simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc . ܐܘ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕ . ܥܫܝܢ ܡܢܗ ܓ̇ . ܕܫܐ ܗܘܬ ܠܘ ܗܕܐ ܐܘ ܡܢ ܗ̇ܘ ܟܠ ܕ ܬܠ : ܬ . ܐܠܘ ܡܨܐ ܗܘܐ ܠܡܬ . . ܠܝܬܝܘ ܗ̇ܘ ܢܒܥܐ ܕܐܝܬܘܬ
BarEbr:CandSanc . ܐܢ ܠܐ ܣܢܝ̣ܩܐ ܥܠ ܫܟܝ̣ܘܬܐ ܕܗܕܐ ܝܕܥܬܐ ܆ ܡܢ ܝܬܝܪܘ ܟܠ ܀ ܣܝܐ ܬܠܝܬܐ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܕ̇Xܝ ܕܢܗܘܐ ܒܪܘܝܐ ܐܠܘܗ ܕܗܢܐ
BarEbr:CandSanc . ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܕܡܪܟܒܐ̈ ܡܢ ܦܫܝܛܐ̈ ܡܩ̣̇ܝܡܢ . ܘܠܝܬ ܕ ܟܠ ܠܦܝܠܠܘܣܘܦܝܐX ¹ܫܡܗ . ܠܡܢܝܢܐ̈ ܪܝܫܐ̈ ܕܗܢܐ
BarEbr:CandSanc . ܕܝ̇ܕܥ ܚ̇ܬܝܬܐܝܬ ܠܐ ܡܫܟ̣ܚܢܘܬ ܗܘܝܗ ܕܡܕܡ . ܠܐ ܡ̇ܨܝܐ ܟܠ . Xܬ . ܘܒ ܠܗܕܐ X²ܠܐ ܡܫܟܚܢܘܬܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܝ̇ܕܥ
BarEbr:CandSanc . ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ . ܡ̇ܪܝܢ Xܕܐܢܗ̣ܘ ܕܠܘ ܫܘܠܡܐ ܟܠ ܕܐܫܬܥܒܕ ܠܗ ܟܠ . ܗܝܕܝܢ ܘ ܒܪܐ ܢܫܬܥܒܕ ܠܗ̇ܘ ܕܫܥܒܕ ܠܗ
BarEbr:CandSanc . ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ . ܢܚ̣ܬ X ܡܢ ܫܡܝܐ̈ ܟܠ ܘܠܐ ܥܒܝ̣ܕܐ . ܘܫܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܐܒܘܗܝ . ܕܒܐܝܕܗ ܗ̣ܘܐ
BarEbr:CandSanc . ܗܝܕܝܢ ܘ ܒܪܐ ܢܫܬܥܒܕ ܠܗ̇ܘ ܕܫܥܒܕ ܠܗ ܟܠ . ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܠܗ ܀ ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ . ܛܘܒܢܐ ܦܐܘܠܘܣ . ܘܡܐ ܕܐܫܬܥܒܕ ܠܗ
BarEbr:CandSanc . ܘ̇ܙܟܐ ܠܟܠ . ܡܢ ܠܘ ܡܫܟܚܢܝܬܐ̈ ܗܝ ܕܡܢ ܐܚܪܢܐ ܢܬܬܥܒܕ ܟܠ ܘܚ̇ܐܫ . ܘܟܝ̇ܢܐ ܐܠܗܝܐ ܟܕ ܚܝܠܬܢ ܒܟܠ ܗܘ ⁷ܘܬܩܝܦ ܡܢ
BarEbr:CandSanc . ܘܒܗ ܘܒܐܝܕܘܗܝ̈ . X ܐܦ ܚ̣̇ܐܝܝܢܢ ²⁹ܘܡܬܬܙܝ̣ܥܝܢܢ ܟܠ . X X202 ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܒܥ̈ . ܦܐܘܠܘܣ . ²⁸ܐܟܡ̇ܢ ܕܡܢܗ
BarEbr:CandSanc . ܘܗ̣ܘ ܠܗ̇ܘ ܐܟܡܐ ܕܘ̇ܠܐ ܢܫ̇ܒܚ ܘܢܩ̇ܠܣ ܘܢܪܡܪܡ ܟܠ ܗ̇ܝ ܣܓܕܬܐ ܠܘܬ ܗܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܐܡ ܩܕܡ ܪܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܒ̇ܪܝܬ
BarEbr:CandSanc . ܘܚܕ ܒܪܐ ܕܒܐܝܕܗ ܟܠ ܀ ܣXܕ ܘܬܐ ܕ ܓ- . ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ . ܪܘܚܐ ܟܠ ܗܘ ܀ ܣXܕ ܘܬܐ ܕ ܝܒ- . ܦܐܘܠܘܣ . ܠܢ ܕܝܢ ܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܡܢܗ
BarEbr:CandSanc . ܘܝܕܥܬܐ ܡ . . ܠܝܠܐ̈ ܢܦܫܬܐ̈ ܠܡܐܡܪܐܢܫܝܬܐ̈ ܘܛܟܣܝܣ̈ ܟܠ ܘܟܘܟܒܐ̈ ܙܠܬܐ̈ ܘܙܘܥܐ̈ ܟܝܢܝܐ̈ ܟܝܬ ܘܨܒܝܢܝܐ̈ ܕܗܢܐ
BarEbr:CandSanc . ܘܟܠܡܕܡ ܒܗ ܩ̇ܐܡ . ܘܗܘܝܘ ܪܝܫܐ ܕܦܓܪܐ ܕܥܕܬܐ . ܟܠ ܫܘܠܛܢܐ̈ . ܟܠܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ ܐܬܒ̣ܪܝ . ܘܗܘ̣ܝܘ ܕܡܢܩܕܡ
BarEbr:CandSanc . ܘܠܐ ܡܨܝ̣ܬܘܢ ܕܬܐܡܪܘܢ ܕܡܕܝܢ ⁴ܐܟܡܐ ܕܟܝܢܗ ܘܝܕܥܬܗ ܟܠ ܥܠܬܢܐ̈ . ܘܒܗ ܘܒܝܕܗ ܟܠ ܘܠܗ ܬܫܒܚܢ̈ ܘܒܘܪܟܢẌ ܡܢ
BarEbr:CandSanc . ܘܡܛܠ ܟܢܦܝ̈ ܫܒܝܚܢ̈ ܐ̣ܡܪ ܕܦܪܚܬܐ ܗܝ ܫ̣ܒܝܚܬܐ ܟܠܗܝܢ ܟܠ ܩܡܨ ܐ ܗܘ . ܘܝ̣ܕܝܥܐ ܗܕܐ ¹ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ . ܕܥܣܒܐ ܐܝܟ ܐ̇
BarEbr:CandSanc . ܘܡܫ̇ܘܬܦ ܒܗ ܠܟܠ ܐܝܟ ܕܒܝ̣ܬܝ ܠܗ . X⁴ܠܗܘܢ Xܗ̣ܘ ܠܗ ³⁶X ܟܠ ³²ܒܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܕܝܠܗ ܡܪܐ . ܡܬܦ̣ܪܣ ܓܝܪ ³³ܥܠ
BarEbr:CandSanc . ܘܩܕܝܫܐ ܓܪ . ܓܘܪܝܘܣ ܬܘܒ . ܡܢ ܗܪܟܐX ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܠܫܡܫܐ ܟܠ ܐܢ̣ܐ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܫܡܫܐ . ܘܒܪܘܝܗ ܕܗܢܐ
BarEbr:CandSanc . ܘܫܘܢܝܐ ܘܬܘܒ ܗ̣̇ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ . ܒܡܐܡܪܐ ܕ̇ܥܠ ܩ ܀ ܣܪܝܘܣ ܟܠ ܢ . ܐ ⁸ . ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܐ ܡܬܝܬܐX ܕܡܫܝܚܐ ܘܫܘܚܠܦܗX ¹ܕܗܢܐ
BarEbr:CandSanc . ܘܬܘܒ . ܟܕ ܓܝܪ ܟܐܢܐ ܐܝܬܝܟ . ܟܠ ܡ ܡܕܒܪ ܐܢܬ . ܘܬܘܒ . ܟܠ . ²²ܘܐܦܠܐX ²ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܐܝܬ ܡ . ܢܟ ܗ̇ܘ ܕܒܛܝ̣ܠ ܠܗ ²⁴ܥܠ
BarEbr:CandSanc . ܡܠܟܐ ܐܦܘܠܘܢ . ܡܢܐ ܘܕܡ̇ܢܘ ܢܗܘܐ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ . ܘܗ̣ܘ ܟܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܢ . ܢܒܝܐ ܕܟܝܐ ܘܝܗܘܒܐ ܕܩܨܡܐ̈ . ܓܢܒܪܐ ܘܐܚܝܕ