simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܢܫܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܒܐܦܘܗܝ̈ : ܡܢ ܟܠ ܕܒܝܒܫܐ : ܡܝܬܘ . ܟܠ : ܘܟܠܗ ܪܚܫܐ̈ ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ .
P:Gen [AB] ܒܪ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܙܪܥܟ . ܡܓܙܪ ܢܓܙܘܪ ܝܠܝܕ ܒܝܬܟ ܟܠ ܟܠ ܕܟܪܐ ܠܕܪܝܟܘܢ̈ : ܝܠܝܕ ܒܝܬܐ : ܘܙܒܝܢ ܟܣܦܐ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̈ . ܘܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܐܣܝܡ ܒܝܢܝܟ ܠܐܢܬܬܐ : ܟܠ ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ . ܘܥܠ ܟܪܣܟ ܬܗܠܟ : ܘܥܦܪܐ ܬܐܟܘܠ
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܡܬܘܫܠܚ ܬܫܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ . ܟܠ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܒܣܪ : ܘܦܪܚܬܐ : ܘܒܥܝܪܐ : ܘܟܠܗ ܪܚܫܐ̈ ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܟܠ : ܘܒܢܝܟ̈ : ܘܢܫܐ̈ ܕܒܢܝܟ̈ ܥܡܟ . ܘܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܥܡܟ ܡܢ
P:Gen [AB] ܡܐܟܠܗ ܕܦܪܥܘܢ : ܥܒܕܐ ܕܢܚܬܘܡܐ : ܘܚܝܘܬ ܟܢܦܐ ܐܟܠܐ ܟܠ : ܘܗܐ ܬܠܬܐ ܣܠܐ̈ ܕܚܘܪܬܐ̈ ܥܠ ܪܝܫܝ . ܘܒܣܠܐ ܥܠܝܐ ܡܢ
P:Gen [AB] . ܘܐܠܨܗ ܘܩܒܠ . ܐܡܪ ܠܗ ܥܣܘ : ܢܫܩܘܠ ܘܢܐܙܠ : ܘܐܙܠ ܟܠ ܒܘܪܟܬܝ ܕܐܝܬܝܬ ܠܟ : ܡܛܠ ܕܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ : ܘܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܝ
P:Gen [AB] ܕܐܡܪ ܠܟ ܡܪܝܐ ܥܒܕ . ܘܩܡ ܝܥܩܘܒ ܘܫܩܠ ܠܒܢܘܗܝ̈ : ܟܠ ܥܘܬܪܐ ܕܦܪܫ ܐܠܗܐ ܡܢ ܕܐܒܘܢ : ܕܝܠܢ ܗܘ ܘܕܒܢܝܢ̈ . ܘܗܫܐ
P:Gen [AB] ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ . ܘܐܘܡܝܢܝ ܡܪܝ ܘܐܡܪ ܠܝ : ܠܐ ܬܣܒ ܐܢܬܬܐ ܟܠ ܣܪܐ ܐܢܬܬܗ ܕܡܪܝ ܒܪܐ ܠܡܪܝ ܡܢ ܒܬܪ ܕܣܐܒܬ : ܘܝܗܒܠܗ
P:Gen [AB] ܐܝܠܢ ܕܪܓܝܓ ܠܡܚܙܐ : ܘܫܦܝܪ ܠܡܐܟܠ : ܘܐܝܠܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܟܠ ܩܕܝܡ : ܘܣܡ ܬܡܢ ܠܐܕܡ ܕܓܒܠ . ܘܐܘܥܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܪܥܐ
P:Gen [AB] ܕܫܡܥ ܢܚܕܐ ܠܝ . ܘܐܡܪܬ . ܡܢ ܐܡܪ ܠܐܒܪܗܡ ܕܬܝܢܩ ܒܢܝܐ̈ ܟܠ ܒܪܗ . ܘܐܡܪܬ ܣܪܐ : ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܥܒܕ ܠܝ ܐܠܗܐ ܝܘܡܢܐ .
P:Gen [AB] ܕܦܩܕܗ ܡܪܝܐ . ܘܢܘܚ ܒܪ ܫܬܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܛܘܦܢܐ ܗܘܐ ܡܝܐ̈ ܟܠ : ܘܥܛܐ ܐܢܐ ܟܠ ܕܩܐܡ ܕܥܒܕܬ ܡܢ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ . ܘܥܒܕ ܢܘܚ
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܚܢܘܟ ܬܠܬ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ . ܘܫܦܪ ܟܠ : ܬܠܬ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܕܐܝܬ ܠܝ . ܘܐܥܠ ܝܘܣܦ ܠܝܥܩܘܒ ܐܒܘܗܝ : ܘܐܩܝܡܗ ܩܕܡ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ ܡܪܝ̈ ܚܝܠܐ : ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܡܪܝ̈ ܩܢܝܢܐ ܥܠ
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܢܘܫ ܬܫܥ ܡܐܐ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ . ܘܚܝܐ ܩܝܢܢ ܟܠ ܘܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܒܝܫܐ : ܢܒܪܟ ܠܛܠܝܐ̈ . ܘܢܬܩܪܐ ܫܡܝ ܒܗܘܢ : ܘܫܡܐ ܕܐܒܗܝ̈ ܟܠ ܕܬܪܣܝܢܝ ܡܢ ܛܠܝܘܬܝ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ . ܡܠܐܟܐ ܕܦܪܩܢܝ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܚܢܢ ܓܙܝܪܝܢ . ܢܬܠ ܠܟܘܢ ܒܢܬܢ̈ : ܟܠ ܒܪܡ ܒܗܕܐ ܢܬܛܦܝܣ ܠܟܘܢ ܐܢ ܗܘ ܕܬܗܘܘܢ ܐܟܘܬܢ : ܘܬܓܙܪܘܢ
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܩܝܢܢ ܬܫܥ ܡܐܐ ܘܥܣܪ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ . ܘܚܝܐ ܟܠ ܬܡܢܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܕܡܪܚܫܐ ܐܪܥܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܢܘܢܐ̈ ܕܝܡܐ ܒܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܟܠ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ : ܘܥܠ ܟܠܗ̇ ܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ : ܘܥܠ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ . ܘܕܥܠܘ ܕܟܪܐ̈ ܘܢܩܒܬܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܘܟܠ ܨܦܪ ܘܟܠ ܓܦ . ܥܠܘ ܥܡ ܢܘܚ ܠܩܒܘܬܐ : ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܡܢ