܢܐ ܗܘ ܐܬܪܐ ܕܣ̇ܪܩ ܒܡܐܬܝܬܗ . ܗܘ̇ ܕܒܐܝܕܗ ܚܒܝܫ
Chrys:ComJohn1 . ܘܗܐ̣ ܡܢܘ ܗܘ̇ ܕܗܕܐ ܡܣܒܪ ܗܘܐ ܕܐܒܐ ܡܬܘܡ ܠܒܪܐ ܡܫܬܥܒܕ ܟܠ ܕܐܡ̣ܪ ܕܢܫܬܥܒܕ ܠܗ ܟܠ . ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܠܒܪ ܡܢ ܗܘ̇ ܕܫܥܒܕ ܠܗ
Chrys:ComJohn1 . ܘܠܘ ܥܠ ܒܪܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪ̣ ܕܡܢܗ . ܐܠܐ ܐܦ ܥܠ ܪܘܚܐ . ܠܝܘܣܦ ܟܠ ܕܒܪܗ . ܘܬܘܒ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܝܬܐ . ܕܡܢܗ ܘܒܐܝܕܘܗܝ̈ ³ܘܒܗ
Chrys:ComJohn1 . ܚܕ ܟܡܐ ܠܝܘܚܢܢ ܐܠܘ ܒܪܝܐ ܗܘܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܙܕܩ ܗܘܐ ܟܠ ܣܟܠܬܐ̈ ܕܚܝܠ ܘܐܡ̇ܕ̇ ܕܠܒܪ ܡܢ ܗܘ̇ ܕܫܥܒܕ ܠܗ
Chrys:ComJohn1 . ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܠܒܪ ܡܢ ܗܘ̇ ܕܫܥܒܕ ܠܗ ܟܠ . ܘܗܐ̣ ܡܢܘ ܗܘ̇ ܟܠ ܠܩܘܪܢܬܝܐ̈ ܟܬ̣ܒ ܗܘܐ ܐܡ̣ܪ . ܕܡܐ ܕܐܡ̣ܪ ܕܢܫܬܥܒܕ ܠܗ
Chrys:ComJohn1 . ܠܐ ܡܕܡ ܐ ܚܪܝܐ ܡܘܕܥܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܗܕܐ ܕܟܠ ܒܗ ܗܘ̣ܐ . ܟܠ ܐܢ XX6 ܪXܫ̈ ܐ · ܐܢ ܫܠܝܛܢܐ̈ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܕܐܢ ܕܣܝܡܐ ܥܠ
Chrys:ComJohn1 . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡ̇ܕ̇ ܕܚܫܘܟܐ ܠܐ ܐܕܪܟܗ . ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ ܗܘ ܟܠ ܘܠܐ ܛܘܥܝܝ . ܐܠܐ ܒܢܗܝܪܘܬܗ ܩܘܝ ܟܕ ܡܕܢܚ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܥܠ
Chrys:ComJohn1 X X108ܓܒܝܢ̈ ܕܝܢ ܢܥܒܕܝܗ̇ |ܠܡܠܬܢ ܕܬܫܘܐ ܠܡܬܗܝܡܢܘ . ܟܠ ܠܗ ܠܫܡܘܥܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܙ̇ܕܩ ܠܡܪܚܩܘ ܡܢ ܪܘ ܓܙܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 XX X91ܡܕܡ . 1ܠܘ ܡܢ ܚܣܝܪܘܬܐ ܘܡܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܫܚܝܡܬܐ . ܟܠ . ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܢ̈ . ܠܘ ܓܝܪ ܥܕܢܐ ܗܘ ܠܡܬܢܐ
Chrys:ComJohn1 XܒܝܢXܒܐ ܡXܠܐ ܝX ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܘ ܣܘܚܝܢ ܕܢܗܘܘܢ . ܗܢܘܢ ܟܠ ܟܠܗܘܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܘܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܡܠܐܟܐ̈ .
Chrys:ComJohn1 |ܦܪܘܣ X31 ܡܛܠ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܠ ܡܕܡ ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ ܟܕ ܟܠ . ܘܠܚܕ ܡܢ ܟܢܘܬܢ̈ ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܐ ܓܥܠ . ܡܛܠ ܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 ¹1ܡܕܡ ܡܢܗ ܢܐܠܦ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܥܡܕܢܐ ܝܘܚܢܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡܪ ܟܠ ܕܐܝܬܝܗ X ¹⁷ܠܘܬ XX XXX ܝܫܘܥ ܕܠܗ ܡܟܝܠ ܢܫܠܡܝܘܗܝ . ܕܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܐܘܡܢܝ̈ ܩܝܢܬܐ̈ ܗܢܝ ܘܡܥܕܪ ܩܠܗ . ܟܕ ܐܝܬ ܠܗ ܬܐܛܪܘܢ ܟܠ ܘܕܟܢܪܐ . ܐܘ ܥܠ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ . ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܒܠܫܢܗ ܣ̇ܥܪ ܘܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܐܘܡܢܝܢ ܡܐܢܝ̈ ܐܘܡܢܬܗܘܢ . ܟܕ ܫܠܡܝܢ . ܘܡܕܡ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܟܠ ܐܢܐ ܕܡܬܚܫܚܝܢ ܒܗܕܐ . ܨ ܒ̇ܐ ܗܘܝܬ ܠܡܫܐܠܘ ܐܢܘܢ . ܐܢ ܠܘ
Chrys:ComJohn1 ܐܝܟܐ ܕܐܡܝܪܐ ܪܘܚܐ ܐܠܗܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܚܢܢ . ܘܡܢܐ ܡܬܕܡܪ ܟܠ ܗܘ ܪܘܚܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܕܠܐ ¹ܓܫܘܡ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܐ ܠܘ ܡܛܠ ܗܕܐ
Chrys:ComJohn1 ܐܝܟܐ ܕܫܡܥܝܢ ܚܢܢ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܗ ܒܪܐ ܡܣܬܟܠܝܢܢ . ܟܠ ܐܦ ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܗ ܡܬܐܡܕ̇ ܘܠܘ ܡܛܠ ܗܕܐ