simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܪܙܐ̈ ¹ܓܝܪX ܐܬܘܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܛܘܦܣܐ̈ ܇ ܐܘ ܕܐܝܠܝܢ ܟܠ ܠܘܬ ܪܫ ܛܘܦܣܗ ܚ̇ܐܪ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܪܙܐ̈ ܠܓܠܝܢܐ̈ ܡܩܒܠܝܢ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܫܬܥܒܕ ܠܗ . ܐܘ ܐܝܟܢܐ XXܐܪܐ ܬܦܣܘܩ ³ܬ̣ܣܦܩ ܗܘܬ ܟܠ ܕܚܝܠ ܟܠܡܕܡ ܡܨܐ ܇ ܘܟܠ ܡ̇ܥܒܕ ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܪܒܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܫܬܥܒܕ ܠܗ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܡܢ ܐܢܢܩܐ̈ ܠܘܬܝ : ܕܐܝ̣ܬܝ ܝܗܘܒܗ ܟܠ ܘܒܓܒܪܘܬܐ̈ ܕܒܟܘܢ ܣ̇ܥܪ ܇ XX ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܪܒܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܬܪ ܬܡܢ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܇ ܘܚܙܘ ܗܘܘ ܡܘܬܗ ܥܡ ܨܘܚܝܬܐ̈ ܟܠ ܐܠܗܝܐ XXܡܫܝܚܐ ܚܫܐ ܩ̇ܒ̣ܠ ܗܘܐ ܇ ܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܬܪܘܢ̈ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܇ ܘܡܬܩܦܐ̈ X ܘܡܚܣܢܐ̈ ܚܘܝܬ ܐܢܘܢ ܟܠ ܐܙܠܓܬ ܗܘܬ ܥܠ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܠܥܝܢXXX7 ܟܢܫܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܬܪܘܢ̈ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ : ܐܝܟ Xܢܡܠܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܠܘܩܐ . ܗ̇ܝ ܟܠ ܡܕܡ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܠܫܡܘܥܐ̈ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܝܫܝܢ̈ : ܠܐ ܬܙ̇ܝܢ ܪܘܫܥܟ ܠܘܩܒܠ ܒܪܘܝܟ ܇ ܐܝܟ ܟܠ ܠܟܠܗܝܢ ܫܟܚܬܗ̈ . ܒ̇ܥܐ ܓܝܪ ܕܢܐܡܪ : ܕܐܘ̇ ܒܝܫܐ ܕܒܝܫ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܣܪ ܇ ܘܬܘܒ : ܕܟܠ ܠܡ ܕܢ̣ܥܒܕ ܗܠܝܢ ܢ̣ܚܐ ܒܗܝܢ ܇ ܘܬܘܒ : ܟܠ ܡܐ ܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܡ̇ܥܒܕܐ ܗܘܬ : ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܠܡ ܓܝܪ ܠܐ ܡܙܕܕܩ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ ܕܫܡܝܢܐ̈ ܘܕܐܪܥܢܝܐ̈ ܘܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ . ܟܕ ܟܠ ܇ ܘܝܗܒܠܗ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܟܠ ܫܡܗܝܢ̈ ܆ ܕܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓ̇ܡܪܐ ܗܘܬ . XX ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܛܒ ܣܓܝ ܗܕܝܘܛܐ : ܕܗ̇ܘ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܇ ܕܠܦܘܬ ܢܝܫܗ̇ ܘܚܘܪܩܢܗ̇ ܡܬܘܡܝܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܒܝܢ̈ ܆ ܕܐܥܒܕ ¹ܒܗܘܢ ܐܠܗܐ ܕܒܒܠܥܡ ܘܐܬܢܐ ܇ ܕܢܐܡܪܘܢ ܟܠ ܐܝܟ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܢܙܕܓܪܢ̈ ܗܘܝ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܥܫܘܩܘܬܗܘܢ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܒܝܢ̈ ܇ ܘܠܐ ܡܫܬܟܚ ܐܢܫ ܕܝ̇ܗܒ ܠܗܘܢ ܡܢܗܝܢ ܢܦܐܫܐ . ܗ̇ܝ ܟܠ ܡܬܟܢܫܢ̈ ܛܒܬܐ̈ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ ܇ ܘܟܪܟܢ̈ ܠܗܘܢ ܥܩܬܐ̈ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܢܣ ܟܢܫܬ ܇ ܡ̇ܓܥ̣ܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܣܒܪܬܐ ܗܕܐ ܚܕܬܐ ܒܙܒܢܐ ܟܠ ܒܥܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܫܘܪܬܚܐ ܕܟܪܘܙܘܬܗ : ܗ̇ܝ ܐ̇ܝܕܐ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐ̇ܡܪ ܠܝ : ܡܪܝ : ܥ̇ܐܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܆ XXܐܠܐ ܟܠ ܟܠ : XXXX1 ܫܘܡܗܐ ܓܝܪ ܣܪܝܩܐ ܇ ܗܓܓܐ ܗܘ ܦܘܪܥܢܗ ܇ ܒܕ ܠܐ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܝܬ ܠܢ ܘܐܦ ܢܦܫܬܢ̈ : ܐܢ ܥܪܨܐ ܇ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܢܘܬܢ̈ ܆ ܟܠ ܕܝܠܢ ¹ܒܥܝܢܢ ܕܢ̇ܥܕܐ ܡܢ ܚܒܪܝܢ̈ ܇ ܚܢܢ ܕܦܩܝܕܝܢܢ ܕܢܬܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܟܘܠܐ ܗܘ ܇ ܘܚ̇ܣܠ ܝܬܗ ܒܦܘܪܫܢܐ ܢܦܫܢܝܐ ܡܢ ܬܪܣܝܬܐ ܟܠ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܠܐ ܐܟܘܠܐ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܨܝ̇ܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܙ̇ܟܐ ܠܪܓܬܐ ܇ ܡ̇ܡ̣ܕ ܡܢ ܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܆ ܒܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐXܢ ܟܠ ܇ ܘܥܘ̣ܠܗ ܗܦ̣ܟ ܗܘܐ ܒܪܫܗ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܚ̇ܣܢ ܠܪܓܬܐ ܘܠܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܇ ܦ̇ܠܛ ܡܢ ܢܫܒܐ̈ ܥܩܠܩܠܐ̈ ܟܠ ܚܝܐ̈ ܩ̇ܫܛ ܐܢܬ ܠܫܢܟ [XX]ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܬܬܠܐ ܒܩܝܣܐ ܇ ܟܕ ܡܚܘܐ : ܕܗܢܐ ܡܘܬܐ ܩ̇ܒ̣ܠ ܗܘܐ ܡܪܢ ܟܠ ܡܓܘܝܢ ܣܘܪܚܢܝܗܘܢ̈ ܡܬܓܙܪ : XXXX11 ܠܝܛ ܗܘ ܠܡ ܓܝܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܥ̇ܒܕ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡܫܬܘܐ ܠܦܘܪܥܢܘܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܟܠ ܗܘܐ ܟܠ ܕܐ̇ܡܪ ܠܝ : ܡܪܝ : ܥ̇ܐܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܆ XXܐܠܐ