simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol - ܂ ܝXܢ ܕ X ܂ ܘܒܦܠXܢX X · ܂ ܘܝܬܝܪXܬ X ܩܣܪ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܟܠ X ܂ XܝܝܝX ܂ ܘXܦ X ܂ ܫܘܘܙܝX X ܂ ܒܐܝܕܝXܝ̈ ܢܚܬܬ - ܥܪܝXܘ
BarKoni:Schol 11ܒܛܝܠܘܐ - ܠܗ ܥܠ ܢܟܦܘܬܐ ܂ ܝ ܒXܝܢX ܢ ܒXܢX ܝXXܢܒX ܟܠ ܐܝܟܢܐ ܝ ܡܬܦܩܕ ܗ̣ܘܐ ܕܢܣܥܘܪ ܗܠܝܢ ܂ 10ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
BarKoni:Schol 1ܫܢܐ ܒܫܢܐ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ 1ܗܢܐ ܥܒܕܐ̣ ܂ ܒܕܩܢܛ ܂ ܝ̇ ܝ ܂ · ܕܕܡ ܟܠ ܫܡܗ̇ ܂ ܘܥܒܕ ܒܣܡܐ 1ܪܒܐ ܂ ܗܢܘ ܚܓܐ ܕܥܒܪ̈ ܢ ܗܘܘ ܥܪܒܝܐ̈
BarKoni:Schol 3ܡܪܐ ܘܡ̇ܠܟܐ ܡܟܬܒ ܠܗ ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܡܛܠ ܕܡܦܣ ܗܘܐ ܡܪܢ ܟܠ ܒܢܒܝܘܬܗ ܂ ܘܕܡܢ̇ ܡ̇ܢܘ ·ܝX ·ܝ·Xܝ ܕܢܚ ܂ ܘܕܐܝܟܢܐ
BarKoni:Schol 7ܐܡܬܝ ܕܒܪܝܬܐ ܐܡ̣ܪܬ ܒܪ ܫܥܬܗ ܣܟܠܬ ܥܠ ܒܪܘܝܐ X ܂ ܥܠܡܐ ܟܠ ܒXܪܝXX ܂ ܒܪ̇ܝܬܐ ܡ̇ܢ ܫܡܐ ܗ̣ܘ ܕܠܘܬ ܡܕܡ 0 ܡܬܩܛܪܓܐ ܂
BarKoni:Schol XX XܝܝX ܝXܠXܝX ܠXܝܒX ܂ ܒܒܪܝܬܗ̣ ܝ· ܐܝܢ ܂ ܒܟܝܢܗ ܕܝܢ ܟܠ ܓܝܪ ܘܐܣܟܡܐ̈ ܓܕܫܐ̈ ܐܢܘܢ ܂ ܘܠܟܝܢܐ̈ ܥܒܝܕܐ̈ ܢܩܝܦܝܢ ܂
BarKoni:Schol Xܝܪ ܂ Xܝ XܠXX Xܝܒ̇X ܂ ܟܠ ܐܝܕܐ ܕܝܪ ܂ ܥX ܕܦܐܝܐ ܥܒ̇ܕ ܂ ܟܠ XܝܝX ܝXܠXܝX ܠXܝܒX ܂ ܒܒܪܝܬܗ̣ ܝ· ܐܝܢ ܂ ܒܟܝܢܗ ܕܝܢ ܠܐ ܂
BarKoni:Schol · ܠܡ · ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܐ ܟܢܐ ܕܐܡܪܘ ܟܬܒܐ̣̈ ܂ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܕܡܝܐ̈ ܟܠ ܚܝܐ̈ ܕܟܠ ܒܣܪ ܂ ܘܥܠ ܗ·ܡܢܘܬܐ ܘܥܠ ܪܐܙܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ
BarKoni:Schol ̈ ܂ ܂ Xܝ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܡܘܠܕܐ ܐܬܪ ܕܐܝܬ ܡܝܐ̈ ܗ̇ܘܝܢ ܟܠ ܠܢܡܘܣܐ̈ ܕܚܢܦܐ̈ ܫܡܗ 1ܕܒܣܡܝܢ̣ ܒܡܠܦܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܂
BarKoni:Schol ܂ XܝX ܠX XܢܢܝܒXܝX ܝXܘXܝX Xܠ ܪ ܂ ܠX XܒXܠܘXX ܠXܝܢܢX ܟܠ ܡܕܝܢ ܢܛܪܗ ܠܪܐܙܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ̇ ܂ ܠܙܒܢܐ ܕܓܠܝܢܗ ܕܡܚܪܪ
BarKoni:Schol ܂ ܘܠܛܘܪܐ ܕܡܬܗܓܓ ܩܪܘܢܘܣ ܂ XܝX ܠܦܩܪܘܬܐ X ܘܠܫܪܝܚܘܬܐ ܟܠ XX ܗܪܡܝܣ ܂ ܠܡܝܐ̣̈ ܗܪܐܐ ܂ ܘܠܐܐܪ ܐܪܝܘܣ ܛܠܐ - ܘܩܫܝܫ ܡܢ
BarKoni:Schol ܂ ܙܥܝX X - ܂ ܢܕ ܕܫܝX X ܂ XܝܝܝX ܂ ܘXܦ X ܂ ܫܘܘܙܝX X ܂ ܟܠ ܙܢܐ ܐܓܗܝܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܗܢܐ ܝ ܂ 1ܝX ܂ ܕܝXܢܢ ܪܝ̈
BarKoni:Schol ܂ ܝܝܘܕX ܘܕܒܬ ܝܣܪܝܠ ܝXܢ ܂ ܐܢܝܘ ܕܢܐ ܝXܫܬܚܠܦܝܢ ܂ ܝXܢ ܟܠ ܥܒܕܘܝ ܠܢܒܘܬܝܘܢ ܂ ܝܢܘ ܕܝܢ ܂ X ܂ Xܘ - ܂ ܘܝܘܢܢ ܘܢܚܘܝX
BarKoni:Schol ܂ ܝܠܢܫ X - ܂ ܝܘ̣X X - ܂ ܝXܢܠ ܕ XX - ܂ ܠX ܥܠܬX ܟܐܢܬX X ܟܠ ܂ XX X XܝܝܝX X ܂ ܝXܢܠ X ܂ ܝXܢܐ ܠXܢܝܢܫܐ̈ X Xܝܝܪ ܝXܫܬܝX
BarKoni:Schol ܂ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܗ ܘܢܩܝܦܘܬܗ · ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܟܠ ܠܡܬܓܠܝܘ ܥܘܡܪܐ ܗ̇ܘܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܂ ܘܡܪܐ ܥܬܝܕ ܠܡܗܘܐ ܥܠ
BarKoni:Schol ܂ ܥܬܝܕ ܝ ܂ 1ܗܘܐ ܕܢܬܟܪ̣ܙ ܂ ܝ ܩܕܡ ܪܫܡܗ ܘܨܪܗX ܒܢܒܝܐ̈ ܂ ܟܠ 10ܚܕܢܝܬܐ ܕܐܠܗܘܬܐ 1ܡܫܒܚܬܐ ܗ̇ܘ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬ ܐ 2ܡܚܝܬ
BarKoni:Schol ܂ ܦܘܠܘܣ ܕܝܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡ̇ܠܦ ܂ ܟܠܡܕܡ ܠܡ ܕܟܐ ܗܘ ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܟܠ ܗ̇ܘ ܕܓܠܝܐܝܬ ܨܝܕ ܢܘܚ ܐܡ̣ܪ ܕܐܝܟ ܝܘܪܩܐ ܕܥܣܩܐ ܝܗܒܬ ܠܟ
BarKoni:Schol ܐ ܟܐ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܘܩ̇ܐܡ ܘܫܩ̇ܠܐ ܡܠܝܠܘܬܐ ܕܬܡܠܠ ܟܠ ܒܟܠ ܙܒܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܡܡܠܠܐ ܕܝܢ ܠܐ ܂ ܡܬܡܠܠܢܐ ܕܝܢ̣ ܂
BarKoni:Schol ܐܝܕܐ ܕܝܪ ܂ ܥX ܕܦܐܝܐ ܥܒ̇ܕ ܂ ܐܠܐ ܘܠܐ ܚܛܝܬܐ ܥܒ̇ܕ ܂ ܘܠܐ ܟܠ ܝ· ܐܝܢ ܂ ܒܟܝܢܗ ܕܝܢ ܠܐ ܂ ܟܠ Xܝܪ ܂ Xܝ XܠXX Xܝܒ̇X ܂
BarKoni:Schol ܐܝܟܐ ܕܬܒܥܝܘܗܝ ܫܟܝܚܐ ܣܥܘܪܘܬܗ ܂ ܘܠܐ ܚܣ̇ܪ ܘܠܐ X ܝܬܪ ܟܠ ܓܝܪ ܐܐܪ ܂ ܟܕ ܛܒ ܓܘܫܡܐ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܦܚܡܐ ܕܟܝܢ̇ܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ