simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܐܝܠܢ ܕܪܓܝܓ ܠܡܚܙܐ : ܘܫܦܝܪ ܠܡܐܟܠ : ܘܐܝܠܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܟܠ ܩܕܝܡ : ܘܣܡ ܬܡܢ ܠܐܕܡ ܕܓܒܠ . ܘܐܘܥܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܪܥܐ
P:Gen [AB] ܕܓܒܘ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܠܐ ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ ܠܥܠܡ : ܡܛܠ ܟܠ ܠܒܢܬ̈ ܐܢܫܐ ܕܫܦܝܪܢ̈ ܐܢܝܢ . ܘܢܣܒܘ ܐܢܝܢ ܠܗܘܢ ܢܫܐ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܡܪܚܫܐ ܐܪܥܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܢܘܢܐ̈ ܕܝܡܐ ܒܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܟܠ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ : ܘܥܠ ܟܠܗ̇ ܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ : ܘܥܠ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܕܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܗܘܘ ܒܢܝ̈ ܢܘܚ ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܩܒܘܬܐ : ܫܝܡ : ܟܠ ܘܐܡܪ ܐܠܗܐ ܠܢܘܚ : ܗܕܐ ܗܝ ܐܬܐ ܕܩܝܡܐ ܕܐܩܝܡܬ ܒܝܢܝ ܠܒܝܬ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ . ܘܕܥܠܘ ܕܟܪܐ̈ ܘܢܩܒܬܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܘܟܠ ܨܦܪ ܘܟܠ ܓܦ . ܥܠܘ ܥܡ ܢܘܚ ܠܩܒܘܬܐ : ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܡܢ
P:Gen [AB] ܢܦܫܬܐ̈ ܫܬܝܢ ܘܫܬ . ܘܒܢܝ̈ ܝܘܣܦ ܕܐܬܝܠܕܘ ܠܗ ܒܡܨܪܝܢ : ܟܠ : ܕܢܦܩܝ̈ ܡܢ ܚܨܗ : ܤܛܪ ܡܢ ܢܫܐ̈ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܥܩܘܒ :
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܬܘܒ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܕܛܘܦܢܐ : ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܬܘܒ ܛܘܦܢܐ ܠܡܚܒܠܘ ܟܠ : ܘܥܡ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ . ܘܐܩܝܡ ܩܝܡܝ ܥܡܟܘܢ : ܘܠܐ ܢܣܘܦ
P:Gen [AB] ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܐܝܣܚܩ ܒܪܗ . ܘܠܒܢܝ̈ ܕܪܘܟܬܗ ܕܐܒܪܗܡ : ܟܠ : ܘܐܠܕܥܐ : ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܒܢܝ̈ ܩܢܛܘܪܐ . ܘܝܗܒ ܐܒܪܗܡ
P:Gen [AB] ܕܒܝܒܫܐ : ܡܝܬܘ . ܘܥܛܐ ܠܟܠ ܕܩܐܡ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ : ܡܢ ܟܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܟܠ ܕܢܫܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܒܐܦܘܗܝ̈ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܥܐܠܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ . ܘܐܡܪ . ܠܐ ܡܪܝ : ܫܡܥܝܢܝ : ܚܩܠܐ ܟܠ : ܘܥܢܐ ܥܦܪܘܢ ܚܝܬܝܐ ܘܐܡܪ ܠܐܒܪܗܡ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ ܚܝܬ ܘܩܕܡ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗܢܘܢ ܓܙܝܪܝܢ . ܢܟܣܝܗܘܢ̈ ܘܩܢܝܢܗܘܢ ܟܠ ܠܢ ܓܒܪܐ̈ ܕܢܬܒܘܢ ܥܡܢ : ܘܢܗܘܐ ܥܡܐ ܚܕ : ܡܐ ܕܓܙܪܢ
P:Gen [AB] ܕܐܝܬ ܠܗ . ܘܦܫ ܝܥܩܘܒ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܘܐܬܟܬܫ ܓܒܪܐ ܥܡܗ : ܟܠ ܕܝܒܩ . ܨܚ ܢܐ ܘܕܒܪ ܐܢܘܢ ܘܐܥܒܪ ܐܢܘܢ ܢܚܠܐ : ܘܐܥܒܪ
P:Gen [AB] ܒܪ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܙܪܥܟ . ܡܓܙܪ ܢܓܙܘܪ ܝܠܝܕ ܒܝܬܟ ܟܠ ܟܠ ܕܟܪܐ ܠܕܪܝܟܘܢ̈ : ܝܠܝܕ ܒܝܬܐ : ܘܙܒܝܢ ܟܣܦܐ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܒܣܪ : ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܐܥܠ ܠܩܒܘܬܐ ܠܡܚܝܘ ܥܡܟ : ܕܟܪܐ̈ ܟܠ ܘܒܢܝܟ̈ : ܘܐܢܬܬܟ : ܘܢܫܐ̈ ܕܒܢܝܟ̈ ܥܡܟ . ܘܡܢ ܟܠ ܕܚܝ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ : ܘܐܡܪ ܐܦܩܘ ܠܟܠ ܐܢܫ ܡܢ ܠܘܬܝ . ܘܠܐ ܟܠ ܒܒܝܫܬܐ ܕܬܓܕܫ ܠܐܒܝ . ܨܚ ܥ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܝܘܣܦ ܠܡܚܡܣܢܘ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܫܡܥ ܢܚܕܐ ܠܝ . ܘܐܡܪܬ . ܡܢ ܐܡܪ ܠܐܒܪܗܡ ܕܬܝܢܩ ܒܢܝܐ̈ ܟܠ ܒܪܗ . ܘܐܡܪܬ ܣܪܐ : ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܥܒܕ ܠܝ ܐܠܗܐ ܝܘܡܢܐ .
P:Gen [AB] ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܝܕ ܝܘܣܦ : ܘܠܐ ܝܕܥ ܥܡܗ ܡܕܡ : ܐܠܐ ܐܢ ܠܚܡܐ ܟܠ ܘܗܘܬ ܒܘܪܟܬܗ ܕܡܪܝܐ ܒܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܒܝܬܐ ܘܒܚܩܠܐ . ܘܫܒܩ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ . ܘܠܚܡܘܪ ܘܠܫܟܝܡ ܒܪܗ ܩܛܠܘ ܒܦܘܡܐ ܕܚܪܒܐ : ܟܠ ܕܕܝܢܐ : ܓܒܪ ܚܪܒܗ : ܘܥܠܘ ܥܠ ܩܪܝܬܐ ܒܫܠܝܐ : ܘܩܛܠܘ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܕܐܝܬ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܡܢ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ : ܘܟܠ ܕܒܐܪܥܐ ܗܘ ܟܠ . ܘܐܢܐ ܗܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܛܘܦܢܐ ܕܡܝܐ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܠܡܚܒܠܘ
P:Gen [AB] ܡܐܟܠܐ ܕܡܬܐܟܠ : ܘܚܡܘܠ ܠܘܬܟ : ܘܢܗܘܐ ܠܟ ܘܠܗܘܢ ܟܠ : ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܡܢ ܟܠ ܢܥܠܘܢ ܥܡܟ ܠܡܐܚܐ . ܘܐܢܬ ܣܒ ܠܟ ܡܢ