simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn . ܗ̣ܢܘܢ ܐܦ ܠܗܕܐ ܆ ܕܦܓܪܐ ܠܡ ܐܠܒܫܬܢܝ ܦܫܩܘܗ̇ . ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܠ : ܗ̇ܝ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܫܡܠܝ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ : ܘܗ̣ܘܐ ܕܒܚܐ ܚܠܦ
PhiloxMab:ComProJohn . ܘܟܠܡܕܡ ܒܗ ܩܐܡ . ܘܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܕܦܓܪܐ ܕܥܕܬܐ ܆ ܟܠ . ܟܠܡܕܡ ܠܡ ܐܡ̇ܪ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ ܐܬܒ̣ܪܝ . ܘܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ
PhiloxMab:ComProJohn : ܐܝܟ ܩܠܘܗܝ̈ ¹0ܗܠܝܢ ܐܠܗܝܐ̈ ܕܦܘܠܘܣ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܟܠ ܘܕܡܘܬܗ ܚܬܝܬܬܐ ܆ ܘܦܚܡܐ ܕܝܠܗ : ܘܐܠܗܐ ܪܒܐ : ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ
PhiloxMab:ComProJohn : ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܡܠܬܐ ܐܝܕܝܥܐ ܕܡܬܬܘܕܐ ܡܢ ܟܠܢܫ : ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠ ܕܩܢܝܐ ܚܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܟܝܢܐܝܬ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܡܪܐ
PhiloxMab:ComProJohn : ܘܟܠܡܕܡ ܒܗ ܩܐܡ ܆ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܕܦܓܪܐ ܕܥܕܬܐ ܇ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ X ²ܡܬܚܙܝܢܐ : ܘܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ
PhiloxMab:ComProJohn [ . . . ]ܕܗ̣ܘܘ ܡܢܗ̇ ܇ ܘܟܕ ܚܕܐ ܗܝ ܢܘ [ . . . ]ܡܫܓܢܝܢ̈ ܟܠ ܛܥܡܬܐ̈ ܕܐ [ . . . ]ܘܕܙܪܥܐ̈ ܘܕܦܐܪܐ̈ ܇ ܘܕܓܢܣܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn X X¹ . 1ܝܘܠܦܢܐ̈ : ܐܢ ܕܝܢ ܢܪܒܐ ܘܢܗܘܐ ܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ : ܟܠ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܛܠܝܐ̈ : ܫ̇ܡܥ ܒܠܚܘܕ ܡܠܐ̈ ܘܩܠܐ̈ ܕܥܠ
PhiloxMab:ComProJohn XXXX ܦܪܘܣ ܆ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܇ ܕܐܝܬ ܠܗ ܦܓܪܐ ܣܩܘܒܠܐ ܟܠ ܬܗܪܐ ܗܝ . ܘܐܢ ܗܕܐ ܘܐܢ ܗ̇ܝ ܬܬܝܕܥ ܆ ܗܐ ܡܬܩܝܡ ܒܐܝܕܗ̇ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn X⁵ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܇ ܡܥܕܐ ܡܬܚܫܠܐ ܘܡܬܪܟܒܐ ܇ ܘܩܢܝܐ ܟܠ ܇ XX6 ܒܝܕ ܠܫܢܐ ܘܫܡܝ̈ ܚܟܐ ܇ ܘܫܢܐ̈ ܘܣܦܘܬܐ̈ . ܒܝܕ ܓܝܪ
PhiloxMab:ComProJohn ²⁵ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܩܠܐ ܆ ܟܘܠ ܐܡܬܝ ܕܐܢܫ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܢܦܘܚ ܒܗܘܢ ܟܠ ܆ ܗܐ ܠܩܢܝܐ ܘܠܐܒܘܒܐ ܆ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܗܕܐ ܒܟܝܢܐ . ܘܡܫܡܫ ܐܦ
PhiloxMab:ComProJohn ³⁰ܚܕ ܡܢܢ : ܘܠܗ ܬܘܒ ܠܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ ܘܠܡܘܬܐ ܡܐܚܝܢܐ : ܟܠ ܕܐܬܒܣܪ ܚܫ̇ܒ ܠܗܘܢ : ܐܠܐ ܕܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ : ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn ¹⁰ XX¹ . ܐܢܫ ܇ ܐܘ ܡܛܠ ܙܕܝܩܐ̈ ܇ ܕܓܒܠܬܢܝ ܘܣܡܬ ܥܠܝ ܐܝܕܟ ܟܠ ܐܡ̣ܪ ܐܦ ܕܘܝܕ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܢܦܫܗ ܇ ܘܕܡܝܐ ܕܐܦ ܚܠܦ
PhiloxMab:ComProJohn ¹⁰ ܚܫܐ̈ ܕܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ . ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ̣ ܢܬܡܨܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܟܠ ܛܒܐ̈ ܆ ܘܢܛܘܪܬܐ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ܡܐܚܝܢܐ̈ ܆ ܘܡܝܬܘܬܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ¹⁰ ܡܘܫܚܢ̈ ܇ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܘܕܢܦܫܢܐ̈ ܘܕܦܫܝܛܐ̈ . ܘܐܢ ܢܨܒܐ ܟܠ ܕܟܝܢܐ ܗܢܐ ܕܓܘܐ ܇ ܡܨܝܢ ܠܡܬܕܪܫܘ ܘܠܡܐܠܦ ܘܠܡܬܝܬܪܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܘܒܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܪܫܝܡܢ ܒܗ ܒܗ̇ܘ ܣܝ̇ܡܐ . ¹⁵ ܕܒܗܝܢ ܟܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܐܡܪ ܆ ܕܡܗܝܡܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ
PhiloxMab:ComProJohn ܇ ܐܟܪܙ ܝܘܚܢܢ ܕܐܫܬܘܬܦܬ̇ ܥܕܬܐ ܆ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܕܐܬܥܒܕ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܟܠ ܇ ܘܒܐܝܕܗ ܐܬܒܪܝ ܟܠ ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܥܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐܝܬ . ܘܕܗܠܝܢ ܐܢܗܘ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܫܡܝܐ ܇ ܘܟܠܡܕܡ ܕܬܡܢ ܡܬܝܕܥ ܇ ܘܗ̣ܘ ܬܘܒ ܐܠܗܐ ܡܪܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܐܟܪܙ ܝܘܚܢܢ ܕܐܫܬܘܬܦܬ̇ ܥܕܬܐ ܆ ܟܠ ܠܒܪܢܫܐ . ܡܛܠ ܕܠܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܟܠ ܇ ܘܒܐܝܕܗ ܐܬܒܪܝ
PhiloxMab:ComProJohn ܇ ܘܒܐܝܕܗ ܐܬܒܪܝ ܟܠ ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܐܟܪܙ ܝܘܚܢܢ ܟܠ ⁵ܐܫܬܘܬܦܬ̇ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ . ܡܛܠ ܕܠܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܒܥܠܡܐ ܇ ܘܟܬܝܒܬܐ̈ ܘܣܦ̣ܪܐ ܐܢܫܝܐ ܇ ܘܗ̇ܝ ܟܠ ܐܢܫܝܬܐ ܐܬܣܝܡ ܒܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗ̇