simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܐܝܬ ܒܩܪܝܬܐ . ܘܐܡܪ ܝܥܩܘܒ ܠܫܡܥܘܢ ܘܠܠܘܝ . ܐܗܪܬܘܢܢܝ ܟܠ ܢܟܣܝܗܘܢ̈ ܘܟܠܗ̇ ܝܩܪܬܗܘܢ : ܘܠܢܫܝܗܘܢ̈ ܫܒܘ . ܘܒܙܘ
P:Gen [AB] ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܐܒܘܢ : ܘܡܢ ܕܐܒܘܢ ܩܢܐ ܗܢܐ ܩܢܝܢܐ ܟܠܗ . ܘܚܙܐ ܟܠ . ܘܫܡܥ ܝܥܩܘܒ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܕܒܢܝ̈ ܠܒܢ ܕܐܡܪܝܢ : ܢܣܒ ܝܥܩܘܒ
P:Gen [AB] ܕܐܝܬ ܠܗ . ܘܦܫ ܝܥܩܘܒ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܘܐܬܟܬܫ ܓܒܪܐ ܥܡܗ : ܟܠ ܕܝܒܩ . ܨܚ ܢܐ ܘܕܒܪ ܐܢܘܢ ܘܐܥܒܪ ܐܢܘܢ ܢܚܠܐ : ܘܐܥܒܪ
P:Gen [AB] ܕܐܝܬ ܠܗ : ܒܪܟ ܡܪܝܐ ܠܒܝܬܗ ܕܡܨܪܝܐ ܡܛܠ ܝܘܣܦ : ܘܗܘܬ ܟܠ ܠܗ ܝܗܒ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ . ܘܗܘܐ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܐܫܠܛܗ ܥܠ ܒܝܬܗ : ܘܥܠ
P:Gen [AB] ܕܐܝܬ ܠܝ . ܘܐܥܠ ܝܘܣܦ ܠܝܥܩܘܒ ܐܒܘܗܝ : ܘܐܩܝܡܗ ܩܕܡ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ ܡܪܝ̈ ܚܝܠܐ : ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܡܪܝ̈ ܩܢܝܢܐ ܥܠ
P:Gen [AB] ܕܐܡܪ ܠܟ ܡܪܝܐ ܥܒܕ . ܘܩܡ ܝܥܩܘܒ ܘܫܩܠ ܠܒܢܘܗܝ̈ : ܟܠ ܥܘܬܪܐ ܕܦܪܫ ܐܠܗܐ ܡܢ ܕܐܒܘܢ : ܕܝܠܢ ܗܘ ܘܕܒܢܝܢ̈ . ܘܗܫܐ
P:Gen [AB] ܕܐܡܪܐ ܠܟ ܣܪܐ ܫܡܥ ܒܩܠܗ̇ : ܡܛܠ ܕܒܐܝܣܚܩ ܢܬܩܪܐ ܠܟ ܙܪܥܐ ܟܠ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ . ܠܐ ܢܬܒܐܫ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܥܠ ܛܠܝܐ ܘܥܠ ܐܡܬܟ .
P:Gen [AB] ܕܒܝܒܫܐ : ܡܝܬܘ . ܘܥܛܐ ܠܟܠ ܕܩܐܡ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ : ܡܢ ܟܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܟܠ ܕܢܫܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܒܐܦܘܗܝ̈ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܓܒܘ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܠܐ ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ ܠܥܠܡ : ܡܛܠ ܟܠ ܠܒܢܬ̈ ܐܢܫܐ ܕܫܦܝܪܢ̈ ܐܢܝܢ . ܘܢܣܒܘ ܐܢܝܢ ܠܗܘܢ ܢܫܐ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܓܕܫ ܠܗܘܢ : ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܡܠܠ ܓܒܪܐ ܡܪܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܥܡܢ ܟܠ . ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܝܥܩܘܒ ܐܒܘܗܘܢ : ܠܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ : ܘܚܘܝܘܗܝ
P:Gen [AB] ܕܚܝ ܡܢ ܟܠ ܒܣܪ : ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܐܥܠ ܠܩܒܘܬܐ ܠܡܚܝܘ ܥܡܟ : ܟܠ ܐܢܬ ܘܒܢܝܟ̈ : ܘܐܢܬܬܟ : ܘܢܫܐ̈ ܕܒܢܝܟ̈ ܥܡܟ . ܘܡܢ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ . ܘܬܓܙܪܘܢ ܒܣܪܐ ܕܥܘܪܠܘܬܟܘܢ : ܘܬܗܘܐ ܐܬܐ ܕܩܝܡܐ ܟܠ ܕܬܛܪܘܢ ܒܝܢܝ ܘܠܟܘܢ : ܘܒܝܬ ܙܪܥܟ ܡܢ ܒܬܪܟ : ܕܬܓܙܪܘܢ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ . ܘܠܚܡܘܪ ܘܠܫܟܝܡ ܒܪܗ ܩܛܠܘ ܒܦܘܡܐ ܕܚܪܒܐ : ܟܠ ܕܕܝܢܐ : ܓܒܪ ܚܪܒܗ : ܘܥܠܘ ܥܠ ܩܪܝܬܐ ܒܫܠܝܐ : ܘܩܛܠܘ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗܢܘܢ ܓܙܝܪܝܢ . ܢܟܣܝܗܘܢ̈ ܘܩܢܝܢܗܘܢ ܟܠ ܠܢ ܓܒܪܐ̈ ܕܢܬܒܘܢ ܥܡܢ : ܘܢܗܘܐ ܥܡܐ ܚܕ : ܡܐ ܕܓܙܪܢ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܚܢܢ ܓܙܝܪܝܢ . ܢܬܠ ܠܟܘܢ ܒܢܬܢ̈ : ܟܠ ܒܪܡ ܒܗܕܐ ܢܬܛܦܝܣ ܠܟܘܢ ܐܢ ܗܘ ܕܬܗܘܘܢ ܐܟܘܬܢ : ܘܬܓܙܪܘܢ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ ܒܐܢܫܝ̈ ܒܝܬ ܐܒܪܗܡ : ܘܓܙܪ ܒܣܪܐ ܕܥܘܪܠܘܬܗܘܢ ܒܗ ܟܠ ܠܐܝܫܡܥܝܠ ܒܪܗ ܘܠܟܠ ܝܠܝܕܝ̈ ܒܝܬܗ ܘܠܟܠ ܙܒܝܢܝ̈ ܟܣܦܗ :
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ . ܨܚ ܢܗ ܘܗܘܐ ܒܝܘܡܐ ܟܠ ܫܟܝܡ ܘܡܢ ܚܡܘܪ ܐܒܘܗܝ : ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ : ܘܓܙܪܘ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ ܠܕܪܝܟܘܢ̈ : ܝܠܝܕ ܒܝܬܐ : ܘܙܒܝܢ ܟܣܦܐ : ܡܢ ܟܠ ܒܪ ܟܠ ܕܩܝܡܐ ܒܝܢܝ ܘܠܟܘܢ . ܘܒܪ ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܓܙܘܪ ܡܢܟܘܢ
P:Gen [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܩܪܚ ܘܦܝܣܟܝ ܒܥܙܐ̈ : ܘܐܟܡ ܒܚܘܪܬܐ̈ : ܓܢܝܒܐ ܗܘ ܟܠ ܥܠܝ ܙܟܘܬܝ ܐܝܟ ܕܝܘܡܢܐ : ܕܡܚܪ ܟܕ ܬܥܘܠ ܥܠ ܐܓܪܝ ܩܕܡܝܟ :
P:Gen [AB] ܕܡܪܚܫܐ ܐܪܥܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܢܘܢܐ̈ ܕܝܡܐ ܒܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܟܠ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ : ܘܥܠ ܟܠܗ̇ ܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ : ܘܥܠ