simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion · ܝX X ܒܣܪ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܥܠ ܒܣܪܢܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܩܢ̣ܐ ܫܘܠܛܢܐ ܂ ܟܠ ܢܐܬܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܒܣܪܐ ܕܠܐ ܢܦܫܐ ܂ ܘܝܗܒܬ ܠܗ ܠܡ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ
Babai:BookUnion ܂ XX X ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܂ ܘܟܠ ܠܫܢ ܢܘܕܐ ܕܡܪܝܐ ܟܠ ܥܕܟܝܠ ܐܫܬܥܒܕ ܠܗ ܟܠ ܂ ܥܬܝܕܐ ܗܝ ܠܗ ܓܝܪ ܕܒܫܡܗ ܠܡ ܕܝܫܘܥ
Babai:BookUnion ܂ ܂ X ܝܝX ܠܘ ܓܝܪ ܒܝܕ ܟܝܢܗ ܐܢܫܝܐ ܐܬܒܪܝ ܘܐܬܩܝܡ ܟܠ ܂ ܕܗܐ ܟܠ ܐܠܗܝܐ ܃ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܚܕ ܗܘ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܒܐܝܕܗ
Babai:BookUnion ܂ ܂ ܪܘܫܥܝܢ̈ ܕܓܘܕܦܐ ܂ ܘܢܣܒ ܗܠܝܢ ܕܐܝܙܓܕܐ ܠܘܬܗ ܕܡܠܟܐ ܟܠ ܃ ܘܢܬܦܪܣܐ ܙܐܦܐ ܗܪܛܝܩܝܐ ܘܢܚܫܝܐ ܕܗܪܛܝܩܐ̈ ܡܠܝܝ̈
Babai:BookUnion ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܘܬ ܒܪܢܫܗ ܡܚܝܕܐ ܕܡܪܢ ܐܣܬܥܪܬ ܃ ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܠ ܒܗ ܡܚܝܕܐܝܬ ܂ ܘܥܒܕܗ ܥܡܗ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܒܚܕܐ ܣܓܕܬܐ ܕܡܢ
Babai:BookUnion ܂ ܐܠܗܐ ܕ ܢ ܡܠܬܐ ܥܡ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ ܘܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܃ ܢܣ̣ܒ ܟܠ ܡܢ ܝ ܒܪܘܝܗܘܢ ܘܥܒܘܕܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܩܢܝܢ ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܥܠܬ
Babai:BookUnion ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܗܠܝܢ ܡܪܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܠܗܘܬܐ ܂ ܐܠܐ ܟܠ ܠܡ ܟܣܝܢ̈ ܟܠܗܝܢ ܣܝܡܬܐ̈ ܕܚܟܡܬܐ ܘܕܝܕܥܬܐ ܃ ܘܫܥܒܕ ܠܗ
Babai:BookUnion ܂ ܒܦܪܝܫܘܬ ܙܢܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܂ ܒܚܕܐ ܩܕܝܫܘܬܐ ܥܡ ܐܒܐ ܘܥܡ ܟܠ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡܢ ܓܘ ܡܪܒܥܐ ܃ ܗܘ̣ܬ ܠܗ ܩܕܝܫܘܬܐ ܪܡܬ ܡܢ
Babai:BookUnion ܂ ܒܫܬܩܐ ܡܫܒܚܐ ܟܬܪܘ ܡܠܐܟܐ̈ ܘܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܡܡܠܠܝ̈ ܟܠ ܡܫܘܕܥܝܢ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܝX ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܝܬܘܬܗ ܡܥܠܝܬ ܡܢ
Babai:BookUnion ܂ ܕܐܬ ܠܕ ܘܠܐ ܝX ܐܬܥܒܕ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܒܗܕܐ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܟܠ ܡܢ ܡܬܘܡܝܐ ܃ ܘܢܘܗܪܐ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܃ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܢ ܐܚܝܕ
Babai:BookUnion ܂ ܕܗܐ ܒܙܒܢܐ̈ ܐܚܪܝܐ̈ ܗܘ̣ܬ ܘܐܬܢܣܒܬ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܢ ܝ ܟܠ ܟܠ ܂ ܂ X ܝܝX ܠܘ ܓܝܪ ܒܝܕ ܟܝܢܗ ܐܢܫܝܐ ܐܬܒܪܝ ܘܐܬܩܝܡ
Babai:BookUnion ܂ ܗ̇ܝ ܕܓܡ̣ܪܬ ܠܗܝܟܠܗ̇ ܡܠܝܠܐ ܘܡܚܝܕܐ ܂ ܕܐܝܬܘ̇ܗܝ ܪܫ ܟܠ ܣܓܝܕܬܐ ܃ ܕܐܢܫܘܬܗ ܣܒܠܬ ܐܢܝܢ ܃ ܘܠܘ ܐܠܗܘܬܗ ܡܥܠܝܬ ܡܢ
Babai:BookUnion ܂ ܗܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܘܚܕ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܂ ܘܚܕ ܟܠ ܂ ܒܒܣܪ ܂ ܗܐ ܕܟܝܢܗ ܐܢܫܝܐ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
Babai:BookUnion ܂ ܗܐ ܩܢܘܡ ܐܠܗܘܬ ܐ ܂ · ܝܫܘܥ ܠܡ ܡܫܝܚܐ ܐܬܡܠܝ ܘܝܘܡܢܐ ܟܠ ܕܚܕܝܘܬܐ ܂ ܒܒܣܪ ܂ ܗܐ ܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
Babai:BookUnion ܂ ܗܕܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܚܕ ܝܝ ܗܟܝܠ ܃ ܚܕ ܡܕܡ ܡܘܕܥ ܟܠ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܪ ܂ ܗܕܐ ܕܐܢܫܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܕܐ ܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
Babai:BookUnion ܂ ܗܘ̣ܝܘ ܓܝܪ ܚܝܠܬܢܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܂ ܘܡܢ̣ܘ ܕܠܡܢܘܬܐ̈ ܟܠ ܠܐ ܢܗܘܐ ܃ ܒܐܝܬܘܬܗ ܠܐ ܡܣܝܟܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܘܪܡܬ ܡܢ
Babai:BookUnion ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܝ ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܡܗ ܪܘܚܐ ܃ ܥܠ ܠܐ ܡܣܝܟܘܬܗ ܡܣܟܠܐ ܟܠ ܃ ܘܣܥ̇ܪ ܘܡܥܒܕ ܟܠ ܒܟܠ ܃ ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܚܝܕ ܠܟܠ ܘܡܕܒܪ ܠ-ܟܠ ܂ ܘܡܢܗ̈ ܟܠ ܚܟܡܢ̈ ܘܟܠ ܣܘܟܠ ܟܠ ܗܒ ܙܘܥܐ ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܬܙܝܥܝܢ ܟܕ ܒܐܝܬܘܬܗ ܡܥܠܝ ܗܘ ܘܪܡ ܡܢ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܚܝܕܬ ܠܟܠ ܒܕܝܠܝܘܬ ܩܪܬܐ ܘܫܘܡܗܐ ܣܓܝܕܐ ܕܟܝܢܗ ܟܠ ܡܪܢܝܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܡܬܘܡܝܬܐ ܡܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܘܪܡܬ ܡܢ ܟܠ ܘܥܠܬ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘ̣ܐ ܘܐܓܢ ܒܢ ܃ ܣܝܡܢ̈ ܓܝܪ ܠܘܬ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ 0ܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܠܗܐ ܕܥܠ