simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ . ܨܚ ܢܗ ܘܗܘܐ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܟܕ ܟܠ ܚܡܘܪ ܐܒܘܗܝ : ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ : ܘܓܙܪܘ ܟܠ ܕܟܪܐ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ . ܘܕܥܠܘ ܕܟܪܐ̈ ܘܢܩܒܬܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܘܟܠ ܨܦܪ ܘܟܠ ܓܦ . ܥܠܘ ܥܡ ܢܘܚ ܠܩܒܘܬܐ : ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܡܢ
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܢܘܫ ܬܫܥ ܡܐܐ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ . ܘܚܝܐ ܩܝܢܢ ܟܠ ܘܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ . ܘܠܚܡܘܪ ܘܠܫܟܝܡ ܒܪܗ ܩܛܠܘ ܒܦܘܡܐ ܕܚܪܒܐ : ܟܠ ܕܕܝܢܐ : ܓܒܪ ܚܪܒܗ : ܘܥܠܘ ܥܠ ܩܪܝܬܐ ܒܫܠܝܐ : ܘܩܛܠܘ
P:Gen [AB] ܡܐܟܠܐ ܕܡܬܐܟܠ : ܘܚܡܘܠ ܠܘܬܟ : ܘܢܗܘܐ ܠܟ ܘܠܗܘܢ ܟܠ : ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܡܢ ܟܠ ܢܥܠܘܢ ܥܡܟ ܠܡܐܚܐ . ܘܐܢܬ ܣܒ ܠܟ ܡܢ
P:Gen [AB] ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܐܝܣܚܩ ܒܪܗ . ܘܠܒܢܝ̈ ܕܪܘܟܬܗ ܕܐܒܪܗܡ : ܟܠ : ܘܐܠܕܥܐ : ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܒܢܝ̈ ܩܢܛܘܪܐ . ܘܝܗܒ ܐܒܪܗܡ
P:Gen [AB] ܐܝܠܢ ܕܪܓܝܓ ܠܡܚܙܐ : ܘܫܦܝܪ ܠܡܐܟܠ : ܘܐܝܠܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܟܠ ܩܕܝܡ : ܘܣܡ ܬܡܢ ܠܐܕܡ ܕܓܒܠ . ܘܐܘܥܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܪܥܐ
P:Gen [AB] ܒܪ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܙܪܥܟ . ܡܓܙܪ ܢܓܙܘܪ ܝܠܝܕ ܒܝܬܟ ܟܠ ܟܠ ܕܟܪܐ ܠܕܪܝܟܘܢ̈ : ܝܠܝܕ ܒܝܬܐ : ܘܙܒܝܢ ܟܣܦܐ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܒܣܪ : ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܐܥܠ ܠܩܒܘܬܐ ܠܡܚܝܘ ܥܡܟ : ܕܟܪܐ̈ ܟܠ ܘܒܢܝܟ̈ : ܘܐܢܬܬܟ : ܘܢܫܐ̈ ܕܒܢܝܟ̈ ܥܡܟ . ܘܡܢ ܟܠ ܕܚܝ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܝܬ ܠܝ . ܘܐܥܠ ܝܘܣܦ ܠܝܥܩܘܒ ܐܒܘܗܝ : ܘܐܩܝܡܗ ܩܕܡ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ ܡܪܝ̈ ܚܝܠܐ : ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܡܪܝ̈ ܩܢܝܢܐ ܥܠ
P:Gen [AB] ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܝܕ ܝܘܣܦ : ܘܠܐ ܝܕܥ ܥܡܗ ܡܕܡ : ܐܠܐ ܐܢ ܠܚܡܐ ܟܠ ܘܗܘܬ ܒܘܪܟܬܗ ܕܡܪܝܐ ܒܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܒܝܬܐ ܘܒܚܩܠܐ . ܘܫܒܩ
P:Gen [AB] . ܘܐܠܨܗ ܘܩܒܠ . ܐܡܪ ܠܗ ܥܣܘ : ܢܫܩܘܠ ܘܢܐܙܠ : ܘܐܙܠ ܟܠ ܒܘܪܟܬܝ ܕܐܝܬܝܬ ܠܟ : ܡܛܠ ܕܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ : ܘܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܝ
P:Gen [AB] ܡܪܒܥܐ ܕܒܝܬ ܐܒܝܡܠܟ : ܡܛܠ ܣܪܐ ܐܢܬܬܗ ܕܐܒܪܗܡ . ܨܚ ܟܚ ܟܠ ܘܠܐܡܗܬܗ̈ ܘܝܠܕܝ̈ . ܡܛܠ ܕܡܐܚܕ ܐܚܕ ܡܪܝܐ ܒܐܦܝ̈
P:Gen [AB] ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ : ܘܓܙܪܘ ܟܠ ܕܟܪܐ ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܟܠ ܠܗܘܢ : ܘܢܬܒܘܢ ܥܡܢ . ܘܫܡܥܘ ܡܢ ܫܟܝܡ ܘܡܢ ܚܡܘܪ ܐܒܘܗܝ :
P:Gen [AB] ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ : ܕܠܐ ܬܐܡܪ ܕܐܢܐ ܐܥܬܪܬ ܠܐܒܪܡ . ܤܛܪ ܡܢ ܡܕܡ ܟܠ ܘܐܪܥܐ . ܐܢ ܡܢ ܚܘܛܐ ܘܥܕܡܐ ܠܥܪܩܬܐ ܕܡܣܐܢܐ : ܐܢ ܐܣܒ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܚܢܢ ܓܙܝܪܝܢ . ܢܬܠ ܠܟܘܢ ܒܢܬܢ̈ : ܟܠ ܒܪܡ ܒܗܕܐ ܢܬܛܦܝܣ ܠܟܘܢ ܐܢ ܗܘ ܕܬܗܘܘܢ ܐܟܘܬܢ : ܘܬܓܙܪܘܢ
P:Gen [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ ܠܐܒܪܡ : ܗܒ ܠܝ ܢܦܫܬܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ ܣܒ ܠܟ ܟܠ : ܕܐܫܠܡ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܒܐܝܕܝܟ̈ . ܘܝܗܒ ܠܗ ܡܥܣܪܐ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܕܥܡܟܘܢ ܠܕܪܝ̈ ܥܠܡܐ . ܩܫܬܝ ܝܗܒܬ ܒܥܢܢܐ̈ : ܟܠ ܠܢܘܚ : ܗܕܐ ܐܬܐ ܕܩܝܡܐ ܕܝܗܒ ܐܢܐ ܒܝܢܝ ܘܠܟܘܢ : ܘܒܝܬ
P:Gen [AB] ܕܥܒܕ ܘܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ . ܘܗܘܐ ܪܡܫܐ ܘܗܘܐ ܨܦܪܐ ܝܘܡܐ ܕܫܬܐ . ܟܠ ܘܟܠܗ ܝܘܪܩܐ ܕܥܣܒܐ ܠܡܐܟܘܠܬܐ : ܘܗܘܐ ܗܟܢܐ . ܘܚܙܐ ܐܠܗܐ
P:Gen [AB] ܕܐܝܬ ܒܩܪܝܬܐ . ܘܐܡܪ ܝܥܩܘܒ ܠܫܡܥܘܢ ܘܠܠܘܝ . ܐܗܪܬܘܢܢܝ ܟܠ ܢܟܣܝܗܘܢ̈ ܘܟܠܗ̇ ܝܩܪܬܗܘܢ : ܘܠܢܫܝܗܘܢ̈ ܫܒܘ . ܘܒܙܘ